Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 16 POZ 111

Tytuł:

Statystyki Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (9815/3/2008 — C6-0343/2008 — 2007/0020(COD))

Data ogłoszenia:2010-01-22


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 16 POZ 111

22.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 16 E/111

Środa, 19 listopada 2008 r.

Statystyki Wspólnoty w  zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i  higieny pracy ***II

P6_TA(2008)0546 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 19  listopada 2008  r. w  sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (9815/3/2008 — C6-0343/2008 — 2007/0020(COD)) (2010/C 16 E/32) (Procedura współdecyzji: drugie czytanie) Parlament Europejski, — uwzględniając wspólne stanowisko Rady (9815/3/2008 — C6-0343/2008) (1), — uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0046), — uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE, — uwzględniając art. 67 Regulaminu, — uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Natu­ ralnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0425/2008), 1.  zatwierdza wspólne stanowisko; 2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem; 3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z  Przewodniczącym Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE; 4.  zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego, po sprawdzeniu, że wszyst­ kie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędo­ wym Unii Europejskiej w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady; 5.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dz.U. C 280 E z 4.11.2008, s. 1. (2)  Dz.U. C 282 E z 6.11.2008, s. 109.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 16 POZ 111 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C16E - 252 z 201022.1.2010

  Instrument pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (COM(2008)0717 — C6-0389/2008 — 2008/0208(CNS))

 • Dz. U. C16E - 251 z 201022.1.2010

  Zmiana rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (COM(2008)0489 — C6-0314/2008 — 2008/0156(CNS))

 • Dz. U. C16E - 240 z 201022.1.2010

  Procedura jednego wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim (COM(2007)0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS))

 • Dz. U. C16E - 224 z 201022.1.2010

  Warunki wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu zatrudnienia na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (COM(2007)0637 — C6-0011/2007 — 2007/0228(CNS))

 • Dz. U. C16E - 223 z 201022.1.2010

  Projekt budżetu korygującego nr 8/2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 8/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 (15765/2008 — C6-0426/2008 — 2008/2287(BUD))

 • Dz. U. C16E - 201 z 201022.1.2010

  Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (COM(2006)0244 — C6-0228/2006 — 2006/0084(COD))

 • Dz. U. C16E - 201 z 201022.1.2010

  P6_TC1-COD(2006)0084Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 listopada 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

 • Dz. U. C16E - 199 z 201022.1.2010

  Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (2007-2013) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013) (COM(2008)0306 — C6-0239/2008 — 2008/0106(CNS))

 • Dz. U. C16E - 189 z 201022.1.2010

  Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2008)0306 — C6-0242/2008 — 2008/0105(CNS))

 • Dz. U. C16E - 173 z 201022.1.2010

  Zmiana wspólnej polityki rolnej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rozporządzenia Rady w sprawie zmian wspólnej polityki rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr […]/2008 (COM(2008)0306 — C6-0241/2008 — 2008/0104(CNS))

 • Dz. U. C16E - 117 z 201022.1.2010

  P6_TC1-COD(2007)0220Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 listopada 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr europejskich oraz uchylające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1101/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C16E - 117 z 201022.1.2010

  Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach WPR *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (COM(2008)0306 — C6-0240/2008 — 2008/0103(CNS))

 • Dz. U. C16E - 116 z 201022.1.2010

  Statystyki europejskie ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europejskich (COM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD))

 • Dz. U. C16E - 112 z 201022.1.2010

  Wymogi ujawniania i tłumaczenia informacji nakładanych na niektóre rodzaje spółek ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 68/151/EWG i 89/666/EWG w odniesieniu do nakładanych na niektóre rodzaje spółek wymogów ujawniania i tłumaczenia informacji (COM(2008)0194 — C6-0171/2008 — 2008/0083(COD))

 • Dz. U. C16E - 112 z 201022.1.2010

  P6_TC1-COD(2008)0083Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 listopada 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE zmieniającej dyrektywy Rady 68/151/EWG, 77/91/EWG i 89/666/EWG w odniesieniu do nakładanych na niektóre rodzaje spółek wymogów ujawniania i tłumaczenia informacji

 • Dz. U. C16E - 103 z 201022.1.2010

  Program „owoce w szkole” *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w celu ustanowienia programu „owoce w szkole” (COM(2008)0442 — C6-0315/2008 — 2008/0146(CNS))

 • Dz. U. C16E - 86 z 201022.1.2010

  Ogólne warunki dotyczące podatku akcyzowego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ogólnych warunków dotyczących podatku akcyzowego (COM(2008)0078 — C6-0099/2008 — 2008/0051(CNS))

 • Dz. U. C16E - 85 z 201022.1.2010

  ZAŁĄCZNIKDECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE URUCHOMIENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU DOSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI, ZGODNIE Z PKT 28 POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNEGO POMIĘDZY PARLAMENTEM EUROPEJSKIM, RADĄ I KOMISJĄ W SPRAWIE DYSCYPLINY BUDŻETOWEJ I NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI Z DNIA 17 MAJA 2006 R.

 • Dz. U. C16E - 84 z 201022.1.2010

  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do GlobalizacjiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (COM(2008)0609 — C6-0345/2008 — 2008/2286(ACI))

 • Dz. U. C16E - 83 z 201022.1.2010

  Europejski system rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2007)0776 — C6-0452/2007 — 2007/0272(COD))

 • Dz. U. C16E - 82 z 201022.1.2010

  Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0365 — C6-0273/2008 — 2008/0117(CNS))

 • Dz. U. C16E - 82 z 201022.1.2010

  Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (9196/2008 — C6-0215/2008 — 2008/0048(AVC))

 • Dz. U. C16E - 81 z 201022.1.2010

  Siedzenie kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0351 — C6-0243/2008 — 2008/0115(COD))

 • Dz. U. C16E - 80 z 201022.1.2010

  Prawo spółek dotyczące jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wersja ujednolicona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa spółek dotyczącej jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wersja ujednolicona) (COM(2008)0344 — C6-0217/2008 — 2008/0109(COD))

 • Dz. U. C16E - 79 z 201022.1.2010

  Utworzenie wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) (COM(2008)0483 — C6-0305/2008 — 2008/0159(CNS))

 • Dz. U. C16E - 79 z 201022.1.2010

  Ustawowe oznaczenia dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0318 — C6-0205/2008 — 2008/0099(COD))

 • Dz. U. C16E - 78 z 201022.1.2010

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE-Kazachstan *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, a Republiką Kazachstanu w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0105 — C6-0328/2008 — 2007/0039(CNS))

 • Dz. U. C16E - 77 z 201022.1.2010

  Wniosek o uchylenie immunitetu Massima D'AlemyDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Massima D’Alemy (2008/2298(IMM))

 • Dz. U. C16E - 76 z 201022.1.2010

  Wniosek o uchylenie immunitetu Franka VanheckegoDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Franka Vanheckego (2008/2092(IMM))

 • Dz. U. C16E - 73 z 201022.1.2010

  Sprawa rodziny al-KurdRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie rodziny Al-Kurd

 • Dz. U. C16E - 71 z 201022.1.2010

  Kara śmierci w NigeriiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie kary śmierci w Nigerii

 • Dz. U. C16E - 68 z 201022.1.2010

  SomaliaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie Somalii

 • Dz. U. C16E - 67 z 201022.1.2010

  Przegląd zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria w zakresie ochrony środowiska w państwach członkowskichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przeglądu zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria kontroli w zakresie ochrony środowiska w państwach członkowskich

 • Dz. U. C16E - 65 z 201022.1.2010

  Sytuacja w sektorze pszczelarskimRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sytuacji w sektorze pszczelarskim

 • Dz. U. C16E - 62 z 201022.1.2010

  Wczesne wykrywanie i wczesne leczenie HIV/AIDSRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wczesnego wykrywania i wczesnego leczenia HIV/AIDS

 • Dz. U. C16E - 61 z 201022.1.2010

  Broń kasetowaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie konwencji o broni kasetowej

 • Dz. U. C16E - 57 z 201022.1.2010

  Europejska polityka kosmicznaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie europejskiej polityki kosmicznej: w jaki sposób przybliżyć przestrzeń kosmiczną do Ziemi

 • Dz. U. C16E - 51 z 201022.1.2010

  Reakcja Unii Europejskiej na pogorszającą się sytuację we wschodniej części Demokratycznej Republiki KongaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie reakcji UE na pogarszającą się sytuację we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. C16E - 49 z 201022.1.2010

  Instrument pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

 • Dz. U. C16E - 44 z 201022.1.2010

  Unia Europejska i dane o pasażerachRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie wykorzystywania danych dotyczących rezerwacji pasażera (danych PNR) w celu egzekwowania prawa

 • Dz. U. C16 - 42 z 201022.1.2010

  Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/B-1/39.317 – E.ON gaz (1)

 • Dz. U. C16 - 41 z 201022.1.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5771 – CSN/Cimpor) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C16 - 40 z 201022.1.2010

  Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C16 - 37 z 201022.1.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C16E - 35 z 201022.1.2010

  Przyszłość systemów zabezpieczenia społecznego i emeryturRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyszłości systemów zabezpieczenia społecznego oraz emerytur i rent: ich finansowania oraz tendencji do indywidualizacji (2007/2290(INI))

 • Dz. U. C16 - 34 z 201022.1.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C16E - 33 z 201022.1.2010

  Specjalne sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla Parlamentu Europejskiego w następstwie projektu zalecenia dla Rady Unii Europejskiej dotyczącego skargi 1487/2005/GGRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, sporządzonego w następstwie projektu zalecenia dla Rady Unii Europejskiej dotyczącego skargi 1487/2005/GG (2008/2072(INI))

 • Dz. U. C16 - 29 z 201022.1.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C16E - 28 z 201022.1.2010

  Wspieranie podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wspierania podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych (2008/2140(INI))

 • Dz. U. C16 - 24 z 201022.1.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C16E - 24 z 201022.1.2010

  ZAŁĄCZNIKSZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKOWANEGO PROJEKTU

 • Dz. U. C16E - 21 z 201022.1.2010

  Stosowanie zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyznRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. zawierająca zalecenia dla Komisji, dotyczące stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet (2008/2012(INI))

 • Dz. U. C16 - 19 z 201022.1.2010

  Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 643/2009 w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. C16 - 17 z 201022.1.2010

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 3 sierpnia 2009 r. uchylającej decyzję Komisji C(2006) 412 z dnia 15 lutego 2006 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6055 wersja ostateczna) (1)

 • Dz. U. C16 - 11 z 201022.1.2010

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 28 sierpnia 2009 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz Porozumieniem EOG (Sprawa COMP/M.5440 – Lufthansa/Austrian Airlines) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6690 wersja ostateczna) (1)

 • Dz. U. C16 - 10 z 201022.1.2010

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.5440 – Lufthansa/Austrian Airlines (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

 • Dz. U. C16 - 8 z 201022.1.2010

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2009 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.5440 – Lufthansa/Austrian Airlines – Sprawozdawca: Zjednoczone Królestwo

 • Dz. U. C16E - 8 z 201022.1.2010

  10 lat istnienia unii gospodarczej i walutowej — sukcesy i wyzwaniaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie 10 lat istnienia unii gospodarczej i walutowej — sukcesy i wyzwania (2008/2156(INI))

 • Dz. U. C16 - 7 z 201022.1.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C16 - 5 z 201022.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie powołania dwóch członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dz. U. C16E - 5 z 201022.1.2010

  Tablica wyników dla rynków konsumenckichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie tablicy wyników dla rynków konsumenckich (2008/2057(INI))

 • Dz. U. C16 - 4 z 201022.1.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5672 – CANON/OCE) (1)

 • Dz. U. C16 - 1 z 201022.1.2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, wobec których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

 • Dz. U. C16E - 1 z 201022.1.2010

  Ochrona konsumentów w dziedzinie kredytów i finansówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ochrony konsumenta: poprawa edukacji konsumenckiej i wiedzy na temat kredytów i finansów (2007/2288(INI))

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.