Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 48 POZ 150

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „Warianty wizji i celu UE w zakresie różnorodności biologicznej na okres po 2010 r.” – COM(2010) 4 wersja ostateczna

Data ogłoszenia:2011-02-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 48 POZ 150

Strona 1 z 6
C 48/150

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2011

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „Warianty wizji i celu UE w zakresie różnorodności biologicznej na okres po 2010 r.” COM(2010) 4 wersja ostateczna (2011/C 48/26) Sprawozdawca: Lutz RIBBE Dnia 19 stycznia 2010 r. Komisja Europejska, działając na podstawie art. 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Warianty wizji i celu UE w zakresie różnorodności biologicznej na okres po 2010 r.” COM(2010) 4 wersja ostateczna. Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego, której powierzono przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 7 lipca 2010 r. Na 465. sesji plenarnej w dniach 15–16 września 2010 r. (posiedzenie z 15 września) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stosunkiem głosów 112 do 11 – 11 osób wstrzymało się od głosu – przyjął następującą opinię:


1. Wnioski i zalecenia 1.1 Komitet wolałby, żeby do 2010 r. osiągnięto cel z 2001 r. dotyczący powstrzymania zaniku różnorodności biologicznej oraz odtworzenia utraconych siedlisk i by komunikat w tej sprawie w ogóle nie był potrzebny. Jednak dążenia te niestety zakończyły się fiaskiem.

1.5 Dlatego Komitet apeluje do Komisji i Rady Europejskiej, by nie ograniczać się do zmiany terminów przy tych samych celach, ale opracować wreszcie wiążącą koncepcję działania o jasnym harmonogramie, zdefiniowanych celach cząstkowych oraz wystarczających zasobach finansowych, która dotyczyłaby wszystkich służb Komisji i wskazywała zmiany konieczne na szczeblu państw członkowskich.

1.2 EKES dostrzega dwa zasadnicze problemy. Po pierwsze, cel zachowania różnorodności biologicznej dotąd nie zaistniał jeszcze w centrum działań politycznych. Po drugie, społeczeń­ stwo jest zasadniczo pozytywnie nastawione do zagadnienia ochrony przyrody, niemniej jednocześnie trzeba stwierdzić rażące braki w wiedzy na temat ekologicznych zależności. Oba problemy są ze sobą związane i należy je rozwiązać poprzez nową koncepcję różnorodności biologicznej.

1.6 Zachowanie różnorodności biologicznej nie jest jedynie zadaniem dla polityki w zakresie środowiska. W długiej perspektywie jest to też zagadnienie ekonomiczne, więc także ministrowie gospodarki i finansów powinni się nim zaintere­ sować.

1.3 Trzeba się zastanowić, czy terminy stosowane zarówno przez polityków zajmujących się tą dziedziną, jak i przez orga­ nizacje, są zrozumiałe dla przeciętnego obywatela. Pojęcia takie jak: różnorodność biologiczna, gatunki czy funkcje ekosystemu zainteresują tylko nielicznych.

1.7 Wobec przerażającej niewiedzy naszego społeczeństwa, jeśli chodzi o ekologiczne zależności, potrzebne są również działania wzmacniające politykę dotyczącą edukacji o środowisku przyrodniczym.

1.4 EKES popiera ambitne cele określone w wariancie 4. komunikatu Komisji, który został również przyjęty przez Radę ds. Środowiska i Radę Europejską. Aby zrealizować je w przyszłości, potrzebne będą zwiększone wysiłki. Należy także na wstępie ustalić, jakie nakłady finansowe i jakie zmiany polityczne będą konieczne (1).

(1) Dz.U. C 277 z 17.11. 2009, s. 62, punkty 1.4 i 1.5.

1.8 Reforma budżetowa oraz nowe ukierunkowanie wspólnej polityki rolnej, wspólnej polityki rybołówstwa, funduszy strukturalnych oraz innych istotnych dziedzin będą dobrym sprawdzianem tego, jak poważnie traktuje się zagad­ nienie ochrony różnorodności biologicznej w unijnej polityce.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 48 POZ 150 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C48 - 169 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (przekształcenie) – COM(2010) 359 wersja ostateczna – 2010/0194 (COD)

 • Dz. U. C48 - 168 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do zakazu selekcji jakościowej i ograniczeń połowów storni i skarpa w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund – COM(2010) 325 wersja ostateczna – 2010/0175 (COD)

 • Dz. U. C48 - 167 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2008/9/WE określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim – COM(2010) 381 wersja ostateczna – 2010/0205 (CNS)

 • Dz. U. C48 - 165 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 663/2009 ustanawiające program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki – COM(2010) 283 wersja ostateczna – 2010/0150 (COD)

 • Dz. U. C48 - 163 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (UE) nr xxxx/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia […] r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w sprawie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego – COM(2010) 336 wersja ostateczna – 2010/0183 (COD)

 • Dz. U. C48 - 160 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (EURATOM) ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego (przekształcenie) – COM(2010) 184 wersja ostateczna – 2010/0098 (CNS)

 • Dz. U. C48 - 155 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zielonej księgi „Ochrona lasów i informacje o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu”COM(2010) 66 wersja ostateczna

 • Dz. U. C48 - 145 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie”COM(2009) 591 wersja ostateczna

 • Dz. U. C48 - 138 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, uchylającej decyzję ramową 2004/68/WSiSW – COM(2010) 94 wersja ostateczna – 2010/0064 (COD)

 • Dz. U. C48 - 134 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/68/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących silników wprowadzanych do obrotu według „formuły elastycznej” – COM(2010) 362 wersja ostateczna – 2010/0195 (COD)

 • Dz. U. C48 - 129 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „O uproszczeniach w realizacji programów ramowych w zakresie badań naukowych” – COM(2010) 187 wersja ostateczna

 • Dz. U. C48 - 120 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zielonej księgi w sprawie integracji rejestrów przedsiębiorstw COM(2009) 614 wersja ostateczna

 • Dz. U. C48 - 112 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE” – COM(2009) 512 wersja ostateczna

 • Dz. U. C48 - 107 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Trzeci strategiczny przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej” – COM(2009) 15 wersja ostateczna – dokumentu roboczego Komisji „Zmniejszenie obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej (Załącznik do trzeciego strategicznego przeglądu procesu lepszego stanowienia prawa)” – COM(2009) 16 wersja ostateczna – dokumentu roboczego Komisji – „Trzecie sprawozdanie z realizacji strategii uproszczenia otoczenia regulacyjnego” – COM(2009) 17 wersja ostateczna

 • Dz. U. C48 - 102 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie polityki wielojęzyczności UE (opinia dodatkowa)

 • Dz. U. C48 - 94 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Partnerstwa eurośródziemnomorskiego (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 87 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie stosunków UE – Kanada (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 81 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Nowa polityka energetyczna UE dla obywateli: zastosowanie, skuteczność i solidarność” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 77 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Jakich usług świadczonych w interesie ogólnym potrzebujemy w odpowiedzi na kryzys?” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 72 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie ulepszenia modeli partycypacyjnych partnerstw publiczno-prywatnych przy udostępnianiu e-usług dla wszystkich w UE-27 (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 65 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „W kierunku Światowego Szczytu w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w 2012 r.” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 57 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Ożywienie gospodarcze: aktualna sytuacja i konkretne inicjatywy” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 51 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie odpowiedzi UE na wahania równowagi sił gospodarczych na świecie (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 45 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Kreatywność i przedsiębiorczość – mechanizmy wyjścia z kryzysu” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 38 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Po kryzysie: nowy system finansowy dla rynku wewnętrznego” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 33 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie struktur finansowania MŚP w kontekście obecnej sytuacji finansowej (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C48 - 27 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „W kierunku europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa na drogach: strategiczne wytyczne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego do 2020 r.” (opinia na wniosek Parlamentu Europejskiego)

 • Dz. U. C48 - 21 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sytuacji unijnej floty do połowów tuńczyka tropikalnego i związanych z nią wyzwań (opinia rozpoznawcza)

 • Dz. U. C48 - 14 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie ekologicznych miejsc pracy

 • Dz. U. C48 - 6 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli legalnej imigracji w kontekście wyzwań demograficznych (opinia rozpoznawcza)

 • Dz. U. C48 - 2 z 201115.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie strategii Unii Europejskiej dla regionu Dunaju

 • Dz. U. C48 - 1 z 201115.2.2011

  Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sytuacji Romów w Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.