Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 204 POZ 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie powołania członków Komitetu Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób ustanowionego decyzją 2009/872/WE

Data ogłoszenia:2010-07-28


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 204 POZ 2

Strona 1 z 2
C 204/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie powołania członków Komitetu Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób ustanowionego decyzją 2009/872/WE (2010/C 204/02)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Komisji 2009/872/WE z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającą Komitet Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób (1), a w szczególności jej art. 3 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

każde z 27 państw członkowskich. Przedstawiciel Euro­ pejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) jest powoływany przez ECDC. Zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji 2009/872/WE oraz w celu wyboru tych członków Komisja opublikowała cztery zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, które okre­ ślały wymagane kwalifikacje i warunki niezbędne do zostania członkiem Komitetu. W wyniku wymienionej procedury uzyskano listę kandydatów, spośród których Komisja powołuje członków Komitetu, na podstawie oceny kryteriów określonych w zaproszeniach,

Zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji 2009/872/WE Komitet Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób (zwany dalej „Komi­ tetem”) składa się z 51 członków i ich zastępców. Zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji 2009/872/WE spośród wymienionych 51 członków przez Komisję powoływa­ nych jest: czterech przedstawicieli organizacji pacjentów, czterech przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, dziewięciu przedstawicieli obecnie lub dawniej realizowa­ nych projektów w dziedzinie rzadkich chorób, finanso­ wanych w ramach programów działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia (2), w tym trzech członków pilota­ żowych europejskich sieci referencyjnych zajmujących się rzadkimi chorobami, oraz sześciu przedstawicieli obecnie lub dawniej realizowanych projektów dotyczących rzad­ kich chorób, finansowanych w ramach wspólnotowych programów ramowych na rzecz badań i rozwoju tech­ nologicznego (3). Swojego przedstawiciela powołuje

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

Artykuł Na członków Komitetu Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób powołuje się ekspertów wymienionych w załączniku do niniej­ szej decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L (2) Dz.U. L Dz.U. L (3) Dz.U. L

315 z 2.12.2009, s. 18. 155 z 22.6.1999, s. 1; Dz.U. L 271 z 9.10.2002, s. 1; 301 z 20.11.2007, s. 3. 412 z 30.12.2006, s. 1.

28.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 204/3

ZAŁĄCZNIK Lista ekspertów powołanych przez Komisję na członków Komitetu Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób 1. Organizacje pacjentów

1.1. Lista przedstawicieli organizacji pacjentów w porządku alfabetycznym

Nazwisko Imię Macierzysty instytut lub organizacja

Dan Grønnebæk Le Cam Nourissier

Dorica Torben Yann Christel

Europejska Organizacja ds. Rzadkich Chorób (European Organisation for Rare Diseases) Europejska Organizacja ds. Rzadkich Chorób Europejska Organizacja ds. Rzadkich Chorób Europejska Organizacja ds. Rzadkich Chorób

1.2. Lista zastępców przedstawicieli organizacji pacjentów w porządku alfabetycznym

Nazwisko Imię Macierzysty instytut lub organizacja

Geissler Kent Pizzera-Piantanida Pogany 2. Przemysł farmaceutyczny

Jan Alastair Bianca Gabor

Europejska Organizacja ds. Rzadkich Chorób Europejska Organizacja ds. Rzadkich Chorób Europejska Organizacja ds. Rzadkich Chorób Europejska Organizacja ds. Rzadkich Chorób

2.1. Lista przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego w porządku alfabetycznym

Nazwisko Imię Macierzysty instytut lub organizacja

Hughes-Wilson Loth Parker Valenta

Wills Kevin William Samantha Barbara

Genzyme Celgene Orphan Europe Baxter

2.2. Lista zastępców przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego w porządku alfabetycznym

Nazwisko Imię Macierzysty instytut lub organizacja

Fehervary Finck Tellier Zimmermann 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 204 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C204 - 15 z 201028.7.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C204 - 14 z 201028.7.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5947 – Silver Lake/CIE/MultiPlan Holdings) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C204 - 13 z 201028.7.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5938 – Nippon Telegraph and Telephone Corporation/Dimension Data Holdings PLC) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C204 - 7 z 201028.7.2010

  Zaproszenie do składania wniosków – Program Kultura (2007–2013) – Wdrożenie działań programowych: wieloletnie projekty współpracy, działania w ramach współpracy, działanie specjalne (kraje trzecie) oraz wspieranie podmiotów działających w dziedzinie kultury na szczeblu europejskim

 • Dz. U. C204 - 6 z 201028.7.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C204 - 1 z 201028.7.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5870 – Foxconn/Sony LCD TV Manufacturing Company in Slovakia) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.