Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 300 POZ 2

Tytuł:

Aktualizacja stron narodowych obiegowych monet euro

Data ogłoszenia:2009-12-10


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 300 POZ 2

C 300/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2009

Aktualizacja stron narodowych obiegowych monet euro (2009/C 300/02)

1 EURO CENT

2 EURO CENT

5 EURO CENT

10 EURO CENT

20 EURO CENT

50 EURO CENT

1 EURO

2 EURO

Aktualizacja stron narodowych obiegowych monet euro wyemitowanych przez Hiszpanię Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformo­ wania podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności, a także ogółu społeczeństwa, Komisja ogłasza wszystkie wzory monet euro (1). Stosując się do wytycznych wspólnotowych dotyczących motywu stron narodowych (2) Hiszpania zaktua­ lizowała motywy hiszpańskich stron narodowych monet euro. Monety te będą wytwarzane od 2010 r. Monety wyemitowane w poprzednich latach z dotychczasową hiszpańską stroną narodową są nadal ważne. Państwo emitujące: Hiszpania Data emisji: od stycznia 2010 r. Opis motywów: 1 EURO CENT – 2 EURO CENT – 5 EURO CENT Część środkowa monety przedstawia katedrę w Santiago de Compostela, na górze pomiędzy wieżami widnieje rok wybicia; po lewej stronie w formie półkola zamieszczono nazwę państwa emitującego: „ESPAĄA”, a po prawej: znak mennicy.


(1) Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1 zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.; Dz.U. C 225 z 19.9.2006, s. 7–8; Dz.U. C 254 z 20.10.2006, s. 6–7; Dz.U. C 248 z 23.10.2007, s. 8–11. (2) Zob. zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52) potwierdzone konkluzjami Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r., w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu.

10.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 300/3

Motyw otacza dwanaście gwiazd flagi europejskiej. 10 EURO CENT – 20 EURO CENT – 50 EURO CENT Część środkowa monety przedstawia: po prawej stronie: portret Miguela de Cervantesa; po lewej z góry do dołu: nazwę państwa emitującego „ESPAĄA”, zamieszczony w formie półkola napis „Cervantes”, pióro pisarskie i znak mennicy. Rok wybicia „2010” widnieje na dole po środku. Motyw otacza dwanaście gwiazd flagi europejskiej. 1 EURO – 2 EURO Część środkowa monety przedstawia portret Jego Królewskiej Mości Króla Jana Karola I. Po lewej stronie zamieszczono w formie półkola nazwę państwa emitującego: „ESPAĄA”. Znak mennicy widnieje po prawej stronie, a rok wybicia na dole po lewej. Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku monety. Napis na krawędzi monety o nominale 2 euro: 2 i drugą stronę. , sześciokrotnie powtórzony, na przemian w jedną

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 300 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C300 - 24 z 200910.12.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C300 - 22 z 200910.12.2009

  Publikacja wniosku o cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C300 - 21 z 200910.12.2009

  Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących trzy państwa EFTA od dnia 1 września 2009 r.(Opublikowane zgodnie z art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (opublikowanej w   Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 i w Suplemencie EOG nr 26/2006 z 25.5.2006, s. 1))

 • Dz. U. C300 - 16 z 200910.12.2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C300 - 11 z 200910.12.2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C300 - 5 z 200910.12.2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C300 - 4 z 200910.12.2009

  Roczne Sprawozdanie za 2008 rok

 • Dz. U. C300 - 1 z 200910.12.2009

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.