Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 265 POZ 45

Tytuł:

Ogłoszenie o konkursie otwartym – COM/AD/09/10 i COM/AD/10/10

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 265 POZ 45

Strona 1 z 6
30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM – COM/AD/09/10 I COM/AD/10/10 (2010/C 265 A/05)

C 265 A/45

Czy jesteś zainteresowany pracą w instytucjach unijnych Twój profil spełnia nasze wymagania Zgłoś się! Wykorzystaj wszystkie możliwości, aby odnieść sukces. Komisja Europejska organizuje konkurs otwarty, oparty na ocenie kwalifikacji i testach, w celu stworzenia list rezerwowych, z których rekrutowani będą pracownicy na stanowiska administratorów ds. badań w kate­ goriach AD 6 i AD 7 (1). COM/AD/09/10 — ADMINISTRATORZY DS. BADAŃ (AD 6) COM/AD/10/10 — ADMINISTRATORZY DS. BADAŃ (AD 7) w następującej dziedzinie: INFORMACJA PRZESTRZENNA


Przed zgłoszeniem swojej kandydatury należy dokładnie zapoznać się z przewodnikiem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym C 184 A z dnia 8 lipca 2010 r. oraz na stronie internetowej EPSO [http:// europa.eu/epso/apply/index_en.htm]. Przewodnik ten, stanowiący integralną część ogłoszenia o konkursie, pomaga kandydatom zrozumieć zasady dotyczące procedury konkursowej i składania zgłoszenia.

SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE IV. DOPUSZCZENIE DO KONKURSU I ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W OCENIE ZINTEGROWANEJ V. KONKURS OTWARTY VI. LISTY REZERWOWE VII. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU ZAŁĄCZNIKI

I. INFORMACJE OGÓLNE Komisja Europejska organizuje dwa konkursy otwarte w dziedzinie informacji przestrzennej w kategoriach AD 6 i AD 7, w celu rekrutacji administratorów ds. badań na odpowiednie stanowiska w danej dziedzinie, głównie we Wspólnym Centrum Badawczym (JRC). Zadania JRC polegają na zapewnianiu ukierunkowanego na potrzeby klientów naukowego i technicznego wsparcia w zakresie opracowywania, rozwoju, wdrażania i nadzorowania polityk UE. Należące do służb Komisji Europejskiej JRC ma charakter kluczowego w Unii ośrodka nauki i technologii. Centrum, blisko związane z politycznymi procesami decyzyjnymi, służy wspólnym interesom państw członkowskich, a jednocześnie pozostaje niezależne wobec interesów partykularnych, zarówno prywatnych, jak i narodowych. Celem konkursów jest stworzenie list rezerwowych, z których będą rekrutowani pracownicy na nieobsa­ dzone stanowiska głównie w instytutach JRC, przede wszystkim w Instytucie Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (IPSC) oraz w Instytucie Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (IES) mieszczących się w miejs­ cowości Ispra we Włoszech.

(1) W niniejszym ogłoszeniu wszelkie odniesienia do osoby płci męskiej uznaje się jednocześnie za odniesienia do osoby płci żeńskiej.

C 265 A/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

Poniżej podane są liczby laureatów w konkursach dla poszczególnych specjalizacji oraz orientacyjne miejsca pracy:

Liczba laureatów w danym konkursie Dziedzina Informacja przestrzenna 1 Specjalizacje Analitycy danych geograficzno-przestrzennych (teledetekcja) AD 6 9 AD 7 2 Instytuty/miejsco­ wości IPSC, Ispra (Włochy) IES, Ispra (Włochy) IPSC, Ispra (Włochy) IES, Ispra (Włochy)

2

Analitycy danych przestrzennych

9

2

Uwagi

Komisja publikuje jednocześnie następujące konkursy: — COM/AD/01/10 — administratorzy ds. badań (AD 6) w dziedzinach: chemia, biologia i nauki o zdrowiu — COM/AD/02/10 — administratorzy ds. badań (AD 7) w dziedzinach: chemia, biologia i nauki o zdrowiu — COM/AD/03/10 — administratorzy ds. badań (AD 6) w dziedzinie fizyki — COM/AD/04/10 — administratorzy ds. badań (AD 7) w dziedzinie fizyki — COM/AD/05/10 — administratorzy ds. badań (AD 6) w dziedzinie mechaniki strukturalnej — COM/AD/06/10 — administratorzy ds. badań (AD 7) w dziedzinie mechaniki strukturalnej — COM/AD/07/10 — administratorzy ds. badań (AD 6) w dziedzinie ilościowej analizy polityki — COM/AD/08/10 — administratorzy ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 265 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C265A - 78 z 201030.9.2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym – COM/AD/15/10 i COM/AD/16/10

 • Dz. U. C265E - 69 z 201030.9.2010

  Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) COM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS)

 • Dz. U. C265E - 68 z 201030.9.2010

  Dostosowanie wynagrodzeń podstawowych i dodatków pracowników Europolu *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie inicjatywy Republiki Czeskiej mającej na celu przyjęcie decyzji Rady dostosowującej wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu (10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))

 • Dz. U. C265A - 66 z 201030.9.2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym – COM/AD/13/10 i COM/AD/14/10

 • Dz. U. C265E - 60 z 201030.9.2010

  Projekt budżetu ogólnego na rok 2010 (Sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, sekcja 1 – Parlament Europejski, sekcja 2 – Rada, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, sekcja 7 – Komitet Regionów, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

 • Dz. U. C265A - 54 z 201030.9.2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym – COM/AD/11/10 i COM/AD/12/10

 • Dz. U. C265E - 52 z 201030.9.2010

  Projekt budżetu ogólnego na rok 2010 (Sekcja III)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, Sekcja 3 – Komisja (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)) oraz listu w sprawie poprawek nr 1/2010 (SEC(2009)1133) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010ZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C265E - 48 z 201030.9.2010

  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do GlobalizacjiKomisja Budżetowa PE428.043 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (COM(2009)0423 – C7-0113/2009 – 2009/2078(BUD))ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C265E - 47 z 201030.9.2010

  Projektu budżetu korygującego nr 9/2009: trzęsienie ziemi we WłoszechRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, trzęsienie ziemi we Włoszech, sekcja 3 – Komisja (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

 • Dz. U. C265E - 46 z 201030.9.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (COM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS))

 • Dz. U. C265E - 45 z 201030.9.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (COM(2009)0053 – C7-0013/2009 – 2009/0017(CNS))

 • Dz. U. C265E - 45 z 201030.9.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (COM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS))

 • Dz. U. C265E - 44 z 201030.9.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (COM(2009)0050 – C7-0017/2009 – 2009/0014(CNS))

 • Dz. U. C265E - 43 z 201030.9.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusa dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusa dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (COM(2009)0048 – C7-0015/2009 – 2009/0012(CNS))

 • Dz. U. C265E - 43 z 201030.9.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (COM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS))

 • Dz. U. C265E - 42 z 201030.9.2010

  Zwierzęta hodowlane czystorasowe z gatunku bydła *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (wersja ujednolicona) (COM(2009)0235 – C7-0045/2009 – 2006/0250(CNS))

 • Dz. U. C265E - 41 z 201030.9.2010

  Warunki zdrowotne zwierząt, regulujące handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (wersja ujednolicona) (COM(2009)0227 – C7-0048/2009 – 2009/0067(CNS))

 • Dz. U. C265E - 40 z 201030.9.2010

  Sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej (wersja ujednolicona) (COM(2009)0125 – C7-0005/2009 – 2009/0040(CNS))

 • Dz. U. C265E - 39 z 201030.9.2010

  Kontrola weterynaryjna zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z krajów trzecich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej zasady organizacji kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z krajów trzecich (wersja ujednolicona) (COM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

 • Dz. U. C265E - 38 z 201030.9.2010

  Ochrona pracowników przed azbestem ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (wersja skodyfikowana) (COM(2009)0071 – C7-0206/2009 – 2006/0222(COD))

 • Dz. U. C265E - 37 z 201030.9.2010

  Przepisy dotyczące świadczenia audiowizualnych usług medialnych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (wersja ujednolicona) (COM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))

 • Dz. U. C265E - 36 z 201030.9.2010

  Urządzenia spalania paliw gazowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do urządzeń spalania paliw gazowych (wersja ujednolicona) (COM(2007)0633 – C6-0393/2007 – 2007/0225(COD))

 • Dz. U. C265E - 35 z 201030.9.2010

  Obniżona stawka akcyzy na Maderze i Azorach *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zezwalającej Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę (COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

 • Dz. U. C265E - 35 z 201030.9.2010

  Ochrona dzikiego ptactwa ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja skodyfikowana) (COM(2009)0129 – C6-0102/2009 – 2009/0043(COD))

 • Dz. U. C265E - 34 z 201030.9.2010

  Delegowanie zadań z zakresu badań laboratoryjnych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2000/29/WE w zakresie delegowania zadań z zakresu badań laboratoryjnych (COM(2009)0424 – C7-0160/2009 – 2009/0117(CNS))

 • Dz. U. C265E - 33 z 201030.9.2010

  Statut Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Wspólnotę Europejską oraz korzystania z jego praw i wykonywania wynikających z niego obowiązków (COM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS))

 • Dz. U. C265E - 33 z 201030.9.2010

  Nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego niektóre nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej (COM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS))

 • Dz. U. C265A - 31 z 201030.9.2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym – COM/AD/07/10 i COM/AD/08/10

 • Dz. U. C265E - 31 z 201030.9.2010

  Wniosek o uchylenie immunitetu Marka SiwcaDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marka Siwca (2009/2067(IMM))

 • Dz. U. C265E - 29 z 201030.9.2010

  Sri LankaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie Sri Lanki

 • Dz. U. C265E - 26 z 201030.9.2010

  IranRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie Iranu

 • Dz. U. C265A - 24 z 201030.9.2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym – COM/AD/05/10 i COM/AD/06/10

 • Dz. U. C265 - 23 z 201030.9.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C265E - 23 z 201030.9.2010

  Sytuacja w GwineiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie sytuacji w Gwinei

 • Dz. U. C265 - 18 z 201030.9.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C265 - 17 z 201030.9.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5934 – Veolia Water UK and Veolia Voda/Subsidiaries of United Utilities Group) (1)

 • Dz. U. C265A - 15 z 201030.9.2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym – COM/AD/03/10 i COM/AD/04/10

 • Dz. U. C265E - 15 z 201030.9.2010

  Przygotowanie posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej oraz szczytu UE/USA (2 i 3 listopada 2009 r.)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA oraz posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej

 • Dz. U. C265 - 10 z 201030.9.2010

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C265 - 9 z 201030.9.2010

  Ogłoszenie o konkursach otwartych

 • Dz. U. C265E - 9 z 201030.9.2010

  Europejska Służba Działań ZewnętrznychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie instytucjonalnych aspektów utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (2009/2133(INI))

 • Dz. U. C265 - 8 z 201030.9.2010

  Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG

 • Dz. U. C265 - 7 z 201030.9.2010

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

 • Dz. U. C265 - 6 z 201030.9.2010

  Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG

 • Dz. U. C265 - 5 z 201030.9.2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich od dnia 1 października 2010 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (  Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1))

 • Dz. U. C265 - 4 z 201030.9.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C265 - 3 z 201030.9.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5886 – Emerson Electric/Chloride Group) (1)

 • Dz. U. C265E - 3 z 201030.9.2010

  Budowanie demokracji w stosunkach zewnętrznych UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie budowania demokracji w stosunkach zewnętrznych UE

 • Dz. U. C265 - 1 z 201030.9.2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dz. U. C265A - 1 z 201030.9.2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym – COM/AD/01/10 i COM/AD/02/10

 • Dz. U. C265E - 1 z 201030.9.2010

  Sytuacja w zakresie SIS II i VISRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie sytuacji w zakresie Systemu Informacyjnego Schengen II i Systemu Informacji Wizowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.