Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 176 POZ 6

Tytuł:

Bilans alkoholu etylowego w UE-27 za rok 2009 (zestawiony dnia 20 czerwca 2010 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2336/2003)

Data ogłoszenia:2010-07-02


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 176 POZ 6

C 176/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.7.2010

Bilans alkoholu etylowego w UE-27 za rok 2009 (zestawiony dnia 20 czerwca 2010 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2336/2003) (2010/C 176/03)

Bilans alkoholu etylowego w UE-27 za rok 2009 (zestawiony dnia 20 czerwca 2010 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2336/2003 (1)) W hektolitrach czystego alkoholu

1.

Zapasy początkowe — Pochodzenie rolnicze — Pochodzenie nierolnicze Produkcja — Pochodzenie rolnicze — Pochodzenie nierolnicze Przywóz (2) — Cło 0 % — Cło zredukowane — Cło 100 % Razem zasoby Wywóz Zużycie wewnętrzne Alkohol pochodzenia rolniczego Spożycie Zużycie przemysłowe Paliwa Inne Razem 10 757 339 6 941 703 39 320 786 2 601 412 59 621 240 Alkohol pochodzenia nierolniczego


9 234 665

2.

49 214 427

3.

10 940 541 3 341 152 0 7 599 389 68 895 594 457 275 59 621 240 Razem

4. 5. 6.

7.

Zapasy końcowe — Pochodzenie rolnicze — Pochodzenie nierolnicze

9 311 119

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2336/2003 z dnia 30 grudnia 2003 wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolni­ czego (Dz.U. L 346 z 31.12.2003, s. 19). (2) Obejmuje wyłącznie produkty oznaczone kodem CN 2207 10, CN 2207 20, CN 2208 90 91 oraz CN 2208 90 99. Źródła: Powiadomienia Państw Członkowskich/Eurostat COMEXT.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 176 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C176 - 7 z 20102.7.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5741 – CDC/Veolia Environment/Transdev/Veolia Transport) (1)

 • Dz. U. C176 - 2 z 20102.7.2010

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C176 - 1 z 20102.7.2010

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,00 % na dzień 1 lipca 2010 r. – Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C176A - 1 z 20102.7.2010

  Wspólnotowy katalog odmian roślin warzywnych — 4. suplement do 28. pełnego wydania

 • Dz. U. C176 - 0 z 20102.7.2010

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.