Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 54 POZ 77

Tytuł:

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5492 — Oaktree/Apollo/Countrywide) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

Data ogłoszenia:2009-03-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 54 POZ 77

7.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5492 — Oaktree/Apollo/Countrywide)

C 54/77

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 54/09) 1. W dniu 2 marca 2009 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Oaktree Management L.P., Stany Zjednoczone, należące do Grupy Oaktree, przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Countrywide plc, Zjednoczone Królestwo, nad którym wyłączną kontrolę sprawuje obecnie Grupa Apollo, Stany Zjednoczone, w drodze zakupu udziałów. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku Grupy Oaktree: przedsiębiorstwo zarządzające inwestycjami, świadczące usługi doradztwa oraz zarządzania funduszami inwestycyjnymi. W Europie inwestycje Grupy Oaktree w nieruchomości ograniczają się do terytorium Niemiec, — w przypadku Apollo: zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, które inwestują w spółki prowadzące działalność w szeregu branż na całym świecie. Poza przedsiębiorstwem Countrywide, Apollo sprawuje również kontrolę nad Realogy Corporation, przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie nieruchomości i przeprowadzek, a także franczyzodawcą w branży pośrednictwa nieruchomości z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, — w przypadku Countrywide: świadczenie na rzecz klientów w Zjednoczonym Królestwie usług w sektorze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Główny zakres działalności przedsiębiorstwa obejmuje agencje sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Countrywide prowadzi również działalność w zakresie usług pomocniczych względem działalności związanej z agencjami sprzedaży i wynajmu nieruchomości, obejmujących usługi finansowe, ekspertyzy i wycenę, usługi w zakresie przeprowadzek i przeniesienia tytułu własności nieruchomości. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5492 — Oaktree/Apollo/Countrywide, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Brussels


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1. (2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 54 POZ 77 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C54 - 76 z 20097.3.2009

  Zawiadomienie zgodnie z art. 10 Dyrektywy 94/22/EWG w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów i do celów jego stosowania

 • Dz. U. C54 - 75 z 20097.3.2009

  Zawiadomienie Ministerstwa Gospodarki Republiki Łotewskiej

 • Dz. U. C54 - 74 z 20097.3.2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (1)

 • Dz. U. C54 - 73 z 20097.3.2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dz. U. C54 - 7 z 20097.3.2009

  Wykaz naturalnych wód mineralnych uznanych przez państwa członkowskie (1)

 • Dz. U. C54 - 6 z 20097.3.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C54 - 5 z 20097.3.2009

  Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C54 - 1 z 20097.3.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.