Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 28 POZ 1

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

Data ogłoszenia:2010-02-04


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 28 POZ 1

4.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 28/1

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 28/01)

Data przyjęcia decyzji Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet


24.3.2009 N 518/08 Malta — Investment aid scheme for interconnectivity projects Malta Enterprise Act (CEP.463) Program pomocy Rozwój sektorowy, Rozwój regionalny Ulga podatkowa Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 4 mln EUR Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 16 mln EUR 50 % 12.2007–12.2011 Poczta i telekomunikacja Malta Enterprise Corporation Enterprise Centre San Gwann SGN 3000 MALTA —

Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

C 28/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2010

Data przyjęcia decyzji Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna

13.7.2009 N 671/08 Węgry Dél-Alföld Mercedes-Benz Hungary Kft. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról; 206/ 2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről; 8/2007. (I. 24.) GKM rendelet a Kormány egyedi döntésével megítélhető támoga­ tások nyújtásának szabályairól Pomoc indywidualna Rozwój regionalny Dotacje bezpośrednie, Ulga podatkowa Całkowita kwota 29 700 mln HUF 20,34 % 2009–2017 Sektory związane z produkcją Pénzügyminisztérium Budapest József Nádor tér 2–4. 1051 MAGYARORSZÁG/HUNGARY Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Budapest Honvéd u. 13–15. 1055 MAGYARORSZÁG/HUNGARY pomocy przewidziana w ramach programu

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy

25.11.2009 N 605/09 Szwecja — Short-term export-credit insurance Government's Export Credit Guarantee Ordinance (2007:656) Program pomocy Ubezpieczenie kredytów eksportowych Ubezpieczenie kredytów eksportowych

4.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 28/3

Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

— — Do 31.12.2010 Pośrednictwo finansowe Exportkreditnämnden (EKN) Box 3064 SE-103 61 Stockholm SVERIGE —

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 28 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C28 - 26 z 20104.2.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C28 - 25 z 20104.2.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5768 – Klöckner/Becker) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C28 - 24 z 20104.2.2010

  Wykaz naturalnych wód mineralnych w Islandii i Norwegii zgodnie z art. 1 dyrektywy Rady 80/777/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w   Dz.U. C 23 z 29.1.2009, s. 11 i Suplemencie EOG nr 4 z 29.1.2009, s. 1)

 • Dz. U. C28 - 23 z 20104.2.2010

  Zmiany do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. C28 - 21 z 20104.2.2010

  Lista organizacji międzybranżowych uznawanych w sektorze tytoniu

 • Dz. U. C28 - 20 z 20104.2.2010

  Powiadomienie o wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki

 • Dz. U. C28 - 19 z 20104.2.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C28 - 13 z 20104.2.2010

  Układ monetarny pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim

 • Dz. U. C28 - 12 z 20104.2.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5759 – Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group) (1)

 • Dz. U. C28 - 8 z 20104.2.2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C28 - 4 z 20104.2.2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dz. U. C28A - 1 z 20104.2.2010

  Zaproszenie do składania aplikacji — Dyrektor ds. Technologii Informacyjnej (grupa zaszeregowania AD 14 lub AD 15)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.