Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 300 POZ 11

Tytuł:

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-10


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 300 POZ 11

Strona 1 z 2
10.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 300/11

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 300/05)

Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Numer referencyjny państwa członkowskiego Nazwa regionu (NUTS) Organ przyznający pomoc


X 838/09 Łotwa — Latvia Artykuł 87 ust. 3 lit. a) Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Hipotēku un zemes banka” Doma lauk. 4 Rīga, LV-1977 LATVIJA http://www.hipo.lv http://www.altum.lv

Nazwa środka pomocy

Investīciju aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicinā­ šanai MK 15.9.2009. noteikumi Nr. 1065 “Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai” (“LV”, 154 (4140), 29.9.2009) Program pomocy — 30.9.2009–31.12.2013 Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy MŚP roczny budżet 35,50 LVL (w mln) — Pożyczka — —

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Rodzaj środka pomocy Zmiany istniejącego środka pomocy Czas trwania pomocy Sektor(-y) gospodarki Rodzaj beneficjenta Całkowity planowany programu pomocy Przeznaczona na gwarancje Instrument pomocy (art. 5) Odesłanie do decyzji Komisji W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych Cele Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (art. 13) Program pomocy

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej 15 % —

MŚP – w %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: http://www.likumi.lv/doc.phpid=198282

C 300/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2009

Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Numer referencyjny państwa członkowskiego Nazwa regionu (NUTS) Organ przyznający pomoc

X 861/09 Hiszpania ES Rioja Obszary nieobjęte pomocą Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio C/ Marqués de la Ensenada, 13 26071 Logroño, La Rioja ESPAĄA http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jspidtab=465295

Nazwa środka pomocy Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en el Plan de Energías Renovables: Solar Térmica Orden 31/2009, de 29 de septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en el Plan de Energías Renovables: Solar Térmica B.O.R de 2 de octubre de 2009 Program pomocy — 2.10.2009–31.12.2013 Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy MŚP roczny budżet 0,04 EUR (w mln) — Dotacja — —

Rodzaj środka pomocy Zmiany istniejącego środka pomocy Czas trwania pomocy Sektor(-y) gospodarki Rodzaj beneficjenta Całkowity planowany programu pomocy Przeznaczona na gwarancje Instrument pomocy (art. 5) Odesłanie do decyzji Komisji W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych Cele Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 23)

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej 37 % —

MŚP – w %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jspidtab=449883

Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Numer referencyjny państwa członkowskiego Nazwa regionu (NUTS)

X 868/09 Włochy — —

10.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 300/13

Organ przyznający pomoc

Fondartigianato — Fondo Artigianato Formazione Via di Santa Croce in Gerusalemme 63 00185 Roma RM ITALIA http://www.fondartigianato.it/

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 300 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C300 - 24 z 200910.12.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C300 - 22 z 200910.12.2009

  Publikacja wniosku o cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C300 - 21 z 200910.12.2009

  Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących trzy państwa EFTA od dnia 1 września 2009 r.(Opublikowane zgodnie z art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (opublikowanej w   Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 i w Suplemencie EOG nr 26/2006 z 25.5.2006, s. 1))

 • Dz. U. C300 - 16 z 200910.12.2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C300 - 5 z 200910.12.2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C300 - 4 z 200910.12.2009

  Roczne Sprawozdanie za 2008 rok

 • Dz. U. C300 - 2 z 200910.12.2009

  Aktualizacja stron narodowych obiegowych monet euro

 • Dz. U. C300 - 1 z 200910.12.2009

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.