Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 13 POZ 2

Tytuł:

Sprawa C-458/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 listopada 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naruszenie art. 49 WE — Sektor budownictwa — Wymóg uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w tym sektorze — Względy uzasadniające)

Data ogłoszenia:2011-01-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 13 POZ 2

Strona 1 z 2
C 13/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2011

V

(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság — Republika Węgierska) — VB Pénzügyi Lízing Zrt. przeciwko Ferencowi Schneiderowi (Sprawa C-137/08) (1) (Dyrektywa 93/13/EWG — Nieuczciwe postanowienia w umowach konsumenckich — Kryteria oceny — Badanie z urzędu przez sąd krajowy nieuczciwego charakteru postano­ wienia umownego ustalającego właściwość sądu — Artykuł 23 statutu Trybunału) (2011/C 13/02) Język postępowania: węgierski Sąd krajowy Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Strony w postępowaniu przed sądem krajowym Strona skarżąca: VB Pénzügyi Lízing Zrt. Strona pozwana: Ferenc Schneider Przedmiot Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (sąd rejonowy dla II i III okręgu w Budapeszcie) — Wykładnia art. 23 akapit pierwszy Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości oraz dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993°r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. L 95, s. 29) — Postanowienie umowne określające właściwość sądu położonego bliżej siedziby przedsiębiorcy, niż miejsca zamieszkania konsumenta — Kompetencja sądu krajowego do badania z urzędu nieuczciwego charakteru posta­ nowienia umownego w ramach badania swojej właściwości — Kryteria oceny nieuczciwego charakteru postanowienia umow­ nego Sentencja 1) Artykuł 23 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie sprzeciwia się przepisowi krajowemu zgodnie Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 listopada 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Sprawa C-458/08) (1) (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naruszenie art. 49 WE — Sektor budownictwa — Wymóg uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w tym sektorze — Względy uzasadniające) (2011/C 13/03) Język postępowania: portugalski Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Traversa oraz P. Guerra e Andrade, pełnomocnicy)


(1) Dz.U. C 183 z 19.7.2008.

z którym sąd, który wydaje postanowienie odsyłające, zobowiązany jest równocześnie zawiadomić o tym fakcie ministra właściwego do spraw sprawiedliwości danego państwa członkowskiego. 2) Artykuł 267 TFUE należy interpretować w ten sposób, że właści­ wość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje wykładnię pojęcia nieuczciwych postanowień umownych, o których mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz w załączniku do niej, jak też wykładnię kryteriów, jakie sąd krajowy może lub powinien stosować w toku badania postanowienia umownego w świetle przepisów tej dyrektywy, przy czym zadaniem sądu krajowego jest dokonanie skonkretyzowanej oceny nieuczciwego charakteru danego postanowienia umownego w oparciu o wskazane kryteria oraz w świetle okoliczności danej sprawy. 3) Sąd krajowy zobowiązany jest przeprowadzić z urzędu dochodzenie w celu ustalenia, czy postanowienie umowne określające wyłączną właściwość miejscową sądu, zamieszczone w umowie pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem będącej przedmiotem sporu przed tym sądem, jest objęte zakresem zastosowania dyrektywy 93/13 i jeżeli jest nim objęte — zobowiązany jest z urzędu zbadać, czy postanowienie takie jest nieuczciwe.

15.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 13/3

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez Fernandes oraz F. Nunes dos Santos, pełnomocnicy) Interwenient popierający żądania strony skarżącej: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciel: M.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 13 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C13 - 44 z 201115.1.2011

  Sprawa F-17/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 listopada 2010 r. — Vereecken przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 43 z 201115.1.2011

  Sprawa F-109/10: Skarga wniesiona w dniu 26 października 2010 r. — Schätzel przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 43 z 201115.1.2011

  Sprawa F-110/10: Skarga wniesiona w dniu 29 października 2010 r. — Couyoufa przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 43 z 201115.1.2011

  Sprawa F-112/10: Skarga wniesiona w dniu 2 listopada 2010 r. — Trentea przeciwko FRA

 • Dz. U. C13 - 42 z 201115.1.2011

  Sprawa F-98/10: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2010 r. — Cervelli przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 42 z 201115.1.2011

  Sprawa F-99/10: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2010 r. — Ashbrook i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 42 z 201115.1.2011

  Sprawa F-104/10: Skarga wniesiona w dniu 21 października 2010 r. — de Pretis Cagnodo i Trampuz przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 41 z 201115.1.2011

  Sprawa F-94/10: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. — Carpenito przeciwko Radzie

 • Dz. U. C13 - 41 z 201115.1.2011

  Sprawa F-97/10: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. — Kerstens przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 40 z 201115.1.2011

  Sprawa F-87/10: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. — Adriaens i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 40 z 201115.1.2011

  Sprawa F-91/10: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2010 r. — AK przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 40 z 201115.1.2011

  Sprawa F-92/10: Skarga wniesiona w dniu 1 października 2010 r. — Dricot-Daniele i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 39 z 201115.1.2011

  Sprawa F-84/10: Skarga wniesiona w dniu 23 września 2010 r. — Chatzidoukakis przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 39 z 201115.1.2011

  Sprawa F-85/10: Skarga wniesiona w dniu 23 września 2010 r. — AI przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

 • Dz. U. C13 - 38 z 201115.1.2011

  Sprawa F-3/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 26 października 2010 r. — AB przeciwko Komisji (Służba publiczna — Personel kontraktowy — Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony — Zażalenie złożone po terminie — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C13 - 38 z 201115.1.2011

  Sprawa F-82/10: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2010 r. — Nolin przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 38 z 201115.1.2011

  Sprawa F-83/10: Skarga wniesiona w dniu 23 września 2010 r. — Giannakouris przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 37 z 201115.1.2011

  Sprawa F-49/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 października 2010 r. — Wendler przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytura — Wypłata świadczeń emerytalnych — Obowiązek otwarcia konta bankowego w państwie miejsca zamieszkania — Swoboda świadczenia usług — Bezwzględna przeszkoda procesowa — Zasada równości)

 • Dz. U. C13 - 37 z 201115.1.2011

  Sprawa F-9/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 października 2010 r. — Vicente Carbajosa i in. przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkursy otwarte EPSO/AD/116/08 oraz EPSO/AD/117/08 w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych — Akt niekorzystny — Wykluczenie kandydatów w oparciu o wyniki uzyskane na testach wstępnych — Brak właściwości EPSO)

 • Dz. U. C13 - 37 z 201115.1.2011

  Sprawa F-96/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 października 2010 r. — Cerafogli przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu (Służba publiczna — Personel EBC — Wynagrodzenie — Dodatkowa podwyżka wynagrodzenia — Awans ad personam — Zasięgnięcie opinii komitetu pracowniczego w celu ustalenia kryteriów przyznawania dodatkowych podwyżek wynagrodzenia)

 • Dz. U. C13 - 36 z 201115.1.2011

  Sprawa F-84/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 października 2010 r. — Cerafogli przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu (Służba publiczna — Personel EBC — Skarga odszkodowawcza mająca na celu naprawienie szkody i krzywdy wynikających bezpośrednio z zarzucanej niezgodności z prawem warunków zatrudnienia i przepisów dotyczących personelu — Brak właściwości Sądu — Niedopuszczalność — Zwolnienie ze świadczenia pracy z tytułu reprezentacji personelu — Brak dostosowania obciążenia pracą — Uchybienie)

 • Dz. U. C13 - 36 z 201115.1.2011

  Sprawa F-77/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 października 2010 r. — Vicente Carbajosa i in. przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkursy otwarte EPSO/AD/116/08 oraz EPSO/AD/117/08 w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych — Wykluczenie kandydatów w oparciu o wyniki uzyskane na testach wstępnych — Decyzja organu powołującego — Niezłożenie zażalenia — Niedopuszczalność skargi)

 • Dz. U. C13 - 35 z 201115.1.2011

  Sprawa T-25/08: Postanowienie Sądu z dnia 11 listopada 2010 r. — Katjes Fassin przeciwko OHIM (Yoghurt-Gums)

 • Dz. U. C13 - 34 z 201115.1.2011

  Sprawa T-525/10: Skarga wniesiona w dniu 5 listopada 2010 r. — Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio przeciwko OHIM — Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

 • Dz. U. C13 - 34 z 201115.1.2011

  Sprawa T-526/10: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2010 r. — Inuit Tapiriit Kanatami i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 33 z 201115.1.2011

  Sprawa T-522/10: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2010 r. — Hell Energy przeciwko OHIM — Hansa Mineralbrunnen (HELL)

 • Dz. U. C13 - 33 z 201115.1.2011

  Sprawa T-523/10: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2010 — Interkobo przeciwko OHIM — XXXLutz Marken (mybaby)

 • Dz. U. C13 - 32 z 201115.1.2011

  Sprawa T-519/10: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2010 r. — Seikoh Giken przeciwko OHIM — Seiko (SG SEIKOH GIKEN)

 • Dz. U. C13 - 32 z 201115.1.2011

  Sprawa T-520/10: Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2010 r. — Comunidad Autónoma de Galicia przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 31 z 201115.1.2011

  Sprawa T-517/10: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2010 r. — Pharmazeutische Fabrik Evers przeciwko OHIM — Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL)

 • Dz. U. C13 - 30 z 201115.1.2011

  Sprawa T-514/10: Skarga wniesiona w dniu 1 listopada 2010 r. — Fruit of the Loom przeciwko OHIM — Blueshore Management (FRUIT)

 • Dz. U. C13 - 30 z 201115.1.2011

  Sprawa T-516/10: Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2010 r. — Francja przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 29 z 201115.1.2011

  Sprawa T-513/10: Skarga wniesiona w dniu 1 listopada 2010 r. — Hamberger Industriewerke przeciwko OHIM (Atrium)

 • Dz. U. C13 - 29 z 201115.1.2011

  Sprawa T-511/10: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2010 — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 28 z 201115.1.2011

  Sprawa T-507/10: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2010 r. — Viktor Uspaskich przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

 • Dz. U. C13 - 28 z 201115.1.2011

  Sprawa T-491/10: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2010 r. — SNCF przeciwko OHIM — Infotrafic (infotrafic)

 • Dz. U. C13 - 27 z 201115.1.2011

  Sprawa T-488/10: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2010 r. — Francja przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 26 z 201115.1.2011

  Sprawa T-101/09: Skarga wniesiona w dniu 1 września 2010 r. — Maftah przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 26 z 201115.1.2011

  Sprawa T-102/09: Skarga wniesiona w dniu 1 września 2010 r. — Elosta przeciwko Komisji

 • Dz. U. C13 - 25 z 201115.1.2011

  Sprawa T-404/09: Wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2010 r. — Deutsche Bahn przeciwko OHIM (Horyzontalne połączenie kolorów szarego i czerwonego) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego horyzontalne połączenie kolorów szarego i czerwonego — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dz. U. C13 - 25 z 201115.1.2011

  Sprawa T-405/09: Wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2010 r. — Deutsche Bahn przeciwko OHIM (Wertykalne kolorów szarego i czerwonego) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego wertykalne połączenie kolorów szarego i czerwonego — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dz. U. C13 - 25 z 201115.1.2011

  Sprawa T-61/10: Postanowienie Sądu z dnia 17 listopada 2010 r. — Victoria Sánchez przeciwko Parlamentowi i Komisji (Skarga na bezczynność — Niepodjęcie środków — Wniosek o wydanie nakazu — Wniosek o zastosowanie środków ochronnych — Skarga częściowo oczywiście niedopuszczalna i częściowo oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej)

 • Dz. U. C13 - 24 z 201115.1.2011

  Sprawa T-9/09 P: Wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Odrzucenie skargi w pierwszej instancji jako oczywiście niedopuszczalnej — Wniosek o zwrot mienia osobistego — Doręczenie decyzji o oddaleniu zażalenia w innym języku niż język, w którym zostało sporządzone zażalenie — Skarga wniesiona po terminie — Brak ustosunkowania się do jednego z żądań przedstawionych w pierwszej instancji)

 • Dz. U. C13 - 24 z 201115.1.2011

  Sprawa T-137/09: Wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2010 r. — Nike International przeciwko OHIM — Muñoz Molina (R10) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego R10 — Niezarejestrowany słowny krajowy znak towarowy R10 — Przeniesienie prawa do krajowego znaku towarowego — Błąd proceduralny)

 • Dz. U. C13 - 24 z 201115.1.2011

  Sprawa T-260/09 P: Wyrok Sądu z dnia 10 listopada 2010 r. — OHIM przeciwko Simõesowi Dos Santosowi (Odwołanie — Odwołanie wzajemne — Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2003 r. — Sprowadzenie do zera i ponowne obliczanie kapitału punktów za osiągnięcia — Wykonanie wyroku Sądu — Powaga rzeczy osądzonej — Podstawa prawna — Brak mocy wstecznej — Uzasadnione oczekiwania — Szkoda materialna — Utrata szansy na awans — Krzywda)

 • Dz. U. C13 - 23 z 201115.1.2011

  Sprawa T-35/08: Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2010 r. — Codorniu Napa przeciwko OHIM — Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego ARTESA NAPA VALLEY — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy ARTESO i wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy LA ARTESA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C13 - 23 z 201115.1.2011

  Sprawa T-95/08: Wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2010 r. — Włochy przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — System pomocy produkcyjnej w sektorze przetworów owocowo-warzywnych — Nadzwyczajne środki wsparcia w sektorze wołowiny — System premii tytoniowych)

 • Dz. U. C13 - 23 z 201115.1.2011

  Sprawa T-113/08: Wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2010 r. — Hiszpania przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — Pomoc na rzecz produkcji oliwy z oliwek — Pomoc związaną z powierzchnią uprawy roślin)

 • Dz. U. C13 - 22 z 201115.1.2011

  Sprawa C-537/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 8 września 2010 r. w sprawie T-29/05 Deltafina przeciwko Komisji, wniesione w dniu 19 listopada 2010 r. przez Deltafina SpA

 • Dz. U. C13 - 21 z 201115.1.2011

  Sprawa C-516/10: Skarga wniesiona w dniu 29 października 2010 — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C13 - 21 z 201115.1.2011

  Sprawa C-518/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Króletwo) w dniu 2 listopada 2010 r. — Yeda Research i Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc przeciwko Comptroller-General of Patents

 • Dz. U. C13 - 21 z 201115.1.2011

  Sprawa C-519/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari w dniu 27 października 2010 r. — Giovanni Colapietro przeciwko Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

 • Dz. U. C13 - 20 z 201115.1.2011

  Sprawa C-505/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 21 pażdziernika 2010 r. — Partrederiet Sea Fighter przeciwko Skatteministeriet

 • Dz. U. C13 - 20 z 201115.1.2011

  Sprawa C-507/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Firenze (Włochy) w dniu 25 października 2010 r. — Denise Bernardi reprezentowana przez Katię Mecacci przeciwko Fabiowi Bernardiemu

 • Dz. U. C13 - 20 z 201115.1.2011

  Sprawa C-514/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky w dniu 2 listopada 2010 r. — Wolf Naturprodukte GmbH przeciwko Sewar spol. s r. o.

 • Dz. U. C13 - 19 z 201115.1.2011

  Sprawa C-498/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 14 października 2010 r. — X NV przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C13 - 19 z 201115.1.2011

  Sprawa C-499/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgia) w dniu 19 października 2010 r. — Vlaamse Oliemaatschappij przeciwko F.O.D. Financiën

 • Dz. U. C13 - 18 z 201115.1.2011

  Sprawa C-490/10: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2010 r. — Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C13 - 18 z 201115.1.2011

  Sprawa C-492/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austria) w dniu 14 października 2010 r. — Immobilien Linz GmbH & Co KG przeciwko Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

 • Dz. U. C13 - 18 z 201115.1.2011

  Sprawa C-493/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland w dniu 15 października 2010 r. — M.E. i in. przeciwko Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform

 • Dz. U. C13 - 17 z 201115.1.2011

  Sprawa C-486/10: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Federalnej Republice Niemiec

 • Dz. U. C13 - 17 z 201115.1.2011

  Sprawa C-489/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Rzeczpospolita Polska) w dniu 12 października 2010 r. — postępowanie karne przeciwko Łukaszowi Marcinowi Bondzie

 • Dz. U. C13 - 16 z 201115.1.2011

  Sprawa C-339/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 7 lipca 2010 r. — Krasimir Asparuchow Estow, Monika Ljusien Iwanowa i Kemko International EAD przeciwko Ministerski sywet na Republika Byłgarija

 • Dz. U. C13 - 16 z 201115.1.2011

  Sprawa C-474/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal in Northern Ireland (Zjednoczone Królestwo) w dniu 29 września 2010 r. — Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd przeciwko Department of the Environment for Northern Ireland, Department of the Environment for Northern Ireland

 • Dz. U. C13 - 15 z 201115.1.2011

  Sprawa C-48/10: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 listopada 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2008/1/WE — Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola — Warunki udzielania pozwoleń dla istniejących instalacji — Obowiązek zapewnienia eksploatacji takich instalacji zgodnie z wymogami dyrektywy)

 • Dz. U. C13 - 15 z 201115.1.2011

  Sprawa C-296/10: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Stutgart — Niemcy) — Bianca Purrucker przeciwko Guillermo Vallésowi Pérezowi (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Zawisłość sporu — Powództwo co do istoty dotyczące prawa do pieczy nad dzieckiem oraz wniosek o zastosowanie środka tymczasowego dotyczący prawa do pieczy nad tym samym dzieckiem)

 • Dz. U. C13 - 14 z 201115.1.2011

  Sprawa C-322/09 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 listopada 2010 r. — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Pomoc państwa — Skarga konkurenta — Dopuszczalność — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 — Artykuły 4, 10, 13 i 20 — Decyzja Komisji o niewszczynaniu dochodzenia w przedmiocie skargi do Komisji — Kwalifikacja przez Komisję środków w części jako niestanowiących pomocy państwa, a w części jako istniejącej pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem — Artykuł 230 WE — Pojęcie „aktu zaskarżalnego”)

 • Dz. U. C13 - 14 z 201115.1.2011

  Sprawa C-356/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — Pensionsverischerungsanstalt przeciwko Christine Kleist (Polityka społeczna — Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy — Dyrektywa 76/207/EWG — Artykuł 3 ust. 1 lit. c) — Przepisy krajowe wprowadzające ułatwienia w zwalnianiu pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne — Cel polegający na promowaniu zatrudniania osób młodszych — Przepisy krajowe ustalające, że wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat)

 • Dz. U. C13 - 13 z 201115.1.2011

  Sprawa C-261/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Stuttgart — Niemcy) — Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przeciwko Gaetano Mantellowi (Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach karnych — Europejski nakaz aresztowania — Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW — Artykuł 3 pkt 2 — Ne bis in idem — Pojęcie „tych samych czynów” — Możliwość odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania przez organ sądowy wykonujący nakaz — Prawomocne orzeczenie w państwie członkowskim wydania nakazu — Posiadanie środków odurzających — Handel środkami odurzającymi — Organizacja przestępcza)

 • Dz. U. C13 - 13 z 201115.1.2011

  Sprawa C-317/09 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 listopada 2010 r. — Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Potrącenie wierzytelności podlegających odrębnym porządkom prawnym — Żądanie zwrotu kwot wypłaconych tytułem zaliczki — Zasada litis denuntiatio — Prawo do obrony i prawo do rzetelnego procesu)

 • Dz. U. C13 - 12 z 201115.1.2011

  Sprawy połączone C-250/09 i C-268/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rajonen syd Płowdiw) — Wasił Iwanow Georgiew przeciwko Techniczeski uniwersitet — Sofija, filiał Płowdiw (Dyrektywa 2000/78/WE — Artykuł 6 ust. 1 — Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek — Profesorowie uniwersyteccy — Przepis krajowy, stanowiący, że po ukończeniu 65. roku życia przez pracownika można zawrzeć z nim jedynie umowę o pracę na czas określony — Obowiązkowe przejście na emeryturę w wieku 68 lat — Uzasadnienie różnic traktowania ze względu na wiek)

 • Dz. U. C13 - 11 z 201115.1.2011

  Sprawa C-232/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākās tiesas Senāts — Republika Łotewska) — Dita Danosa przeciwko LKB Līzings SIA (Polityka społeczna — Dyrektywa 92/85/EWG — Środki służące wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią — Artykuł 2 lit. a) i art. 10 — Pojęcie pracownicy w ciąży — Zakaz dokonywania zwolnień pracownic w okresie od początku ciąży do końca urlopu macierzyńskiego — Dyrektywa 76/207/EWG — Równość mężczyzn i kobiet — Członek zarządu spółki kapitałowej — Przepisy krajowe zezwalające na zwolnienie takiego członka bez żadnych ograniczeń)

 • Dz. U. C13 - 11 z 201115.1.2011

  Sprawa C-247/09: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 18 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg — Niemcy) — Alketa Xhymshiti przeciwko Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach (Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób — Rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i nr 574/72 oraz (WE) nr 859/2003 — Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących — Świadczenia rodzinne — Obywatel państwa trzeciego pracujący w Szwajcarii i zamieszkujący wraz z małżonką i dziećmi w państwie członkowskim, którego obywatelstwo mają te dzieci)

 • Dz. U. C13 - 10 z 201115.1.2011

  Sprawa C-226/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 listopada 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/18/WE — Procedury udzielania zamówień publicznych — Udzielenie zamówienia na usługi tłumaczeń konferencyjnych i tłumaczeń pisemnych — Usługi objęte załącznikiem II B rzeczonej dyrektywy — Usługi niepodlegające wszystkim wymogom tej dyrektywy — Przyznanie wagi kryteriom udzielenia określonego zamówienia po przedłożeniu ofert — Przestrzeganie zasady równego traktowania i obowiązku przejrzystości)

 • Dz. U. C13 - 10 z 201115.1.2011

  Sprawa C-229/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundespatentgericht — Niemcy) — Hogan Lovells International LLP przeciwko Bayer CropScience AG (Prawo patentowe — Środki ochrony roślin — Rozporządzenie (WE) nr 1610/96 — Dyrektywa 91/414/EWG — Dodatkowe świadectwo ochronne dla środków ochrony roślin — Wydanie świadectwa dla produktu, dla którego zostało wydane tymczasowe zezwolenie na wprowadzenie do obrotu)

 • Dz. U. C13 - 9 z 201115.1.2011

  Sprawa C-159/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de commerce de Bourges — Francja) — Lidl SNC przeciwko Vierzon Distribution SA (Dyrektywy 84/450/EWG i 97/55/WE — Warunki dopuszczalności reklamy porównawczej — Porównanie cen zbioru produktów spożywczych sprzedawanych przez dwie konkurujące sieci sklepów — Towary zaspokajające te same potrzeby lub mające ten sam cel — Reklama wprowadzająca w błąd — Porównanie dotyczące cechy możliwej do zweryfikowania)

 • Dz. U. C13 - 9 z 201115.1.2011

  Sprawa C-164/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 listopada 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Ochrona dzikiego ptactwa — Dyrektywa 79/409/EWG — Odstępstwa od systemu ochrony dzikiego ptactwa — Polowanie)

 • Dz. U. C13 - 8 z 201115.1.2011

  Sprawa C-156/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Finanzamt Leverkusen przeciwko Verigen Transplantation Service International AG (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 13 część A ust. 1 lit. c) — Zwolnienia działalności w interesie publicznym — Świadczenia opieki medycznej — Oddzielanie i pomnażanie komórek chrząstkowych w celu ich ponownego wszczepienia pacjentowi)

 • Dz. U. C13 - 7 z 201115.1.2011

  Sprawa C-142/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde — Belgia) — postępowanie karne przeciwko V.W. Lahousse’owi, Lavichy BVBA (Dyrektywy 92/61/EWG i 2002/24/WE — Homologacja typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych — Pojazdy przeznaczone do używania w zawodach sportowych na drogach i poza nimi — Przepis krajowy zakazujący produkcji, sprzedaży i używania sprzętu przeznaczonego do zwiększenia mocy silnika lub prędkości motorowerów)

 • Dz. U. C13 - 7 z 201115.1.2011

  Sprawa C-152/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Schwerin — Niemcy) — André Grootes przeciwko Amt für Landwirtschaft Parchim (Wspólna polityka rolna — Zintegrowany system zarządzania i kontroli niektórych systemów pomocy — System płatności jednolitych — Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 — Obliczanie uprawnień do płatności — Artykuł 40 ust. 5 — Rolnicy podlegający zobowiązaniom rolno-środowiskowym w okresie referencyjnym — Artykuł 59 ust. 3 — Regionalne wdrażanie systemu płatności jednolitych — Artykuł 61 — Różne wartości jednostkowe dla hektarów trwałych użytków zielonych i innych kwalifikujących się hektarów)

 • Dz. U. C13 - 6 z 201115.1.2011

  Sprawy połączone C-92/09 i C-93/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Wiesbaden — Niemcy) — Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-93/09) przeciwko Land Hessen (Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych — Publikacja informacji na temat beneficjentów dopłat rolnych — Ważność przepisów prawa Unii przewidujących taką publikację i jej formę — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuły 7 i 8 — Dyrektywa 95/46/WE — Wykładnia art. 18 i 20)

 • Dz. U. C13 - 5 z 201115.1.2011

  Sprawa C-84/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Regeringsrätten — Szwecja) — X przeciwko Skatteverket (VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 2, art. 20 akapit pierwszy i art. 138 ust. 1 — Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowej łodzi żaglowej — Natychmiastowe użycie towaru w państwie pochodzenia lub w innym państwie członkowskim przed przewiezieniem go do miejsca ostatecznego przeznaczenia — Termin rozpoczęcia transportu towaru do miejsca przeznaczenia — Maksymalny czas trwania transportu — Moment właściwy dla ustalenia, czy dany środek transportu jest nowy, w celu jego opodatkowania)

 • Dz. U. C13 - 4 z 201115.1.2011

  Sprawa C-36/09 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 11 listopada 2010 r. — Transportes Evaristo Molina, SA przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Hiszpański rynek stacji paliw — Długoterminowe umowy o wyłączną dostawę paliw — Decyzja Komisji — Prawo odkupu przyznane niektórym stacjom paliw — Warunki dostaw realizowanych przez Repsol — Wykaz właściwych stacji paliw — Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin do wniesienia skargi — Rozpoczęcie biegu terminu)

 • Dz. U. C13 - 4 z 201115.1.2011

  Sprawy połączone C-57/09 i C-101/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — Bundesrepublik Deutschland przeciwko B (C-57/09), D (C-101/09) (Dyrektywa 2004/83/WE — Minimalne normy dotyczące warunków nadania statusu uchodźcy lub statusu ochrony uzupełniającej — Artykuł 12 — Wyłączenie z możliwości uznania za uchodźcę — Artykuł 12 ust. 2 lit. b) i c) — Pojęcie poważnego przestępstwa o charakterze innym niż polityczne — Pojęcie działań sprzecznych z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych — Przynależność do organizacji zaangażowanej w akty terrorystyczne — Późniejsze umieszczenie tej organizacji w wykazie osób, grup i podmiotów stanowiącym załącznik do wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB — Indywidualna odpowiedzialność za część aktów popełnionych przez tę organizację — Przesłanki — Prawo azylu na podstawie krajowego prawa konstytucyjnego — Zgodność z dyrektywą 2004/83/WE)

 • Dz. U. C13 - 3 z 201115.1.2011

  Sprawa C-540/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG przeciwko „Österreich”-Zeitungsverlag GmbH (Dyrektywa 2005/29/WE — Nieuczciwe praktyki handlowe — Przepisy krajowe z zasady zakazujące praktyk handlowych uzależniających oferowanie dodatków konsumentom od nabycia towarów lub usług)

 • Dz. U. C13 - 3 z 201115.1.2011

  Sprawa C-543/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 listopada 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 56 WE i 43 WE — Swobodny przepływ kapitału — Akcje uprzywilejowane („golden shares”) państwa portugalskiego w EDP — Energias de Portugal — Ograniczenia w nabywaniu akcji sprywatyzowanej spółki i udział w zarządzaniu tą spółką)

 • Dz. U. C13 - 2 z 201115.1.2011

  Sprawa C-137/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság — Republika Węgierska) — VB Pénzügyi Lízing Zrt. przeciwko Ferencowi Schneiderowi (Dyrektywa 93/13/EWG — Nieuczciwe postanowienia w umowach konsumenckich — Kryteria oceny — Badanie z urzędu przez sąd krajowy nieuczciwego charakteru postanowienia umownego ustalającego właściwość sądu — Artykuł 23 statutu Trybunału)

 • Dz. U. C13 - 1 z 201115.1.2011

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 346 z 18.12.2010.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.