Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 116 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 116 POZ 5

5.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/5

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (2010/C 116/04)

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Komisji 95/319/WE z dnia 12 lipca 1995 r. ustanawiającą Komitet Starszych Inspektorów Pracy (1), w szczególności jej art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł Osoby wymienione w załączniku są mianowane na pełnopraw­ nych członków i zastępców członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Poprzednia kadencja Komitetu Starszych Inspektorów Pracy zakończyła się dnia 31 grudnia 2009 r. Należy zatem mianować członków Komitetu na okres trzech lat na podstawie propozycji przedłożonych przez państwa członkowskie,

Sporządzono w Brukseli dnia 4 maja 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 188 z 9.8.1995, s. 11.

C 116/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2010

ZAŁĄCZNIK

Państwo członkowskie

Członek pełnoprawny

Zastępca członka

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Republika Słowacka Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

Paul TOUSSEYN Rumiana MICHAJŁOWA Rudolf HAHN Jens JENSEN Kai-Michael SCHÄFER Katrin KAARMA Brian HIGGISSON Alexandros KARAGEORGIOU Raimundo ARAGÓN BOMBÍN Jean BESSIÈRE Paolo PENNESI Leandros NICOLAIDES Arnis LUHSE Mindaugas PLUKTAS Paul WEBER Katalin DUDÁS Mark GAUCI Jan VAN DEN BOS Eva-Elisabeth SZYMANSKI Tadeusz ZAJĄC Paulo MORGADO DE CARVALHO Constantin MICLĂU Borut BREZOVAR Andrej GMITTER Leo SUOMAA Mikael SJÖBERG David ASHTON

Michel ASEGLIO Weselina ATANASOWA Jaromír ELBEL Annemarie KNUDSEN Ernst-Friedrich PERNACK Herko SUNTS Peter CLAFFEY Elissavet GALANOPOULOU Luisa CARILLO PACHECO Robert SALOMON Mariano MARTONE Anastasios YIANNAKI Renārs LŪSIS Vilius MAČIULAITIS Robert HUBERTY János GÁDOR Vincent ATTARD Peter WEEDA Gertrud BREINDL Anna TOMCZYK Joaquim PINTADO NUNES Silvia TRUFĂȘILĂ Boris RUŽIČ Karol HABINA Markku MARJAMÄKI Bernt NILSSON Kevin MYERS

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 116 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. C116 - 4 z 20105.5.2010

    Kursy walutowe euro

  • Dz. U. C116 - 3 z 20105.5.2010

    Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

  • Dz. U. C116 - 1 z 20105.5.2010

    Opinia Komisji z dnia 4 maja 2010 r. dotycząca planu usuwania odpadów promieniotwórczych, powstałych w związku z ostateczną likwidacją elektrowni jądrowej Brennilis położonej na terytorium Francji, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.