Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 24 POZ 56

Tytuł:

Sprawa T-449/09: Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2009 r. — Centre national de la recherche scientifique przeciwko Komisji

Data ogłoszenia:2010-01-30


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 24 POZ 56

C 24/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2010

personel zaangażowany w projekt, których moc dowodowa była jednakże oczywista. To podejście doprowadziło Komisję do niesłusznego odrzucenia niektórych bezpośred­ nich kosztów pracowniczych oraz do dokonania korekty, co przekłada się na kwestionowaną wierzytelność. — błędnej oceny rezerwy na wypadek utraty zatrudnienia w świetle kryteriów określonych w art. II.19.1, II.19.2.c i II.20 ogólnych warunków umowy EURO-THYMAIDE, ponieważ — wbrew jej wprowadzającej w błąd nazwie — PPE jest wydatkiem pracowniczym związanym z ubezpie­ czeniem na wypadek bezrobocia, nieodłącznie związanym z kosztami kwalifikowalnymi przeznaczonymi na personel. Komisja, odrzucając koszty kwalifikowalne, odpowiadające kwocie rezerwy na wypadek utraty zatrudnienia pobranej od wynagrodzeń pracowników tymczasowych CNRS zaan­ gażowanych w ten projekt, naruszyła powyższe postano­ wienia. — ewidentnie błędnej oceny wynagrodzeń chorobowych w świetle kryteriów kwalifikowania wydatków przewidzianych w umowie w zakresie, w jakim Komisja — wbrew art. 11.19 ogólnych warunków umowy EURO-THYMAIDE — dodała do niekwalifikowalnych kosztów wynagrodzenia wypłacone pracownikom CNRS zaangażowanym w projekt podczas zwolnień chorobowych.


Zarzuty i główne argumenty Centre national de la recherche scientifique (CNRS) wnosi w niniejszej skardze do Sądu o nakazanie Komisji zwrotu wierzy­ telności w wysokości 97 399,55 EUR, określonej w nocie debe­ towej nr 3230906573 z dnia 6 lipca 2009 r., do której uisz­ czenia skarżąca jest rzekomo zobowiązana z tytułu umowy NEMAGENETAG dotyczącej projektu szóstego programu ramo­ wego badań i rozwoju technologicznego, i co do której w dniu 28 sierpnia 2009 r wydana została decyzja o potrąceniu, wraz z odsetkami za zwłokę.

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty dotyczące:

— nieprzestrzegania kryteriów dotyczących określania i uzasad­ niania kwalifikowalnych kosztów przewidzianych w umowie NEMAGENETAG oraz zasady dobrej wiary przy wykony­ waniu umów, co ograniczyło możliwość udowodnienia przez CNRS należytego wykonania umowy, a w niektórych przypadkach wręcz pozbawiło ją tej możliwości;

Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2009 r. — Centre national de la recherche scientifique przeciwko Komisji (Sprawa T-449/09) (2010/C 24/100) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca: Centre national de la recherche scientifique (Paryż, Francja) (przedstawiciel: N. Lenoir, adwokat) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich Żądania strony skarżącej — uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną; — nakazanie Komisji zwrotu rzekomej wierzytelności w wyso­ kości 97 399,55 EUR, której Komisja dochodzi z tytułu umowy w nocie debetowej nr 3230906573 z dnia 6 lipca 2009 r. i co do której w dniu 28 sierpnia 2009 r. wydana została decyzja o potrąceniu (sygn. BUDG/C3 D2009 10.5 — 1232), powiększonej o odsetki za zwłokę według stopy ustawowej zgodnie z prawem belgijskim właściwym dla umowy; — obciążenie Komisji kosztami postępowania.

— błędnej oceny rezerwy na wypadek utraty zatrudnienia w świetle kryteriów określonych w art. II.19.1, II.19.2.c i II.20 ogólnych warunków umowy NEMAGENETAG, ponieważ — wbrew jej wprowadzającej w błąd nazwie — PPE jest kosztem pracowniczym związanym z ubezpiecze­ niem na wypadek bezrobocia, nieodłącznie związanym z kwalifikowalnymi kosztami pracowniczymi. Komisja, odrzu­ cając koszty kwalifikowalne, których kwoty odpowiadały kwocie rezerwy na wypadek utraty zatrudnienia pobranej od wynagrodzeń pracowników tymczasowych CNRS zaan­ gażowanych w projekt NEMAGENETAG, naruszyła powy­ ższe postanowienia.

Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2009 r. — Wind przeciwko OHIM — Sanyang Industry (Wind) (Sprawa T-451/09) (2010/C 24/101) Język skargi: angielski Strony Strona skarżąca: Harry Wind (Selfkant, Niemcy) (przedstawiciele: adwokat J. Sroka)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

ramach Rynku

Stron postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Sanyang Industry Co. Ltd (Hsinchu, Tajwan)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 24 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C24 - 82 z 201030.1.2010

  Sprawa F-98/09: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2009 r. — Whitehead przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu

 • Dz. U. C24 - 82 z 201030.1.2010

  Sprawa F-28/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 17 września 2009 r. — Callewaert przeciwko Komisji

 • Dz. U. C24 - 82 z 201030.1.2010

  Sprawa F-10/09: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 listopada 2009 r. Moschonaki przeciwko Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT)

 • Dz. U. C24 - 81 z 201030.1.2010

  Sprawa F-95/09: Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2009 r. — Skareby przeciwko Komisji

 • Dz. U. C24 - 81 z 201030.1.2010

  Sprawa F-97/09: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2009 r. — Taillard przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C24 - 80 z 201030.1.2010

  Sprawa F-83/09: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2009 r. — Kalmár przeciwko Europolowi

 • Dz. U. C24 - 80 z 201030.1.2010

  Sprawa F-87/09: Skarga wniesiona w dniu 21 października 2009 r. — Dekker przeciwko Europolowi

 • Dz. U. C24 - 80 z 201030.1.2010

  Sprawa F-88/09: Skarga wniesiona w dniu 23 października 2009 r. — Z przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

 • Dz. U. C24 - 79 z 201030.1.2010

  Sprawa F-17/09: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 listopada 2009 r. — Mister przeciwko Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Ponowne poinformowanie o punktach awansu zgromadzonych w latach uprzednich — Brak niekorzystnego aktu — Skarga odszkodowawcza — Brak oszacowania szkody — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C24 - 79 z 201030.1.2010

  Sprawa F-54/09: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 listopada 2009 r. — Lebedef przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Urlop — Oddelegowanie w połowie wymiaru czasu pracy do celów reprezentacji związkowej — Nieobecność nieusprawiedliwiona — Pomniejszenie prawa do urlopu — Artykuł 60 regulaminu pracowniczego — Skarga oczywiście bezzasadna)

 • Dz. U. C24 - 79 z 201030.1.2010

  Sprawa F-64/09: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 września 2009 r. — Labate przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych — Choroba zawodowa — Skarga na bezczynność — Brak właściwości Sądu — Przekazanie Sądowi Pierwszej Instancji)

 • Dz. U. C24 - 78 z 201030.1.2010

  Sprawa F-70/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 10 listopada 2009 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie — Zarzut skargi równoległej — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C24 - 78 z 201030.1.2010

  Sprawa F-94/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 października 2009 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Wykonanie wyroku — Zwrot kosztów — Zamiar przystąpienia przez administrację do zatrzymania dodatku inwalidzkiego urzędnika — Brak aktu wyrządzającego krzywdę — Skarga odszkodowawcza — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C24 - 78 z 201030.1.2010

  Sprawa F-5/09: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 listopada 2009 r. — Soerensen Ferraresi przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie — Dopuszczalność — Zażalenie — Niekorzystny akt)

 • Dz. U. C24 - 77 z 201030.1.2010

  Sprawa F-3/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 listopada 2009 r. — Ridolfi przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Urzędnicy zatrudnieni w państwach trzecich — Powiększony dodatek edukacyjny — Ponowne zatrudnienie w siedzibie — Ponowne skorzystanie — Zwykły okres zatrudnienia — Artykuły 3 i 15 załącznika X do regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C24 - 77 z 201030.1.2010

  Sprawa F-16/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 listopada 2009 r. — de Britto Patricio-Dias przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery — Postępowanie w przedmiocie oceny za 2007 r. — Naruszenie art. 43 regulaminu pracowniczego — Uzasadnienie — Oczywisty błąd w ocenie — Ocena zachowania w trakcie części odnośnego okresu)

 • Dz. U. C24 - 77 z 201030.1.2010

  Sprawa F-11/05 RENV: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 18 listopada 2009 r. — Chassagne przeciwko Komisji (Służba publiczna — Skierowanie do Sądu do ponownego rozpoznania po uchyleniu — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C24 - 76 z 201030.1.2010

  Sprawa F-93/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 10 listopada 2009 r. — N przeciwko Parlamentowi Europejskiemu (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z oceny — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Uzasadnienie — Oczywisty błąd w ocenie — Określenie celów podlegających realizacji)

 • Dz. U. C24 - 76 z 201030.1.2010

  Sprawa F-99/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 17 listopada 2009 r. — Di Prospero przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs otwarty — Dziedzina zwalczania nadużyć finansowych — Ogłoszenia o konkursie EPSO/AD/116/08 i EPSO/AD/117/08 — Brak możliwości dla kandydatów zgłoszenia się jednocześnie na kilka konkursów — Odrzucenie kandydatury skarżącej na konkurs EPSO/AD/117/08)

 • Dz. U. C24 - 76 z 201030.1.2010

  Sprawa F-1/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 listopada 2009 r. — Putterie-De-Beukelaer przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Procedura akredytacji — Ocena potencjału)

 • Dz. U. C24 - 75 z 201030.1.2010

  Sprawa F-80/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 listopada 2009 r. — Wenig przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Postępowanie dyscyplinarne — Zawieszenie urzędnika — Potrącenie z wynagrodzenia — Zarzucenie poważnego zawinienia służbowego — Prawo do obrony — Właściwość — Brak publikacji przekazania uprawnień — Brak kompetencji autora zaskarżonego aktu)

 • Dz. U. C24 - 75 z 201030.1.2010

  Sprawa F-86/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 listopada 2009 r. — Voslamber przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy Zabezpieczenie społeczne — Wspólne uregulowania dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego — Małżonka byłego urzędnika — Kompetencje związane — Artykuł 13 przepisów dotyczących ubezpieczenia w razie choroby)

 • Dz. U. C24 - 74 z 201030.1.2010

  Sprawa F-55/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 listopada 2009 r. — De Nicola przeciwko Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (Służba publiczna — Personel Europejskiego Banku Inwestycyjnego — Ocena — Awans — Ubezpieczenie chorobowe — Przejęcie kosztów leczenia — Mobbing — Obowiązek staranności — Skarga o odszkodowanie — Właściwość Sądu — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C24 - 74 z 201030.1.2010

  Sprawa F-71/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 19 listopada 2009 r. — N przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z oceny — Ustalenie celów — Oczywisty błąd w ocenie — Dopuszczalność — Środek niepowodujący negatywnych konsekwencji)

 • Dz. U. C24 - 73 z 201030.1.2010

  Sprawa F-125/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 29 września 2009 r. — Hau przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za rok 2006 — Nieumieszczenie na liście urzędników awansowanych — Porównanie zasług — Próg odniesienia — Nieuwzględnienie okoliczności, że urzędnik został przedstawiony do awansu w poprzednim postępowaniu)

 • Dz. U. C24 - 73 z 201030.1.2010

  Sprawa F-130/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 16 września 2009 r. — Vinci przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu (Służba publiczna — Personel EBC — Jakoby bezprawne przetwarzanie danych medycznych — Obowiązkowe badanie lekarskie)

 • Dz. U. C24 - 73 z 201030.1.2010

  Sprawy połączone F-20/08, F-34/08 i F-75/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 29 września 2009 r. — Aparicio, Simon i in. przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Zatrudnienie — Postępowanie w sprawie naboru CAST 27/Relex — Brak wpisu do bazy danych — Unieważnienie pytań — Test rozumienia tekstu pisanego i operowania danymi liczbowymi — Równe traktowanie)

 • Dz. U. C24 - 72 z 201030.1.2010

  Sprawa F-102/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 29 września 2009 r. — Kerstens przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za lata 2004, 2005 i 2006 — Przyznanie punktów pierwszeństwa — Punkty pierwszeństwa przyznane przez dyrektora generalnego — Punkty pierwszeństwa stanowiące uwzględniające dodatkową pracę wykonaną w interesie instytucji — Zasada niedyskryminacji — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dz. U. C24 - 72 z 201030.1.2010

  Sprawa F-114/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 29 września 2009 r. — Wenning przeciwko Europolowi (Służba publiczna — Personel Europolu — Przedłużenie umowy o pracę z pracownikiem Europolu — Artykuł 6 regulaminu pracowniczego Europolu — Sprawozdanie z oceny)

 • Dz. U. C24 - 72 z 201030.1.2010

  Sprawa F-124/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 września 2009 r. — Behmer przeciwko Parlamentowi (Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2006 r. — Porównanie osiągnięć)

 • Dz. U. C24 - 71 z 201030.1.2010

  Sprawa F-83/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 listopada 2009 r. — Zangerl-Posselt przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs otwarty — Niedopuszczenie do egzaminów praktycznych i ustnych — Wymagane dyplomy — Pojęcie wykształcenia wyższego — Dyskryminacja ze względu na wiek)

 • Dz. U. C24 - 71 z 201030.1.2010

  Sprawa F-94/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 24 września 2009 r. — Rebizant, Vlandas i Vocino przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie za 2006 r. — Mnożnik — Artykuł 6 ust. 2 regulaminu pracowniczego — Artykuł 9 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Próg awansu)

 • Dz. U. C24 - 70 z 201030.1.2010

  Sprawa F-47/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 września 2009 r. — Behmer przeciwko Parlamentowi (Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r. — Decyzja dotycząca polityki awansowania i programowania karier zawodowych — Procedura przyznawania punktów do awansu w Parlamencie Europejskim — Niezgodność z prawem instrukcji regulujących tę procedurę — Zasięgnięcie opinii komitetu ds. regulaminu pracowniczego — Porównanie osiągnięć — Dyskryminacja względem przedstawicieli personelu)

 • Dz. U. C24 - 70 z 201030.1.2010

  Sprawy połączone F-69/07 i F-60/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 29 września 2009 r. — O przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Artykuł 88 WZiPW — Stabilność zatrudnienia — Artykuł 100 WZiPW — Zastrzeżenie lekarskie — Artykuł 39 WE — Swoboda przepływu pracowników)

 • Dz. U. C24 - 69 z 201030.1.2010

  Sprawa T-483/09: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2009 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER)

 • Dz. U. C24 - 69 z 201030.1.2010

  Sprawa T-121/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 listopada 2009 r. — Sellafield przeciwko Komisji

 • Dz. U. C24 - 69 z 201030.1.2010

  Sprawa T-337/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 listopada 2009 r. — Brilliant Hotelsoftware przeciwko OHMI (BRILLIANT)

 • Dz. U. C24 - 69 z 201030.1.2010

  Sprawy połączone T-415/07 i T-416/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 listopada 2009 r. — RedEnvelope przeciwko OHMI — Red Letter Days (redENVELOPE)

 • Dz. U. C24 - 68 z 201030.1.2010

  Sprawa T-481/09: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2009 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (maxi BRICOCENTER)

 • Dz. U. C24 - 68 z 201030.1.2010

  Sprawa T-482/09: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2009 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Cittá)

 • Dz. U. C24 - 67 z 201030.1.2010

  Sprawa T-479/09: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2009 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden)

 • Dz. U. C24 - 67 z 201030.1.2010

  Sprawa T-480/09: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2009 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (BRICOCENTER)

 • Dz. U. C24 - 66 z 201030.1.2010

  Sprawa T-477/09: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2009 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

 • Dz. U. C24 - 66 z 201030.1.2010

  Sprawa T-478/09: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2009 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

 • Dz. U. C24 - 65 z 201030.1.2010

  Sprawa T-475/09: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2009 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

 • Dz. U. C24 - 65 z 201030.1.2010

  Sprawa T-476/09: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2009 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

 • Dz. U. C24 - 64 z 201030.1.2010

  Sprawa T-473/09: Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2009 r. — Matkompaniet przeciwko OHIM — DF World of Spices (KATOZ)

 • Dz. U. C24 - 63 z 201030.1.2010

  Sprawa T-471/09: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2009 r. — Oetker Nahrungsmittel przeciwko OHIM — Bonfait (Buonfatti)

 • Dz. U. C24 - 63 z 201030.1.2010

  Sprawa T-472/09: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2009 r. — SP przeciwko Komisji

 • Dz. U. C24 - 62 z 201030.1.2010

  Sprawa T-469/09: Skarga wniesiona w dniu 23 listopada 2009 r. — Republika Grecka przeciwko Komisji Europejskiej

 • Dz. U. C24 - 62 z 201030.1.2010

  Sprawa T-470/09: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2009 r. — medi przeciwko OHIM (medi)

 • Dz. U. C24 - 61 z 201030.1.2010

  Sprawa T-468/09: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2009 r. — JSK International Architekten und Ingenieure przeciwko ECB

 • Dz. U. C24 - 60 z 201030.1.2010

  Sprawa T-466/09: Skarga wniesiona w dniu 23 listopada 2009 r. — Comercial Losan przeciwko OHIM — McDonald's International Property (Mc. Baby)

 • Dz. U. C24 - 60 z 201030.1.2010

  Sprawa T-467/09: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2009 r. — Stelzer przeciwko Komisji

 • Dz. U. C24 - 59 z 201030.1.2010

  Sprawa T-465/09: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2009 r. — Jurašinović przeciwko Radzie

 • Dz. U. C24 - 58 z 201030.1.2010

  Sprawa T-460/09: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2009 r. — CheapFlights International przeciwko OHIM — Cheapflights (Cheapflights)

 • Dz. U. C24 - 58 z 201030.1.2010

  Sprawa T-461/09: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2009 r. — CheapFlights International przeciwko OHIM — Cheapflights (Cheapflights)

 • Dz. U. C24 - 57 z 201030.1.2010

  Sprawa T-455/09: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2009 r. — Jiménez Sarmiento przeciwko OHIM — Robin i in. (Q)

 • Dz. U. C24 - 56 z 201030.1.2010

  Sprawa T-451/09: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2009 r. — Wind przeciwko OHIM — Sanyang Industry (Wind)

 • Dz. U. C24 - 55 z 201030.1.2010

  Sprawa T-447/09: Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2009 r. — Centre national de la recherche scientifique przeciwko Komisji

 • Dz. U. C24 - 55 z 201030.1.2010

  Sprawa T-448/09: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2009 r. — Centre national de la recherche scientifique przeciwko Komisji

 • Dz. U. C24 - 54 z 201030.1.2010

  Sprawa T-87/09: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 listopada 2009 r. — Andersen przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Środki na rzecz Danske Statsbaner — Zobowiązania z zakresu usług publicznych — Decyzja o wszczęciu postępowania na podstawie art. 88 ust. 2 WE — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C24 - 54 z 201030.1.2010

  Sprawa T-445/09: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2009 r. — Centre national de la recherche scientifique przeciwko Komisji

 • Dz. U. C24 - 53 z 201030.1.2010

  Sprawy połączone od T-313/08 do T-318/08 i od T-320/08 do T-328/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 listopada 2009 r. — Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore i in. przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (WE) nr 530/2008 — Odbudowa zasobów tuńczyka błękitnopłetwego — Ustalenie TAC na 2008 r. — Akt o charakterze generalnym — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C24 - 53 z 201030.1.2010

  Sprawa T-53/09: Postanowienie Sądu z dnia 1 grudnia 2009 r. — Cafea przeciwko OHIM — Christian (BEST FARM) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C24 - 52 z 201030.1.2010

  Sprawa T-94/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 listopada 2009 r. — EREF przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Reprezentowanie przez adwokata niebędącego osobą trzecią — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C24 - 52 z 201030.1.2010

  Sprawa T-40/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 listopada 2009 r. — EREF przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Reprezentowanie przez adwokata niebędącego osobą trzecią — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C24 - 52 z 201030.1.2010

  Sprawa T-228/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 listopada 2009 r. — Szomborg przeciwko Komisji (Skarga na bezczynność — Brak przedstawienia przez Komisję w wyznaczonym terminie oceny naukowej — Akt niezaskarżalny — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C24 - 51 z 201030.1.2010

  Sprawa T-27/09: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 grudnia 2009 r. — Stella Kunststofftechnik przeciwko OHIM — Stella Pack (Stella) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw do znaku towarowego — Słowny wspólnotowy znak towarowy Stella — Postępowanie w sprawie sprzeciwu wszczęte uprzednio na podstawie tego znaku towarowego — Dopuszczalność — Artykuł 50 ust. 1 i art. 55 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 51 ust. 1 i art. 56 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

 • Dz. U. C24 - 51 z 201030.1.2010

  Sprawa T-41/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 listopada 2009 r. — IPK International — World Tourism Marketing Consultants przeciwko Komisji (Projekt Ecodata — Decyzja Komisji przygotowująca do przymusowej egzekucji wierzytelności należnej na podstawie wcześniejszej decyzji — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C24 - 50 z 201030.1.2010

  Sprawa T-484/08: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2009 r. — Longevity Health Products przeciwko OHIM — Merck (Kids Vits) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Kids Vits — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy VITS4KIDS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

 • Dz. U. C24 - 50 z 201030.1.2010

  Sprawa T-468/08: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2009 r. — Earle Beauty przeciwko OHIM (SUPERSKIN) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SUPERSKIN — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

 • Dz. U. C24 - 49 z 201030.1.2010

  Sprawa T-245/08: Wyrok Sądu z dnia 3 grudnia 2009 r. — Iranian Tobacco przeciwko OHIM — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw do znaku towarowego — Graficzny znak towarowy TIR 20 FILTER CIGARETTES — Brak wymogu interesu prawnego — Artykuł 55 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

 • Dz. U. C24 - 49 z 201030.1.2010

  Sprawa T-377/08 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 grudnia 2009 r. — Komisja przeciwko Birkhoffowi (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Ubezpieczenie zdrowotne — Zwrot kosztów leczenia — Stwierdzenie w pierwszej instancji nieważności decyzji odmawiającej udzielenia uprzedniej zgody na zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego — Zniekształcenie dowodu)

 • Dz. U. C24 - 48 z 201030.1.2010

  Sprawa T-195/08: Wyrok Sądu z dnia 10 grudnia 2009 r. — Antwerpse Bouwwerken przeciwko Komisji (Zamówienia publiczne — Wspólnotowa procedura przetargowa — Budowa hali przeznaczonej do produkcji materiałów odniesienia — Odrzucenie oferty złożonej przez kandydata — Skarga o stwierdzenie nieważności — Interes prawny — Dopuszczalność — Interpretacja warunku przewidzianego w specyfikacji — Zgodność oferty z warunkami przewidzianymi w specyfikacji — Wykonanie prawa żądania udzielenia wyjaśnień dotyczących ofert — Skarga o odszkodowanie)

 • Dz. U. C24 - 48 z 201030.1.2010

  Sprawa T-233/08: Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 3 grudnia 2009 r. — Iranian Tobacco przeciwko OHIM — AD Bulgartabac (Bahman) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw do znaku towarowego — Graficzny wspólnotowy znak towarowy Bahman — Brak wymogu istnienia interesu prawnego — Artykuł 55 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C24 - 47 z 201030.1.2010

  Sprawa T-353/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 listopada 2009 r. — Esber przeciwko OHIM — Coloris Global Coloring Concept (COLORIS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego COLORIS — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy COLORIS — Względne podstawy odmowy rejestracji — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 15 ust. 2 lit. a) i art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 15 ust. 1 lit. a) i art. 42 ust. 2 i 3 rozporzrądzenia (WE) nr 207/94))

 • Dz. U. C24 - 47 z 201030.1.2010

  Sprawa T-434/07: Wyrok Sądu z dnia 2 grudnia 2009 r. — Volvo Trademark przeciwko OHIM — Grebenshikova (SOLVO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego SOLVO — Wcześniejsze słowne i graficzne, krajowe i wspólnotowe znaki towarowe VOLVO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

 • Dz. U. C24 - 46 z 201030.1.2010

  Sprawy połączone T-427/04 i T-17/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 listopada 2009 r. — Francja i France Télécom przeciwko Komisji (Pomoc państwa — System opodatkowania spółki France Télécom podatkiem od działalności gospodarczej w latach 1994 — 2002 — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Korzyść — Przedawnienie — Uzasadnione oczekiwania — Pewność prawa — Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych — Kolegialność — Prawo do obrony i prawa procesowe zainteresowanych osób trzecich)

 • Dz. U. C24 - 46 z 201030.1.2010

  Sprawa T-1/07: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2009 r. — Apache Footwear i Apache II Footwear przeciwko Radzie (Dumping — Przywóz obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu — Status przedsiębiorstwa działającego w warunkach wolnej gospodarki rynkowej — Interes Wspólnoty)

 • Dz. U. C24 - 45 z 201030.1.2010

  Sprawa C-508/09: Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C24 - 44 z 201030.1.2010

  Sprawa C-494/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Włochy) w dniu 1 grudnia 2009 r. — Bolton Alimentari SpA przeciwko Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

 • Dz. U. C24 - 44 z 201030.1.2010

  Sprawa C-496/09: Skarga wniesiona w dniu 2 grudnia 2009 r. (faks z dnia 30 listopada 2009 r.) — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C24 - 43 z 201030.1.2010

  Sprawa C-491/09: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C24 - 43 z 201030.1.2010

  Sprawa C-492/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Taranto (Włochy) w dniu 30 listopada 2009 r. — Agricola Esposito srl przeciwko Agenzia Entrate — Ufficio Taranto 2

 • Dz. U. C24 - 42 z 201030.1.2010

  Sprawa C-482/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 30 listopada 2009 r. — Budějovický Budvar, národní podnik przeciwko Anheuser-Busch, Inc.

 • Dz. U. C24 - 42 z 201030.1.2010

  Sprawa C-486/09: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C24 - 41 z 201030.1.2010

  Sprawa C-481/09: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C24 - 40 z 201030.1.2010

  Sprawa C-480/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 8 września 2009 r. w sprawie T-303/05, AceaElectrabel Produzione przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 26 listopada 2009 r. przez AceaElectrabel Produzione SpA

 • Dz. U. C24 - 39 z 201030.1.2010

  Sprawa C-478/09: Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C24 - 39 z 201030.1.2010

  Sprawa C-479/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 23 września 2009 r. w sprawach połączonych T-20/08 i T-21/08 Evets Corp. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, wniesione w dniu 26 listopada 2009 r. przez Evets Corp.

 • Dz. U. C24 - 38 z 201030.1.2010

  Sprawa C-462/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 25 listopada 2009 r. — Stichting de Thuiskopie przeciwko Mijndert van der Lee i in.

 • Dz. U. C24 - 38 z 201030.1.2010

  Sprawa C-464/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 9 września 2009 r. w sprawie T-369/06, Holland Malt BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 25 listopada 2009 r. przez Holland Malt BV

 • Dz. U. C24 - 36 z 201030.1.2010

  Sprawa C-460/09 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (szósta izba) wydanego w dniu 4 września 2009 r. w sprawie T-174/06 Inalca SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 20 listopada 2009 r. przez Inalca SpA — Industria Alimentari Carni e Cremonini SpA

 • Dz. U. C24 - 35 z 201030.1.2010

  Sprawa C-459/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) wydanego w dniu 16 września 2009 r. w sprawie T-458/07 Dominio de la Vega, S.L. przeciwko Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) i Ambrosio Velasco, S.A., wniesione w dniu 24 listopada 2009 r. przez Dominio de la Vega, S.L.

 • Dz. U. C24 - 34 z 201030.1.2010

  Sprawa C-456/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra (Hiszpania) w dniu 23 listopada 2009 r. — Ana María Iglesias Torres przeciwko Consejería de Educación de la Junta de Galicia

 • Dz. U. C24 - 34 z 201030.1.2010

  Sprawa C-458/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 4 września 2009 r. w sprawie T-211/05 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 20 listopada 2009 r. przez Republikę Włoską

 • Dz. U. C24 - 33 z 201030.1.2010

  Sprawa C-454/09: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C24 - 33 z 201030.1.2010

  Sprawa C-455/09: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska

 • Dz. U. C24 - 32 z 201030.1.2010

  Sprawa C-452/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte di Appello di Firenze (Włochy) w dniu 18 listopada 2009 r. — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle przeciwko Ministero dell’Istruzione, dell'Universitàa e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università di Pisa

 • Dz. U. C24 - 32 z 201030.1.2010

  Sprawa C-453/09: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C24 - 31 z 201030.1.2010

  Sprawa C-451/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) wydanego w dniu 16 września 2009 r. w sprawie T-162/07 Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 18 listopada 2009 r. przez spółkę Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia

 • Dz. U. C24 - 30 z 201030.1.2010

  Sprawa C-448/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 15 września 2009 r. w sprawie T-446/07 Royal Appliance International GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory); uczestnik postępowania: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, wniesione w dniu 18 listopada 2009 r. przez Royal Appliance International GmbH

 • Dz. U. C24 - 29 z 201030.1.2010

  Sprawa C-445/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven w dniu 16 listopada 2009 r. — 1. IMC Securities BV, 2. Stichting Autoriteit Financiële Markten

 • Dz. U. C24 - 29 z 201030.1.2010

  Sprawa C-446/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) w dniu 17 listopada 2009 r. — Koninklijke Philips Electronics NV przeciwko Lucheng Meijing Industrial Company Ltd i in.

 • Dz. U. C24 - 29 z 201030.1.2010

  Sprawa C-447/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 18 listopada 2009 — Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach przeciwko Deutsche Lufthansa AG

 • Dz. U. C24 - 28 z 201030.1.2010

  Sprawa C-442/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Niemcy) w dniu 13 listopada 2009 r. — Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch przeciwko Freistaat Bayern — Interwenienci: Monsanto Technology Llc., Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Monsanto Europe S.A./N.V.

 • Dz. U. C24 - 28 z 201030.1.2010

  Sprawa C-444/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de La Coruña (Hiszpania) w dniu 16 listopada 2009 r. — Rosa María Gavieiro Gavieiro przeciwko Consejería de Educación de la Junta de Galicia

 • Dz. U. C24 - 27 z 201030.1.2010

  Sprawa C-439/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Paris (Francja) w dniu 10 listopada 2009 r. — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS przeciwko Président de l'Autorité de la Concurrence i Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

 • Dz. U. C24 - 27 z 201030.1.2010

  Sprawa C-441/09: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C24 - 26 z 201030.1.2010

  Sprawa C-436/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgerichts (Niemcy) w dniu 9 listopada 2009 r. — Attila Belkiran przeciwko Oberbürgermeister der Stadt Krefeld — Uczestnik postępowania: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

 • Dz. U. C24 - 26 z 201030.1.2010

  Sprawa C-437/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance de Périgueux (Francja) w dniu 9 listopada 2009 r. — AG2R Prévoyance przeciwko Beaudout Père et Fils SARL

 • Dz. U. C24 - 25 z 201030.1.2010

  Sprawa C-433/09: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C24 - 25 z 201030.1.2010

  Sprawa C-435/09: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C24 - 24 z 201030.1.2010

  Sprawa C-431/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel (Belgia) w dniu 2 listopada 2009 r. — Airfield NV, Canal Digitaal BV przeciwko Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

 • Dz. U. C24 - 24 z 201030.1.2010

  Sprawa C-432/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel (Belgia) w dniu 2 listopada 2009 r. — Airfield NV przeciwko Agicoa Belgium BVBA

 • Dz. U. C24 - 23 z 201030.1.2010

  Sprawa C-429/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Halle (Niemcy) w dniu 30 października 2009 r. — Günter Fuß przeciwko miastu Halle (Saale)

 • Dz. U. C24 - 23 z 201030.1.2010

  Sprawa C-430/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 2 listopada 2009 r. — Euro Tyre Holding BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C24 - 22 z 201030.1.2010

  Sprawa C-426/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 28 października 2009 r. — Ioannis Giorgios Askoxylakis przeciwko Ypourgos Ethnikis Padeias kai Thriskevmaton (ministrowi edukacji powszechnej i wyznań religijnych)

 • Dz. U. C24 - 22 z 201030.1.2010

  Sprawa C-428/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 29 października 2009 r. — Union Syndicale „Solidaires Isère” przeciwko Premier ministre, Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministre de la santé et des sports

 • Dz. U. C24 - 21 z 201030.1.2010

  Sprawa C-423/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 29 października 2009 r. — Staatssecretaris van Financiën przeciwko X

 • Dz. U. C24 - 21 z 201030.1.2010

  Sprawa C-424/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 28 października 2009 r. — Christina Ioanni Toki przeciwko Ypourgos Ethnikis Padeias kai Thriskevmaton (ministrowi edukacji powszechnej i wyznań religijnych)

 • Dz. U. C24 - 21 z 201030.1.2010

  Sprawa C-425/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 28 października 2009 r. — Vasileios Alexandros Giankoulis przeciwko Ypourgos Ethnikis Padeias kai Thriskeumaton (ministrowi edukacji powszechnej i wyznań religijnych)

 • Dz. U. C24 - 20 z 201030.1.2010

  Sprawa C-421/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria) w dniu 28 października 2009 r. — Humanplasma GmbH przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C24 - 20 z 201030.1.2010

  Sprawa C-422/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epkrateias (Grecja) w dniu 28 października 2009 r. — Vasiliki Stylianou Vandorou przeciwko Ypourgos Ethnikis Padeias kai Thriskevmaton (ministrowi edukacji powszechnej i wyznań religijnych)

 • Dz. U. C24 - 19 z 201030.1.2010

  Sprawa C-399/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 16 października 2009 r. — Marie Landtová przeciwko Česká správa sociálního zabezpečení

 • Dz. U. C24 - 19 z 201030.1.2010

  Sprawa C-402/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Sibiu (Rumunia) w dniu 16 października 2009 r. — Ioan Tatu przeciwko Republice Rumunii reprezentowanej przez Ministerul Finanțelor și Economiei, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului

 • Dz. U. C24 - 19 z 201030.1.2010

  Sprawa C-410/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Rzeczpospolita Polska) w dniu 28 października 2009 r. — Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 • Dz. U. C24 - 18 z 201030.1.2010

  Sprawa C-78/09 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 24 września 2009 r. — Compagnie des bateaux mouches SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Jean-Noël Castanet (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy BATEAUX MOUCHES — Odmowa rejestracji — Brak charakteru odróżniającego)

 • Dz. U. C24 - 18 z 201030.1.2010

  Sprawa C-278/09: Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości (ósma izba) z dnia 20 listopada 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance de Paris — Francja) — Olivier Martinez, Robert Martinez przeciwko MGN LIMITED (Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych — Sąd nieuprawniony, w rozumieniu art. 68 ust. 1 WE, do wniesienia do Trybunału sprawy w trybie prejudycjalnym — Niewłaściwość Trybunału)

 • Dz. U. C24 - 17 z 201030.1.2010

  Sprawa C-357/09 PPU: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 30 listopada 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Sofia-grad — Bułgaria) — Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov) (Wizy, azyl, imigracja i inne polityki związane ze swobodnym przepływem osób — Dyrektywa 2008/115/WE — Powrót nielegalnie przebywającego obywatela państwa trzeciego — Artykuł 15 ust. 4-6 — Okres zastosowania środka detencyjnego — Wzięcie pod uwagę okresu, podczas którego wykonanie decyzji o wydaleniu było zawieszone — Pojęcie „rozsądnych perspektyw wydalenia”)

 • Dz. U. C24 - 16 z 201030.1.2010

  Sprawa C-202/09: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 26 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2006/24/WE — Łączność elektroniczna — Ochrona prywatności — Zatrzymywanie generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem usług łączności elektronicznej — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dz. U. C24 - 16 z 201030.1.2010

  Sprawa C-211/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2006/24/WE — Łączność elektroniczna — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dz. U. C24 - 15 z 201030.1.2010

  Sprawa C-13/09: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 26 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2006/86/WE — Wymagania dotyczące możliwości śledzenia — Powiadamianie o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach — Wymagania techniczne dotyczące kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C24 - 15 z 201030.1.2010

  Sprawa C-187/09: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 10 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2006/40/WE — Klimatyzacja w pojazdach silnikowych — Niepełna transpozycja)

 • Dz. U. C24 - 14 z 201030.1.2010

  Sprawa C-475/08: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 3 grudnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/55/WE — Rynek wewnętrzny gazu ziemnego — Wyznaczenie w sposób ostateczny operatorów systemu — Decyzja zwalniająca główne elementy nowej infrastruktury gazowej ze stosowania niektórych przepisów tej dyrektywy — Obowiązki publikacji, konsultacji i zgłoszenia)

 • Dz. U. C24 - 14 z 201030.1.2010

  Sprawa C-476/08 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 3 grudnia 2009 r. — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 i 2342/2002 — Zamówienia publiczne udzielane przez instytucje wspólnotowe na własny rachunek — Błąd w sprawozdaniu komisji przetargowej — Obowiązek uzasadnienia odrzucenia oferty oferenta)

 • Dz. U. C24 - 13 z 201030.1.2010

  Sprawa C-460/08: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 10 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 39 WE — Zatrudnienie w administracji publicznej — Kapitan i zastępca kapitana statku — Przyznanie uprawnień władzy publicznej na pokładzie — Wymóg obywatelstwa państwa członkowskiego bandery)

 • Dz. U. C24 - 13 z 201030.1.2010

  Sprawa C-461/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 listopada 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Don Bosco Onroerend Goed BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Szósta dyrektywa VAT — Wykładnia art. 13 część B lit. g) oraz art. 4 ust. 3 lit. a) — Dostawa działki zajętej przez częściowo rozebrany budynek, na którego miejscu wzniesiona ma być nowa konstrukcja — Zwolnienie z podatku VAT)

 • Dz. U. C24 - 12 z 201030.1.2010

  Sprawa C-363/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 listopada 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Romana Slanina przeciwko Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien (Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących — Świadczenia rodzinne — Odmowa — Obywatelka państwa członkowskiego mieszkająca w innym państwie członkowskim wraz z dzieckiem, którego ojciec pracuje na terytorium tego pierwszego państwa członkowskiego)

 • Dz. U. C24 - 12 z 201030.1.2010

  Sprawa C-433/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 grudnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Yaesu Europe BV przeciwko Bundeszentralamt für Steuern (Ósma dyrektywa VAT — Warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju — Załącznik A — Wniosek o zwrot — Pojęcie „podpis” znajdujące się na rzeczonym wniosku — Prawo krajowe wymagające własnoręcznego podpisu podatnika lub jego ustawowego przedstawiciela, z wyłączeniem pełnomocnika)

 • Dz. U. C24 - 11 z 201030.1.2010

  Sprawa C-358/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 2 grudnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez House of Lords — Zjednoczone Królestwo) — Aventis Pasteur SA przeciwko OB (Dyrektywa 85/374/EWG — Odpowiedzialność za produkty wadliwe — Artykuł 3 i 11 — Błąd w kwalifikacji „producenta” — Postępowanie sądowe — Wniosek w przedmiocie wstąpienia producenta w miejsce pierwotnego pozwanego — Upływ terminu przedawnienia)

 • Dz. U. C24 - 10 z 201030.1.2010

  Sprawa C-323/08: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (czwarta izba) z dnia 10 grudnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjlanym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Hiszpania) — Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko nieobjętemu spadkowi po Rafaelu de las Herasie Dávili i Sagrario de las Heras Dávila (Postępowanie prejudycjalne — Ochrona pracowników — Zwolnienia grupowe — Dyrektywa 98/59/WE — Wygaśnięcie umowy z powodu śmierci pracodawcy)

 • Dz. U. C24 - 10 z 201030.1.2010

  Sprawa C-345/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 grudnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Schwerin — Niemcy) — Krzysztof Peśla przeciwko Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (Swobodny przepływ pracowników — Artykuł 39 WE — Odmowa dostępu do aplikacji przygotowującej do wykonywania regulowanych zawodów prawniczych — Kandydat, który uzyskał dyplom ukończenia studiów prawniczych w innym państwie członkowskim — Kryteria badania równoważności zdobytego wykształcenia)

 • Dz. U. C24 - 9 z 201030.1.2010

  Sprawa C-299/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej. (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/18/WE — Uregulowanie krajowe przewidujące jedno postępowanie dla udzielenia zamówienia na określenie potrzeb i następującego po nim zamówienia na wykonanie — Zgodność z dyrektywą 2004/18/WE)

 • Dz. U. C24 - 9 z 201030.1.2010

  Sprawa C-314/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 19 listopada 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny — Rzeczpospolita Polska) — Krzysztof Filipiak przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu (Przepisy prawa w dziedzinie podatku dochodowego — Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania składek na ubezpieczenie społeczne — Obniżenie podatku dochodowego o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne — Odmowa, w przypadku gdy składki płacone są w innym państwie członkowskim niż państwo opodatkowania — Zgodność z art. 43 WE i 49 WE — Wyrok krajowego Trybunału Konstytucyjnego — Niekonstytucyjność przepisów krajowych — Odroczenie daty utraty mocy obowiązującej tych przepisów — Pierwszeństwo prawa wspólnotowego — Skutki dla sądu krajowego)

 • Dz. U. C24 - 8 z 201030.1.2010

  Sprawa C-260/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 grudnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Bundesfinanzdirektion West przeciwko Heko Industrieerzeugnisse GmbH (Wspólnotowy kodeks celny — Artykuł 24 — Pochodzenie niepreferencyjne towarów — Pojęcie istotnej obróbki lub przetworzenia — Kryterium zmiany pozycji taryfowej — Kable stalowe produkowane w Korei Północnej ze skrętki stalowej pochodzącej z Chin)

 • Dz. U. C24 - 8 z 201030.1.2010

  Sprawa C-288/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 19 listopada 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Svea Hovrätt — Szwecja) — Kemikalieinspektionen przeciwko Nordiska Dental AB (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 93/42/EWG — Wyroby medyczne — Zakaz wywozu amalgamatu stomatologicznego zawierającego rtęć i opatrzonego oznaczeniem zgodności CE — Ochrona zdrowia i środowiska naturalnego)

 • Dz. U. C24 - 7 z 201030.1.2010

  Sprawa C-205/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 grudnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Umweltsenat — Austria) — Umweltanwalt von Kärnten przeciwko Kärntner Landesregierung (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Artykuł 234 WE — Pojęcie sądu krajowego — Dopuszczalność — Dyrektywa 85/337/EWG — Ocena skutków dla środowiska — Konstrukcje napowietrznych linii elektrycznych — Długość powyżej 15 km — Konstrukcje transgraniczne — Linia transgraniczna — Długość całkowita przekraczająca próg — Linia znajdująca się głównie na terytorium sąsiedniego państwa członkowskiego — Długość odcinka krajowego nieprzekraczająca progu)

 • Dz. U. C24 - 6 z 201030.1.2010

  Sprawa C-89/08 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 2 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Irlandii, Republice Francuskiej, Republice Włoskiej, Eurallumina SpA, Auhinish Alumina Ltd (Odwołanie — Pomoc państwa — Zwolnienie z podatku akcyzowego od olejów mineralnych — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 — Artykuł 1 lit. b) pkt v) — Brak uzasadnienia — Obowiązek sądu — Zarzut dotyczący naruszenia procedury, który powinien być podniesiony z urzędu przez sąd wspólnotowy — Naruszenie zasady kontradyktoryjności — Zakres obowiązku uzasadniania)

 • Dz. U. C24 - 6 z 201030.1.2010

  Sprawa C-169/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 listopada 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte costituzionale — Włochy) — Presidente del Consiglio dei Ministri przeciwko Regione autonoma della Sardegna (Swoboda świadczenia usług — Artykuł 49 WE — Pomoc państwa — Artykuł 87 WE — Krajowe przepisy ustanawiające podatek od postojów turystycznych statków powietrznych przeznaczonych do prywatnego transportu osób oraz od rekreacyjnych jednostek pływających obciążający jedynie osoby eksploatujące mające rezydencję podatkową poza terytorium regionu)

 • Dz. U. C24 - 5 z 201030.1.2010

  Sprawa C-540/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 19 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodny przepływ kapitału — Artykuł 56 WE — Artykuły 31 i 40 porozumienia o EOG — Opodatkowanie bezpośrednie — Podatek pobierany u źródła od dywidend wychodzących — Zaliczenie dywidend w państwie siedziby odbiorcy na podstawie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania)

 • Dz. U. C24 - 4 z 201030.1.2010

  Sprawa C-390/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Dyrektywa 91/271/EWG — Oczyszczanie ścieków komunalnych — Artykuł 3 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1 do 3 i 5 oraz załączniki I i II — Początkowy brak wskazania obszarów wrażliwych — Pojęcie „eutrofizacja” — Kryteria — Ciężar dowodu — Data właściwa dla dokonania oceny dowodów — Wprowadzenie obowiązku zbiórki — Wprowadzenie bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków odprowadzanych do obszarów wrażliwych)

 • Dz. U. C24 - 4 z 201030.1.2010

  Sprawy połączone C-402/07 i C-432/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 listopada 2009 r. (wnioski o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesgerichtshof, Niemcy oraz Handelsgericht Wien, Austria) — Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon i Alana Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst GmbH (sprawa C-402/07) oraz Stefan Böck i Cornelia Lepuschitz przeciwko Air France SA (sprawa C-432/07) (Transport lotniczy — Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 — Artykuł 2 lit. l), art. 5, 6 i 7 — Pojęcia opóźnienia oraz odwołania lotu — Prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia — Pojęcie nadzwyczajnych okoliczności)

 • Dz. U. C24 - 3 z 201030.1.2010

  Sprawa C-118/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 19 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 307 akapit drugi WE — Brak przyjęcia właściwych środków w celu wyeliminowania niezgodności między zawartymi z krajami trzecimi przed przystąpieniem państwa członkowskiego do Unii Europejskiej umowami dwustronnymi a traktatem WE — Umowy dwustronne zawarte przez Republikę Finlandii z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Chińską Republiką Ludową, Malezją, Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki i Republiką Uzbekistanu w dziedzinie inwestycji)

 • Dz. U. C24 - 3 z 201030.1.2010

  Sprawa C-301/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — PAGO International GmbH przeciwko Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (Znaki towarowe — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 9 ust.1 lit. c) — Znak towarowy cieszący się renomą we Wspólnocie — Geograficzny zasięg renomy.)

 • Dz. U. C24 - 2 z 201030.1.2010

  Sprawa C-399/06 P i C-403/06 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 grudnia 2009 r. — Faraj Hassan przeciwko Radzie Unii Europejskiej (C-399/06), Chafiq Ayadi przeciwko Radzie Unii Europejskiej (C-403/06) (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al Kaida i talibami — Rozporządzenie (WE) nr 881/2002 — Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych danej osoby w następstwie umieszczenia jej w wykazie sporządzonym przez organ Narodów Zjednoczonych — Komitet ds. Sankcji — Umieszczenie w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Prawa podstawowe — Prawo do poszanowania własności, prawo do bycia wysłuchanym i prawo do skutecznej kontroli sądowej)

 • Dz. U. C24 - 1 z 201030.1.2010

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 11 z 16.1.2010.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.