Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 321 POZ 23

Tytuł:

Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2010-11-26


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 321 POZ 23

Strona 1 z 4
26.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 321/23

Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (2010/C 321/10) Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 (1). Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.


WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN SKŁADANY NA PODSTAWIE ART. 9 „BRESAOLA DELLA VALTELLINA” NR WE: IT-PGI-0217-1525-05.03.2009 ChOG ( X ) ChNP ( ) 1. Nagłówek w specyfikacji produktu, którego dotyczy zmiana: — —

Nazwa produktu Opis produktu Obszar geograficzny Dowód pochodzenia Metoda produkcji

 —

— — — — — — 2.

    

Związek z obszarem geograficznym Etykietowanie Wymogi krajowe Inne (określić jakie)

Rodzaj zmiany(zmian): — — — — Zmiana jednolitego dokumentu lub arkusza streszczenia Zmiana specyfikacji zarejestrowanej ChNP lub zarejestrowanego ChOG, w odniesieniu do których nie opublikowano ani jednolitego dokumentu, ani arkusza streszczenia Zmiana specyfikacji niewymagająca zmian w opublikowanym jednolitym dokumencie (art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 510/2006) Tymczasowa zmiana specyfikacji wynikająca z wprowadzenia obowiązkowych środków sani­ tarnych lub fitosanitarnych przez organy publiczne (art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

3.

Zmiana (zmiany): Różne rodzaje „Bresaola della Valtellina” powinny różnić się pod względem właściwości chemicznych i fizyko-chemicznych. Proponuje się zmianę wartości określonych dla wilgotności i zawartości białka zgodnie ze specyfiką użytego mięsa i rodzaju opakowania. Maksymalne wartości wilgotności powinny być następujące: 63 % dla niepakowanej „Bresaola” produkowanej z kawałka punta d’anca (tj. zrazówka wołowa bez mięśnia przywodziciela); 62 % dla pakowanej próżniowo „Bresaola” z kawałka punta d’anca; 60 % dla pakowanej próżniowo „Bresaola” z magatello (mięsa zrazowego); 60 % dla „Bresaola” krojonej w plasterki, która jest pakowana w opakowania próżniowe lub w zmodyfikowanej atmosferze; i 65 % dla wszystkich innych części i opakowań.

3.1. Opis produktu:

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

C 321/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2010

Ponadto ze względu na zmiany limitów wilgotności minimalny poziom białka wynosi 33 % w przypadku produktu w plasterkach i 30 % w przypadku innych typów opakowania. Ogólnie rzecz ujmując, zmniejszenie maksymalnego poziomu wilgotności poprawia zarówno charak­ terystykę produktu opisaną w pkt 3.2 jednolitego dokumentu, jak i długość okresu jego przechowy­ wania. Badania przeprowadzone na produkcie końcowym wykazały, że określenie konkretnych wartości analitycznych dla wilgotności porcji punta d’anca i magatello poprawia konsystencję produktu końcowego, który jest odpowiednio jędrniejszy i bardziej elastyczny. „Bresaola della Valtellina” w siateczkach ma tendencję do naturalnego odwadniania i dlatego może charakteryzować się wyższym poziomem wilgotności niż w przypadku produktów pakowanych próżniowo, które z kolei są chro­ nione materiałem opakowaniowym. Celem jest zapewnienie utrzymania właściwości określonych w pkt 3.2 jednolitego dokumentu. Produkty krojone w plasterki muszą mieć mniejszą zawartość wilgoci niż produkty pakowane próżniowo lub w siateczce, aby zapobiec skraplaniu i przez to pogorszeniu jakości produktu końcowego. W rezultacie zmniejszenia poziomu wilgotności poziom białka proporcjonalnie wzrasta bez niekorzystnego wpływu na organoleptyczne właściwości produktu końcowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 321 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C321A - 36 z 201026.11.2010

  Ogłoszenie nr PE/139/S o naborze na stanowisko — Dyrektora (grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14) — Dyrekcja ds. Stosunków z Grupami Politycznymi

 • Dz. U. C321A - 29 z 201026.11.2010

  Ogłoszenie nr PE/136/S o naborze na stanowisko — Dyrektora (grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14) — Dyrekcja Generalna ds. Personelu — Dyrekcja ds. Zarządzania Administracyjnego

 • Dz. U. C321 - 28 z 201026.11.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C321A - 22 z 201026.11.2010

  Ogłoszenie nr PE/135/S o naborze na stanowisko — Dyrektora (grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14) — Dyrekcja Generalna ds. Polityki Zewnętrznej Unii Europejskiej — Dyrekcja ds. Komisji

 • Dz. U. C321 - 18 z 201026.11.2010

  Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C321A - 17 z 201026.11.2010

  Ogłoszenie nr PE/132/S o naborze na stanowisko — Dyrektora (grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14) — Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji — Dyrekcja ds. Zasobów

 • Dz. U. C321 - 13 z 201026.11.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C321 - 12 z 201026.11.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5961 – Bertrand Restauration/Inbev France/Bars&Co) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C321A - 12 z 201026.11.2010

  Ogłoszenie nr PE/131/S o naborze na stanowisko — Dyrektora (grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14) — Dyrekcja Generalna ds. Polityki Zewnętrznej Unii Europejskiej — Dyrekcja ds. Zasobów

 • Dz. U. C321 - 11 z 201026.11.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6040 – Europcar/Daimler/car2go Hamburg JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C321 - 10 z 201026.11.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6065 – AXA Private Equity/CIR/KOS) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C321 - 8 z 201026.11.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6015 – Banco Santander/Bank Zachodni WBK/BZWBK AIB Asset Management) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C321A - 7 z 201026.11.2010

  Ogłoszenie nr PE/130/S o naborze na stanowisko — Dyrektora (grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14) — Dyrekcja Generalna ds. Urzędu Przewodniczącego — Dyrekcja ds. Zasobów

 • Dz. U. C321 - 5 z 201026.11.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C321 - 4 z 201026.11.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C321 - 1 z 201026.11.2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dz. U. C321A - 1 z 201026.11.2010

  Ogłoszenie nr PE/129/S o naborze na stanowisko — Dyrektora (Grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14) — Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej — Dyrekcja ds. Zasobów

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.