Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 300 POZ 22

Tytuł:

Publikacja wniosku o cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2009-12-10


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 300 POZ 22

C 300/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2009

V

(Ogłoszenia)

INNE AKTY

KOMISJA

Publikacja wniosku o cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (2009/C 300/08) Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku o cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006. Oświadczenie o sprzeciwie musi wpłynąć do Komisji Europej­ skiej w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.


WNIOSEK O COFNIĘCIE REJESTRACJI

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 Wniosek o cofnięcie rejestracji składany na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 17 „RIESER WEIZENBIER” NR WE: DE-PGI-0117-1329-03.07.2007 ChOG ( X ) ChNP ( ) 1. Zarejestrowana nazwa, której dotyczy wniosek o cofnięcie rejestracji: Rieser Weizenbier 2. Państwo członkowskie lub państwo trzecie: Niemcy 3. Rodzaj produktu: Klasa 2.1: Piwo 4. Osoba lub organ wnosząca (wnoszący) wniosek o cofnięcie rejestracji: Nazwa: Ankerbrauerei GmbH & Co. KG Adres: Ankergasse 4 86720 Nördlingen DEUTSCHLAND Charakter uzasadnionego interesu leżącego u podstaw wniosku: Browar Ankerbräu Nördlingen GmbH & Co. KG jest prawnym następcą pierwotnego wnioskodawcy, Rieser Weizenbier GmbH, z którym browar ten połączył się w 1997 r. 5. Powody cofnięcia rejestracji: Wnioskodawca utrzymuje, że ze względów związanych z marketingiem nie jest już zainteresowany ochroną nazwy pochodzenia „Rieser Weizenbier”. Dla lokalnej sprzedaży produktu oznaczenie to jest bez znaczenia, ponieważ nazwa ta i tak znana jest w tym regionie, a nazwa „Ries” jest zbyt mało znana, aby wprowadzić ją poza tym regionem. Nie stwierdzono uzasadnionego interesu, który stanowiłyby przeszkodę dla cofnięcia rejestracji chronio­ nego oznaczenia geograficznego.

10.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 300/23

Oprócz wnioskodawcy, tj. Rieser Weizenbier GmbH, prawdopodobnie nie było żadnych innych użyt­ kowników nazwy pochodzenia „Rieser Weizenbier”. Z sondaży przeprowadzonych przez Handwerkskammer für Schwaben (Izbę Rzemieślniczą Szwabii) i Verband mittelständischer Privatbrauereien in Bayern e.V (Związek średniej wielkości prywatnych browarów w Bawarii) również nie wynikało, że inne browary z siedzibą w regionie Nördlinger Ries są zainteresowane używaniem tego oznaczenia geograficznego. W związku z tym instytucje te nie wyraziły żadnych zastrzeżeń co do zniesienia ochrony nazwy pochodzenia „Rieser Weizenbier”. Zastrzeżeń nie zgłosiły też bawarskie Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa, Izba Przemysłowo-Handlowa Szwabii i bawarskie Zrzeszenie Rolników, z którymi konsultował się dział znaków towarowych. Za taką oceną przemawia fakt, że w przypadku regionu Nördlinger Ries, do którego odnosi się nazwa „Rieser”, chodzi jedynie o dość mały obszar i ta nazwa pochodzenia wyraźnie nie jest znana poza tym regionem.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 300 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C300 - 24 z 200910.12.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C300 - 21 z 200910.12.2009

  Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących trzy państwa EFTA od dnia 1 września 2009 r.(Opublikowane zgodnie z art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (opublikowanej w   Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 i w Suplemencie EOG nr 26/2006 z 25.5.2006, s. 1))

 • Dz. U. C300 - 16 z 200910.12.2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C300 - 11 z 200910.12.2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C300 - 5 z 200910.12.2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C300 - 4 z 200910.12.2009

  Roczne Sprawozdanie za 2008 rok

 • Dz. U. C300 - 2 z 200910.12.2009

  Aktualizacja stron narodowych obiegowych monet euro

 • Dz. U. C300 - 1 z 200910.12.2009

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.