Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 3 POZ 11

Tytuł:

Informacje przekazane Komisji przez Konfederację Szwajcarską zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

Data ogłoszenia:2009-01-08


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 3 POZ 11

Strona 1 z 2
8.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 3/11

Informacje przekazane Komisji przez Konfederację Szwajcarską zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (2009/C 3/06) I. Art. 4 ust. 3 — sankcje w wypadku niedozwolonego przekraczania granic zewnętrznych poza wyznaczonymi przejściami granicznymi i poza ustalonymi godzinami otwarcia Zgodnie z art. 37 w związku z art. 4 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) Konfederacja Szwajcarska informuje, że cudzoziemiec, który wjeżdża na terytorium Szwajcarii lub opuszcza terytorium Szwajcarii nieprzechodząc przez wyznaczone przejście graniczne podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku lub karze pieniężnej (art. 115 ust. 1 lit. d) federalnej ustawy o cudzoziemcach, LEtr RS 142.20). W przypadku natychmiastowego odesłania lub wydalenia sąd może zaniechać pociągnięcia cudzoziemca do odpowiedzialności (art. 115 ust. 4, LEtr). Artykuł 115 LEtr ma następujące brzmienie: Nielegalny wjazd, wyjazd i pobyt oraz wykonywanie pracy zarobkowej bez zezwolenia 1) Podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku lub karze pieniężnej: a) kto narusza przepisy dotyczące wjazdu na terytorium Szwajcarii (art. 5); b) kto nielegalnie przebywa na terytorium Szwajcarii, w szczególności po wygaśnięciu okresu pobytu, który nie wymaga zezwolenia, lub wygaśnięciu zezwolenia na pobyt; c) kto wykonuje pracę zarobkową bez zezwolenia; d) kto wjeżdża na terytorium Szwajcarii lub opuszcza terytorium Szwajcarii nieprzechodząc przez wyznaczone przejście graniczne (art. 7). 2) Tej samej karze podlega, kto, po opuszczeniu terytorium Szwajcarii lub strefy tranzytu w szwajcarskim porcie lotniczym, wchodzi lub podjął działania zmierzające do wejścia na terytorium innego państwa z naruszeniem przepisów wjazdu w nim obowiązujących. 3) Kto działa przez zaniedbanie podlega karze grzywny. 4) W przypadku natychmiastowego odesłania lub wydalenia sąd może w stosunku do cudzoziemca, który wjechał lub wyjechał niezgodnie z prawem, zaniechać pociągnięcia go do odpowiedzialności, postawienia przed sądem lub nałożenia kary. II. Art. 21 lit c) — możliwość ustanowienia przez państwo członkowskie przepisów o obowiązku posiadania lub posiadania przy sobie papierów i dokumentów Zgodnie z art. 37 w związku z art. 21 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) Konfederacja Szwajcarska informuje, że prawo szwajcarskie nie przewiduje w stosunku do cudzoziemców obowiązku posiadania lub posiadania przy sobie papierów i dokumentów. III. Art. 21 lit d) — obowiązek zgłaszania przez obywateli państw trzecich swojej obecności na terytorium państwa członkowskiego Zgodnie z art. 37 w związku z art. 21 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) Konfederacja Szwajcarska informuje, że co do zasady cudzoziemcy mają obowiązek zgłaszania swojej obecności na terytorium szwajcarskim zgodnie z postanowieniami art. 10–17 Federalnej ustawy o cudzoziemcach z dnia 16 grudnia 2005 r. (LEtr RS 142.20). Z obowiązku tego wyłączeni są: — cudzoziemcy niewykonujący pracy zarobkowej i przebywający na terenie Szwajcarii przez okres krótszy niż 3 miesiące. Niemniej jednak zgodnie z art. 16 Letr osoby zapewniające takim cudzoziemcom mieszkanie za opłatą muszą ich zgłosić do odpowiednich organów kantonalnych;


C 3/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 3 POZ 11 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.