Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 48 POZ 107

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Trzeci strategiczny przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej” – COM(2009) 15 wersja ostateczna – dokumentu roboczego Komisji „Zmniejszenie obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej (Załącznik do trzeciego strategicznego przeglądu procesu lepszego stanowienia prawa)” – COM(2009) 16 wersja ostateczna – dokumentu roboczego Komisji – „Trzecie sprawozdanie z realizacji strategii uproszczenia otoczenia regulacyjnego” – COM(2009) 17 wersja ostateczna

Data ogłoszenia:2011-02-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 48 POZ 107

Strona 1 z 7
15.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 48/107

III

(Akty przygotowawcze)

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

465. SESJA PLENARNA, 15–16 WRZEŚNIA 2010 R.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów „Trzeci strategiczny przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej” COM(2009) 15 wersja ostateczna dokumentu roboczego Komisji „Zmniejszenie obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej (Załącznik do trzeciego strategicznego przeglądu procesu lepszego stanowienia prawa)” COM(2009) 16 wersja ostateczna dokumentu roboczego Komisji„Trzecie sprawozdanie z realizacji strategii uproszczenia otoczenia regulacyjnego” COM(2009) 17 wersja ostateczna (2011/C 48/19)


Sprawozdawca: Claudio CAPPELLINI Współsprawozdawca: Milena ANGEŁOWA Dnia 15 lipca 2009 r. Komisja, działając na podstawie art. 262 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Trzeci strategiczny przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej” COM(2009) 15 wersja ostateczna, dokumentu roboczego Komisji „Zmniejszenie obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej (Załącznik do trzeciego strategicznego przeglądu procesu lepszego stanowienia prawa)” COM(2009) 16 wersja ostateczna oraz dokumentu roboczego Komisji „Trzecie sprawozdanie z realizacji strategii uproszczenia otoczenia regulacyjnego” COM(2009) 17 wersja ostateczna. Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji, której powierzono przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 8 lipca 2010 r. Na 465. sesji plenarnej w dniach 15–16 września 2010 r. (posiedzenie z 15 września) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął 103 głosami – 2 osoby wstrzymały się od głosu – następującą opinię:

C 48/108

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2011

1. Streszczenie wniosków i zaleceń 1.1 Przedsiębiorstwa i społeczeństwo obywatelskie potrze­ bują łatwych do zrozumienia i stosowania ram prawnych. Lepsze uregulowania prawne pomagają zwiększyć konkurencyj­ ność dzięki usunięciu zbędnych kosztów i obciążeń wynikają­ cych z tychże ram. EKES zdecydowanie popiera tę politykę i postrzega lepsze stanowienie prawa jako sposób na wsparcie przedsiębiorstw w trudnych czasach kryzysu gospodarczego, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami i inwestycjami. 1.2 Lepsze stanowienie prawa powinno poprawić jakość, spójność i udzielanie proporcjonalnej i ukierunkowanej reakcji prawnej na niedoskonałości rynku oraz wesprzeć realizację stra­ tegii UE 2020. Lepsze uregulowania prawne można osiągnąć dzięki ograniczeniu liczby uregulowań, które nie są konieczne, ale jednocześnie nie oznacza to kompletnego braku regulacji (1). Celem są uregulowania proste, wykonalne i mniej kosztowne dla użytkowników i podatników. Lepsze stanowienie prawa powinno sprzyjać szybkiemu i efektywnemu podejmowaniu decyzji oraz skutecznemu wdrażaniu, a procedury należy moni­ torować w celu zapewnienia pełnej rozliczalności. 1.3 Lepsze stanowienie prawa należy postrzegać jako poje­ dynczą i spójną strategię polityczną obejmującą pełen zestaw zasad, takich jak zasada „najpierw myśl na małą skalę” zawarta w Small Business Act, oznaczająca bardziej regularne i systematyczne niż obecnie wykorzystywanie tzw. „testu MŚP”. EKES proponuje, by strategia ta była wszechstronna i spójna oraz by w jej ramach częściej zasięgano zdania zain­ teresowanych stron. Konsultacje powinny mieć przejrzyście wytyczone priorytety, powinny być autentyczne, obejmować jak najszersze grono respondentów, a ich wyniki powinny być poważnie brane pod uwagę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 48 POZ 107 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C48 - 169 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (przekształcenie) – COM(2010) 359 wersja ostateczna – 2010/0194 (COD)

 • Dz. U. C48 - 168 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do zakazu selekcji jakościowej i ograniczeń połowów storni i skarpa w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund – COM(2010) 325 wersja ostateczna – 2010/0175 (COD)

 • Dz. U. C48 - 167 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2008/9/WE określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim – COM(2010) 381 wersja ostateczna – 2010/0205 (CNS)

 • Dz. U. C48 - 165 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 663/2009 ustanawiające program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki – COM(2010) 283 wersja ostateczna – 2010/0150 (COD)

 • Dz. U. C48 - 163 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (UE) nr xxxx/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia […] r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w sprawie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego – COM(2010) 336 wersja ostateczna – 2010/0183 (COD)

 • Dz. U. C48 - 160 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (EURATOM) ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego (przekształcenie) – COM(2010) 184 wersja ostateczna – 2010/0098 (CNS)

 • Dz. U. C48 - 155 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zielonej księgi „Ochrona lasów i informacje o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu”COM(2010) 66 wersja ostateczna

 • Dz. U. C48 - 150 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „Warianty wizji i celu UE w zakresie różnorodności biologicznej na okres po 2010 r.” – COM(2010) 4 wersja ostateczna

 • Dz. U. C48 - 145 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie”COM(2009) 591 wersja ostateczna

 • Dz. U. C48 - 138 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, uchylającej decyzję ramową 2004/68/WSiSW – COM(2010) 94 wersja ostateczna – 2010/0064 (COD)

 • Dz. U. C48 - 134 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/68/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących silników wprowadzanych do obrotu według „formuły elastycznej” – COM(2010) 362 wersja ostateczna – 2010/0195 (COD)

 • Dz. U. C48 - 129 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „O uproszczeniach w realizacji programów ramowych w zakresie badań naukowych” – COM(2010) 187 wersja ostateczna

 • Dz. U. C48 - 120 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zielonej księgi w sprawie integracji rejestrów przedsiębiorstw COM(2009) 614 wersja ostateczna

 • Dz. U. C48 - 112 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE” – COM(2009) 512 wersja ostateczna

 • Dz. U. C48 - 102 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie polityki wielojęzyczności UE (opinia dodatkowa)

 • Dz. U. C48 - 94 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Partnerstwa eurośródziemnomorskiego (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 87 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie stosunków UE – Kanada (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 81 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Nowa polityka energetyczna UE dla obywateli: zastosowanie, skuteczność i solidarność” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 77 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Jakich usług świadczonych w interesie ogólnym potrzebujemy w odpowiedzi na kryzys?” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 72 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie ulepszenia modeli partycypacyjnych partnerstw publiczno-prywatnych przy udostępnianiu e-usług dla wszystkich w UE-27 (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 65 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „W kierunku Światowego Szczytu w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w 2012 r.” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 57 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Ożywienie gospodarcze: aktualna sytuacja i konkretne inicjatywy” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 51 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie odpowiedzi UE na wahania równowagi sił gospodarczych na świecie (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 45 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Kreatywność i przedsiębiorczość – mechanizmy wyjścia z kryzysu” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 38 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Po kryzysie: nowy system finansowy dla rynku wewnętrznego” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 33 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie struktur finansowania MŚP w kontekście obecnej sytuacji finansowej (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 27 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „W kierunku europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa na drogach: strategiczne wytyczne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego do 2020 r.” (opinia na wniosek Parlamentu Europejskiego)

 • Dz. U. C48 - 21 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sytuacji unijnej floty do połowów tuńczyka tropikalnego i związanych z nią wyzwań (opinia rozpoznawcza)

 • Dz. U. C48 - 14 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie ekologicznych miejsc pracy

 • Dz. U. C48 - 6 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli legalnej imigracji w kontekście wyzwań demograficznych (opinia rozpoznawcza)

 • Dz. U. C48 - 2 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie strategii Unii Europejskiej dla regionu Dunaju

 • Dz. U. C48 - 1 z 201115.2.2011

  Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sytuacji Romów w Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.