Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 328 POZ 29

Tytuł:

Sprawa T-439/08: Wyrok Sądu z dnia 21 października 2010 r. — Agapiou Joséphidès przeciwko Komisji i EACEA (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące utworzenia ośrodka doskonalenia im. Jeana Monneta na Uniwersytecie Cypryjskim — Dokumenty pochodzące od osoby trzeciej — Częściowa odmowa dostępu — Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin do wniesienia skargi — Niedopuszczalność — Zarzut niezgodności z prawem — Wyjątek dotyczący ochrony prywatności i integralności osoby fizycznej — Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych — Obowiązek uzasadnienia)

Data ogłoszenia:2010-12-04


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 328 POZ 29

4.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 328/29

Przedmiot Skargi na dwie decyzje Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 kwietnia 2008 r. (sprawy R 1573/2006-4 i R 1571/2006-4) dotyczące dwóch zgłoszeń oznaczenia słow­ nego WIENER WERKSTÄTTE do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego.

sierpnia 2008 r. dotyczącej przyznania pomocy w ramach programu kształcenia ustawicznego, będącego częścią programu Jean Monnet.

Sentencja 1) Skarga zostaje w części oddalona, a w części odrzucona.


Sentencja 1) Sprawy T-230/08 i T-231/08 zostają połączone do celów wydania wyroku.

2) Kalliope Agapiou Joséphidès zostaje obciążona kosztami postępo­ wania.

2) Skargi zostają oddalone.

(1) Dz.U. C 237 z 20.12.2008.

3) Paul Asenbaum zostaje obciążony kosztami postępowania.

Wyrok Sądu z dnia 21 października 2010 r. — Umbach przeciwko Komisji (Sprawa T-474/08) (1)

(1) Dz.U. C 223 z 30.8.2008.

Wyrok Sądu z dnia 21 października 2010 r. — Agapiou Joséphidès przeciwko Komisji i EACEA (Sprawa T-439/08) (1) (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące utworzenia ośrodka doskonalenia im. Jeana Monneta na Uniwersytecie Cypryjskim — Dokumenty pochodzące od osoby trzeciej — Częściowa odmowa dostępu — Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin do wniesienia skargi — Niedopuszczalność — Zarzut niezgodności z prawem — Wyjątek dotyczący ochrony prywat­ ności i integralności osoby fizycznej — Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych — Obowiązek uzasadnienia) (2010/C 328/48) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca: Kalliope Agapiou Joséphidès (Nikozja, Cypr) (przedstawiciel: adwokat C. Joséphidès)

(Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące umowy zawartej w ramach programu TACIS — Wniosek o udzielenie dostępu w związku ze sporem pomiędzy skarżącym a Komisją toczącym się przed belgijskim sądem cywilnym — Częściowa odmowa dostępu — Wniosek o udzielenie dostępu oparty na zasadach wynikających z traktatu UE — Nadrzędny interes publiczny) (2010/C 328/49) Język postępowania: niemiecki Strony Strona skarżąca: Dieter C. Umbach (Bangkok, Tajlandia) (przed­ stawiciel: adwokat M. Stephani) Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Costa de Oliveira i T. Scharf, pełnomocnicy)

Przedmiot Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 2 września 2008 r. odmawiającej przyznania skarżącemu dostępu do pewnych danych zawartych w dokumentach dotyczących umowy w sprawie pomocy przy redagowaniu kodeksu admi­ nistracyjnego na rzecz Federacji Rosyjskiej, zatytułowanej „TACIS Service Contract no 98.0414”.

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Owsiany-Hornung i G. Rozet, pełnomocnicy) oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) (przedstawiciel: H. Monet, pełnomocnik)

Sentencja 1) Skarga zostaje oddalona. 2) Dieter C. Umbach zostaje obciążony kosztami postępowania.

Przedmiot Żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji EACEA z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie wniosku o dostęp do dokumentów dotyczących utworzenia ośrodka doskonalenia im. Jeana Monneta na Uniwersytecie Cypryjskim oraz, po drugie, indywidualnej decyzji Komisji C(2007) 3749 z dnia 8

(1) Dz.U. C 32 z 7.2.2009.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 328 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C328 - 62 z 20104.12.2010

  Sprawa F-95/10: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2010 r. — Eberhard Bömcke przeciwko EBI

 • Dz. U. C328 - 61 z 20104.12.2010

  Sprawa F-86/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 października 2010 r. — W przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Wynagrodzenie — Świadczenia rodzinne — Związek osób tej samej płci — Dodatek na gospodarstwo domowe — Warunki przyznania — możliwość zawarcie małżeństwa cywilnego — Pojęcie — Artykuł 1 ust. 2 lit. c), iv) załącznika VII do regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C328 - 61 z 20104.12.2010

  Sprawa F-89/10: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2010 r. — Bovagnet przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 61 z 20104.12.2010

  Sprawa F-93/10: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. — Blessemaille przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C328 - 60 z 20104.12.2010

  Sprawa F-20/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2010 r. — de Luca przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Urzędnicy przechodzący do wyższej grupy funkcyjnej w drodze konkursu ogólnego — Kandydat wpisany na listę rezerwy kadrowej przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Przepisy przejściowe w zakresie zaszeregowania do grupy przy zatrudnieniu — Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów — Artykuł 5 ust. 2 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C328 - 60 z 20104.12.2010

  Sprawa F-29/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 30 września 2010 r. — Lebedef i Jones przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Artykuł 64 regulaminu pracowniczego — Artykuł 3 ust. 5 akapit pierwszy i art. 9 załącznika XI do regulaminu pracowniczego — Współczynnik korygujący — Równe traktowanie)

 • Dz. U. C328 - 59 z 20104.12.2010

  Sprawa F-41/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2010 r. — Jacobs przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Kandydaci wpisani na listę rezerwy kadrowej przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów — Artykuł 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C328 - 59 z 20104.12.2010

  Sprawa F-76/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2010 r. — Torijano Montero przeciwko Radzie (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Kandydaci wpisani na listę rezerwy kadrowej przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów — Artykuł 5 regulaminu pracowniczego — Artykuł 12 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Zasada równości — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Obowiązek staranności — Proporcjonalność)

 • Dz. U. C328 - 59 z 20104.12.2010

  Sprawa F-107/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2010 r. — Toth przeciwko Komisji (Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Zaszeregowanie do grupy — Grupy zaszeregowania podane w zaproszeniu do zgłaszania kandydatur — Zmiana przepisów dotyczących zaszeregowywania członków personelu tymczasowego dokonana po publikacji zaproszenia do zgłaszania kandydatur — Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów — Przepisy przejściowe — Zastosowanie w drodze analogii — Artykuł 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Proporcjonalność — Zasada dobrej administracji)

 • Dz. U. C328 - 58 z 20104.12.2010

  Sprawa F-29/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2010 r. — Vivier przeciwko Komisji (Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Zaszeregowanie do grupy — Grupy zaszeregowania podane w zaproszeniu do zgłaszania kandydatur — Zmiana przepisów dotyczących zaszeregowywania członków personelu — Przepisy przejściowe — Artykuł 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Zastosowanie w drodze analogii)

 • Dz. U. C328 - 58 z 20104.12.2010

  Sprawa F-36/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2010 r. — Gudrun Schulze przeciwko Komisji Europejskiej (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Kandydaci wpisani na listę rezerwy kadrowej przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Przepisy przejściowe w zakresie zaszeregowania do grupy przy zatrudnieniu — Stopień zaszeregowania — Artykuł 2, 5 i 12 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Dyskryminacja ze względu na wiek — Równe wynagrodzenie za pracę takiej samej wartości — Zasada dobrej administracji — Obowiązek staranności)

 • Dz. U. C328 - 57 z 20104.12.2010

  Sprawa T-280/07: Postanowienie Sądu z dnia 7 października 2010 r. — Sepracor przeciwko OHIM — Laboratorios Ern (LEVENIA)

 • Dz. U. C328 - 57 z 20104.12.2010

  Sprawa T-441/07: Postanowienie Sądu z dnia 5 października 2010 r. — Ryanair przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 57 z 20104.12.2010

  Sprawa T-140/10: Postanowienie Sądu z dnia 7 października 2010 r. — Söns przeciwko OHIM — Settimio (GREAT CHINA WALL)

 • Dz. U. C328 - 56 z 20104.12.2010

  Sprawa T-496/10: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2010 r. — Bank Mellat przeciwko Radzie

 • Dz. U. C328 - 56 z 20104.12.2010

  Sprawa T-497/10: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2010 r. — Divandari przeciwko Radzie

 • Dz. U. C328 - 55 z 20104.12.2010

  Sprawa T-494/10: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2010 r. — Bank Saderat Iran przeciwko Radzie

 • Dz. U. C328 - 55 z 20104.12.2010

  Sprawa T-495/10: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2010 r. — Bank Saderat przeciwko Radzie

 • Dz. U. C328 - 54 z 20104.12.2010

  Sprawa T-493/10: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2010 r. — Persia International Bank przeciwko Radzie

 • Dz. U. C328 - 53 z 20104.12.2010

  Sprawa T-492/10: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2010 r. — Melli Bank przeciwko Radzie

 • Dz. U. C328 - 52 z 20104.12.2010

  Sprawa T-490/10: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2010 r. — Endesa i Endesa Generación przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 51 z 20104.12.2010

  Sprawa T-486/10: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2010 r. — Iberdrola przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 50 z 20104.12.2010

  Sprawa T-483/10: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2010 r. — The Pukka Luggage Company przeciwko OHIM — Jesus Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)

 • Dz. U. C328 - 50 z 20104.12.2010

  Sprawa T-484/10: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2010 r. — Gas Natural Fenosa SDG przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 49 z 20104.12.2010

  Sprawa T-475/10: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. — Republika Portugalska przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 48 z 20104.12.2010

  Sprawa T-467/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — Murphy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 47 z 20104.12.2010

  Sprawa T-466/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — Hannigan przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 46 z 20104.12.2010

  Sprawa T-465/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — McHugh przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 45 z 20104.12.2010

  Sprawa T-464/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — Fitzpatrick przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 44 z 20104.12.2010

  Sprawa T-463/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — Ocean Trawlers przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 43 z 20104.12.2010

  Sprawa T-462/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — Flaherty przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 42 z 20104.12.2010

  Sprawa T-461/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — Boyle przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 41 z 20104.12.2010

  Sprawa T-460/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — Mullglen przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 40 z 20104.12.2010

  Sprawa T-459/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — McBride przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 39 z 20104.12.2010

  Sprawa T-454/10: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2010 r. — Anicav przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 39 z 20104.12.2010

  Sprawa T-458/10: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — McBride przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 38 z 20104.12.2010

  Sprawa T-453/10: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development przeciwko Komisji

 • Dz. U. C328 - 37 z 20104.12.2010

  Sprawa T-452/10: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. — ClientEarth przeciwko Radzie

 • Dz. U. C328 - 36 z 20104.12.2010

  Sprawa T-442/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 8 lipca 2010 r. w sprawie F-126/06, Magazzu przeciwko Komisji, wniesione w dniu 20 września 2010 r. przez Salvatore Magazzu

 • Dz. U. C328 - 36 z 20104.12.2010

  Sprawa T-443/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 8 lipca 2010 r. w sprawie F-130/06 Sotgia przeciwko Komisji, wniesione w dniu 20 września 2010 r. przez Stefana Sotgię

 • Dz. U. C328 - 36 z 20104.12.2010

  Sprawa T-448/10: Skarga wniesiona w dniu 23 września 2010 r. — Apple przeciwko OHIM — Iphone Media (IPH IPHONE)

 • Dz. U. C328 - 35 z 20104.12.2010

  Sprawa T-441/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 8 lipca 2010 r. w sprawie F-139/06, Kurrer przeciwko Komisji, wniesione w dniu 20 września 2010 r. przez Christiana Kurrera

 • Dz. U. C328 - 34 z 20104.12.2010

  Sprawa T-439/10: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. — Fulmen przeciwko Radzie

 • Dz. U. C328 - 34 z 20104.12.2010

  Sprawa T-440/10: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. — Mahmoudian przeciwko Radzie

 • Dz. U. C328 - 33 z 20104.12.2010

  Sprawa T-434/10: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2010 r. — Václav Hrbek trading as BODY-HF przeciwko OHIM — The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT)

 • Dz. U. C328 - 32 z 20104.12.2010

  Sprawa T-404/10: Skarga wniesiona w dniu 8 września 2010 r. — National Lottery Commission przeciwko OHIM — Mediatek Italia i De Gregorio (Przedstawienie ręki)

 • Dz. U. C328 - 32 z 20104.12.2010

  Sprawa T-416/10: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2010 r. — Yoshida Metal Industry przeciwko OHIM — Pi-Design i in. (Powierzchnia pokryta czarnymi krążkami)

 • Dz. U. C328 - 31 z 20104.12.2010

  Sprawa T-280/09: Skarga wniesiona w dniu 13 sierpnia 2010 r. — Morte Navarro przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

 • Dz. U. C328 - 31 z 20104.12.2010

  Sprawa T-403/10: Skarga wniesiona w dniu 7 września 2010 r. — Brighton Collectibles przeciwko OHIM — Felmar (BRIGHTON)

 • Dz. U. C328 - 30 z 20104.12.2010

  Sprawa T-69/09: Postanowienie Sądu z dnia 5 października 2010 r. — Provincie Groningen i Provincie Drenthe przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — EFRR — Decyzja o zmniejszeniu pomocy finansowej nakazująca częściowy zwrot wypłaconych kwot — Jednostka regionalna — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C328 - 30 z 20104.12.2010

  Sprawa T-415/10: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 października 2010 r. — Nexans France przeciwko Entreprise commune Fusion for Energy (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienia publiczne — Procedura przetargowa — Odrzucenie oferty — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C328 - 30 z 20104.12.2010

  Sprawa T-431/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 19 października 2010 r. — Nencini przeciwko Parlamentowi (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Poseł do Parlamentu Europejskiego — Zwrot dodatków wypłaconych z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia asystentów parlamentarnych i kosztów podróży — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C328 - 29 z 20104.12.2010

  Sprawa T-474/08: Wyrok Sądu z dnia 21 października 2010 r. — Umbach przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące umowy zawartej w ramach programu TACIS — Wniosek o udzielenie dostępu w związku ze sporem pomiędzy skarżącym a Komisją toczącym się przed belgijskim sądem cywilnym — Częściowa odmowa dostępu — Wniosek o udzielenie dostępu oparty na zasadach wynikających z traktatu UE — Nadrzędny interes publiczny)

 • Dz. U. C328 - 28 z 20104.12.2010

  Sprawa T-135/06 – T-138/06: Wyrok Sądu z dnia 29 września 2010 r. — Al-Faquih i in. przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Walka z terroryzmem — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami — Zamrożenie funduszy — Prawa podstawowe — Prawo do poszanowania własności, prawo do bycia wysłuchanym i prawo do skutecznej kontroli sądowej)

 • Dz. U. C328 - 28 z 20104.12.2010

  Sprawy połączone T-230/08 i T-231/08: Wyrok Sądu z dnia 12 października 2010 r. — Asenbaum przeciwko OHIM (WIENER WERKSTÄTTE) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego WIENER WERKSTÄTTE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C328 - 26 z 20104.12.2010

  Sprawa C-485/10: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C328 - 26 z 20104.12.2010

  Sprawa C-497/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 18 października 2010 r. — Barbara Mercredi przeciwko Richardowi Chaffe’owi

 • Dz. U. C328 - 25 z 20104.12.2010

  Sprawa C-482/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Włochy) w dniu 6 października 2010 r. — Teresa Cicala przeciwko Regione Siciliana

 • Dz. U. C328 - 25 z 20104.12.2010

  Sprawa C-483/10: Skarga wniesiona w dniu 6 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Hiszpanii.

 • Dz. U. C328 - 24 z 20104.12.2010

  Sprawa C-479/10: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C328 - 24 z 20104.12.2010

  Sprawa C-480/10: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C328 - 22 z 20104.12.2010

  Sprawa C-476/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Austria) w dniu 1 października 2010 r. — projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic i Herbert Hilbe przeciwko Grundverkehrs-Landeskommission Vorarlberg

 • Dz. U. C328 - 22 z 20104.12.2010

  Sprawa C-477/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 7 lipca 2010 r. w sprawie T-111/07 Agrofert Holding a.s. przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 27 września 2010 r. przez Komisję Europejską

 • Dz. U. C328 - 21 z 20104.12.2010

  Sprawa C-475/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 14 lipca 2010 r. w sprawie T-571/08 Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 1 października 2010 r. przez Republikę Federalną Niemiec

 • Dz. U. C328 - 19 z 20104.12.2010

  Sprawa C-470/10: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C328 - 19 z 20104.12.2010

  Sprawa C-471/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austria) w dniu 28 września 2010 r. — Martin Wohl i Ildiko Veres przeciwko Magistrat der Stadt Salzburg, uczestnik postępowania: Finanzamt Salzburg-Stadt

 • Dz. U. C328 - 19 z 20104.12.2010

  Sprawa C-473/10: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2010 r. — Komisja przeciwko Węgrom

 • Dz. U. C328 - 18 z 20104.12.2010

  Sprawa C-467/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Gießen (Niemcy) w dniu 28 września 2010 r. — Postępowanie karne przeciwko Barisowi Akyüzowi

 • Dz. U. C328 - 17 z 20104.12.2010

  Sprawa C-463/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 14 lipca 2010 r. w sprawie T-570/08 Deutsche Post AG przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 27 września 2010 r. przez Deutsche Post AG

 • Dz. U. C328 - 16 z 20104.12.2010

  Sprawa C-455/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 17 września 2010 r. — G. A. P. Peeters-van Maasdijk przeciwko Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

 • Dz. U. C328 - 16 z 20104.12.2010

  Sprawa C-456/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 17 września 2010 r. — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT) przeciwko Administración del Estado

 • Dz. U. C328 - 16 z 20104.12.2010

  Sprawa C-460/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (szósta izba) wydanego w dniu 6 lipca 2010 r. w sprawie T-401/09 Luigi Marcuccio przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 21 września 2010 r. przez Luigiego Marcuccię

 • Dz. U. C328 - 15 z 20104.12.2010

  Sprawa C-451/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 1 lipca 2010 r. w sprawach połączonych T-568/08 i T-573/08 M6 i TF1 przeciwko Komisji, wniesione w dniu 15 września 2010 r. przez Télévision française 1 SA (TF1)

 • Dz. U. C328 - 15 z 20104.12.2010

  Sprawa C-453/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Prešov (Republika Słowacka) w dniu 16 września 2010 r. — Jana Pereničová, Vladislav Perenič przeciwko S.O.S. financ, spol. sro

 • Dz. U. C328 - 14 z 20104.12.2010

  Sprawa C-440/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curte de Apel Bacău (Rumunia) w dniu 13 września 2010 r. — SC SEMTEX SRL przeciwko Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

 • Dz. U. C328 - 14 z 20104.12.2010

  Sprawa C-441/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curte de Apel Bacău w dniu 13 września 2010 r. — Ioan Anghel przeciwko Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

 • Dz. U. C328 - 13 z 20104.12.2010

  Sprawa C-438/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curte de Apel Bacău (Rumunia) w dniu 13 września 2010 r. — Lilia Druțu przeciwko Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

 • Dz. U. C328 - 13 z 20104.12.2010

  Sprawa C-439/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curte de Apel Bacău (Rumunia) w dniu 13 września 2010 r. — SC DRA SPEED SRL przeciwko Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

 • Dz. U. C328 - 12 z 20104.12.2010

  Sprawa C-387/10: Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C328 - 12 z 20104.12.2010

  Sprawa C-428/10: Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C328 - 12 z 20104.12.2010

  Sprawa C-436/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Mons (Belgia) w dniu 13 września 2010 r. — Państwo belgijskie — SPF Finances przeciwko BLM SA

 • Dz. U. C328 - 11 z 20104.12.2010

  Sprawa C-371/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Amsterdam (Niderlandy) w dniu 26 lipca 2010 r. — National Grid Indus BV przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

 • Dz. U. C328 - 10 z 20104.12.2010

  Sprawa C-400/10 PPU: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court — Irlandia) — J. McB przeciwko L. E. (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej — Konwencja haska z dnia 25 października 1980 r. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Dzieci, których rodzice nie są małżeństwem — Prawo ojca do pieczy — Wykładnia pojęcia „prawo do pieczy” — Ogólne zasady prawa i Karta praw podstawowych Unii Europejskiej)

 • Dz. U. C328 - 10 z 20104.12.2010

  Sprawa C-142/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 11 lutego 2010 r. w sprawie T-3/10, Pérez Guerra przeciwko BNP Paribas i Hiszpanii, wniesione w dniu 17 marca 2010 r. przez Francisca Péreza Guerrę

 • Dz. U. C328 - 10 z 20104.12.2010

  Sprawa C-290/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 10 maja 2010 r. w sprawie T-98/10 — Franssons Verkstäder przeciwko OHIM I Lindner Recyclingtech (Chaff Cutters), wniesione w dniu 10 czerwca 2010 r. przez Franssons Verkstäder AB

 • Dz. U. C328 - 10 z 20104.12.2010

  Sprawa C-368/10: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C328 - 9 z 20104.12.2010

  Sprawa C-49/10: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Słowenii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2008/1/WE — Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola — Warunki udzielania pozwoleń na istniejące instalacje — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dz. U. C328 - 9 z 20104.12.2010

  Sprawa C-127/10: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 7 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C328 - 8 z 20104.12.2010

  Sprawa C-224/09: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bolzano — Włochy) — postępowanie karne przeciwko Marthie Nussbaumer (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Dyrektywa 92/57/EWG — Minimalne wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach — Artykuł 3 — Obowiązki w zakresie wyznaczenia koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)

 • Dz. U. C328 - 8 z 20104.12.2010

  Sprawa C-382/09: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākās tiesas Senāts — Republika Łotewska) — Stils Met SIA przeciwko Valsts ieņēmumu dienests (Wspólna taryfa celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura scalona — Dział 73 — Skrętki, liny i kable ze stali — Pozycja 7312 — Kod TARIC — Błąd w klasyfikacji taryfowej — Dopuszczenie towarów do swobodnego obrotu — Rozporządzenie (WE) nr 384/96 — Cło antydumpingowe — Grzywna w kwocie równej całości ceł antydumpingowych)

 • Dz. U. C328 - 7 z 20104.12.2010

  Sprawa C-222/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny — Rzeczpospolita Polska) — Kronospan Mielec sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Rzeszowie (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 9 ust. 2 lit. c) i e) — Prace badawczo-rozwojowe wykonywane przez inżynierów — Określenie miejsca świadczenia usług)

 • Dz. U. C328 - 6 z 20104.12.2010

  Sprawa C-173/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Sofija-grad — Bułgaria) — Georgi Iwanow Ełczinow przeciwko Nacionałna zdrawnoosiguritełna kasa (Zabezpieczenie społeczne — Swobodne świadczenie usług — Ubezpieczenie zdrowotne — Szpitalne świadczenia zdrowotne udzielane w innym państwie członkowskim — Uprzednia zgoda — Warunki zastosowania art. 22 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 — Warunki refundacji osobie objętej ubezpieczeniem społecznym kosztów leczenia szpitalnego poniesionych w innym państwie członkowskim — Obowiązek sądu niższej instancji stosowania się do wskazówek interpretacyjnych wydanych przez sąd wyższej instancji)

 • Dz. U. C328 - 5 z 20104.12.2010

  Sprawa C-154/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/22/WE — Łączność elektroniczna — Sieci i usługi — Artykuły 3 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 — Wyznaczenie przedsiębiorstw odpowiedzialnych za świadczenie usługi powszechnej — Nieprawidłowa transpozycja)

 • Dz. U. C328 - 5 z 20104.12.2010

  Sprawa C-162/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Zjednoczone Królestwo) — Secretary of State for Work and Pensions przeciwko Taous Lassal (Odesłanie prejudycjalne — Swobodny przepływ osób — Dyrektywa 2004/38/WE — Artykuł 16 — Prawo stałego pobytu — Stosowanie w czasie — Okresy ukończone przed upływem terminu do dokonania transpozycji)

 • Dz. U. C328 - 4 z 20104.12.2010

  Sprawa C-515/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgia) — postępowanie karne przeciwko Vítorowi Manuelowi dos Santosowi Palhocie, Mário de Mourze Gonçalvesowi, Fernando Luisowi das Nevesowi Palhocie i Termiso Lda (Swobodne świadczenie usług — Artykuły 56 TFUE i 57 TFUE — Delegowanie pracowników — Ograniczenia — Pracodawcy mający siedzibę w innym państwie członkowskim — Rejestracja uprzedniego zgłoszenia delegowania — Dokumenty zabezpieczenia społecznego lub pracownicze — Równoważność z dokumentami przewidzianymi w prawie przyjmującego państwa członkowskiego — Kopia — Przechowywanie do dyspozycji władz krajowych)

 • Dz. U. C328 - 4 z 20104.12.2010

  Sprawy połączone C-53/09 i C-55/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 października 2010 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez House of Lords — Zjednoczone Królestwo) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs przeciwko Loyalty Management UK Limited (sprawa C-53/09) oraz przeciwko Baxi Group Ltd (sprawa C-55/09) (Szósta dyrektywa VAT — Podstawa opodatkowania — System promocji sprzedaży — Program lojalnościowy pozwalający klientom na otrzymywanie punktów u przedsiębiorców handlowych oraz na ich wymianę na prezenty lojalnościowe — Płatności dokonywane przez podmiot zarządzający programem lojalnościowym na rzecz dostawców prezentów lojalnościowych — Płatności dokonywane przez przedsiębiorcę handlowego na rzecz podmiotu zarządzającego programem lojalnościowym, dostarczającego prezentów lojalnościowych)

 • Dz. U. C328 - 3 z 20104.12.2010

  Sprawa C-512/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 49 WE — Zabezpieczenie społeczne — Świadczenia zdrowotne planowane w innym państwie członkowskim, do których niezbędne jest użycie aparatury medycznej wymagającej znacznych nakładów — Wymóg uzyskania uprzedniej zgody — Planowane świadczenia zdrowotne udzielane w innym państwie członkowskim — Różnica w wysokości świadczeń objętych zakresem ubezpieczenia obowiązującej, odpowiednio, w państwie członkowskim ubezpieczenia i w państwie członkowskim pobytu — Prawo osoby objętej ubezpieczeniem społecznym do otrzymania ze strony właściwej instytucji świadczenia uzupełniającego w stosunku do kwoty świadczenia instytucji państwa członkowskiego pobytu)

 • Dz. U. C328 - 2 z 20104.12.2010

  Sprawa C-222/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) — Łączność elektroniczna — Sieci i usługi — Artykuł 12 — Obliczanie kosztu wykonania zobowiązań do świadczenia usługi powszechnej — Składnik socjalny usługi powszechnej — Artykuł 13 — Finansowanie zobowiązań do świadczenia usługi powszechnej — Określenie niesprawiedliwego obciążenia)

 • Dz. U. C328 - 2 z 20104.12.2010

  Sprawa C-389/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Grondwettelijk Hof — Belgia) — Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV i KPN Belgium NV przeciwko Ministerraad (Łączność elektroniczna — Dyrektywa 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) — Artykuł 2 lit. g), art. 3 i 4 — Krajowy organ regulacyjny — Ustawodawca krajowy działający jako krajowy organ regulacyjny — Dyrektywa 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) — Sieci i usługi — Artykuł 12 — Obliczanie kosztu wykonania zobowiązań do świadczenia usługi powszechnej — Składnik socjalny usługi powszechnej — Artykuł 13 — Finansowanie zobowiązań do świadczenia usługi powszechnej — Określenie niesprawiedliwego obciążenia)

 • Dz. U. C328 - 1 z 20104.12.2010

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 317 z 20.11.2010.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.