Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 312 POZ 38

Tytuł:

Sprawa T-423/09: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2009 r. — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials przeciwko Radzie

Data ogłoszenia:2009-12-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 312 POZ 38

C 312/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2009

Skarga wniesiona w dniu 22 października 2009 r. — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials przeciwko Radzie (Sprawa T-423/09) (2009/C 312/62) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (Dashiqiao City, Chine) (przedstawiciele: J.-F. Bellis et R. Luff, avocats)

rozporządzenie narusza zasadę rzetelnego porównania między ceną eksportową i normalną wartością ustanowioną w art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Zamiast bowiem odli­ czyć od ceny eksportowej niezwróconą kwotę podatku VAT przy wywozie, jak uczyniła w dochodzeniu pierwotnym, Komisja porównała cenę eksportową z normalną wartością wraz z podatkiem VAT opierając się na błędnej wykładni art. 2 ust. 10 lit. B) rozporządzenia podstawowego. Po drugie, skarżąca twierdzi, że rozporządzenie narusza również art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, w zakresie w jakim metoda zastosowana przy uwzględnieniu braku zwrotu podatku VAT przy porównaniu ceny eksportowej i normalnej wartości różni się znacząco od tej stosowanej w dochodzeniu pierwotnym bez jakiegokolwiek ważnego uzasad­ nienia.


Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej stwierdzenie nieważności cła antydumpingowego nałożonego na skarżącą rozporządzeniem Rady (WE) nr 826/2009 z dnia 7 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1659/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzą­ cych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. 2009, L 240/7), w zakresie w jakim ustanowione w nim cło antydumpingowe przekracza cło jakie znajdowałoby zastosowanie jeżeli zostałoby określone na podstawie metody stosowanej w dochodzeniu pierwotnym z uwzględnieniem braku zwrotu chińskiego podatku VAT przy wywozie zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporzą­ dzenia podstawowego;

(1) Dz.U. L 240, s. 7. (2) Dz.U. L 56, s. 1.

Skarga wniesiona w dniu 14 października 2009 r. — Goodyear Dunlop Tyres UK przeciwko OHIM — Sportfive (QUALIFIER) (Sprawa T-424/09) (2009/C 312/63) Język skargi: niemiecki Strony Strona skarżąca: Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd (Birmingham, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat M. Graf) Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) ramach Rynku

obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty W niniejszej skardze skarżąca będąca spółką z siedzibą w Chinach zwraca się o stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (WE) nr 826/2009 z dnia 7 września 2009 r. zmieniają­ cego rozporządzenie (WE) nr 1659/2005 nakładające osta­ teczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (1), w zakresie w jakim nałożone w nim cło antydum­ pingowe przekracza cło jakie znajdowałoby zastosowanie, jeżeli zostałoby określone na podstawie metody stosowanej w docho­ dzeniu pierwotnym z uwzględnieniem braku zwrotu chińskiego podatku VAT przy wywozie zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) (rozporzą­ dzenie podstawowe).

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Sportfive GmbH & Co. KG (Kolonia, Niemcy) Żądania strony skarżącej — stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław­ czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie R 1291/2008-4; — obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. Zarzuty i główne argumenty Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca

Skarżąca na poparcie swojej skargi podnosi dwa zarzuty.

Po pierwsze, skarżąca uważa, że metoda stosowana przez Komisję przy uwzględnieniu braku zwrotu podatku VAT przy wywozie w przeglądzie w wyniku którego przyjęto zaskarżone

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy „QUALIFIER” dla towarów z klasy 12 (zgłoszenie nr 4 877 262)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 312 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C312 - 45 z 200919.12.2009

  Sprawa F-85/09: Skarga wniesiona w dniu 19 października 2009 r. — Rossi Ferreras przeciwko Komisji

 • Dz. U. C312 - 45 z 200919.12.2009

  Sprawa F-89/09: Skarga wniesiona w dniu 26 październik a 2009 r. — Gagalis przeciwko Radzie

 • Dz. U. C312 - 44 z 200919.12.2009

  Sprawa F-81/09: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2009 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

 • Dz. U. C312 - 44 z 200919.12.2009

  Sprawa F-84/09: Skarga wniesiona w dniu 16 października 2009 r. — Larue i Seigneur przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu

 • Dz. U. C312 - 43 z 200919.12.2009

  Sprawa F-10/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba)z dnia 22 października 2009 r. — Aayhan i in. przeciwko Parlamentowi (Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C312 - 43 z 200919.12.2009

  Sprawa F-78/09: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2009 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

 • Dz. U. C312 - 42 z 200919.12.2009

  Sprawa T-440/09: Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2009 r. — Azienda Agricola Bracesco przeciwko Komisji

 • Dz. U. C312 - 41 z 200919.12.2009

  Sprawa T-438/09: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2009 r. — SE.RI.FO. przeciwko Komisji oraz Agencji Wykonawczej ds. Kultury, Edukacji i Sektora Audiowizualnego

 • Dz. U. C312 - 40 z 200919.12.2009

  Sprawa T-433/09: Skarga wniesiona w dniu 29 października 2009 r. — TTNB przeciwko OHIM — March (Tila March)

 • Dz. U. C312 - 40 z 200919.12.2009

  Sprawa T-434/09: Skarga wniesiona w dniu 26 października 2009 r. — Centrotherm Systemtechnik przeciwko OHIM — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM)

 • Dz. U. C312 - 39 z 200919.12.2009

  Sprawa T-425/09: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2009 r. — Honda Motor przeciwko OHIM — Blok (BLAST)

 • Dz. U. C312 - 39 z 200919.12.2009

  Sprawa T-427/09: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2009 r. — centrotherm Clean Solutions przeciwko OHIM — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)

 • Dz. U. C312 - 38 z 200919.12.2009

  Sprawa T-424/09: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2009 r. — Goodyear Dunlop Tyres UK przeciwko OHIM — Sportfive (QUALIFIER)

 • Dz. U. C312 - 37 z 200919.12.2009

  Sprawa T-419/09: Skarga wniesiona w dniu 16 października 2009 r. — Cybergun przeciwko OHIM — Umarex Sportwaffen (AK 47)

 • Dz. U. C312 - 37 z 200919.12.2009

  Sprawa T-420/09: Skarga wniesiona w dniu 19 paźdzernika 2009 r. — BSA przeciwko OHIM — Loblaws (PRÉSIDENT)

 • Dz. U. C312 - 36 z 200919.12.2009

  Sprawa T-414/09: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2009 r. — Henkel przeciwko OHIM — JLO Holding (LIVE)

 • Dz. U. C312 - 35 z 200919.12.2009

  Sprawa T-411/09: Skarga wniesiona w dniu 13 października 2009 r. — Ioannis Terezakis przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C312 - 35 z 200919.12.2009

  Sprawa T-412/09: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2009 r. — CEA przeciwko Komisji

 • Dz. U. C312 - 34 z 200919.12.2009

  Sprawa T-410/09: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2009 r. — Almamet przeciwko Komisji

 • Dz. U. C312 - 33 z 200919.12.2009

  Sprawa T-408/09: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2009 r. — ancotel przeciwko OHIM — Acotel (ancotel)

 • Dz. U. C312 - 32 z 200919.12.2009

  Sprawa T-406/09: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2009 r. — Donau Chemie przeciwko Komisji

 • Dz. U. C312 - 32 z 200919.12.2009

  Sprawa T-407/09: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2009 r. — Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft przeciwko Komisji

 • Dz. U. C312 - 31 z 200919.12.2009

  Sprawa T-399/09: Skarga wniesiona w dniu 6 października 2009 r. — Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C312 - 30 z 200919.12.2009

  Sprawa T-387/09: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2009 r. — Applied Microengineering przeciwko Komisji

 • Dz. U. C312 - 30 z 200919.12.2009

  Sprawa T-389/09: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2009 r. — Labate przeciwko Komisji

 • Dz. U. C312 - 29 z 200919.12.2009

  Sprawa T-277/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 listopada 2009 r. — Bayer Healthcare przeciwko OHMI — Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego CITRACAL — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy CICATRAL — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C312 - 29 z 200919.12.2009

  Sprawa T-493/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 października 2009 r. — Sun World International przeciwko OHIM — Kölla Hamburg (SUPERIOR SEEDLESS) (Wspólnotowy znak towarowy — Częściowe zrzeczenie się rejestracji — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C312 - 29 z 200919.12.2009

  Sprawa T-352/09 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 października 2009 r. — Novácke chemické závody przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Decyzja Komisji nakładająca grzywnę — Gwarancja bankowa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C312 - 28 z 200919.12.2009

  Sprawa T-150/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 listopada 2009 r. — REWE-Zentral przeciwko OHIM — Aldi Einkauf (Clina) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Clina — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy CLINAIR — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C312 - 28 z 200919.12.2009

  Sprawa T-162/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 listopada 2009 r. — Frag Comercio Internacional przeciwko OHIM — Tinkerbell Modas (GREEN by missako) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego GREEN by missako — Wcześniejsze graficzne krajowe i wspólnotowe znaki towarowe MI SA KO — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 2072009))

 • Dz. U. C312 - 27 z 200919.12.2009

  Sprawa T-212/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 października 2009 r. — Bowland Dairy Products przeciwko Komisji (Skarga o odszkodowanie — Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 — System wczesnego ostrzegania — Powiadomienie uzupełniające — Kompetencje władz krajowych — Opinia Komisji pozbawiona skutków prawnych — Zmiana przedmiotu sporu — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C312 - 27 z 200919.12.2009

  Sprawa T-386/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 października 2009 r. — Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM — Redfil (Agile) (Wspólnotwy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Agile — Wcześniejsze słowne wspólnotowe i krajowe znaki towarowe Aygill’s — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

 • Dz. U. C312 - 26 z 200919.12.2009

  Sprawa C-411/09, Sprawa C-412/09, Sprawa C-413/09, Sprawa C-414/09, Sprawa C-415/09, Sprawa C-416/09, Sprawa C-417/09, Sprawa C-418/09, Sprawa C-419/09, Sprawa C-420/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance de Nanterre (France) w dniu 28 października 2009 r. w sprawach Tereos przeciwko Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Vermandoise Industries SA przeciwko Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries de Toury et Usines annexes SA przeciwko Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Roquette Frères SA przeciwko Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries & Distilleries de Souppes-Ouvré Fils SA przeciwko Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Cristal Union, następca prawny Sucreries et Raffineries d’Erstein oraz Sucrerie de Bourgogne przeciwko Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Lesaffre Frères SA przeciwko Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucrerie Bourdon przeciwko Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — SAFBA Fontaine-le-Dun SA przeciwko Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries du Marquenterre przeciwko Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

 • Dz. U. C312 - 25 z 200919.12.2009

  Sprawa C-405/09: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

 • Dz. U. C312 - 25 z 200919.12.2009

  Sprawa C-406/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 21 października 2009 r. — Realchemie Nederland BV przeciwko Bayer CropScience AG

 • Dz. U. C312 - 24 z 200919.12.2009

  Sprawa C-403/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Višje sodišče v Mariboru (Républika Słowenii) z dnia 20 października 2009 r. — Jasna Detiček przeciwko Maurizio Sgueglia

 • Dz. U. C312 - 23 z 200919.12.2009

  Sprawa C-400/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 19 października 2009 r. — Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S w stanie upadłości oraz Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S przeciwko Merck & Co Inc, Merck Sharp & Dohme BV oraz Merck Sharp & Dohme

 • Dz. U. C312 - 22 z 200919.12.2009

  Sprawa C-397/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof w dniu 14 października 2009 r. — Scheuten Solar Technology GmbH przeciwko Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

 • Dz. U. C312 - 22 z 200919.12.2009

  Sprawa C-398/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 14 października 2009 r. — Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning oraz KID-Holding A/S przeciwko Skatteministeriet

 • Dz. U. C312 - 21 z 200919.12.2009

  Sprawa C-395/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Rzeczpospolita Polska) w dniu 13 października 2009 r. — Oasis East sp. z o.o./Minister Finansów

 • Dz. U. C312 - 21 z 200919.12.2009

  Sprawa C-396/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Bari (Włochy) w dniu 12 października 2009 r. — Interedil Srl w likwidacji przeciwko Fallimento Interedil Srl, Banca Intesa Gestione Crediti Spa

 • Dz. U. C312 - 20 z 200919.12.2009

  Sprawa C-390/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 2 października 2009 r. — Reti Televisive Italiane SpA (RTI) przeciwko Autorità per le Garanzie nelle Communicazioni

 • Dz. U. C312 - 20 z 200919.12.2009

  Sprawa C-391/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (Republika Litewska) w dniu 2 października 2009 r. — Malgožata Runevič-Vardyn i Łukasz Paweł Wardyn przeciwko Urzędowi Miasta Wilna, Ministerstwu Sprawiedliwości Republiki Litewskiej, Państwowej Komisji Języka Litewskiego, Wydziałowi Rejestracji Stanu Cywilnego Departamentu Prawnego Urzędu Miasta Wilna

 • Dz. U. C312 - 19 z 200919.12.2009

  Sprawa C-388/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundessozialgericht w dniu 2 października 2009 r. — Joao Da Silva Martins przeciwko Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse

 • Dz. U. C312 - 18 z 200919.12.2009

  Sprawa C-386/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour du travail de Bruxelles (Belgia) w dniu 30 września 2009 r. — Jhonny Briot przeciwko Randstad Interim, Sodexho SA, Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C312 - 18 z 200919.12.2009

  Sprawa C-387/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Mercantil (Hiszpania) w dniu 1 października 2009 r. — Entitdad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) przeciwko Magnatrading SL

 • Dz. U. C312 - 17 z 200919.12.2009

  Sprawa C-384/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance de Paris (Francja) w dniu 29 września 2009 r. — Prunus SARL przeciwko Directeur des services fiscaux

 • Dz. U. C312 - 17 z 200919.12.2009

  Sprawa C-385/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Republika Litewska) w dniu 29 września 2009 r. — Nidera Handelscompagnie B.V. przeciwko Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 • Dz. U. C312 - 16 z 200919.12.2009

  Sprawa C-379/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidshof te Brussel (Belgia) w dniu 25 września 2009 r. — Maurits Casteels przeciwko British Airways plc

 • Dz. U. C312 - 16 z 200919.12.2009

  Sprawa C-383/09: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C312 - 15 z 200919.12.2009

  Sprawa C-377/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgia) w dniu 23 września 2009 r. — Françoise Hanssens-Ensch (syndyk masy upadłościowej Agenor S.A.) przeciwko Wspólnocie Europejskiej

 • Dz. U. C312 - 15 z 200919.12.2009

  Sprawa C-378/09: Skarga wniesiona w dniu 23 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C312 - 14 z 200919.12.2009

  Sprawa C-369/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) wydanego w dniu 1 lipca 2009 r. w sprawach połączonych T-273/06 i T-297/06 ISD Polska i.in. przeciwko Komisji, wniesione w dniu 15 września 2009 r. przez ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corporation, ISD Polska sp. z o.o. (dawniej Majątek Hutniczy sp. z o.o.)

 • Dz. U. C312 - 13 z 200919.12.2009

  Sprawa C-359/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Ítélőtábla (Węgry) w dniu 7 września 2009 r. — Dr. Donat Cornelius Ebert przeciwko Budapesti Ügyvédi Kamara

 • Dz. U. C312 - 13 z 200919.12.2009

  Sprawa C-362/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 29 czerwca 2009 r. w sprawie T-94/05 Athinaïki Techniki AE przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 11 września 2009 r. przez Athinaïki Techniki AE

 • Dz. U. C312 - 11 z 200919.12.2009

  Sprawa C-349/09: Skarga wniesiona w dniu 1 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska

 • Dz. U. C312 - 11 z 200919.12.2009

  Sprawa C-350/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 30 czerwca 2009 r. w sprawie T-444/07 Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich wniesione w dniu 2 września 2009 r. przez Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM)

 • Dz. U. C312 - 10 z 200919.12.2009

  Sprawa C-238/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 1 lipca 2009 r. — Handelsmaatschappij J. van Hilst i in. przeciwko The Jaguar Collection Limited i in.

 • Dz. U. C312 - 10 z 200919.12.2009

  Sprawa C-326/09: Skarga wniesiona w dniu 12 sierpnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska

 • Dz. U. C312 - 10 z 200919.12.2009

  Sprawa C-331/09: Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska

 • Dz. U. C312 - 9 z 200919.12.2009

  Sprawa C-474/08: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 29 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak przyjęcia wszelkich przepisów niezbędnych w celu dostosowania się do art. 23 ust. 2 i 5 dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej — Kompetencje organu regulacyjnego w sektorze energii elektrycznej)

 • Dz. U. C312 - 9 z 200919.12.2009

  Sprawa C-551/08: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 29 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2005/68/WE — Działalność reasekuracyjna na własny rachunek — Podejmowanie i wykonywanie — Przepisy krajowe wcześniejsze względem dyrektywy — Brak przekazania lub brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C312 - 8 z 200919.12.2009

  Sprawa C-249/08: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 29 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Wspólna polityka rybołówstwa — Ochrona zasobów — System kontroli w sektorze rybołówstwa — Rozporządzenie (WE) nr 894/97 — Art. 11 — Rozporządzenie (EWG) nr 2241/87 — Art. 1 ust. 1 i 2 — Rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 — Art. 2 ust. 1, art. 31 ust. 1 i 2 — Zakaz stosowania pławnic dryfujących — Brak systemu skutecznej kontroli zapewniającego przestrzeganie tego zakazu)

 • Dz. U. C312 - 8 z 200919.12.2009

  Sprawa C-274/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/54/WE — Artykuł 15 ust. 2 — Artykuł 23 ust. 2 — Rynek wewnętrzny energii elektrycznej — Uprzednie zatwierdzanie metod stosowanych do wyliczania lub ustanawiania warunków dla przyłączenia i dostępu do sieci krajowych, łącznie z taryfami za przesyłanie i dystrybucję)

 • Dz. U. C312 - 7 z 200919.12.2009

  Sprawa C-188/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 29 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 75/442/EWG — Odpady — Ścieki domowe usuwane na terenach wiejskich poprzez szamba — Odpady nieobjęte inną legislacją — Brak transpozycji)

 • Dz. U. C312 - 7 z 200919.12.2009

  Sprawa C-246/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — szósta dyrektywa VAT — Artykuł 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 1 i 2 — Pojęcie „działalność gospodarcza” — Państwowe biura pomocy prawnej — Usługi pomocy prawnej świadczone w ramach postępowania sądowego w zamian za wynagrodzenie częściowo płacone przez beneficjenta — Pojęcie „bezpośredniego związku” pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym ekwiwalentem świadczenia)

 • Dz. U. C312 - 6 z 200919.12.2009

  Sprawa C-174/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 października 2009 r. (wniosek o wydanie przeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret — Dania) — NCC Construction Danmark A/S przeciwko Skatteministeriet (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 19 ust. 2 — Odliczenie podatku naliczonego — Podatnik mieszany — Towary i usługi wykorzystywane tak w działalności podlegającej opodatkowaniu, jak też w działalności zwolnionej od podatku — Obliczanie części podlegającej odliczeniu — Pojęcie transakcji okazjonalnych związanych z obrotem nieruchomościami — Dostawa na swoją rzecz — Zasada neutralności podatkowej)

 • Dz. U. C312 - 5 z 200919.12.2009

  Sprawa C-115/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 27 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Linz — Austria) — Land Oberösterreich przeciwko ČEZ as (Powództwo o zaniechanie immisji lub wyeliminowanie ryzyka immisji oddziałujących na nieruchomość, pochodzących z elektrowni atomowej położonej na terytorium innego państwa członkowskiego — Obowiązek tolerowania immisji i ryzyka immisji powodowanych przez obiekty działające na podstawie zezwolenia administracyjnego wydanego przez władze państwa, którego sąd rozpoznaje sprawę — Nieuwzględnienie zezwoleń wydanych w innych państwach członkowskich — Zasada równego traktowania — Zasada niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową w zakresie stosowania traktatu EWEA)

 • Dz. U. C312 - 5 z 200919.12.2009

  Sprawa C-140/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tallinna Halduskohus — Republika Estońska) — Rakvere Lihakombinaat AS przeciwko Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus (Wspólna Taryfa Celna — Nomenklatura Scalona — Klasyfikacja taryfowa — Zamrożone kawałki i podroby z kurczaków — Przystąpienie Estonii — Środki przejściowe — Produkty rolne — Nadmierne zapasy — Rozporządzenie (WE) nr 1972/2003)

 • Dz. U. C312 - 4 z 200919.12.2009

  Sprawa C-63/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette — Luksemburg) — Virginie Pontin przeciwko T-Comalux SA (Polityka społeczna — Ochrona pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią — Dyrektywa 92/85/EWG — Artykuły 10, 12 — Zakaz wypowiadania stosunku pracy od początku ciąży do końca urlopu macierzyńskiego — Sądowa ochrona praw przysługujących jednostkom na mocy prawa wspólnotowego — Równe traktowanie kobiet i mężczyzn — Dyrektywa 76/207/EWG — Artykuł 2 ust. 7 akapit trzeci — Mniej korzystne traktowanie kobiety w związku z ciążą lub urlopem macierzyńskim — Ograniczenie środków prawnych przysługujących kobiecie, z którą rozwiązano stosunek pracy podczas jej ciąży)

 • Dz. U. C312 - 3 z 200919.12.2009

  Sprawa C-29/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Regeringsrätten — Szwecja) — Skatteverket przeciwko AB SKF (Szósta dyrektywa VAT — Artykuły 2, 4, 13 część B lit. d) pkt 5 i art. 17 — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 2, 9, 135 ust. 1 lit. f) i art. 168 — Zbycie przez spółkę dominującą spółki zależnej i udziału w spółce powiązanej — Zakres stosowania podatku VAT — Zwolnienie — Świadczenie usług nabytych w ramach transakcji zbycia akcji — Możliwość odliczenia podatku VAT)

 • Dz. U. C312 - 2 z 200919.12.2009

  Sprawa C-522/07 i C-65/08: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 29 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf — Niemcy) — Dinter GmbH przeciwko Hauptzollamt Düsseldorf (C-522/07), Europol Frost-Food GmbH przeciwko Hauptzollamt Krefeld (C-65/08) (Taryfa Celna — Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 — Nomenklatura Scalona — Klasyfikacja taryfowa — Ważność — Uwaga dodatkowa — Koncentrat soku jabłkowego)

 • Dz. U. C312 - 2 z 200919.12.2009

  Sprawa C-536/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Dyrektywa 93/37/EWG — Umowa zawarta między podmiotem publicznym i przedsiębiorstwem prywatnym, dotycząca najmu przez ten podmiot publiczny hal wystawowych, które ma zbudować przedsiębiorstwo prywatne — Wynagrodzenie dla przedsiębiorstwa prywatnego w postaci zapłaty czynszu miesięcznego przez okres 30 lat)

 • Dz. U. C312 - 1 z 200919.12.2009

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 297 z 5.12.2009.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.