Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 221 POZ 2

Tytuł:

Sprawa C-105/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodne świadczenie usług i swobodny przepływ kapitału — Artykuły 49 WE i 56 WE oraz art. 36 i 40 porozumienia EOG — Podatki bezpośrednie — Opodatkowanie pobieranych odsetek — Niekorzystne traktowanie nierezydentów — Ciężar dowodu)

Data ogłoszenia:2010-08-14


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 221 POZ 2

C 221/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2010

V

(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Sprawa C-105/08) (1) (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodne świadczenie usług i swobodny przepływ kapitału — Artykuły 49 WE i 56 WE oraz art. 36 i 40 porozumienia EOG — Podatki bezpośrednie — Opodatkowanie pobieranych odsetek — Niekorzystne traktowanie nierezydentów — Ciężar dowodu) (2010/C 221/02) Język postępowania: portugalski Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Layal i M. Alfonso, pełnomocnicy) 2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.


3) Republika Litewska ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 116 z 9.5.2008.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii (Sprawa C-211/08) (1) (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 49 WE — Zabezpieczenie społeczne — Opieka szpi­ talna niezbędna w trakcie tymczasowego pobytu w innym państwie członkowskim — Brak prawa do uzyskania pokrycia kosztów przez instytucję właściwą, uzupełniającego w stosunku do instytucji państwa członkowskiego pobytu) (2010/C 221/03) Język postępowania: hiszpański Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Vidal Puig i E. Traversa, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez Fernandes, J. Menezes Leitão i C. Guerra Santos, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Litewska (przedstawiciele: D. Kriaučiūnas i V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, pełnomocnicy)

Przedmiot Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru­ szenie art. 49 WE i 56 WE — Różne traktowanie pod względem opodatkowania odsetek płaconych instytucjom finan­ sowym, w zależności od tego, czy mają one siedzibę na tery­ torium Portugalii, czy nie Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: J.M. Rodrí­ guez Cárcamo, pełnomocnik)

Sentencja 1) Skarga zostaje oddalona.

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Belgii (przed­ stawiciele: M. Jacobs i L. Van den Broeck, pełnomocnicy), Króle­ stwo Danii (przedstawiciele: J. Bering Liisberg i R. Holdgaard, pełnomocnicy), Republika Finlandii (przedstawiciel: A. Guima­ raes-Purokoski, pełnomocnik), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: H. Walker, pełno­ mocnik, M. Hoskins, barrister)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 221 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C221 - 61 z 201014.8.2010

  Sprawa F-47/10: Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2010 r. — Hecq przeciwko Komisji

 • Dz. U. C221 - 61 z 201014.8.2010

  Sprawa F-49/10: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2010 r. — De Nicola przeciwko EBI

 • Dz. U. C221 - 61 z 201014.8.2010

  Sprawa F-52/10: Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2010 r. — Merhzaoui przeciwko Radzie

 • Dz. U. C221 - 60 z 201014.8.2010

  Sprawa F-56/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 czerwca 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga odszkodowawcza — Dostęp administracji do mieszkania służbowego urzędnika — Poszanowanie miru domowego i życia prywatnego)

 • Dz. U. C221 - 60 z 201014.8.2010

  Sprawa F-45/10: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2010 r. — Kaser przeciwko Komisji

 • Dz. U. C221 - 59 z 201014.8.2010

  Sprawa T-96/08: Postanowienie Sądu z dnia 18 czerwca 2010 r. — Global Digital Disco przeciwko Komisji

 • Dz. U. C221 - 59 z 201014.8.2010

  Sprawa T-295/08: Postanowienie Sądu z dnia 16 czerwca 2010 r. — CPS Color Group przeciwko OHIM — Fema Farben Putze (TEMACOLOR)

 • Dz. U. C221 - 58 z 201014.8.2010

  Sprawa T-452/07: Postanowienie Sądu z dnia 18 czerwca 2010 r. — Ecolean Research & Development przeciwko OHIM (CAPS)

 • Dz. U. C221 - 57 z 201014.8.2010

  Sprawa T-286/10: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2010 r. — Fondation de l’Institut de Recherche Idiap przeciwko Komisji

 • Dz. U. C221 - 56 z 201014.8.2010

  Sprawa T-273/10: Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2010 r. — Olive Line International przeciwko OHIM — O. International (O·LIVE)

 • Dz. U. C221 - 56 z 201014.8.2010

  Sprawa T-278/10: Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2010 r. — Wesergold Getränkeindustrie przeciwko OHIM — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)

 • Dz. U. C221 - 55 z 201014.8.2010

  Sprawa T-271/10: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2010 r. — H przeciwko Radzie i in.

 • Dz. U. C221 - 54 z 201014.8.2010

  Sprawa T-266/10: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2010 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej

 • Dz. U. C221 - 54 z 201014.8.2010

  Sprawa T-270/10: Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2010 r. — Conceria Kara przeciwko OHIM — Dima (KARRA)

 • Dz. U. C221 - 53 z 201014.8.2010

  Sprawa T-264/10: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2010 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej

 • Dz. U. C221 - 53 z 201014.8.2010

  Sprawa T-265/10: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2010 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej

 • Dz. U. C221 - 52 z 201014.8.2010

  Sprawa T-263/10: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2010 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej

 • Dz. U. C221 - 51 z 201014.8.2010

  Sprawa T-262/10: Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2010 r. — Microban International i Microban (Europe) przeciwko Komisji

 • Dz. U. C221 - 50 z 201014.8.2010

  Sprawa T-257/10: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2010 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C221 - 49 z 201014.8.2010

  Sprawa T-244/10: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2010 r. — Tsakiris-Mallas przeciwko OHIM

 • Dz. U. C221 - 49 z 201014.8.2010

  Sprawa T-256/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 25 marca 2010 r. w sprawie F-102/08, Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 9 czerwca 2010 r. przez Luigiego Marcuccia

 • Dz. U. C221 - 47 z 201014.8.2010

  Sprawa T-242/10: Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2010 r. — Danzeisen przeciwko Komisji

 • Dz. U. C221 - 46 z 201014.8.2010

  Sprawa T-61/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 30 czerwca 2010 r. — Victoria Sánchez przeciwko Parlamentowi i Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego — Naruszenie wymogów formalnych — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C221 - 46 z 201014.8.2010

  Sprawa T-493/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 7 października 2009 r. w sprawie F-29/08 Y przeciwko Komisji, wniesione w dniu 21 maja 2010 r. przez Y

 • Dz. U. C221 - 45 z 201014.8.2010

  Sprawa T-284/09 P: Postanowienie Sądu z dnia 21 czerwca 2010 r. — Meister przeciwko OHIM (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sporządzenie po terminie sprawozdań z oceny — Przedmiot skargi w pierwszej instancji — Udzielona po terminie odpowiedź na zażalenia — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

 • Dz. U. C221 - 45 z 201014.8.2010

  Sprawa T-359/09: Postanowienie Sądu z dnia 17 czerwca 2010 r. — Jurašinović przeciwko Radzie (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Sprawozdania obserwatorów wysłanych przez Unię Europejską w region Knina (Chorwacja) — Środek tymczasowy — Niedopuszczalność — Dorozumiana odmowa dostępu — Interes prawny — Wyraźna decyzja wydana po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C221 - 44 z 201014.8.2010

  Sprawa T-515/08: Postanowienie Sądu z dnia 29 czerwca 2010 r. — Mauerhofer przeciwko Komisji (Wielokrotna umowa ramowa „Komisja 2007” — Rekrutacja ekspertów z zakresu działań dotyczących pomocy przyznanej na rzecz państw trzecich — Wiedza fachowa — Środek przyjęty przez Komisję dotyczący liczby świadczonych dni pracy płatnych na podstawie faktury — Skarga o stwierdzenie nieważności — Brak aktu będącego podstawą wniesienia skargi — Niedopuszczalność — Skarga odszkodowawcza — Związek przyczynowy — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

 • Dz. U. C221 - 44 z 201014.8.2010

  Sprawa T-24/09: Postanowienie Sądu z dnia 16 czerwca 2010 r. — Biocaps przeciwko Komisji (Konkurencja — Postępowanie administracyjne — Decyzja nakazująca poddanie się kontroli — Artykuł 20 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Istnienie adresata decyzji — Oczywisty brak podstawy prawnej skargi)

 • Dz. U. C221 - 43 z 201014.8.2010

  Sprawa T-124/09: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2010 r. — Valigeria Roncato przeciwko OHIM — Roncato (CARLO RONCATO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego CARLO RONCATO — Niezarejestrowane graficzne krajowe znaki towarowe RV RONCATO i słowny krajowy znak towarowy RONCATO — Wcześniejsze graficzny krajowy znak towarowy RV RONCATO i słowny krajowy znak towarowy RONCATO — Brak prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych — Istnienie uzasadnionego powodu używania zgłoszonego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C221 - 43 z 201014.8.2010

  Sprawa T-293/08: Postanowienie Sądu z dnia 9 czerwca 2010 r. — BASF Plant Science i in. przeciwko Komisji (Zbliżenie ustawodawstw — Zamierzone uwolnienie do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie — Procedura uzyskania pozwolenie na dopuszczenie do obrotu — Brak przyjęcia decyzji — Skarga na bezczynność — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C221 - 42 z 201014.8.2010

  Sprawa T-51/09: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2010 r. — Komisja przeciwko Antiche Terre (Klauzula arbitrażowa — Program wspierania technologii energetycznych w Europie (Thermie) — Umowa dotycząca projektu budowy elektrowni wykorzystującej innowacyjną technologię spalania rolnej i leśnej biomasy w Umbertide (Włochy) — Istotna zmiana warunków wykonania umowy — Rozwiązanie — Zwrot wypłaconych kwot — Odsetki)

 • Dz. U. C221 - 42 z 201014.8.2010

  Sprawa T-60/09: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2010 r. — Herhof przeciwko OHIM — Stabilator (stabilator) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego stabilator — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy STABILAT — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa towarów i usług — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C221 - 41 z 201014.8.2010

  Sprawa T-557/08: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2010 r. — mPAY24 przeciwko OHIM — Ultra (M PAY) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego M PAY — Wcześniejsze słowne, wspólnotowy i krajowy, znaki towarowe MPAY24 — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C221 - 41 z 201014.8.2010

  Sprawy połączone T-568/08 i T-573/08: Wyrok Sądu z dnia 1 lipca 2010 r. — M6 i TF1 przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Publiczna usługa nadawcza — Pomoc planowana przez Republikę Francuską na rzecz France Télévisions — Subwencja kapitałowa w wysokości 150 mln EUR — Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń — Usługa świadczona w ogólnym interesie gospodarczym — Kryterium proporcjonalności — Brak poważnych trudności)

 • Dz. U. C221 - 40 z 201014.8.2010

  Sprawa T-407/08: Wyrok Sądu z dnia 25 czerwca 2010 r. — MIP Metro przeciwko OHIM — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Metromeet — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy meeting metro — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C221 - 40 z 201014.8.2010

  Sprawa T-485/08 P: Wyrok Sądu z dnia 2 lipca 2010 r. — Lafili przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Dopuszczalność — Pojęcie strony przegrywającej sprawę w pierwszej instancji — Awans — Zaszeregowanie do grupy i na stopień — Mnożnik wyższy od 1 — Przeliczenie zgodnie z zasadą starszeństwa zawodowego dla danego stopnia zaszeregowania — Artykuł 7 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C221 - 39 z 201014.8.2010

  Sprawa T-335/08: Wyrok Sądu z dnia 1 lipca 2010 r. — BNP Paribas i BNL przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez władze włoskie w odniesieniu do niektórych restrukturyzowanych banków — System uzgodnień wartości podatkowych aktywów — Decyzja uznająca system pomocy za niezgodny ze wspólnym rynkiem i nakazująca odzyskanie pomocy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Indywidualne oddziaływanie — Dopuszczalność — Pojęcie pomocy państwa — Korzyść — Charakter selektywny — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dz. U. C221 - 39 z 201014.8.2010

  Sprawa T-351/08: Wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2010 r. — Matratzen Concord przeciwko OHIM — Barranco Schnitzler i Barranco Rodriguez (MATRATZEN CONCORD) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego MATRATZEN CONCORD — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy MATRATZEN — Względna podstawa odmowy rejestracji — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 73 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 75 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C221 - 38 z 201014.8.2010

  Sprawa T-64/08: Wyrok Sądu z dnia 1 lipca 2010 r. — Nuova Terni Industrie Chimiche przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Rekompensata za wywłaszczenie w interesie publicznym — Przedłużenie obowiązywania preferencyjnej taryfy za dostarczanie energii elektrycznej — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Pojęcie korzyści — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Wprowadzenie w życie pomocy)

 • Dz. U. C221 - 38 z 201014.8.2010

  Sprawa T-266/08 P: Wyrok Sądu z dnia 2 lipca 2010 r. — Kerstens przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zmiana miejsca pracy — Artykuł 7 regulaminu pracowniczego — Interes służby — Przeinaczenie okoliczności faktycznych i dowodów — Obowiązek uzasadnienia spoczywający na Sądzie do spraw Służby Publicznej — Prawo do obrony)

 • Dz. U. C221 - 37 z 201014.8.2010

  Sprawa T-62/08: Wyrok Sądu z dnia 1 lipca 2010 r. — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Rekompensata za wywłaszczenie w interesie publicznym — Przedłużenie obowiązywania preferencyjnej taryfy za dostarczanie energii elektrycznej — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Pojęcie korzyści — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Wprowadzenie w życie pomocy)

 • Dz. U. C221 - 37 z 201014.8.2010

  Sprawa T-63/08: Wyrok Sądu z dnia 1 lipca 2010 r. — Cementir Italia przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Rekompensata za wywłaszczenie w interesie publicznym — Przedłużenie obowiązywania preferencyjnej taryfy za dostarczanie energii elektrycznej — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Pojęcie korzyści — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Wprowadzenie w życie pomocy)

 • Dz. U. C221 - 36 z 201014.8.2010

  Sprawa T-411/07: Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2010 r. — Aer Lingus Group przeciwko Komisji (Konkurencja — Koncentracje — Decyzja uznająca koncentrację za niezgodną ze wspólnym rynkiem — Pojęcie koncentracji — Zbycie wszystkich nabytych akcji w celu przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji — Odmowa nakazania podjęcia stosownych środków — Brak kompetencji Komisji)

 • Dz. U. C221 - 36 z 201014.8.2010

  Sprawa T-53/08: Wyrok Sądu z dnia 1 lipca 2010 r. — Włochy przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Rekompensata za wywłaszczenie w interesie publicznym — Przedłużenie obowiązywania preferencyjnej taryfy za dostarczanie energii elektrycznej — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem — Pojęcie korzyści — Zasada kontradyktoryjności)

 • Dz. U. C221 - 35 z 201014.8.2010

  Sprawa T-111/07: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2010 r. — Agrofert Holding przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące postępowania odnoszącego się do koncentracji przedsiębiorstw — Odmowa dostępu)

 • Dz. U. C221 - 35 z 201014.8.2010

  Sprawa T-342/07: Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2010 r. — Ryanair przeciwko Komisji (Konkurencja — Koncentracje — Transport lotniczy — Decyzja uznająca koncentrację za niezgodną ze wspólnym rynkiem — Ocena wpływu koncentracji na konkurencję — Przeszkody w dostępie do rynku — Wzrost wydajności — Zobowiązania)

 • Dz. U. C221 - 34 z 201014.8.2010

  Sprawa T-44/06: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Hellenic Ventures i in (Klauzula arbitrażowa — Działanie na rzecz tworzenia i rozwoju funduszy kapitału zalążkowego — Wypowiedzenie umowy — Skarga skierowana przeciwko wspólnikom spółki — Niedopuszczalność — Zwrot wypłaconych kwot — Odsetki)

 • Dz. U. C221 - 33 z 201014.8.2010

  Sprawa T-66/01: Wyrok Sądu z dnia 25 czerwca 2010 r. — Imperial Chemical Industries przeciwko Komisji (Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Rynek sody w Zjednoczonym Królestwie — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 82 WE — Przedawnienie uprawnień Komisji do nakładania grzywien lub kar — Rozsądny termin — Istotne wymogi proceduralne — Powaga rzeczy osądzonej — Istnienie pozycji dominującej — Nadużywanie pozycji dominującej — Wpływ na handel między państwami członkowskimi — Grzywna — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności łagodzące)

 • Dz. U. C221 - 33 z 201014.8.2010

  Sprawa T-321/05: Wyrok Sądu z dnia 1 lipca 2010 r. — AstraZeneca przeciwko Komisji (Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Rynek leków na chorobę wrzodową — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 82 WE — Definicja rynku — Znaczące ograniczenia konkurencji — Nadużywanie procedur wydawania świadectw dodatkowej ochrony produktów leczniczych oraz procedur wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych — Oświadczenia wprowadzające w błąd — Cofnięcie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu — Przeszkody we wprowadzaniu do obrotu leków generycznych oraz w przywozie równoległym — Grzywny)

 • Dz. U. C221 - 32 z 201014.8.2010

  Sprawa C-306/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Estońskiej

 • Dz. U. C221 - 31 z 201014.8.2010

  Sprawa C-302/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 18 czerwca 2010 r. — Infopaq International A/S przeciwko Danske Dagblades Forening

 • Dz. U. C221 - 30 z 201014.8.2010

  Sprawa C-296/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Stuttgart (Niemcy) w dniu 16 czerwca 2010 r. — Bianca Purrucker przeciwko Guillermo Vallésowi Pérezowi

 • Dz. U. C221 - 29 z 201014.8.2010

  Sprawa C-294/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākās tiesas Senāts w dniu 15 czerwca 2010 r. — Andrejs Eglītis i Edvards Ratnieks przeciwko Latvijas Republika Ekonomikas ministrija

 • Dz. U. C221 - 29 z 201014.8.2010

  Sprawa C-295/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 15 czerwca 2010 r. — G. Valčiukienė i in. przeciwko Pakruojo rajono savivaldybės taryba i in.

 • Dz. U. C221 - 28 z 201014.8.2010

  Sprawa C-287/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif (Luksemburg) w dniu 10 czerwca 2010 r. — Tankreederei I SA przeciwko Directeur de l’administration des Contributions directes

 • Dz. U. C221 - 28 z 201014.8.2010

  Sprawa C-291/10: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C221 - 27 z 201014.8.2010

  Sprawa C-286/10: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C221 - 26 z 201014.8.2010

  Sprawa C-273/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Hiszpania) w dniu 1 czerwca 2010 r. — David Montoya Medina przeciwko Fondo de Garantia Salarial i Universidad de Alicante

 • Dz. U. C221 - 26 z 201014.8.2010

  Sprawa C-274/10: Skarga wniesiona w dniu 1 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Węgierskiej

 • Dz. U. C221 - 25 z 201014.8.2010

  Sprawa C-270/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 31 maja 2010 r. — Lotta Gistö

 • Dz. U. C221 - 25 z 201014.8.2010

  Sprawa C-272/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecja) w dniu 31 maja 2010 r. — Susana Berkizi-Nikolakaki przeciwko Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (ASEP) i Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis

 • Dz. U. C221 - 24 z 201014.8.2010

  Sprawa C-269/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Montreuil (Francja) w dniu 28 maja 2010 r. — Société Accor Services France przeciwko Le Chèque Déjeuner CCR, Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard

 • Dz. U. C221 - 23 z 201014.8.2010

  Sprawa C-268/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Namur (Belgia) w dniu 28 maja 2010 r. — Marc Collard przeciwko państwu belgijskiemu — SPF Finances

 • Dz. U. C221 - 22 z 201014.8.2010

  Sprawa C-267/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Namur (Belgia) w dniu 28 maja 2010 r. — André Rossius przeciwko państwu belgijskiemu — SPF Finances

 • Dz. U. C221 - 21 z 201014.8.2010

  Sprawa C-261/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León w dniu 25 maja 2010 r. — Pedro Antonio Macedo Lozano przeciwko Gerardo García S.L.

 • Dz. U. C221 - 21 z 201014.8.2010

  Sprawa C-265/10: Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C221 - 20 z 201014.8.2010

  Sprawa C-256/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León w dniu 25 maja 2010 r. — David Barcenilla Fernández przeciwko Gerardo García S.L.

 • Dz. U. C221 - 20 z 201014.8.2010

  Sprawa C-258/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Dâmbovița (Rumunia) w dniu 25 maja 2010 r. — Grigore Nicușor przeciwko Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București

 • Dz. U. C221 - 19 z 201014.8.2010

  Sprawa C-252/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 2 marca 2010 r. w sprawie T-70/05 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), wniesione w dniu 18 maja 2010 r. przez Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

 • Dz. U. C221 - 18 z 201014.8.2010

  Sprawa C-240/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg (Niemcy) w dniu 14 maja 2010 r. — Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz przeciwko Finanzamt Stuttgart III

 • Dz. U. C221 - 18 z 201014.8.2010

  Sprawa C-241/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austria) w dniu 17 maja 2010 r. — Harald Jung i Gerald Hellweger przeciwko Magistrat der Stadt Salzburg, przy udziale: Finanzamt Salzburg-Stadt

 • Dz. U. C221 - 17 z 201014.8.2010

  Sprawa C-225/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sozialgericht Nürnberg (Niemcy) w dniu 10 maja 2010 r. — Juan Perez Garcia, Jose Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa jako następczyni prawna Jose Bernala Fernandeza przeciwko Familienkasse Nürnberg

 • Dz. U. C221 - 17 z 201014.8.2010

  Sprawa C-234/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance de Nanterre (Francja) w dniu 12 maja 2010 r. — Société Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable przeciwko Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

 • Dz. U. C221 - 16 z 201014.8.2010

  Sprawa C-218/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 6 maja 2010 r. — ADV Allround Vermittlungs AG in Liquidation przeciwko Finanzamt Hamburg-Bergedorf

 • Dz. U. C221 - 16 z 201014.8.2010

  Sprawa C-224/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Baden-Baden (Niemcy) w dniu 10 maja 2010 r. — postępowanie karne przeciwko Leo Apeltowi

 • Dz. U. C221 - 15 z 201014.8.2010

  Sprawa C-507/09 P: Odwołanie wniesione w dniu 7 grudnia 2009 r. przez Goldman Management AD od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 16 listopada 2009 r. w sprawie T-354/09

 • Dz. U. C221 - 14 z 201014.8.2010

  Sprawa C-478/09: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 24 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej (Łączenie lub podział spółek akcyjnych — Wymóg sprawozdania niezależnego biegłego — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dz. U. C221 - 14 z 201014.8.2010

  Sprawy połączone C-188/10 i C-189/10: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) — postępowania przeciwko Azizowi Melkiemu (C-188/10) i Sélimowi Abdeliemu (C-189/10) (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 267 TFUE — Badanie zgodności przepisu krajowego zarówno z prawem Unii jak i krajową konstytucją — Uregulowanie krajowe przewidujące priorytetowy charakter postępowania wpadkowego w sprawie kontroli zgodności z konstytucją — Artykuł 67 TFUE — Swobodny przepływ osób — Zniesienie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych — Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 — Artykuły 20 i 21 — Uregulowanie krajowe pozwalające na przeprowadzanie kontroli tożsamości w strefie mieszczącej między granicą lądową Francji z państwami będącymi stronami konwencji wykonawczej do układu z Schengen a linią wytyczoną w odległości 20 kilometrów w głąb kraju)

 • Dz. U. C221 - 13 z 201014.8.2010

  Sprawy połączone C-105/09 i C-110/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 czerwca 2010 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Conseil d’État — Belgia) — Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09) przeciwko Région wallonne (Dyrektywa 2001/42/WE — Ocena wpływu niektórych planów i programów na środowisko — Dyrektywa 91/676/EWG — Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego — Programy działania w odniesieniu do wyznaczonych stref zagrożenia)

 • Dz. U. C221 - 13 z 201014.8.2010

  Sprawa C-169/09: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 25 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Wymogi w zakresie ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dz. U. C221 - 12 z 201014.8.2010

  Sprawa C-98/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 24 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Trani — Włochy) — Francesca Sorge przeciwko Poste Italiane SpA (Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Dyrektywa 1999/70/WE — Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony — Klauzula 8 — Informacje, które powinna zawierać umowa o pracę na czas określony zawarta w celu zastąpienia nieobecnego pracownika — Obniżenie ogólnego poziomu ochrony pracowników — Wykładnia zgodna)

 • Dz. U. C221 - 11 z 201014.8.2010

  Sprawa C-75/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Włochy) — Agra Srl przeciwko Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria (Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 — Wspólnotowy kodeks celny — Artykuł 221 ust. 3 i 4 — Retrospektywne pokrycie długu celnego — Przedawnienie — Czyn podlegający ściganiu karnemu)

 • Dz. U. C221 - 11 z 201014.8.2010

  Sprawa C-86/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez VAT and Duties Tribunal, Manchester — Zjednoczone Królestwo) — Future Health Technologies Ltd przeciwko Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Zwolnienia — Artykuł 132 ust. 1 lit. b) i c) — Opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności — Świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych — Pobieranie, analiza i przechowywanie krwi pępowinowej — Konserwacja komórek macierzystych — Ewentualne przyszłe wykorzystanie w celach terapeutycznych — Transakcja złożona z zespołu świadczeń i czynności)

 • Dz. U. C221 - 10 z 201014.8.2010

  Sprawa C-51/09 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 24 czerwca 2010 r. — Barbara Becker przeciwko Harman International Industries Inc. i Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Słowny znak towarowy Barbara Becker — Sprzeciw właściciela słownych wspólnotowych znaków towarowych BECKER i BECKER ONLINE PRO — Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Ocena podobieństwa oznaczeń pod względem koncepcyjnym)

 • Dz. U. C221 - 10 z 201014.8.2010

  Sprawa C-58/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Leo-Libera GmbH przeciwko Finanzamt Buchholz in der Nordheide (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 135 ust. 1 lit. i) — Zwolnienie zakładów, loterii i innych gier losowych lub hazardowych — Warunki i ograniczenia — Uprawnienie do określenia przez państwa członkowskie)

 • Dz. U. C221 - 9 z 201014.8.2010

  Sprawa C-31/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság — Republika Węgierska) — Nawras Bolbol przeciwko Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (Dyrektywa 2004/83/WE — Minimalne normy dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców — Bezpaństwowiec pochodzenia palestyńskiego, który nie wnosił o ochronę lub pomoc ze strony Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) — Wniosek o nadanie statusu uchodźcy — Odmowa z powodu niespełnienia warunków z art. 1A Konwencji dotyczącej statusu uchodźców sporządzonej w Genewie w dniu 28 lipca 1951 r. — Prawo tego bezpaństwowca do uznania statusu uchodźcy na podstawie art. 12 ust. 1 lit. a) zdanie drugie dyrektywy 2004/83/WE)

 • Dz. U. C221 - 9 z 201014.8.2010

  Sprawa C-37/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Gospodarowanie nielegalnie składowanymi odpadami — Dyrektywa 2006/12/WE — Dyrektywa 80/68/EWG)

 • Dz. U. C221 - 8 z 201014.8.2010

  Sprawa C-2/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad — Bułgaria) — Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv przeciwko Petarowi Dimitrovi Kalinchevowi (Podatki akcyzowe — Opodatkowanie pojazdów używanych — Opodatkowanie przywiezionych pojazdów używanych wyższe od opodatkowania pojazdów już znajdujących się w ruchu na terytorium kraju — Opodatkowanie na podstawie roku produkcji i przebiegu silnika pojazdów — Pojęcie „podobne produkty krajowe”)

 • Dz. U. C221 - 7 z 201014.8.2010

  Sprawa C-550/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München — Niemcy) — British American Tobacco (Germany) GmbH przeciwko Hauptzollamt Schweinfurt (Dyrektywa 92/12/EWG — Wyroby objęte podatkiem akcyzowym — Przywóz tytoniu surowego nieobjętego podatkiem akcyzowym zgodnie z procedurą uszlachetniania czynnego — Przetworzenie w tytoń cięty — Przepływ między państwami członkowskimi — Dokument towarzyszący)

 • Dz. U. C221 - 7 z 201014.8.2010

  Sprawa C-571/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 24 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 95/59/WE — Podatków inne niż podatki obrotowe, wpływające na spożycie wyrobów tytoniowych — Artykuł 9 ust. 1 — Swoboda ustalania przez producentów i importerów maksymalnej ceny sprzedaży detalicznej swych produktów — Regulacja krajowa nakładająca minimalną cenę sprzedaży detalicznej papierosów — Uzasadnienie — Ochrona zdrowia publicznego)

 • Dz. U. C221 - 6 z 201014.8.2010

  Sprawa C-423/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środki własne — Procedury dotyczące poboru należności przywozowych lub wywozowych — Uchybienie terminom zapisania środków własnych — Spóźniona wpłata środków własnych związanych z tymi należnościami)

 • Dz. U. C221 - 6 z 201014.8.2010

  Sprawa C-492/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2006/112/WE — Podatek od wartości dodanej — Obniżona stawka podatkowa — Artykuł 96 i art. 98 ust. 2 — Załącznik III, pkt 15 — Pomoc prawna — Usługi adwokatów — Wynagrodzenie opłacane w całości lub w części przez państwo)

 • Dz. U. C221 - 5 z 201014.8.2010

  Sprawa C-375/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 24 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Treviso — Włochy) — postępowanie karne przeciwko Luigiemu Pontiniemu, Emanuele Rechowi, Dinowi Bonorze, Giovanniemu Foratowi, Laurze Forato, Adele Adami, Sinergie sas di Rech & C., Impresa individuale Forato Giovanni, Forato srl, Giglio srl, Impresa individuale Rech Emanuele, Ivonowi Colomberotto, Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura — AVEPA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Agrirocca di Rech Emanuele, Asolat di Rech Emanuele & C. (Rolnictwo — Wspólna organizacja rynków — Wołowina i cielęcina — Rozporządzenie (WE) nr 1254/1999 — Wspólnotowa pomoc finansowa w zakresie premii specjalnych za samce bydła i premii rekompensacyjnych — Przesłanki przyznania — Ustalanie współczynnika liczebności stada w danym gospodarstwie — Pojęcie „dostępnego obszaru przeznaczonego pod uprawę roślin paszowych” — Rozporządzenia (EWG) nr 3887/92 i (WE) nr 2419/2001 — Zintegrowany system zarządzania niektórymi wspólnotowymi systemami pomocy i ich kontroli — Przepisy krajowe uzależniające przyznanie wspólnotowej pomocy finansowej w zakresie produkcji od przedstawienia ważnego tytułu prawnego uzasadniającego użytkowanie wykorzystywanych obszarów przeznaczonych pod uprawę roślin paszowych)

 • Dz. U. C221 - 5 z 201014.8.2010

  Sprawa C-413/08 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 czerwca 2010 r. — Lafarge SA przeciwko Komisji Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej (Odwołanie — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Płyty gipsowe — Przeinaczenie dowodów — Ciężar dowodu — Brak uzasadnienia — Rozporządzenie nr 17 — Artykuł 15 ust. 2 — Sankcja — Powrót do naruszenia — Etap uwzględnienia odstraszającego skutku grzywny)

 • Dz. U. C221 - 4 z 201014.8.2010

  Sprawy połączone C-338/08 i C-339/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 24 czerwca 2010 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Commissione Tributaria Regionale di Torino — Włochy) — P. Ferrero E C. SPA przeciwko Agenzia delle Entrate — Ufficio Alba (C-338/08), General Beverage Europe BV przeciwko Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 (C-339/08) (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 90/435/EWG — Pojęcie pobrania podatku u źródła — Pobranie 5 %-owego podatku przy wypłacaniu dywidendy oraz „zwrocie dodatkowego zobowiązania podatkowego z tytułu wyrównania” dokonywanych na mocy dwustronnej umowy przez włoską spółkę zależną na rzecz spółki dominującej z siedzibą w Niderlandach)

 • Dz. U. C221 - 3 z 201014.8.2010

  Sprawa C-262/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret — Dania) — CopyGene A/S przeciwko Skatteministeriet (Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia — Artykuł 13 część A ust. 1 lit. b) — Opieka szpitalna i medyczna — Działalność ściśle z nią związana — Oficjalnie uznane placówki o podobnym charakterze jak szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne — Prywatny bank komórek macierzystych — Usługi polegające na pobraniu, transporcie, badaniu i przechowywaniu noworodkowej krwi pępowinowej — Ewentualne zastosowanie autologiczne i alogeniczne komórek macierzystych)

 • Dz. U. C221 - 2 z 201014.8.2010

  Sprawa C-211/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 49 WE — Zabezpieczenie społeczne — Opieka szpitalna niezbędna w trakcie tymczasowego pobytu w innym państwie członkowskim — Brak prawa do uzyskania pokrycia kosztów przez instytucję właściwą, uzupełniającego w stosunku do instytucji państwa członkowskiego pobytu)

 • Dz. U. C221 - 1 z 201014.8.2010

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 209 z 31.7.2010.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.