Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 113 POZ 45

Tytuł:

Sprawa T-78/09 P: Wyrok Sądu z dnia 17 marca 2010 r. — Parlament przeciwko Collée (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2004 r. — Postępowanie w sprawie przyznania punktów za osiągnięcia — Przeinaczenie dowodów — Uzasadnienie — Znaczenie opinii komitetu do spraw sprawozdań — Zasada niedyskryminacji)

Data ogłoszenia:2010-05-01


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 113 POZ 45

1.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/45

Wyrok Sądu z dnia 17 marca 2010 r. — Parlament przeciwko Collée (Sprawa T-78/09 P) (1) (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2004 r. — Postępowanie w sprawie przyznania punktów za osiągnięcia — Przeina­ czenie dowodów — Uzasadnienie — Znaczenie opinii komi­ tetu do spraw sprawozdań — Zasada niedyskryminacji) (2010/C 113/72) Język postępowania: francuski Strony Wnoszący odwołanie: Parlament Europejski (przedstawiciele: początkowo C. Burgos i A. Lukošiūtė, następnie R. Ignătescu, pełnomocnicy)


Postanowienie Sądu z dnia 3 marca 2010 r. — REWE-Zentral przeciwko OHIM — KODI Diskontläden (inéa) (Sprawa T-538/08) (1) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania) (2010/C 113/73) Język postępowania: niemiecki Strony Strona skarżąca: REWE-Zentral AG (Kolonia, Niemcy) (przedsta­ wiciele: adwokaci M. Kinkeldey i A. Bognár)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawi­ ciel: R. Manea, pełnomocnik) Druga strona postępowania: Laurent Collée (przedstawiciele: adwo­ kaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal) Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: KODI Diskontläden GmbH (Ober­ hausen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat J. Schmidt) Przedmiot Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie F-148/06 Collée przeciwko Parlamentowi, dotychczas nieopub­ likowanego w Zbiorze, mające na celu uchylenie tego wyroku. Przedmiot Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 października 2008 r. (sprawa R 744/2008-4) dotyczącą postę­ powania w sprawie sprzeciwu pomiędzy KODI Diskontläden GmbH a REWE-Zentral AG.

Sentencja 1) Odwołanie zostaje oddalone. Sentencja 1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.

2) Parlament Europejski pokrywa własne koszty oraz koszty ponie­ sione przez Laurent Collée w ramach niniejszego postępowania.

2) Strona skarżąca i interwenient pokrywają własne koszty postępo­ wania oraz po połowie kosztów poniesionych przez stronę pozwaną.

(1) Dz.U. C 102 z 1.5.2009.

(1) Dz.U. C 55 z 7.3.2009.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 113 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C113 - 79 z 20101.5.2010

  Sprawa F-9/10: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2010 r. — AC przeciwko Radzie

 • Dz. U. C113 - 79 z 20101.5.2010

  Sprawa F-12/10: Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2010 r. — Kerstens przeciwko Komisji Europejska

 • Dz. U. C113 - 78 z 20101.5.2010

  Sprawa T-310/07: Postanowienie Sądu z dnia 2 marca 2010 r. — Gardeur przeciwko OHIM — Blue Rose (g)

 • Dz. U. C113 - 78 z 20101.5.2010

  Sprawa T-298/08: Postanowienie Sądu z dnia 2 marca 2010 r. — Aldi przeciwko OHIM — Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes (ALDI)

 • Dz. U. C113 - 78 z 20101.5.2010

  Sprawa T-552/08: Postanowienie Sądu z dnia 4 marca 2010 r. — Komisja przeciwko Domótica

 • Dz. U. C113 - 78 z 20101.5.2010

  Sprawa T-196/09: Postanowienie Sądu z dnia 1 marca 2010 r. — TerreStar Europe przeciwko Komisji

 • Dz. U. C113 - 77 z 20101.5.2010

  Sprawa T-119/10: Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2010 r. — Niderlandy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C113 - 76 z 20101.5.2010

  Sprawa T-118/10: Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2010 r. — Acron przeciwko Radzie

 • Dz. U. C113 - 75 z 20101.5.2010

  Sprawa T-115/10: Skarga wniesiona w dniu 4 marca 2010 r. — Zjednoczone Królestwo przeciwko Komisji

 • Dz. U. C113 - 74 z 20101.5.2010

  Sprawa T-113/10: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2010 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

 • Dz. U. C113 - 73 z 20101.5.2010

  Sprawa T-112/10: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2010 r. — Prionics przeciwko Komisji i EFSA

 • Dz. U. C113 - 72 z 20101.5.2010

  Sprawa T-111/10: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2010 r. — Portugalia przeciwko Komisji Europejskiej

 • Dz. U. C113 - 71 z 20101.5.2010

  Sprawa T-106/10: Skarga wniesiona w dniu 4 marca 2010 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

 • Dz. U. C113 - 70 z 20101.5.2010

  Sprawa T-103/10 P(R): Odwołanie od postanowienia Prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 18 grudnia 2009 r. w sprawie F-92/09 R, U przeciwko Parlamentowi, wniesione w dniu 5 marca 2010 r. przez Parlament Europejski

 • Dz. U. C113 - 70 z 20101.5.2010

  Sprawa T-105/10: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2010 r. — BASF przeciwko Komisji

 • Dz. U. C113 - 69 z 20101.5.2010

  Sprawa T-102/10: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2010 r. — Südzucker i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C113 - 68 z 20101.5.2010

  Sprawa T-101/10: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2010 — Polska przeciwko Komisji

 • Dz. U. C113 - 67 z 20101.5.2010

  Sprawa T-100/10: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2010 r. — Nordzucker przeciwko Komisji

 • Dz. U. C113 - 66 z 20101.5.2010

  Sprawa T-96/10: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2010 r. — Rütgers Germany i in. przeciwko ECHA

 • Dz. U. C113 - 66 z 20101.5.2010

  Sprawa T-99/10: Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2010 r. — Meica przeciwko OHIM — Tofutown.com (TOFUKING)

 • Dz. U. C113 - 65 z 20101.5.2010

  Sprawa T-95/10: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2010 r. — Cindu Chemicals i in. przeciwko ECHA

 • Dz. U. C113 - 64 z 20101.5.2010

  Sprawa T-94/10: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2010 r. — Rütgers Germany i in. przeciwko ECHA

 • Dz. U. C113 - 63 z 20101.5.2010

  Sprawa T-93/10: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2010 r. — Bilbaína de Alquitranes i in. przeciwko ECHA

 • Dz. U. C113 - 62 z 20101.5.2010

  Sprawa T-92/10: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2010 r. — Ferriera Valsabbia i Valsabbia Investimenti przeciwko Komisji

 • Dz. U. C113 - 61 z 20101.5.2010

  Sprawa T-91/10: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2010 r. — Lucchini przeciwko Komisji

 • Dz. U. C113 - 60 z 20101.5.2010

  Sprawa T-90/10: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2010 r. — Ferriere Nord przeciwko Komisji

 • Dz. U. C113 - 59 z 20101.5.2010

  Sprawa T-88/10: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2010 r. — Inter IKEA Systems przeciwko OHIM — Meteor Controls (GLÄNSA)

 • Dz. U. C113 - 58 z 20101.5.2010

  Sprawa T-84/10: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2010 r. — Regione Puglia przeciwko Komisji

 • Dz. U. C113 - 58 z 20101.5.2010

  Sprawa T-86/10: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2010 r. — British Sugar przeciwko Komisji

 • Dz. U. C113 - 57 z 20101.5.2010

  Sprawa T-80/10: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2010 r. — Bell & Ross przeciwko OHIM — Klockgrossisten i Norden (Przedstawienie zegarka)

 • Dz. U. C113 - 56 z 20101.5.2010

  Sprawa T-79/10: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2010 r. — COLT Télécommunications France przeciwko Komisji Europejskiej

 • Dz. U. C113 - 55 z 20101.5.2010

  Sprawa T-78/10: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2010 r. — Lehning Entreprise przeciwko OHIM — Certmedica International (L112)

 • Dz. U. C113 - 53 z 20101.5.2010

  Sprawa T-77/10: Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2010 r. — Certmedica International GmbH przeciwko OHIM — Lehning Entreprise (L112)

 • Dz. U. C113 - 52 z 20101.5.2010

  Sprawa T-72/10: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2010 r. — Intermark przeciwko OHIM — Natex International (NATY’S)

 • Dz. U. C113 - 52 z 20101.5.2010

  Sprawa T-75/10: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2010 r. — Embraer i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C113 - 51 z 20101.5.2010

  Sprawa T-66/10: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2010 r. — Zuckerfabrik Jülich przeciwko Komisji

 • Dz. U. C113 - 50 z 20101.5.2010

  Sprawa T-63/10: Skarga wniesiona w dniu 10 lutego 2010 r. — Jurašinović przeciwko Radzie

 • Dz. U. C113 - 49 z 20101.5.2010

  Sprawa T-58/10: Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2010 r. — Phoenix-Reisen i DRV przeciwko Komisji

 • Dz. U. C113 - 49 z 20101.5.2010

  Sprawa T-62/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 30 listopada 2009 r. w sprawie F-83/07, Zangerl-Posselt przeciwko Komisji, wniesione w dniu 10 lutego 2010 r. przez Brigitte Zangerl-Posselt

 • Dz. U. C113 - 48 z 20101.5.2010

  Sprawa T-52/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 30 listopada 2009 r. w sprawie F-54/09 Lebedef przeciwko Komisji, wniesione w dniu 9 lutego 2010 r. przez Giorgia Lebedefa

 • Dz. U. C113 - 47 z 20101.5.2010

  Sprawa T-322/09: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2009 r. — Al-Faqih i MIRA przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C113 - 46 z 20101.5.2010

  Sprawa T-316/09: Postanowienie Sądu z dnia 25 lutego 2010 r. — Google przeciwko OHIM (ANDROID) (Wspólnotowy znak towarowy — Odmowa rejestracji — Ograniczenie wykazu towarów, dla których wystąpiono o rejestrację znaku towarowego — Wycofanie sprzeciwu wobec rejestracji — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C113 - 46 z 20101.5.2010

  Sprawa T-414/09: Postanowienie Sądu z dnia 4 marca 2010 r. — Henkel przeciwko OHIM — JLO Holding (LIVE) (Wspólnotowy znak towarowy — Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego — Wycofanie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C113 - 46 z 20101.5.2010

  Sprawa T-435/09 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 15 marca 2010 r. — GL2006 Europe przeciwko Komisji i OLAF (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wspólnotowe programy badań i rozwoju technologicznego — Klauzula arbitrażowa — Nakaz zwrotu — Nota debetowa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Szkoda finansowa — Brak wyjątkowych okoliczności — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C113 - 45 z 20101.5.2010

  Sprawa T-538/08: Postanowienie Sądu z dnia 3 marca 2010 r. — REWE-Zentral przeciwko OHIM — KODI Diskontläden (inéa) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C113 - 44 z 20101.5.2010

  Sprawa T-31/09: Wyrok Sądu z dnia z dnia 10 marca 2010 r. — Baid przeciwko OHIM (LE GOMMAGE DES FACADES) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego LE GOMMAGE DES FACADES — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 73 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009))

 • Dz. U. C113 - 44 z 20101.5.2010

  Sprawa T-77/09: Wyrok Sądu z dnia 9 marca 2010 r. — hofherr communikation przeciwko OHIM (NATURE WATCH) (Wspólnotowy znak towarowy — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską — Słowny znak towarowy NATURE WATCH — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009))

 • Dz. U. C113 - 43 z 20101.5.2010

  Sprawa T-564/08: Wyrok Sądu z dnia 4 marca 2010 r. — Monoscoop przeciwko OHIM (SUDOKU SAMURAI BINGO) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SUDOKU SAMURAI BINGO — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C113 - 43 z 20101.5.2010

  Sprawa T-15/09: Wyrok Sądu z dnia 9 marca 2010 r. — Euro-Information przeciwko OHIM (EURO AUTOMATIC CASH) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego EURO AUTOMATIC CASH — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C113 - 42 z 20101.5.2010

  Sprawa T-189/08: Wyrok Sądu z dnia 18 marca 2010 r. — Forum 187 przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — System pomocy dotyczący centrów koordynacyjnych mających siedzibę w Belgii — Nowa decyzja Komisji wydana w następstwie stwierdzenia przez Trybunał częściowej nieważności — Stowarzyszenie — Brak interesu prawnego — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C113 - 42 z 20101.5.2010

  Sprawa T-477/08: Wyrok Sądu z dnia 4 marca 2010 r. — Mundipharma przeciwko OHIM — ALK-Abelló (AVANZALENE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego AVANZALENE — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy AVANZ — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C113 - 41 z 20101.5.2010

  Sprawa T-24/08: Wyrok Sądu z dnia 4 marca 2010 r. — Weldebräu przeciwko OHIM — Kofola Holding (Kształt butelki ze spiralną szyjką) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt butelki ze spiralną szyjką — Wcześniejszy trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy przedstawiający kształt butelki ze spiralną szyjką — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C113 - 41 z 20101.5.2010

  Sprawa T-94/08: Wyrok Sądu z dnia 18 marca 2010 r. — Centre de coordination Carrefour przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — System pomocy dotyczący centrów koordynacyjnych mających siedzibę w Belgii — Nowa decyzja Komisji wydana w następstwie częściowego stwierdzenia nieważności przez Trybunał — Brak interesu prawnego — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C113 - 40 z 20101.5.2010

  Sprawa T-63/07: Wyrok Sądu z dnia 17 marca 2010 r. — Mäurer + Wirtz przeciwko OHIM — Exportaciones Aceiteras Fedeoliva (tosca de FEDEOLIVA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego tosca de FEDEOLIVA — Wcześniejsze słowne, wspólnotowy i krajowe, znaki towarowe TOSCA — Względne podstawy odmowy rejestracji — Nieuwzględnienie argumentu — Artykuł 74 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C113 - 40 z 20101.5.2010

  Sprawa T-190/07: Wyrok Sądu z dnia 18 marca 2010 r. — KEK Diavlos przeciwko Komisji (Pomoc finansowa wypłacona w ramach programu informacyjnego obywateli europejskich (Prince) — Projekt dotyczący przygotowań do wprowadzenia euro w środowisku szkolnym — Decyzja nakazująca zwrot wypłaconej zaliczki — Obowiązek uzasadnienia — Błąd w ocenie)

 • Dz. U. C113 - 39 z 20101.5.2010

  Sprawa T-410/06: Wyrok Sądu z dnia 4 marca 2010 r. — Foshan City Nanhai Golden Step Industrial przeciwko Radzie (Dumping — Przywóz obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chin i Wietnamu — Obliczenie konstruowanej wartości normalnej — Cena eksportowa — Prawo do obrony — Szkoda — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dz. U. C113 - 39 z 20101.5.2010

  Sprawa T-9/07: Wyrok Sądu z dnia 18 marca 2010 r. — Grupo Promer Mon Graphic przeciwko OHIM — PepsiCo (Przedstawienie okrągłej podstawki do celów promocyjnych) (Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający okrągłą podstawkę do celów promocyjnych — Wcześniejszy wzór wspólnotowy — Podstawa unieważnienia — Kolizja — Brak innego całościowego wrażenia — Pojęcie kolizji — Rozpatrywany produkt — Stopień swobody twórcy — Poinformowany użytkownik — Artykuł 10 i art. 25 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 6/2002)

 • Dz. U. C113 - 38 z 20101.5.2010

  Sprawa T-409/06: Wyrok Sądu z dnia 4 marca 2010 r. — Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory przeciwko Radzie (Dumping — Przywóz obuwia o skórzanych cholewkach pochodzącego z Chin i z Wietnamu — Status przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej — Kontrola wyrywkowa — Brak współpracy — Prawo do obrony — Szkoda — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dz. U. C113 - 37 z 20101.5.2010

  Sprawa T-401/06: Wyrok Sądu z dnia 4 marca 2010 r. — Brosmann Footwear (HK) i in. przeciwko Radzie (Dumping — Przywóz obuwia o skórzanych cholewka pochodzącego z Chin i Wietnamu — Status przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej — Traktowanie indywidualne — Kontrola wyrywkowa — Poparcie skargi przez przemysł wspólnotowy — Definicja danego produktu — Równość traktowania — Szkoda — Uzasadnione oczekiwania — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dz. U. C113 - 37 z 20101.5.2010

  Sprawy połączone T-407/06 i T-408/06: Wyrok Sądu z dnia 4 marca 2010 r. — Zhejiang Aokang Shoes i Wenzhou Taima Shoes przeciwko Radzie (Dumping — Przywóz obuwia o skórzanych cholewkach pochodzącego z Chin i z Wietnamu — Status przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej — Indywidualne traktowanie — Kontrola wyrywkowa — Prawo do obrony — Równość traktowania — Szkoda — Uzasadnione oczekiwania — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dz. U. C113 - 36 z 20101.5.2010

  Sprawa C-127/10: Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C113 - 35 z 20101.5.2010

  Sprawa C-118/10: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C113 - 35 z 20101.5.2010

  Sprawa C-122/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Marknadsdomstolen (Szwecja) w dniu 8 marca 2010 r. — Konsumentombudsmannen przeciwko Ving Sverige

 • Dz. U. C113 - 34 z 20101.5.2010

  Sprawa C-117/10: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C113 - 33 z 20101.5.2010

  Sprawa C-112/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België (Belgia) w dniu 1 marca 2010 r. — Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen przeciwko Zaza Retail BV (Phillippe i Cécile Noelmans jako syndycy Zaza Retail BV (Belgia)), interwenient strony pozwanej: Zaza Retail BV (Manon Cordewener jako syndyk Zaza Retail BV (Niderlandy))

 • Dz. U. C113 - 33 z 20101.5.2010

  Sprawa C-116/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburg) w dniu 3 marca 2010 r. — Państwo Wielkiego Księstwa Luksemburga, Administration de l'enregistrement et des domaines przeciwko Pierrowi Feltgenowi (zarządcy masy upadłości Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA

 • Dz. U. C113 - 32 z 20101.5.2010

  Sprawa C-106/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 25 lutego 2010 r. — Lidl & Companhia przeciwko Fazenda Pública

 • Dz. U. C113 - 32 z 20101.5.2010

  Sprawa C-111/10: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C113 - 31 z 20101.5.2010

  Sprawa C-103/10: Skarga wniesiona w dniu 24 lutego 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C113 - 30 z 20101.5.2010

  Sprawa C-102/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Focșani (Rumunia) w dniu 24 lutego 2010 r. — Frăsina Bejan przeciwko Tudorel Mușat

 • Dz. U. C113 - 29 z 20101.5.2010

  Sprawa C-97/10, Sprawa C-98/10, Sprawa C-99/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d’Instance de Dax (Francja) w dniu 22 lutego 2010 r. w sprawach: — AG2R Prévoyance przeciwko Bourdil SARL — AG2R Prévoyance przeciwko Société boucalaise de boulangerie SARL — AG2R Prévoyance przeciwko Baba-Pom SARL

 • Dz. U. C113 - 29 z 20101.5.2010

  Sprawa C-100/10: Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C113 - 28 z 20101.5.2010

  Sprawa C-95/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 22 lutego 2010 r. — Strong Segurança, S.A. przeciwko Município de Sintra i Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A.

 • Dz. U. C113 - 28 z 20101.5.2010

  Sprawa C-96/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) w dniu 22 lutego 2010 r. — Frans Bosschaert przeciwko Belgische Staat, NV Slachthuizen Georges Goossens en Zonen, NV Slachthuizen Goossens

 • Dz. U. C113 - 27 z 20101.5.2010

  Sprawa C-92/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenie T-476/08 Media-Saturn-Holding GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) wniesione w dniu 17 lutego 2010 r. przez Media-Saturn-Holding GmbH

 • Dz. U. C113 - 26 z 20101.5.2010

  Sprawa C-91/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Breda (Niderlandy) w dniu 17 lutego 2010 r. — VAV Autovermietung GmbH przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid, kantoor Roosendaal

 • Dz. U. C113 - 25 z 20101.5.2010

  Sprawa C-89/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) w dniu 17 lutego 2010 r. — NV Q-Beef przeciwko Belgische Staat

 • Dz. U. C113 - 25 z 20101.5.2010

  Sprawa C-90/10: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C113 - 24 z 20101.5.2010

  Sprawa C-83/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Hiszpania) w dniu 11 lutego 2010 r. — Aurora Sousa Rodríguez i in. przeciwko Air France S.A.

 • Dz. U. C113 - 24 z 20101.5.2010

  Sprawa C-86/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeitsgericht Siegburg (Niemcy) w dniu 12 lutego 2010 r. — Hüseyin Balaban przeciwko Zelter GmbH

 • Dz. U. C113 - 23 z 20101.5.2010

  Sprawa C-79/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 11 lutego 2010 r. — Systeme Helmholz GmbH przeciwko Hauptzollamt Nürnberg

 • Dz. U. C113 - 23 z 20101.5.2010

  Sprawa C-82/10: Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C113 - 22 z 20101.5.2010

  Sprawa C-78/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Rouen (Francja) w dniu 8 lutego 2010 r. — Me Marc Berel, działający jako pełnomocnik Société Port Angot Développement, Me Hess, działający jako zarządca sądowy Société Port Angot Développement, Société Rijn Schelde Mondia France, Receveur principal des douanes de Rouen Port, Administration des douanes — Havre Port, Société Port Angot Développement, nastęca prawny SAS Manutention de produits chimiques et miniers (Maprochim), Asia Pulp & Paper France przeciwko Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre

 • Dz. U. C113 - 21 z 20101.5.2010

  Sprawa C-74/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (szósta izba) wydanego w dniu 19 listopada 2009 r. w sprawie T-94/07 European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 9 lutego 2010 r. przez European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)

 • Dz. U. C113 - 21 z 20101.5.2010

  Sprawa C-75/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (szósta izba) wydanego w dniu 19 listopada 2009 r. w sprawie T-40/08 European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 9 lutego 2010 r. przez European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)

 • Dz. U. C113 - 20 z 20101.5.2010

  Sprawa C-70/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) w dniu 5 lutego 2010 r. — Scarlet Extended SA przeciwko Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs

 • Dz. U. C113 - 20 z 20101.5.2010

  Sprawa C-71/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom (Zjednoczone Królestwo) w dniu 8 lutego 2010 r. — Office of Communications przeciwko The Information Commissioner

 • Dz. U. C113 - 19 z 20101.5.2010

  Sprawa C-56/10 P: Odwołanie wniesione w dniu 2 lutego 2010 r. przez Agencję Wydawniczą Technopol sp. z o.o. od wyroku Sądu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych T-425/07 i T-426/07, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (100)

 • Dz. U. C113 - 18 z 20101.5.2010

  Sprawa C-54/10 P: Odwołanie wniesione w dniu 2 lutego 2010 r. przez Agencję Wydawniczą Technopol sp. z o.o. od wyroku Sądu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych T-64/07 do T-66/07, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (350)

 • Dz. U. C113 - 18 z 20101.5.2010

  Sprawa C-55/10 P: Odwołanie wniesione w dniu 2 lutego 2010 r. przez Agencję Wydawniczą Technopol sp. z o.o. od wyroku Sądu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych T-200/07 do T-202/07, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (222)

 • Dz. U. C113 - 17 z 20101.5.2010

  Sprawa C-51/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 19 listopada 2009 r. w sprawie T-298/06 Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 1 lutego 2010 r. przez Agencję Wydawniczą Technopol sp. z o.o.

 • Dz. U. C113 - 17 z 20101.5.2010

  Sprawa C-53/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 2 lutego 2010 r. — Land Hessen przeciwko Franz Mücksch OHG, interwenient: Merck KG aA

 • Dz. U. C113 - 16 z 20101.5.2010

  Sprawa C-33/10: Skarga wniesiona w dniu 20 stycznia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Danii

 • Dz. U. C113 - 15 z 20101.5.2010

  Sprawa C-361/09 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) wydanego w dniu 12 sierpnia 2009 r. w sprawie T-141/09 Hans Molter przeciwko Republice Federalnej Niemiec wniesione w dniu 10 września 2009 r. przez Hansa Moltera

 • Dz. U. C113 - 15 z 20101.5.2010

  Sprawa C-389/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 3 de Almería (Hiszpania) w dniu 2 października 2009 r. — Águeda María Sáenz Morales przeciwko Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

 • Dz. U. C113 - 15 z 20101.5.2010

  Sprawa C-21/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság w dniu 13 stycznia 2010 r. — Károly Nagy przeciwko Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

 • Dz. U. C113 - 14 z 20101.5.2010

  Sprawa C-19/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Wien — Austria) — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH przeciwko Silva Trade, SA (Jurysdykcja sądowa, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych — Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Jurysdykcja szczególna — Artykuł 5 pkt 1 lit. a) i b) tiret drugie — Świadczenie usług — Umowa przedstawicielstwa handlowego — Wykonywanie umowy w kilku państwach członkowskich)

 • Dz. U. C113 - 14 z 20101.5.2010

  Sprawa C-258/09: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 4 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2008/1/WE — Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich zmniejszanie — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dz. U. C113 - 13 z 20101.5.2010

  Sprawa C-578/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State — Niderlandy) — Rhimou Chakroun przeciwko Minister van Buitenlandse Zaken (Prawo do łączenia rodzin — Dyrektywa 2003/86/WE — Pojęcie korzystania z systemu pomocy społecznej — Pojęcie łączenia rodzin — Założenie rodziny)

 • Dz. U. C113 - 13 z 20101.5.2010

  Sprawa C-1/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État — Francja) — Centre d’exportation du livre français (CELF) w likwidacji i Ministre de la Culture et de la Communication przeciwko Société internationale de diffusion et d’édition (Pomoc państwa — Artykuł 88 ust. 3 WE — Bezprawnie przyznana pomoc uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem — Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji — Sądy krajowe — Żądanie odzyskania pomocy bezprawnie wprowadzonej w życie — Zawieszenie postępowania aż do wydania przez Komisję nowej decyzji — Wyjątkowe okoliczności mogące ograniczyć zakres obowiązku zwrotu)

 • Dz. U. C113 - 12 z 20101.5.2010

  Sprawa C-522/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny — Rzeczpospolita Polska) — Telekomunikacja Polska SA w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Łączność elektroniczna — Usługi telekomunikacyjne — Dyrektywa 2002/21/WE — Dyrektywa 2002/22/WE — Uzależnianie zawarcia umowy o świadczenie usług od zawarcia umowy o świadczenie innych usług — Zakaz — Internet szerokopasmowy)

 • Dz. U. C113 - 11 z 20101.5.2010

  Sprawa C-384/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Włochy) — Attanasio Group Srl przeciwko Comune di Carbognano (Artykuły 43 WE i 48 WE — Przepisy regionalne określające minimalną wymaganą odległość pomiędzy przydrożnymi stacjami paliw — Właściwość Trybunału oraz dopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Swoboda przedsiębiorczości — Ograniczenia)

 • Dz. U. C113 - 11 z 20101.5.2010

  Sprawa C-496/08 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 marca 2010 r. — Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau, Francisco Javier Solana Ramos przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej (Odwołanie — Urzędnicy — Laureaci konkursów wewnętrznych zmiany kategorii w ramach dawnego regulaminu pracowniczego — Wejście w życie nowego regulaminu pracowniczego — Przepisy przejściowe w zakresie zaszeregowania do grupy — Zarzut niezgodności z prawem — Prawa nabyte — Uzasadnione oczekiwania — Równość traktowania — Zasada dobrej administracji i obowiązek staranności)

 • Dz. U. C113 - 10 z 20101.5.2010

  Sprawy połączone C-379/08 i C-380/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 marca 2010 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Włochy) — Raffinerie Mediterranee SpA (ERG) (C-379/08) Polimeri Europa SpA, Syndial SpA przeciwko Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d’Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA), dawniej Sviluppo Italia SpA, oraz ENI SpA (C-380/08) przeciwko Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Salute, Regione siciliana, Istituto superiore di Sanità, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi tecnici, Commissario delegato per l’Emergenza rifiuti e la Tutela delle Acque (Zasada „zanieczyszczający płaci” — Dyrektywa 2004/35/WE — Odpowiedzialność za środowisko naturalne — Zastosowanie ratione temporis — Zanieczyszczenie powstałe przed datą przewidzianą na transpozycję tej dyrektywy i kontynuowane po tej dacie — Środki zaradcze — Obowiązek przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi przedsiębiorstwami — Załącznik II)

 • Dz. U. C113 - 8 z 20101.5.2010

  Sprawa C-297/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 4 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2006/12/WE — Artykuły 4 i 5 — Gospodarowanie odpadami — Plan gospodarowania — Odpowiednia zintegrowana sieć urządzeń do unieszkodliwiania odpadów — Niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi lub środowiska naturalnego — Siła wyższa — Zakłócenia porządku publicznego — Przestępczość zorganizowana)

 • Dz. U. C113 - 8 z 20101.5.2010

  Sprawa C-378/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Włochy) — Raffinerie Mediterranee SpA (ERG), Polimeri Europa SpA, Syndial SpA przeciwko Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d’Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA), dawniej Sviluppo Italia SpA (Zasada „zanieczyszczający płaci” — Dyrektywa 2004/35/WE — Odpowiedzialność za środowisko naturalne — Zastosowanie ratione temporis — Zanieczyszczenie powstałe przed datą przewidzianą na transpozycję tej dyrektywy i kontynuowane po tej dacie — Uregulowania krajowe obciążające kosztami naprawienia szkód wynikających z tego zanieczyszczenia wiele przedsiębiorstw — Wymóg winy lub niedbalstwa — Wymóg istnienia związku przyczynowego — Zamówienia publiczne na roboty budowlane)

 • Dz. U. C113 - 7 z 20101.5.2010

  Sprawa C-221/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 4 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 95/59/WE — Podatki obciążające spożycie wyrobów tytoniowych inne niż podatki obrotowe — Artykuł 9 ust. 1 — Swobodne ustalanie przez producentów i importerów maksymalnej ceny sprzedaży detalicznej ich towarów — Uregulowanie krajowe narzucające minimalną cenę sprzedaży detalicznej papierosów — Względy uzasadniające — Ochrona zdrowia publicznego — Ramowa konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o graniczeniu użycia tytoniu)

 • Dz. U. C113 - 7 z 20101.5.2010

  Sprawa C-241/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/43/EWG — Artykuł 6 ust. 2 i 3 — Nieprawidłowa transpozycja — Specjalne obszary ochrony — Istotne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko — Brak niepokojącego charakteru określonych działań — Ocena skutków dla środowiska)

 • Dz. U. C113 - 6 z 20101.5.2010

  Sprawa C-197/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 4 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 95/59/WE — Podatki inne niż podatki obrotowe, obciążające spożycie wyrobów tytoniowych — Artykuł 9 ust. 1 — Swobodne ustalanie przez producentów i importerów maksymalnej ceny sprzedaży detalicznej ich towarów — Uregulowanie krajowe narzucające minimalną cenę sprzedaży detalicznej papierosów — Uregulowanie krajowe zakazujące sprzedaży wyrobów tytoniowych po „cenie promocyjnej sprzecznej z celami zdrowia publicznego” — Pojęcie „przepisy krajowe o kontroli poziomu cen lub przestrzeganiu narzuconych cen” — Względy uzasadniające — Ochrona zdrowia publicznego — Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu)

 • Dz. U. C113 - 6 z 20101.5.2010

  Sprawa C-198/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 4 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 95/59/WE — Podatki obciążające spożycie wyrobów tytoniowych inne niż podatki obrotowe — Artykuł 9 ust. 1 — Swobodne ustalanie przez producentów i importerów maksymalnej ceny sprzedaży detalicznej ich towarów — Uregulowanie krajowe narzucające minimalną cenę sprzedaży detalicznej papierosów, a także minimalną cenę sprzedaży detalicznej tytoniu drobno krojonego — Względy uzasadniające — Ochrona zdrowia publicznego — Ramowa konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu)

 • Dz. U. C113 - 4 z 20101.5.2010

  Sprawa C-135/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 2 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — Janko Rottmann przeciwko Freistaat Bayern (Obywatelstwo Unii — Artykuł 17 WE — Obywatelstwo państwa członkowskiego nabyte przez urodzenie — Obywatelstwo innego państwa członkowskiego nabyte przez nadanie — Utrata obywatelstwa państwa pochodzenia z uwagi na nadanie nowego obywatelstwa — Utrata ze skutkiem wstecznym obywatelstwa nabytego przez nadanie z uwagi na dopuszczenie się podstępnych zabiegów przy jego nabywaniu — Bezpaństwowość skutkująca utratą statusu obywatela Unii)

 • Dz. U. C113 - 4 z 20101.5.2010

  Sprawy połączone C-175/08, C-176/08, C-178/08 i C-179/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 2 marca 2010 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — Aydin Salahadin Abdulla (C-175/08), Kamil Hasan (C-176/08), Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi (C-178/08), Dler Jamal (C-179/08) przeciwko Bundesrepublik Deutschland (Dyrektywa 2004/83/WE — Minimalne normy dotyczące warunków nadania statusu uchodźcy lub statusu ochrony uzupełniającej — Status uchodźcy — Artykuł 2 lit. c) — Utrata statusu uchodźcy — Artykuł 11 — Zmiana okoliczności — Artykuł 11 ust. 1 lit. e) — Uchodźca — Nieuzasadniona obawa przed prześladowaniem — Ocena — Artykuł 11 ust. 2 — Pozbawienie statusu uchodźcy — Dowód — Artykuł 14 ust. 2)

 • Dz. U. C113 - 3 z 20101.5.2010

  Sprawa C-424/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Łączność elektroniczna — Dyrektywa 2002/19/WE — Dyrektywa 2002/21/WE — Dyrektywa 2002/22/WE — Sieci i usługi — Uregulowania krajowe — Nowe rynki)

 • Dz. U. C113 - 3 z 20101.5.2010

  Sprawa C-518/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 95/46/WE — Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodny przepływ tych danych — Artykuł 28 ust. 1 — Krajowy organ nadzorczy — Niezawisłość — Kontrola administracyjna nad tymi organami)

 • Dz. U. C113 - 2 z 20101.5.2010

  Sprawa C-38/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Objęty zwolnieniem celnym przywóz sprzętu o zastosowaniu wyłącznie wojskowym)

 • Dz. U. C113 - 1 z 20101.5.2010

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 100 z 17.4.2010.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.