Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 10 POZ 4

Tytuł:

Pomoc państwa – Francja – Pomoc państwa C 34/10 (ex N 140/10) – Opłata przeznaczona na finansowanie misji świadczenia usługi publicznej polegającej na uszlachetnianiu gatunku końskiego i wsparcia hodowli, szkoleń w sektorze wyścigów konnych i hodowli końskiej oraz rozwoju obszarów wiejskich – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1)

Data ogłoszenia:2011-01-14


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 10 POZ 4

Strona 1 z 14
C 10/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.1.2011

V

(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA EUROPEJSKA

POMOC PAŃSTWA – FRANCJA Pomoc państwa C 34/10 (ex N 140/10) Opłata przeznaczona na finansowanie misji świadczenia usługi publicznej polegającej na uszlachetnianiu gatunku końskiego i wsparcia hodowli, szkoleń w sektorze wyścigów konnych i hodowli końskiej oraz rozwoju obszarów wiejskich Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 10/05) Pismem z dnia 17 listopada 2010 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach nastę­ pujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Francję o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy. Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. pomocy państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu: European Commission Directorate-General for Competition Directorate F Office: J-70, 3/225 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Faks +32 22961242 Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom francuskim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

TEKST STRESZCZENIA

(1) W dniu 13 kwietnia 2010 r. władze francuskie zgłosiły Komisji projekt opłaty parafiskalnej od zakładów wzajem­ nych przez Internet na wyścigi konne, której celem jest finansowanie misji świadczenia usługi publicznej powie­ rzonej spółkom działającym w sektorze wyścigów konnych. Wspomniany program zgłoszono w kontekście otwarcia dla konkurencji niektórych gier hazardowych i losowych w Internecie na mocy ustawy nr 2010-476 z dnia 12 maja 2010 r. Powyższa ustawa kładzie kres monopolowi PMU (fr. Pari mutuel urbain) w zakresie tota­

lizatora wyścigów konnych w Internecie. PMU jest grupą interesów ekonomicznych, skupiającą 51 spółek działają­ cych w sektorze wyścigów. PMU utrzyma jednak monopol na totalizator wyścigów konnych „poza Internetem”, za pośrednictwem fizycznej sieci punktów sprzedaży.

(2) Według władz francuskich celem wspomnianej opłaty parafiskalnej jest finansowanie misji świadczenia usługi publicznej zwanej „uszlachetnianiem rasy końskiej

14.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 10/5

i wsparciem hodowli”, powierzonej spółkom działającym w sektorze wyścigów konnych i spółkom nadrzędnym działającym w sektorze wyścigów, Cheval Franćais oraz France Galop. Misja świadczenia usługi publicznej obejmo­ wałaby następujące elementy: uszlachetnianie gatunku końskiego, wsparcie hodowli, szkolenia w sektorze wyścigów konnych i hodowli końskiej oraz rozwój obszarów wiejskich. (3) W 2008 r., przed otwarciem wspomnianego sektora dla konkurencji, koszt netto omawianej misji świadczenia usługi publicznej wynosił 729,8 mln EUR i był w całości finansowany z dochodów spółek działających w sektorze wyścigów, pochodzących z zakładów organizowanych przez PMU na hipodromach lub poza nimi. (4) Całość dochodu netto PMU przekazywana jest spółkom organizującym wyścigi (w 2008 r. oznaczało to kwotę 736,4 mln EUR) finansując tym samym, za pośrednictwem powierzonej im misji, 80 % sektora końskiego obejmują­ cego różne rodzaje działalności związane z końmi (hodowla, trening, żywienie, szkolenia itd.). W celu unik­ nięcia ewentualnej destabilizacji ekonomicznej sektora w wyniku otwarcia dla konkurencji dziedziny totalizatora wyścigów konnych i zakładów sportowych w Internecie, Francja pragnie wprowadzić opłatę parafiskalną obciąża­ jącą totalizator wyścigów konnych w Internecie na korzyść wspomnianego sektora.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 10 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C10 - 16 z 201114.1.2011

  Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków – EACEA/41/10 dotyczącego wdrożenia Erasmus Mundus 2009–2013 w 2011 r. (  Dz.U. C 341 z 16.12.2010, s. 40)

 • Dz. U. C10 - 15 z 201114.1.2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6090 – PZ Cussons/Wilmar Africa Investments/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C10 - 3 z 201114.1.2011

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie obsługi regularnych połączeń lotniczych (1)

 • Dz. U. C10 - 3 z 201114.1.2011

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (1)

 • Dz. U. C10 - 2 z 201114.1.2011

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C10 - 1 z 201114.1.2011

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5991 – Triton Iii Holding 6/Wittur Group) (1)

 • Dz. U. C10E - 1 z 201114.1.2011

  Lista tytułów pytań pisemnych złożonych przez posłów do Parlamentu Europejskiego, wskazująca numer, język oryginału, autora, grupę polityczną, instytucję, do której skierowane jest pytanie, datę złożenia oraz przedmiot pytania.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.