Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 46 POZ 128

Tytuł:

Udzielanie niektórych zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (COM(2007)0766 – C6-0467/2007 – 2007/0280(COD))

Data ogłoszenia:2010-02-24


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 46 POZ 128

C 46 E/128

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2010

Środa, 14 stycznia 2009 r.

Udzielanie niektórych zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ***I

P6_TA(2009)0016 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzie­ lania niektórych zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (COM(2007)0766 – C6-0467/2007 – 2007/0280(COD)) (2010/C 46 E/29) (Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie) Parlament Europejski, — uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0766), — uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2 i art. 55 i 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0467/2007), — uwzględniając art. 51 Regulaminu, — uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0415/2008), 1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


P6_TC1-COD(2007)0280 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2009/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierw­ szym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2009/81/WE.)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 46 POZ 128 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C46E - 130 z 201024.2.2010

  Upoważnienie do ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady upoważniającego państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) (COM(2008)0320 – C6-0218/2008 – 2008/0107(CNS))

 • Dz. U. C46E - 129 z 201024.2.2010

  Substancje i preparaty niebezpieczne (dichlorometan) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (dichlorometan) (COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD))

 • Dz. U. C46E - 129 z 201024.2.2010

  P6_TC1-COD(2008)0033Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu

 • Dz. U. C46E - 128 z 201024.2.2010

  P6_TC1-COD(2007)0280Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2009/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE

 • Dz. U. C46E - 127 z 201024.2.2010

  P6_TC1-COD(2007)0216Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C46E - 127 z 201024.2.2010

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C46E - 126 z 201024.2.2010

  Zabezpieczenia i dane biometryczne w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (COM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD))

 • Dz. U. C46E - 125 z 201024.2.2010

  Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) (COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD))

 • Dz. U. C46E - 125 z 201024.2.2010

  P6_TC1-COD(2008)0153Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie)

 • Dz. U. C46E - 124 z 201024.2.2010

  Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD))

 • Dz. U. C46E - 124 z 201024.2.2010

  P6_TC2-COD(2006)0136Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG

 • Dz. U. C46E - 123 z 201024.2.2010

  Zrównoważone stosowanie pestycydów ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (6124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

 • Dz. U. C46E - 123 z 201024.2.2010

  P6_TC2-COD(2006)0132Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów

 • Dz. U. C46E - 122 z 201024.2.2010

  System językowy mający zastosowanie do odwołań od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do odwołań wniesionych od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS))

 • Dz. U. C46E - 121 z 201024.2.2010

  System opodatkowania mający zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przenoszenia ich siedzib (wersja ujednolicona) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy państwami członkowskimi (wersja ujednolicona) (COM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS))

 • Dz. U. C46E - 120 z 201024.2.2010

  Umowa WE/USA o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (10972/2007 - COM(2007)0325 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS))

 • Dz. U. C46E - 120 z 201024.2.2010

  Wspólny system handlu albuminami jaj i mleka (wersja ujednolicona) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego systemu handlu albuminami jaj i mleka (wersja ujednolicona) (COM(2008)0488 – C6-0334/2008 – 2008/0155(CNS))

 • Dz. U. C46E - 118 z 201024.2.2010

  Wolność prasy w KeniiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie wolności prasy w Kenii

 • Dz. U. C46E - 116 z 201024.2.2010

  GwineaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zamachu stanu w Gwinei

 • Dz. U. C46E - 113 z 201024.2.2010

  Iran: sprawa Shirin EbadiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie Iranu: sprawa Shirin Ebadi

 • Dz. U. C46E - 111 z 201024.2.2010

  SrebrenicaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie Srebrenicy

 • Dz. U. C46E - 107 z 201024.2.2010

  Strategia UE wobec BiałorusiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie strategii UE wobec Białorusi

 • Dz. U. C46E - 102 z 201024.2.2010

  Sytuacja w Rogu AfrykiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie sytuacji w Rogu Afryki

 • Dz. U. C46E - 100 z 201024.2.2010

  Sytuacja w Strefie GazyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie sytuacji w Strefie Gazy

 • Dz. U. C46E - 95 z 201024.2.2010

  Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie transpozycji i stosowania dyrektywy 2002/73/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (2008/2039(INI))

 • Dz. U. C46E - 87 z 201024.2.2010

  Kontrola budżetowa środków UE w AfganistanieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie kontroli budżetowej środków UE w Afganistanie (2008/2152 (INI))

 • Dz. U. C46E - 80 z 201024.2.2010

  Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i KomisjiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (wdrożenie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001) (2007/2154(INI))

 • Dz. U. C46E - 71 z 201024.2.2010

  Rozwój Rady Praw Człowieka ONZ, w tym rola UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. dotycząca rozwoju Rady Praw Człowieka ONZ, w tym roli UE (2008/2201(INI))

 • Dz. U. C46E - 69 z 201024.2.2010

  Konwencja o pracy na morzuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz zmieniającej dyrektywę 1999/63/WE

 • Dz. U. C46E - 48 z 201024.2.2010

  Stan praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004 - 2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004 - 2008 (2007/2145(INI))

 • Dz. U. C46E - 46 z 201024.2.2010

  FibromialgiaOświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie fibromialgii

 • Dz. U. C46E - 38 z 201024.2.2010

  Finanse publiczne w UGW - rok 2007 i 2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie finansów publicznych w unii gospodarczej i walutowej w latach 2007-2008 (2008/2244(INI))

 • Dz. U. C46E - 31 z 201024.2.2010

  WPRyb i ekosystemowe podejście do zarządzania połowamiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. dotycząca roli WPRyb we wprowadzaniu podejścia ekosystemowego do gospodarki morskiej (2008/2178(INI))

 • Dz. U. C46E - 26 z 201024.2.2010

  Transpozycja, wykonanie i egzekwowanie dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych na rynku wewnętrznym oraz dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie transpozycji, wdrażania i egzekwowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (2008/2114(INI))

 • Dz. U. C46E - 23 z 201024.2.2010

  Perspektywy rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach traktatu z LizbonyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie perspektyw rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach Traktatu z Lizbony (2008/2067(INI))

 • Dz. U. C46 - 17 z 201024.2.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C46 - 13 z 201024.2.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C46 - 12 z 201024.2.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5809 – Mitsubishi/JGC/Ebara/EES) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C46 - 11 z 201024.2.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5812 – Société Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d’eau et d’assainissement (II)) (1)

 • Dz. U. C46E - 10 z 201024.2.2010

  Wspólna polityka rolna i światowe bezpieczeństwo żywnościoweRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wspólnej polityki rolnej i światowego bezpieczeństwa żywnościowego (2008/2153(INI))

 • Dz. U. C46 - 8 z 201024.2.2010

  Zarząd Europolu – Regulamin wewnętrzny

 • Dz. U. C46 - 7 z 201024.2.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C46 - 6 z 201024.2.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5657 – ENBW Kraftwerke/Evonik Power Minerals/JV) (1)

 • Dz. U. C46 - 6 z 201024.2.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5770 – CD&R/BCA) (1)

 • Dz. U. C46 - 5 z 201024.2.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5637 – TPG/IMS Health) (1)

 • Dz. U. C46 - 5 z 201024.2.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5749 – Glencore/Chemoil Energy) (1)

 • Dz. U. C46 - 4 z 201024.2.2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

 • Dz. U. C46 - 1 z 201024.2.2010

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C46E - 1 z 201024.2.2010

  Stosunki gospodarcze i handlowe z Bałkanami ZachodnimiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych z Bałkanami Zachodnimi (2008/2149(INI))

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.