Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 37 - Strona 6

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych COM(2010) 289 wersja ostateczna – 2010/0160 (COD)

Data ogłoszenia:2011-02-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 37 - Strona 6

Strona 6 z 7

4.1  Władze krajowe nadzorują wykorzystywanie ratingu kredytowego przez kontrolowane jednostki (banki, firmy ubez­ pieczeniowe i  inwestycyjne itd.); wymieniają one informacje na temat agencji ratingowych, współpracują z ESMA i wspierają ten organ. 3.4.2  ESMA może również przekazać niektóre zadania właści­ wym władzom krajowym, także ze względu na koszty. W szcze­ gólności przekazane mogą zostać zadania, takie jak dochodzenia i  kontrole na miejscu, ocena wniosków o  rejestrację oraz wszel­ kie zadania związane z  nadzorem. W  związku z  tym organ ES­ MA, który zachowuje kompetencje w  tym zakresie, powinien wydać konkretne wytyczne.


  3.5    Sankcje, procedura komitetowa (zmiany w tytule IV rozdział I)

3.5.1  ESMA może zwrócić się do KE o  nałożenie sankcji na agencje ratingowe, by usunąć naruszenie, wydając jawny komu­ nikat, uzyskać wymagane informacje i poddać agencje ratingowe dochodzeniu. Jeżeli agencja naruszy przepisy rozporządzenia, ESMA może nałożyć grzywnę, wystąpić o tymczasowe zawiesze­ nie wydawania nowych ratingów lub o  usunięcie naruszenia, a nawet cofnięcie rejestracji.

3.5.2  Procedury komitetowe zostały dostosowane do traktatu lizbońskiego.

  3.6    Przepisy przejściowe i końcowe (zmiany w tytule IV rozdział II)

3.6.1  Gdy ESMA rozpocznie działalność, kompetencje organów krajowych w tej dziedzinie powinny wygasnąć. Konieczne będzie ustanowienie procedur przekazywania dokumentów i informacji ze strony organów krajowych.

3.7  EKES uważa, że wyniki konsultacji publicznych na temat agencji ratingowych, zapoczątkowanych niedawno przez Komi­   sję Europejską zbiegają się z  wnioskami zawartymi w  niniejszej opinii. EKES zastrzega sobie prawo do ewentualnego pogłębienia   zagadnień w niej poruszonych.

  4.    Uwagi ogólne

4.1  Nowy wniosek Komisji idzie we właściwym kierunku, jeże­ li chodzi o  przejście od nadzoru na szczeblu krajowym do nad­ zoru na szczeblu europejskim, co jest bardzo złożonym działaniem, które może przynieść zadowalający wynik tylko dzię­ ki wspólnym wysiłkom ze strony różnych państw (8), jak to zaproponowano w  poprzednim rozporządzeniu. Ponadto przy­ jęto we wniosku podejście wskazane w  sprawozdaniu de Larosière’a (9). Być może rozporządzenie jest zbyt niejasne, po­ nieważ nie zawsze proponuje wyraźne rozwiązania.

(8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady nr  1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych. (9) Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w  spra­ wie następujących wniosków: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego nadzo­ ru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanawia­ jącego Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego, COM(2009) 499 wersja ostateczna – 2009/0140 (COD); wniosek dotyczący rozporzą­ dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego, COM(2009) 501 wersja ostateczna – 2009/0142 (COD); wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i  Pracowniczych Programów Emerytalnych, COM(2009) 502 wersja ostateczna – 2009/0143 (COD); wniosek do­ tyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia­ jącego Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, COM(2009) 503 wersja ostateczna – 2009/0144 (COD), Dz.U. C 339/08 z 14.12.2010, str. 34.

19.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 54/41

4.2  Poza tym jednak aktualny wniosek nie zmienia w  porów­ naniu z  poprzednim rozporządzeniem (z września 2009  r.) w znaczący sposób zasad, do których muszą się stosować agen­ cje ratingowe, by uzyskać rejestrację lub kontynuować swoją działalność.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 37 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C54 - 58 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Europejska agenda cyfrowa”COM(2010) 245 wersja ostateczna

 • Dz. U. C54 - 51 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium COM(2010) 375 wersja ostateczna – 2010/0208 (COD)

 • Dz. U. C54 - 48 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy …/…/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym COM(2010) 392 wersja ostateczna – 2010/0215 (COD)

 • Dz. U. C54 - 44 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji COM(2010) 484 wersja ostateczna – 2010/0250 (COD)

 • Dz. U. C54 - 42 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (UE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji pojazdów rolniczych i leśnych COM(2010) 395 wersja ostateczna – 2010/0212 (COD)

 • Dz. U. C54 - 36 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej w ramach programu Galileo COM(2010) 550 wersja ostateczna – 2010/0282 (COD)

 • Dz. U. C54 - 35 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 460/2544 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania COM(2010) 520 wersja ostateczna – 2010/0274 (COD)

 • Dz. U. C54 - 34 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy COM(2010) 506 wersja ostateczna – 2010/0259 (COD)

 • Dz. U. C54 - 33 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół COM(2010) 510 wersja ostateczna – 2010/0264 (COD)

 • Dz. U. C54 - 32 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych COM(2010) 508 wersja ostateczna – 2010/0261 (COD)

 • Dz. U. C54 - 31 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar COM(2010) 507 wersja ostateczna – 2010/0260 (COD)

 • Dz. U. C54 - 24 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie stosunków EU – Rosja (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 20 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie bezpieczeństwa dostaw w rolnictwie i w sektorze spożywczym w UE (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 15 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 8 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Islandia jako kraj kandydujący” (opinia rozpoznawcza)

 • Dz. U. C54 - 1 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie strategii energetycznej na lata 2011–2020

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.