Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 76 POZ 107

Tytuł:

Zmiany do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia zmian do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku, które pozwalają ustanowić procedury rozstrzygania sporów, rozszerzyć zakres konwencji oraz zmienić jej cele (COM(2008)0512 – C6-0338/2008 – 2008/0166(CNS))

Data ogłoszenia:2010-03-25


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 76 POZ 107

25.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 76 E/107

Czwartek, 19 lutego 2009 r.

Zmiany do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku *

P6_TA(2009)0059 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia zmian do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku, które pozwalają ustanowić procedury rozstrzygania sporów, rozszerzyć zakres konwencji oraz zmienić jej cele (COM(2008)0512 – C6-0338/2008 – 2008/0166(CNS)) (2010/C 76 E/20) (Procedura konsultacji) Parlament Europejski, — uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2008)0512), — uwzględniając art. 37 oraz art. 300 ust. 2 Traktatu WE, — uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0338/2008), — uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu, — uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0009/2009), 1. zatwierdza zmiany do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północnowschodnim Atlantyku; 2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE ***I

P6_TA(2009)0069 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przewidującej kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE (COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD)) (2010/C 76 E/21) (Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie) Parlament Europejski, — uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0249), — uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 63 ust. 3 lit. b) traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0143/2007),

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 76 POZ 107 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C76E - 112 z 201025.3.2010

  Organizacja i działalność Urzędu Publikacji Unii EuropejskiejDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (2008/2164(ACI))ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C76E - 110 z 201025.3.2010

  Obniżone stawki podatku od wartości dodanej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej (COM(2008)0428 – C6-0299/2008 – 2008/0143(CNS))

 • Dz. U. C76E - 109 z 201025.3.2010

  Wina aromatyzowane, aromatyzowane napoje winopochodne i aromatyzowane koktajle winopodobne (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnych zasad definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (przekształcenie) (COM(2007)0848 – C6-0006/2008 – 2007/0287(COD))P6_TC1-COD(2007)0287Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 lutego 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie ogólnych zasad definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (wersja przekształcona)

 • Dz. U. C76E - 108 z 201025.3.2010

  Statystyki dotyczące upraw ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących upraw (COM(2008)0210 – C6-0179/2008 – 2008/0079(COD))P6_TC1-COD(2008)0079Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 lutego 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie statystyk dotyczących upraw i uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 i (EWG) nr 959/93

 • Dz. U. C76E - 107 z 201025.3.2010

  Kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przewidującej kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE (COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))P6_TC1-COD(2007)0094Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 lutego 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecichZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C76E - 94 z 201025.3.2010

  Wspólnotowe ramy prawne europejskiej infrastruktury badawczej (ERI) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych ram prawnych europejskiej infrastruktury badawczej (ERI) (COM(2008)0467 – C6-0306/2008 – 2008/0148(CNS))

 • Dz. U. C76E - 93 z 201025.3.2010

  Procedura obejmująca zaangażowane komisje oraz stwierdzenie quorum (wykładnia art. 47 i 149 Regulaminu)Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wykładni art. 47 i art. 149 ust. 4 Regulaminu Parlamentu w sprawie procedury obejmującej zaangażowane komisje oraz stwierdzenia quorum

 • Dz. U. C76E - 90 z 201025.3.2010

  Walka z chorobą AlzheimeraOświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie priorytetów walki z chorobą Alzheimera

 • Dz. U. C76E - 83 z 201025.3.2010

  Przegląd Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i PartnerstwaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przeglądu Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (2008/2236(INI))

 • Dz. U. C76E - 76 z 201025.3.2010

  Proces barceloński – Unia na rzecz Regionu Morza ŚródziemnegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie procesu barcelońskiego – Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego (2008/2231(INI))

 • Dz. U. C76E - 69 z 201025.3.2010

  Rola NATO w strukturze bezpieczeństwa UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie roli NATO w strukturze bezpieczeństwa UE (2008/2197(INI))

 • Dz. U. C76E - 61 z 201025.3.2010

  Europejska strategia bezpieczeństwa i EPBiORezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa i europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (2008/2202 (INI))

 • Dz. U. C76E - 54 z 201025.3.2010

  Roczne sprawozdanie Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie WPZiBRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) w 2007 r., przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu zgodnie z pkt G ust. 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. (2008/2241(INI))

 • Dz. U. C76E - 51 z 201025.3.2010

  Rzekome wykorzystanie krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów

 • Dz. U. C76E - 49 z 201025.3.2010

  Udział Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium AudiowizualnymRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie uczestnictwa Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym (2008/2179(INI))

 • Dz. U. C76E - 46 z 201025.3.2010

  Działania Wspólnoty w sprawie połowów wielorybówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie działań Wspólnoty dotyczących połowów wielorybów (2008/2101(INI))

 • Dz. U. C76E - 42 z 201025.3.2010

  Europejska legitymacja zawodowa dla dostawców usługRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia europejskiej legitymacji zawodowej dla dostawców usług (2008/2172(INI))

 • Dz. U. C76E - 38 z 201025.3.2010

  Badania stosowane w dziedzinie wspólnej polityki rybackiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie badań stosowanych w dziedzinie wspólnej polityki rybackiej (2008/2222(INI))

 • Dz. U. C76 - 36 z 201025.3.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C76 - 34 z 201025.3.2010

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C76 - 32 z 201025.3.2010

  Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C76E - 30 z 201025.3.2010

  Krajowe plany działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: pierwsza ocenaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie krajowych planów działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: pierwsza ocena (2008/2214(INI))

 • Dz. U. C76 - 28 z 201025.3.2010

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C76 - 26 z 201025.3.2010

  Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C76 - 25 z 201025.3.2010

  Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C76 - 24 z 201025.3.2010

  Ostatnia publikacja dokumentów COM innych niż wnioski legislacyjne i wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 303 z 15.12.2009

 • Dz. U. C76 - 23 z 201025.3.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C76E - 23 z 201025.3.2010

  Zdrowie psychiczneRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zdrowia psychicznego (2008/2209(INI))

 • Dz. U. C76 - 22 z 201025.3.2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C76 - 18 z 201025.3.2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C76 - 16 z 201025.3.2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C76E - 16 z 201025.3.2010

  Gospodarka społecznaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej (2008/2250(INI))

 • Dz. U. C76 - 15 z 201025.3.2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C76E - 11 z 201025.3.2010

  Stosowanie dyrektywy 2002/14/WE ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie stosowania dyrektywy 2002/14/WE ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (2008/2246(INI))

 • Dz. U. C76 - 10 z 201025.3.2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C76 - 6 z 201025.3.2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C76 - 5 z 201025.3.2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C76 - 3 z 201025.3.2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C76E - 3 z 201025.3.2010

  Większy nacisk na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie większego nacisku na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych UE (2008/2203(INI))

 • Dz. U. C76 - 1 z 201025.3.2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C76E - 1 z 201025.3.2010

  Pomoc humanitarna dla Strefy GazyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.