Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 51 - Strona 3

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium COM(2010) 375 wersja ostateczna – 2010/0208 (COD)

Data ogłoszenia:2011-02-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 51 - Strona 3

Strona 3 z 8

(3) AT, BG, IE, EL, CY, LV, LT, HU, LU, MT, NL, PL i SI. (4) COM(2010) 380 wersja ostateczna. (5) COM(2010) 375 wersja ostateczna.

Trybunałem Sprawiedliwości i w WTO środków przyjętych przez   dane państwo lub region na podstawie kryteriów etycznych czy moralnych. Ponadto obawy te zostały częściowo potwierdzone przez Wydział Prawny Parlamentu Europejskiego, który w swojej opinii z 17 listopada 2010 r. wyraził podobne obawy o zgodność   ewentualnego uzasadnienia krajowych restrykcji, np. w  oparciu   o moralność publiczną, z regułami rynku wewnętrznego UE i pra­ wem handlowym WTO. 3.    Obowiązujący system zatwierdzania GMO   3.1  Przyjęta na szczeblu europejskim procedura zatwierdzania powinna zapewniać wysoki poziom ochrony życia i zdrowia lu­ dzi, zdrowia i dobrostanu zwierząt, środowiska i interesów kon­   sumentów, przy zagwarantowaniu efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. 3.2  Obowiązujące przepisy w zakresie zatwierdzania i stosowa­ nia GMO opierają się na szeregu zasad (prawnych), które zdaniem EKES-u powinny być przestrzegane. W  tym kontekście należy przywołać w szczególności: — — — — — — niezależne zatwierdzanie opierające się na podstawach naukowych, wysoki poziom ochrony zdrowia i  środowiska zgodnie z zasadą przezorności, przestrzeganie zasad rynku wewnętrznego i  zobowiązań międzynarodowych, swobodę wyboru i przejrzystość w całym łańcuchu dostaw żywności, pewność prawa, zasadę pomocniczości i proporcjonalności.


3.3  Wnioski Komisji Europejskiej należy rozpatrywać w czaso­ wym i  merytorycznym związku z  realizacją konkluzji Rady z  grudnia 2008  r., w  których m.in. wzywano do zbadania obo­ wiązującego systemu zatwierdzania, co powinno zakończyć się przed końcem 2010 r. W szczególności obejmuje to ustanowie­ nie nowych wytycznych Europejskiego Urzędu ds.  Bezpieczeń­ stwa Żywności (EFSA) dotyczących oceny potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska (6), sprawozdanie Komisji Eu­ ropejskiej dotyczące usprawnienia monitorowania środowiska po udzielonym zatwierdzeniu oraz analizę społeczno-gospodarczych i  ekologicznych skutków uprawy GMO. Ponadto zostanie prze­ prowadzona ocena ram prawnych zarówno w zakresie zmodyfi­ kowanej genetycznie żywności i  pasz, jak i  w  zakresie uprawy   GMO. Do 2012  r. planuje się przeprowadzić całkowitą zmianę całego systemu zatwierdzania GMO. 3.4  Ponadto należy zwrócić uwagę na wpływ krajowych zaka­ zów i  ograniczeń uprawy na przepisy dotyczące współistnienia, ponieważ oba zagadnienia są ze sobą ściśle związane, a Komisja Europejska dąży do przyznania państwom członkowskim więk­ szej elastyczności również w tym zakresie. W tym kontekście is­ totne znaczenie mają ustalenia Komisji zawarte w  jej sprawozdaniu z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie realizacji wytycz­   nych dotyczących współistnienia (7).

(6) Zob. rozpoczęte konsultacje publiczne na temat projektu EFSA z 12 listopada. Konsultacje zakończą się 24 stycznia 2011 r., strona internetowa: www.efsa.europa.eu/en/press/news/gmo101112.htm. (7) COM(2009) 153 wersja ostateczna.

19.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 54/53

4.    Uwagi ogólne   4.1  Chociaż Komitet oczywiście nie wypowiadał się jeszcze w  sprawie konkretnego kształtu krajowych zakazów uprawy, to istnieją oświadczenia, które można uznać za merytorycznie po­ wiązane z przedmiotowym projektem rozporządzenia i które za­ chowują swoją ważność jako głos w dyskusji lub wnioski. 4.2  Na przykład w  swojej opinii z  inicjatywy własnej z  dnia 16  grudnia 2004  r. (8) Komitet przyjął obszerne stanowisko w  sprawie współistnienia GMO, rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego oraz przedstawił wnioski dotyczące sfery regula­ cyjnej. Stwierdził on w niej między innymi, że na szczeblu krajo­   wym należy uregulować konkretne środki, służące zapobieganiu pojawieniu się krzyżówek, zgodnie z  odpowiednimi warunkami regionalnymi, jak również regionalne postanowienia dotyczące uprawy lub zakazu uprawy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 51 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C54 - 58 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Europejska agenda cyfrowa”COM(2010) 245 wersja ostateczna

 • Dz. U. C54 - 48 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy …/…/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym COM(2010) 392 wersja ostateczna – 2010/0215 (COD)

 • Dz. U. C54 - 44 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji COM(2010) 484 wersja ostateczna – 2010/0250 (COD)

 • Dz. U. C54 - 42 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (UE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji pojazdów rolniczych i leśnych COM(2010) 395 wersja ostateczna – 2010/0212 (COD)

 • Dz. U. C54 - 37 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych COM(2010) 289 wersja ostateczna – 2010/0160 (COD)

 • Dz. U. C54 - 36 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej w ramach programu Galileo COM(2010) 550 wersja ostateczna – 2010/0282 (COD)

 • Dz. U. C54 - 35 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 460/2544 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania COM(2010) 520 wersja ostateczna – 2010/0274 (COD)

 • Dz. U. C54 - 34 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy COM(2010) 506 wersja ostateczna – 2010/0259 (COD)

 • Dz. U. C54 - 33 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół COM(2010) 510 wersja ostateczna – 2010/0264 (COD)

 • Dz. U. C54 - 32 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych COM(2010) 508 wersja ostateczna – 2010/0261 (COD)

 • Dz. U. C54 - 31 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar COM(2010) 507 wersja ostateczna – 2010/0260 (COD)

 • Dz. U. C54 - 24 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie stosunków EU – Rosja (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 20 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie bezpieczeństwa dostaw w rolnictwie i w sektorze spożywczym w UE (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 15 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 8 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Islandia jako kraj kandydujący” (opinia rozpoznawcza)

 • Dz. U. C54 - 1 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie strategii energetycznej na lata 2011–2020

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.