Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 92 POZ 1

Tytuł:

Konwencja w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotycząca podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE

Data ogłoszenia:2009-04-21


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 92 POZ 1

Strona 1 z 3
21.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 92/1

II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

RADA

KONWENCJA w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotycząca podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE (2009/C 92/01)

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, państwa członkowskie Unii Europejskiej,

BIORĄC POD UWAGĘ decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (zwaną dalej „decyzją”),


UWZGLĘDNIAJĄC rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące wyżej wymienioną decyzję w sprawie zasobów własnych (zwane dalej „rozporządzeniem”),

UWZGLĘDNIAJĄC, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającym wspólnotowy kodeks celny (zwanym dalej „Zmodernizowanym kodeksem celnym”) scentralizowana odprawa celna i inne uproszczenia formalności celnych mogą przyczynić się do stworzenia korzystnych warunków handlowych,

UWZGLĘDNIAJĄC, że pojedyncze pozwolenie zdefiniowane w art. 1 pkt 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2454/93 zapewnia te same korzyści w okresie przed rozpoczęciem stosowania Zmodernizowanego kodeksu celnego,

UWZGLĘDNIAJĄC oświadczenie Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. dotyczące podziału kosztów poboru należności celnych, w sprawie VAT i statystyki w ramach systemu scentralizowanej odprawy celnej oraz oświadczenie Rady i Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie oceny działania systemu scentralizowanej odprawy celnej,

BIORĄC POD UWAGĘ art. 17 i 120 Zmodernizowanego kodeksu celnego, które przewidują odpowiednio uznanie ważności decyzji podjętych przez organy celne na całym obszarze Wspólnoty, jak również moc wiążącą wyników weryfikacji na całym obszarze Wspólnoty,

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

(1) Zarządzanie scentralizowaną odprawą celną, która może być połączona z uproszczeniami formalności celnych i w ramach której towary zgłaszane są do procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu w jednym państwie członkowskim, ale przedstawiane organom celnym w innym państwie członkowskim, oznacza wydatki administracyjne w obu tych państwach. Uzasadnia to częściowy ponowny podział kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi wspólnotowemu zgodnie z rozporządzeniem.

C 92/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2009

(2) Ten ponowny podział dokonywany przez Umawiającą się Stronę, u której złożone jest zgłoszenie celne na rzecz Umawiającej się Strony, której towary zostają przedstawione, odpowiada łącznie 50 % zatrzymanych kosztów poboru.

(3) Sprawna realizacja ponownego podziału kosztów poboru wymaga przyjęcia konkretnych procedur w formie Konwencji zawartej między Umawiającymi się Stronami.

(4) Niniejsza Konwencja powinna być stosowana przez Umawiające się Strony zgodnie z ich przepisami i procedurami krajowymi, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

ROZDZIAŁ I ZAKRES ZASTOSOWANIA I DEFINICJE

dacza pozwolenia niezależnie od tego, w którym urzędzie celnym towary te zostały przedstawione;

Artykuł 1 1. Niniejsza Konwencja określa procedury dotyczące ponownego podziału kosztów poboru, gdy zasoby własne są udostępniane budżetowi UE; procedury te są stosowane przez Umawiające się Strony w przypadku scentralizowanej odprawy celnej określonej w art. 106 Zmodernizowanego kodeksu celnego, w ramach której towary zgłaszane są do procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu w jednym państwie członkowskim, ale przedstawiane organom celnym w innym państwie członkowskim. 2. Procedury, o których mowa w ust. 1, mają również zastosowanie, jeżeli koncepcja scentralizowanej odprawy celnej połączona jest z uproszczeniami ustanowionymi na mocy Zmodernizowanego kodeksu celnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 92 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.