Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 48 - Strona 2

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy …/…/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym COM(2010) 392 wersja ostateczna – 2010/0215 (COD)

Data ogłoszenia:2011-02-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 48 - Strona 2

Strona 2 z 3

4.1  Jest to zgodne z zasadą zapisaną wyraźnie w art. 6 Kon­ wencji o  ochronie praw człowieka i  podstawowych wolności, która zostaje zatem przyjęta za wspólną podstawę ochrony praw osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym. 2.5  Prawo do rzetelnego procesu sądowego oraz prawa do ob­ rony zostały ponadto zapisane w art. 47 i 48 Karty praw podsta­ wowych Unii Europejskiej (1). 2.6  Zwłaszcza harmonogram działań w sześciu punktach, przy­ jęty we wspomnianej rezolucji Rady, wskazuje, że pierwszopla­ nowe znaczenie mają następujące środki: — Środek A: zważywszy, że pełne korzystanie z  praw do ob­ rony wymaga ich znajomości, podejrzanemu lub oskarżo­ nemu, którynie mówi w  języku postępowania karnego lub go nie rozumie, przyznaje się prawo do pomocy tłumacza ustnego lub do skorzystania z tłumaczenia pisemnego naj­ ważniejszych dokumentów z postępowania (2). Środek B: stanowi się, że osoba podejrzana lub oskarżona o  przestępstwo powinna być prawidłowo informowana o swych prawach podstawowych za pomocą ustnego lub pi­ semnego pouczenia (Letter of Rights). Osobie podejrzanej przyznaje się ponadto prawo do uzyskania w krótkim cza­ sie informacji o charakterze i przyczynie oskarżenia, a także do otrzymania w  odpowiednim czasie informacji potrzeb­ nych do przygotowania obrony.


3.3  W związku z tym przepisy zobowiązują organ prowadzący dochodzenie nie tylko do udostępnienia podejrzanemu niezbęd­ nych informacji, ale również do działań mających na celu zwróce­ nie uwagi obrony na te informacje. 3.4  W praktyce te pozytywne i  rozsądne środki powinny pro­   wadzić między innymi do ograniczenia czasu i  kosztów docho­ dzenia, zapobiegając błędom prawnym i  ograniczając liczbę apelacji. 3.5  W ten sposób może dojść zatem do swego rodzaju pozy­ tywnej „rekompensaty” dodatkowych kosztów finansowych, na­ wet jeżeli byłyby one ograniczone, które niewątpliwie wiążą się z  przygotowaniem i  praktycznym zastosowaniem środków informacyjnych.

4.    Uwagi szczegółowe   4.1  Motyw 18 – stwierdzenie: „Informacji o  prawach należy udzielić […] wkrótce po rozpoczęciu postępowania karnego”, może wydawać się sprzeczne, dlatego też przydatne byłoby uści­ ślenie, kiedy dokładnie należy udzielić ustnie informacji lub po­ wiadomić na piśmie o oskarżeniu. 4.2  Motyw 19 – początkowe stwierdzenie: „informacje o  tych bezpośrednio przysługujących prawach proceduralnych”, wydaje się niejasne, w  związku z  czym należy doprecyzować charakter i zakres tychże praw proceduralnych istotnych zwłaszcza dla sku­ teczności obrony. 4.3  Motyw 21 – końcowe stwierdzenie: „powoduje on poważ­ ne zagrożenie dla […] bezpieczeństwa wewnętrznego państwa członkowskiego”, może się wydawać mgliste. Niemniej określe­ nie „poważne” należy uznać za konieczne dla uniknięcia możli­ wości kierowania się przez państwa członkowskie polityczną swobodą uznania pod pretekstem zagwarantowania „bezpieczeń­ stwa wewnętrznego”. 4.4  Motyw 22 – dla zwiększenia przejrzystości zakres sformu­ łowania: „mechanizm pozwalający sprawdzić, czy podejrzany”, może zostać uściślony poprzez dodanie po słowie „sprawdzić” wyrażenia: „poprzez podjęcie czynności formalnych”. 4.5  Art. 3 ust. 1 – słowo „szybko” można zastąpić bardziej pre­   cyzyjnym wyrażeniem: „od chwili podjęcia pierwszej czynności”. 4.6  Art.  3 ust.  2 ostatnie tiret – wyrażenie: „szybkie postawie­   nie przed sądem”, należy zastąpić wyrażeniem: „niezwłocznie po­ stawiony przed sędzią”, zresztą zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 3   Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. 4.7  Art. 4 ust. 1 – słowo „szybko” należałoby zastąpić bardziej    precyzyjnym wyrażeniem „niezwłocznie”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 48 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C54 - 58 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Europejska agenda cyfrowa”COM(2010) 245 wersja ostateczna

 • Dz. U. C54 - 51 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium COM(2010) 375 wersja ostateczna – 2010/0208 (COD)

 • Dz. U. C54 - 44 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji COM(2010) 484 wersja ostateczna – 2010/0250 (COD)

 • Dz. U. C54 - 42 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (UE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji pojazdów rolniczych i leśnych COM(2010) 395 wersja ostateczna – 2010/0212 (COD)

 • Dz. U. C54 - 37 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych COM(2010) 289 wersja ostateczna – 2010/0160 (COD)

 • Dz. U. C54 - 36 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej w ramach programu Galileo COM(2010) 550 wersja ostateczna – 2010/0282 (COD)

 • Dz. U. C54 - 35 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 460/2544 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania COM(2010) 520 wersja ostateczna – 2010/0274 (COD)

 • Dz. U. C54 - 34 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy COM(2010) 506 wersja ostateczna – 2010/0259 (COD)

 • Dz. U. C54 - 33 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół COM(2010) 510 wersja ostateczna – 2010/0264 (COD)

 • Dz. U. C54 - 32 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych COM(2010) 508 wersja ostateczna – 2010/0261 (COD)

 • Dz. U. C54 - 31 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar COM(2010) 507 wersja ostateczna – 2010/0260 (COD)

 • Dz. U. C54 - 24 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie stosunków EU – Rosja (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 20 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie bezpieczeństwa dostaw w rolnictwie i w sektorze spożywczym w UE (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 15 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 8 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Islandia jako kraj kandydujący” (opinia rozpoznawcza)

 • Dz. U. C54 - 1 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie strategii energetycznej na lata 2011–2020

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.