Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 294 POZ 121

Tytuł:

Zmiana dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei) (16133/3/2007 — C6-0129/2008 — 2006/0272(COD))P6_TC2-COD(2006)0272Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE zmieniającej dyrektywę Rady 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei)

Data ogłoszenia:2009-12-03


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 294 POZ 121

3.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 294 E/121

Środa, 9 lipca 2008 r.

Zmiana dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych ***II

P6_TA(2008)0340 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. wsprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (dyrektywa wsprawie bezpieczeństwa kolei) (16133/3/2007 — C6-0129/2008 — 2006/0272(COD)) (2009/C 294 E/41) (Procedura współdecyzji: drugie czytanie) Parlament Europejski, — uwzględniając wspólne stanowisko Rady (16133/3/2007 — C6-0129/2008) (1), — uwzględniając stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu (2) dotyczące wniosku Komisji przedstawio­ nego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0784), — uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE, — uwzględniając art. 62 Regulaminu, — uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A60223/2008), 1. 2. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach; zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1) Dz.U. C 122 E z 20.5.2008, s. 10. (2) Teksty przyjęte z 29.11.2007, P6_TA(2007)0557.

P6_TC2-COD(2006)0272

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE zmieniającej dyrektywę Rady 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei) (Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w drugim czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2008/110/WE.)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 294 POZ 121 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C294E - 273 z 20093.12.2009

  Floty rybackie Unii Europejskiej dotknięte kryzysem gospodarczym *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Unii Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym (COM(2008)0454 — C6-0270/2008 — 2008/0144(CNS))

 • Dz. U. C294E - 271 z 20093.12.2009

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE/Islamska Republika Mauretańska na okres od 1 sierpnia 2008 r. do 31 lipca 2012 r. *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. dotyczącego wniosku w sprawie rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (COM(2008)0243 — C6-0199/2008 — 2008/0093(CNS))

 • Dz. U. C294E - 260 z 20093.12.2009

  Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych (COM(2006)0269 — C6-0166/2006 — 2006/0088(COD))P6_TC1-COD(2006)0088Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych

 • Dz. U. C294E - 259 z 20093.12.2009

  Rozszerzenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr […] na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady rozszerzającego przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr […] na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo (COM(2007)0439 — C6-0289/2007 — 2007/0152(CNS))

 • Dz. U. C294E - 226 z 20093.12.2009

  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: załącznik XI ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określającego treść załącznika XI (COM(2006)0007 — C6-0029/2006 — 2006/0008(COD))P6_TC1-COD(2006)0008Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określający treść załącznikówZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C294E - 181 z 20093.12.2009

  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (COM(2006)0016 — C6-0037/2006 — 2006/0006(COD))P6_TC1-COD(2006)0006Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 w sprawie wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 574/72ZAŁĄCZNIK IPozostające w mocy zasady wykonywania umów dwustronnych oraz nowe zasady wykonywania umów dwustronnychZAŁĄCZNIK IISystemy specjalne dla urzędników służby cywilnejZAŁĄCZNIK IIIPaństwa członkowskie dokonujące zwrotu świadczeń na podstawie kwot zryczałtowanychZAŁĄCZNIK IVOrgany i instytucje właściwe, instytucje miejsca zamieszkania i pobytu, punkty dostępu, instytucje i organy wyznaczone przez właściwe organy

 • Dz. U. C294E - 142 z 20093.12.2009

  Wewnętrzny rynek gazu ziemnego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (COM(2007)0529 — C6-0317/2007 — 2007/0196(COD))P6_TC1-COD(2007)0196Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 2008/…/WE zmieniającej dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego

 • Dz. U. C294E - 127 z 20093.12.2009

  Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (COM(2007)0532 — C6-0319/2007 — 2007/0199(COD))P6_TC1-COD(2007)0199Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (we) nr …/2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego

 • Dz. U. C294E - 126 z 20093.12.2009

  Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu (COM(2007)0559 — C6-0327/2007 — 2007/0200(COD))P6_TC1-COD(2007)0200Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu

 • Dz. U. C294E - 125 z 20093.12.2009

  Baterie i akumulatory oraz zużyte baterie i akumulatory ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do art. 6 ust. 2 dotyczącego wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu (COM(2008)0211 — C6-0165/2008 — 2008/0081(COD))P6_TC1-COD(2008)0081Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu

 • Dz. U. C294E - 124 z 20093.12.2009

  Program modernizacji europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu (MEETS) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (COM(2007)0433 — C6-0234/2007 — 2007/0156(COD))P6_TC1-COD(2007)0156Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu (MEETS)

 • Dz. U. C294E - 123 z 20093.12.2009

  Wspólne zasady realizacji usług lotniczych na terenie Wspólnoty (przekształcenie) ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnych zasad realizacji usług lotniczych na terenie Wspólnoty (przekształcenie) (16160/4/2007 — C6-0176/2008 — 2006/0130(COD))

 • Dz. U. C294E - 122 z 20093.12.2009

  Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (rozporządzenie w sprawie Agencji) (16138/3/2007 — C6-0131/2008 — 2006/0274(COD))P6_TC2-COD(2006)0274Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową

 • Dz. U. C294E - 110 z 20093.12.2009

  Budżet 2009: uwagi wstępne dotyczące wstępnego projektu budżetu na rok 2009 oraz mandatu na postępowanie pojednawczeRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009: uwagi wstępne dotyczące wstępnego projektu budżetu na rok 2009 oraz mandat na postępowanie pojednawcze, Sekcja III — Komisja (2008/2025(BUD))

 • Dz. U. C294E - 109 z 20093.12.2009

  Zmiana dyrektywy 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (5058/3/2008 — C6-0177/2008 — 2006/0304(COD))P6_TC2-COD(2006)0304Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 lipca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie

 • Dz. U. C294E - 108 z 20093.12.2009

  Enzymy spożywcze ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 (16676/1/2007 — C6-0140/2008 — 2006/0144(COD))P6_TC2-COD(2006)0144Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady(WE) nr …/2008 w sprawie enzymów spożywczych i zmieniające dyrektywę rady 83/417/EWG, rozporządzenie rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97

 • Dz. U. C294E - 107 z 20093.12.2009

  Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o właściwościach aromatyzujących ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE (16677/3/2007 — C6-0139/2008 — 2006/0147(COD))P6_TC2-COD(2006)0147Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE

 • Dz. U. C294E - 106 z 20093.12.2009

  Dodatki do żywności ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności (16675/2/2007 — C6-0141/2008 — 2006/0145(COD))P6_TC2-COD(2006)0145Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 w sprawie dodatków do żywności

 • Dz. U. C294E - 105 z 20093.12.2009

  Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (16673/2/2007 — C6-0138/2008 — 2006/0143(COD))P6_TC2-COD(2006)0143Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących

 • Dz. U. C294E - 103 z 20093.12.2009

  Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w kwestii zawarcia umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (16681/2007 — COM(2007)0576 — C6-0073/2008 — 2007/0207(CNS))

 • Dz. U. C294E - 102 z 20093.12.2009

  Jednolity formularz wizowy w odniesieniu do systemu numeracji wiz *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy w odniesieniu do systemu numeracji wiz (COM(2008)0188 — C6-0187/2008 — 2008/0074(CNS))

 • Dz. U. C294E - 101 z 20093.12.2009

  Protokół między WE, Szwajcarią i Liechtensteinem do Umowy WE/Szwajcaria dotyczącej określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Szwajcarią i Liechtensteinem do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie (COM(2006)0753 — C6-0091/2008 — 2006/0257(CNS))

 • Dz. U. C294E - 100 z 20093.12.2009

  Przystąpienie Liechtensteinu do Umowy WE/Szwajcaria dotyczącej określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (COM(2006)0754 — C6-0090/2008 — 2006/0252(CNS))

 • Dz. U. C294E - 99 z 20093.12.2009

  Przystąpienie Liechtensteinu do Umowy UE/WE/Szwajcaria dotyczącej włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen*Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (COM(2006)0752 — C6-0089/2008 — 2006/0251(CNS))

 • Dz. U. C294E - 98 z 20093.12.2009

  Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zatwierdzającej, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo w 1991 r. (COM(2008)0132 — C6-0161/2008 — 2008/0052(CNS))

 • Dz. U. C294E - 95 z 20093.12.2009

  Wspólny system podatku od wartości dodanej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE (dyrektywa dotycząca VAT) z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (COM(2007)0677 — C6-0433/2007 — 2007/0238(CNS))

 • Dz. U. C294E - 94 z 20093.12.2009

  Ochrona dzikiego ptactwa (dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2008)0105 — C6-0088/2008 — 2008/0038(COD))

 • Dz. U. C294E - 93 z 20093.12.2009

  Systemy wsparcia bezpośredniego w ramach WPR *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (COM(2008)0247 — C6-0208/2008 — 2008/0088(CNS))

 • Dz. U. C294E - 93 z 20093.12.2009

  Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. l dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) (COM(2008)0111 — C6-0127/2008 — 2006/0214(COD))

 • Dz. U. C294E - 92 z 20093.12.2009

  Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa: przepisy ogólne ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (COM(2008)0308 — C6-0200/2008 — 2008/0095(COD))

 • Dz. U. C294E - 91 z 20093.12.2009

  Tworzenie grup politycznych (zmiana art. 29 Regulaminu)Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w art. 29 Regulaminu Parlamentu Europejskiego — tworzenie grup politycznych (2006/2201(REG))

 • Dz. U. C294E - 86 z 20093.12.2009

  Prace na posiedzeniach plenarnych oraz sprawozdania z własnej inicjatywy (zmiana Regulaminu)Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Parlamentu Europejskiego w świetle wniosków zgłoszonych przez grupę roboczą ds. reformy parlamentarnej, dotyczących prac na posiedzeniach plenarnych oraz sprawozdań z własnej inicjatywy (2007/2272(REG))

 • Dz. U. C294E - 82 z 20093.12.2009

  Zatwierdzanie Komisji Europejskiej (zmiana Regulaminu)Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do zatwierdzania Komisji Europejskiej (2007/2128(REG))

 • Dz. U. C294E - 81 z 20093.12.2009

  Wniosek o uchylenie immunitetu Witolda TomczakaDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Witolda Tomczaka (2008/2078(IMM))

 • Dz. U. C294E - 80 z 20093.12.2009

  Kara śmierciRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie kary śmierci, a w szczególności sprawy Troya Davisa

 • Dz. U. C294E - 77 z 20093.12.2009

  BangladeszRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie Bangladeszu

 • Dz. U. C294E - 75 z 20093.12.2009

  KaszmirRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie domniemanego istnienia grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie

 • Dz. U. C294E - 69 z 20093.12.2009

  Przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie przestrzeni kosmicznej i bezpieczeństwa (2008/2030(INI))

 • Dz. U. C294E - 64 z 20093.12.2009

  Sytuacja w ZimbabweRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie sytuacji w Zimbabwe

 • Dz. U. C294E - 60 z 20093.12.2009

  Dokument Komisji dotyczący strategii rozszerzenia w 2007 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie dokumentu Komisji dotyczącego strategii rozszerzenia w 2007 r. (2007/2271(INI))

 • Dz. U. C294E - 58 z 20093.12.2009

  Sytuacja w Chinach po trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie sytuacji w Chinach po trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimi

 • Dz. U. C294E - 54 z 20093.12.2009

  Spis Romów we Włoszech w oparciu o pochodzenie etniczneRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie spisu Romów we Włoszech w oparciu o pochodzenie etniczne

 • Dz. U. C294E - 49 z 20093.12.2009

  Raport roczny EBC za rok 2007Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie raportu rocznego EBC za rok 2007 (2008/2107(INI))

 • Dz. U. C294E - 42 z 20093.12.2009

  W kierunku nowej kultury mobilności w mieścieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zielonej księgi zatytułowanej „W kierunku nowej kultury mobilności w mieście” (2008/2041(INI))

 • Dz. U. C294E - 41 z 20093.12.2009

  Państwowe fundusze majątkoweRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie państwowych funduszy majątkowych

 • Dz. U. C294E - 35 z 20093.12.2009

  Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (2008/2005(INI))

 • Dz. U. C294E - 33 z 20093.12.2009

  Postępowania Airbus/BoeingRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie postepowań przed Światową Organizacją Handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie domniemanych subwencji na rzecz Airbusa i Boeinga

 • Dz. U. C294E - 27 z 20093.12.2009

  Rola sędziego krajowego w europejskim systemie wymiaru sprawiedliwościRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie roli sędziego krajowego w europejskim systemie wymiaru sprawiedliwości (2007/2027(INI))

 • Dz. U. C294 - 25 z 20093.12.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5680 – Faurecia/EMCON Technologies) (1)

 • Dz. U. C294E - 20 z 20093.12.2009

  Priorytety UE na 63. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów ZjednoczonychZalecenia Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. dla Rady w sprawie priorytetów UE na 63. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (2008/2111(INI))

 • Dz. U. C294E - 19 z 20093.12.2009

  Roczne programy działań na rzecz Brazylii i Argentyny 2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie projektów decyzji Komisji ustanawiających roczne programy działań na rzecz Brazylii i Argentyny 2008

 • Dz. U. C294 - 18 z 20093.12.2009

  Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/29/09 dotyczące wdrożenia Erasmus Mundus II

 • Dz. U. C294 - 17 z 20093.12.2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i częścią I art. 1 ust. 3 protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale

 • Dz. U. C294 - 16 z 20093.12.2009

  Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących trzy państwa EFTA od dnia 1 sierpnia 2009 r.(Opublikowane zgodnie z art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (opublikowanej w   Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 i w Suplemencie EOG nr 26/2006 z 25.5.2006, s. 1))

 • Dz. U. C294 - 15 z 20093.12.2009

  Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG – Bjørndalen Eiendom AS

 • Dz. U. C294E - 11 z 20093.12.2009

  Stabilizacja sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i społeczności międzynarodowejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie stabilizacji sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i społeczności międzynarodowej (2007/2208(INI))

 • Dz. U. C294 - 7 z 20093.12.2009

  Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych

 • Dz. U. C294 - 6 z 20093.12.2009

  Zawiadomienie Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Wspólnotę na produkty w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. C294 - 5 z 20093.12.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C294A - 5 z 20093.12.2009

  Eurostat (DG ESTAT) — Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Dyrekcji C — Rachunki Narodowe i Europejskie (ESTAT.C) w Luksemburgu (grupa zaszeregowania AD 14) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2009/10220

 • Dz. U. C294E - 3 z 20093.12.2009

  Wpływ planowanej budowy tzw. gazociągu bałtyckiegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wpływu planowanej budowy tzw. gazociągu bałtyckiego łączącego Rosję i Niemcy na środowisko naturalne Morza Bałtyckiego (petycje 0614/2007 i 0952/2006) (2007/2118(INI))

 • Dz. U. C294 - 1 z 20093.12.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C294A - 1 z 20093.12.2009

  Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans (DG EMPL) — Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14), Bruksela — Dyrekcja F — Dialog Społeczny, Prawa Socjalne, Warunki Pracy, Przystosowanie do Zmian (EMPL.F) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2009/10221

 • Dz. U. C294E - 1 z 20093.12.2009

  Dochodzenie uprawnień Parlamentu Europejskiego przed sądami krajowymiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie dochodzenia uprawnień Parlamentu Europejskiego przed sądami krajowymi (2007/2205(INI))

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.