Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 51 - Strona 5

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium COM(2010) 375 wersja ostateczna – 2010/0208 (COD)

Data ogłoszenia:2011-02-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 51 - Strona 5

Strona 5 z 8

5.    Uwagi szczegółowe i otwarte kwestie   5.1    Kryteria ewentualnego zakazu lub ograniczenia uprawy   5.1.1  Na mocy dyrektywy 2001/18/WE dokonano harmoniza­ cji przepisów w zakresie zatwierdzania GMO, w tym przyjmowa­ nia środków ochronnych zgodnie z  art.  23 i  współistnienia zgodnie z  art.  26a. Podstawą jest art.  114 TFUE (dawny art.  95   TWE) dotyczący zbliżenia przepisów prawnych dla realizacji ce­ lów rynku wewnętrznego. W nowym art. 26b określono jedynie, że nawet w przypadku obowiązującego w całej UE zatwierdzenia uprawy GMO państwa członkowskie mogą jej zakazać. 5.1.2  Pojawia się zatem pytanie, w  jaki sposób krajowy zakaz uprawy może zostać wykluczony z ujednoliconego obszaru pra­ wa i  czy nie narusza to ogólnych podstaw prawnych rynku we­ wnętrznego. Ponadto, według niedawnej opinii Służby Prawnej


(8) Dz.U. C 157 z 28.6.2005, s. 155.

5.3.1  W celu zagwarantowania takiego systemu zatwierdzania, który byłby oparty na podstawach naukowych, należy zwrócić uwagę na zmianę wytycznych EFSA dotyczących oceny poten­ cjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska, które po wyrażeniu zgody przez państwa członkowskie powinny mieć charakter tak­ że normatywny. W tym kontekście EKES wyraża nadzieję, że bę­ dzie następował dalszy rozwój systemu opartego na podstawach naukowych i niezależnej oceny w ramach procedury zatwierdza­   nia, zgodnie z zasadą przezorności.

(9) Opinia Służby Prawnej Rady, 5 listopada 2010 r., 2010/0208(COD), 15696/10. (10) Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości C-165/08 (Komi­ sja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polsce) z  dnia 16  lipca 2009 r.

C 54/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2011

5.3.2  Zdaniem EKES-u należałoby rozważyć, czy w  ramach przeprowadzanej przez EFSA naukowej oceny ryzyka nie powin­ no się w większym zakresie zaangażować państw członkowskich w  odniesieniu do niektórych zagadnień. Na przykład na mocy rozporządzenia (WE) nr  178/2002 (11) utworzono EFSA w  celu sporządzania opinii naukowych na temat bezpieczeństwa żyw­ ności i  pasz, z  uwzględnieniem ryzyka środowiskowego. Oczy­ wiście wpływ GMO na środowisko monitoruje się również w  państwach członkowskich. Poszczególne państwa członkow­ skie mogą także dokładniej badać różne okoliczności w zakresie ochrony środowiska na swoim terytorium. Wyniki wymagałyby odpowiedniego zatwierdzenia przez EFSA.

zakresie współistnienia i odpowiedzialności, prawdopodobnie za­ chwiane zostaną równe warunki konkurencji w  tych sektorach rolnych, które nie zajmują się uprawą GMO. W każdym razie nie­ zbędne środki gwarantujące współistnienie wymagają nakładów i  kosztów, które należy uwzględnić przy wszystkich przyszłych rozwiązaniach. Z  drugiej strony swoboda wprowadzania GMO do obrotu mogłaby jednak przynieść korzyści w  zakresie sprze­ daży, przy czym ceny kształtują się zawsze w  zależności od za­ chowań konsumentów.

5.3.3  Ogólnie należałoby określić takie kryteria metodologicz­ ne, którym odpowiadałyby wszystkie prace naukowe wykonywa­ ne przez EFSA lub na jej rzecz. Powinny one obejmować nawet procedurę wzajemnej oceny i mogłyby służyć lepszej koordyna­ cji między EFSA a państwami członkowskimi (12). EKES jest świa­ dom, że EFSA stosuje formalnie najlepsze możliwe, całkowicie niezależne naukowo kryteria oceny ryzyka i dlatego jest organem UE cieszącym się dużym szacunkiem międzynarodowym. Ko­ nieczna jest ściślejsza współpraca w zakresie opracowywania me­ tod badawczych między EFSA a  instytutami badawczymi, uniwersytetami i niezależnymi badaczami zajmującymi się oceną   ryzyka w państwach członkowskich.

5.4.3  W porównaniu z  konwencjonalnymi roślinami rośliny zmodyfikowane genetycznie wymagają częściowo innych środ­ ków w zakresie techniki uprawy i pielęgnacji roślin, jak na przy­ kład odmiennych środków ochrony roślin, przy czym z uwagi na niedostateczny i niesprawny rynek wewnętrzny środków ochro­   ny roślin mogą pojawić się problemy z  ich dostępnością. Ten przykład powinien pokazać, w  jak zróżnicowanych warunkach rolnicy muszą podejmować swoje decyzje produkcyjne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 51 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C54 - 58 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Europejska agenda cyfrowa”COM(2010) 245 wersja ostateczna

 • Dz. U. C54 - 48 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy …/…/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym COM(2010) 392 wersja ostateczna – 2010/0215 (COD)

 • Dz. U. C54 - 44 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji COM(2010) 484 wersja ostateczna – 2010/0250 (COD)

 • Dz. U. C54 - 42 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (UE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji pojazdów rolniczych i leśnych COM(2010) 395 wersja ostateczna – 2010/0212 (COD)

 • Dz. U. C54 - 37 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych COM(2010) 289 wersja ostateczna – 2010/0160 (COD)

 • Dz. U. C54 - 36 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej w ramach programu Galileo COM(2010) 550 wersja ostateczna – 2010/0282 (COD)

 • Dz. U. C54 - 35 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 460/2544 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania COM(2010) 520 wersja ostateczna – 2010/0274 (COD)

 • Dz. U. C54 - 34 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy COM(2010) 506 wersja ostateczna – 2010/0259 (COD)

 • Dz. U. C54 - 33 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół COM(2010) 510 wersja ostateczna – 2010/0264 (COD)

 • Dz. U. C54 - 32 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych COM(2010) 508 wersja ostateczna – 2010/0261 (COD)

 • Dz. U. C54 - 31 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar COM(2010) 507 wersja ostateczna – 2010/0260 (COD)

 • Dz. U. C54 - 24 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie stosunków EU – Rosja (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 20 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie bezpieczeństwa dostaw w rolnictwie i w sektorze spożywczym w UE (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 15 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 8 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Islandia jako kraj kandydujący” (opinia rozpoznawcza)

 • Dz. U. C54 - 1 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie strategii energetycznej na lata 2011–2020

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.