Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 51 - Strona 7

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium COM(2010) 375 wersja ostateczna – 2010/0208 (COD)

Data ogłoszenia:2011-02-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 51 - Strona 7

Strona 7 z 8

5.8.3  Ewentualny zakaz uprawy, o którym mowa we wniosku Komisji, może wprawdzie złagodzić problem przypadkowego wymieszania czy skrzyżowania w przedmiotowych regionach, ale w  żadnym razie nie powinien spowodować zmniejszenia wysił­ ków na rzecz opracowania przepisów dotyczących długotermi­ nowego współistnienia różnych metod uprawy. Zgodnie   z zaleceniem Komitetu z 2004 r. (15) konieczne będzie minimal­ ne zharmonizowanie na szczeblu UE standardów w  zakresie współistnienia i  odpowiedzialności (lub ewentualnie określenie w  art.  26a prawnego wymogu nakazującego państwom człon­ kowskim przyjęcie tego rodzaju przepisów na szczeblu krajowym lub regionalnym) w celu zapewnienia swobody wyboru, równych reguł gry w  sektorze rolnictwa oraz kontroli społecznogospodarczych skutków uprawy GMO. Będzie to szczególnie is­ totne w przypadku regionów przygranicznych. 5.8.4  Jeżeli tworzenie przepisów dotyczących współistnienia miałoby w większym stopniu odbywać się na szczeblu krajowym lub regionalnym, to wymiana wiedzy i dobrych praktyk miałaby   tym większe znaczenie. Należy odpowiednio ukierunkować w tym zakresie działania Europejskiego Biura ds. Współistnienia Upraw (ECoB) oraz odpowiednio zaangażować zainteresowane podmioty na wszystkich szczeblach. 5.8.5  Ponadto w  dalszym ciągu otwarte pozostają kwestie do­ puszczalnej zawartości GMO w materiale siewnym oraz dopusz­ czalnej zawartości tych GMO, które nie zostały zatwierdzone w UE, przy wwozie do UE (dotyczy to przede wszystkim pasz). Te kwestie wymagają jeszcze rozstrzygnięcia przez Komisję Europej­ ską lub podjęcia pilnych działań na rzecz wdrożenia przedstawio­ nych przez Komisję wniosków.


5.7    Swoboda wyboru w ramach całego łańcucha dostaw żywności   5.7.1  Równie istotne jest odpowiednie uwzględnienie swobody wyboru zarówno producentów i  sprzedawców detalicznych, jak i konsumentów. Co do zasady producenci, będący przedsiębior­ cami, powinni mieć prawo swobodnego decydowania o  meto­ dach uprawy. Podobnie importerzy i  handlowcy powinni mieć możliwość prowadzenia swojej zgodnej z  prawem działalności zawodowej niezależnie od proponowanego nowego art. 26b. 5.7.2  Dlatego krajowe ograniczenia lub zakazy uprawy powin­ ny być zgodne z  ogólnymi zasadami zapisanymi w  traktatach, w szczególności z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. 5.7.3  Aby również konsumenci mieli swobodę dokonania wy­ boru pomiędzy żywnością zawierającą GMO a  ich pozbawioną, niezbędne są sprawnie funkcjonująca możliwość śledzenia i ety­ kietowanie, a także odpowiednia oferta, z której konsumenci będą chcieli skorzystać. W  tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na regionalną dostępność produktów. EKES podkreśla, że   konsumenci europejscy powinni być w  pełni świadomi faktu, iż ewentualny zakaz uprawy GMO w ich regionie lub kraju nie prze­ szkodzi w swobodnym wprowadzaniu tych produktów do obro­ tu na ich obszarze, i  że GMO o  wątpliwej identyfikowalności nadal będą masowo importowane z  krajów trzecich z  przezna­ czeniem na paszę dla zwierząt lub do spożycia przez ludzi.

5.9    Problemy transgraniczne i kwestie odpowiedzialności   5.9.1  W dalszym ciągu niewyjaśnione pozostają kwestie uregu­ lowań dotyczących odpowiedzialności w  razie przypadkowego zmieszania z  produktami zmodyfikowanymi genetycznie, zwłaszcza w  odniesieniu do zanieczyszczeń przekraczających granice państwowe. Obecnie brak jakichkolwiek obowiązków wzajemnego informowania między sąsiadującymi państwami członkowskimi o tym, gdzie uprawia się GMO. Informacje są czę­ sto wymieniane jedynie poprzez kontakty osobiste. 5.9.2  Jedna z  możliwych propozycji polega na tym, aby pań­ stwa członkowskie, przy granicach których uprawia się GMO, były zobowiązane do publikowania w Internecie informacji o ta­ kich uprawach również w  językach krajów sąsiadujących.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 54 POZ 51 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C54 - 58 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Europejska agenda cyfrowa”COM(2010) 245 wersja ostateczna

 • Dz. U. C54 - 48 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy …/…/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym COM(2010) 392 wersja ostateczna – 2010/0215 (COD)

 • Dz. U. C54 - 44 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji COM(2010) 484 wersja ostateczna – 2010/0250 (COD)

 • Dz. U. C54 - 42 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (UE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji pojazdów rolniczych i leśnych COM(2010) 395 wersja ostateczna – 2010/0212 (COD)

 • Dz. U. C54 - 37 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych COM(2010) 289 wersja ostateczna – 2010/0160 (COD)

 • Dz. U. C54 - 36 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej w ramach programu Galileo COM(2010) 550 wersja ostateczna – 2010/0282 (COD)

 • Dz. U. C54 - 35 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 460/2544 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania COM(2010) 520 wersja ostateczna – 2010/0274 (COD)

 • Dz. U. C54 - 34 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy COM(2010) 506 wersja ostateczna – 2010/0259 (COD)

 • Dz. U. C54 - 33 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół COM(2010) 510 wersja ostateczna – 2010/0264 (COD)

 • Dz. U. C54 - 32 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych COM(2010) 508 wersja ostateczna – 2010/0261 (COD)

 • Dz. U. C54 - 31 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar COM(2010) 507 wersja ostateczna – 2010/0260 (COD)

 • Dz. U. C54 - 24 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie stosunków EU – Rosja (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 20 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie bezpieczeństwa dostaw w rolnictwie i w sektorze spożywczym w UE (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 15 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C54 - 8 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Islandia jako kraj kandydujący” (opinia rozpoznawcza)

 • Dz. U. C54 - 1 z 201119.2.2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie strategii energetycznej na lata 2011–2020

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.