Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 55 POZ 6

Tytuł:

Sprawa C-103/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal — Zjednoczone Królestwo) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs przeciwko Weald Leasing Limited (Szósta dyrektywa VAT — Pojęcie praktyki stanowiącej nadużycie — Transakcje leasingu dokonywane przez grupę przedsiębiorstw w celu rozłożenia w czasie płatności podatku VAT niepodlegającego odliczeniu)

Data ogłoszenia:2011-02-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 55 POZ 6

C 55/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2011

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal — Zjednoczone Królestwo) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs przeciwko Weald Leasing Limited (Sprawa C-103/09) (1) (Szósta dyrektywa VAT — Pojęcie praktyki stanowiącej nadużycie — Transakcje leasingu dokonywane przez grupę przedsiębiorstw w celu rozłożenia w czasie płatności podatku VAT niepodlegającego odliczeniu) (2011/C 55/08) Język postępowania: angielski Sąd krajowy Court of Appeal Strony w postępowaniu przed sądem krajowym Strona skarżąca: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs Strona pozwana: Weald Leasing Limited Przedmiot Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — The Court of Appeal, Londyn — Wykładnia dyrektywy 77/388/EWG: Szósta dyrektywa z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1) — Pojęcie czynności stanowiących nadużycie — Transakcje leasingu i subleasingu dokonywane przez grupę przedsiębiorstw zajmującą się dostawami w znacznym stopniu zwolnionymi z podatku w celu rozłożenia w czasie ciężaru podatku VAT Sentencja 1) Korzyść podatkowa wynikająca z dokonania przez przedsiębiorstwo transakcji leasingowych w zakresie środków trwałych, takich jak będące przedmiotem sporu w sprawie przed sądem krajowym, zamiast bezpośredniego zakupu tych środków, nie stanowi korzyści podatkowej, której przyznanie byłoby sprzeczne z celem właściwych przepisów szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkow­ skich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku zmienionej dyrektywą Rady 95/7/WE z dnia 10 kwietnia 1995 r. i ustawodawstwa krajowego transponującego tę dyrektywę, o ile warunki umowne tych transakcji, w szczególności dotyczące określenia kwoty opłat leasingowych, odpowiadają normalnym warunkom rynkowym i o ile udział we wskazanych transakcjach pośredniczącej spółki trzeciej nie może stanowić przeszkody w stosowaniu tych przepisów, co podlega ocenie sądu krajowego. Okoliczność, że przedsiębiorstwo to nie wykonuje transakcji leasin­ gowych w ramach swych zwykłych transakcji handlowych, nie ma w tym zakresie znaczenia. 2) Jeżeli pewne warunki umowne transakcji leasingowych będących przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym lub


udział pośredniczącej spółki trzeciej w tych transakcjach stanowi­ łyby nadużycie, transakcje te powinny zostać przedefiniowane w taki sposób, aby odtworzyć sytuację, która istniałaby w braku warunków umownych stanowiących nadużycie lub w braku udziału tej spółki.

(1) Dz.U. C 129 z 6.6.2009.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State — Niderlandy) — Marc Michel Josemans przeciwko Burgemeester van Maastricht (Sprawa C-137/09) (1) (Swoboda świadczenia usług — Swobodny przepływ towarów — Zasada niedyskryminacji — Środek przyjęty przez organ administracji lokalnej, który zastrzega prawo wstępu do coffe­ eshopów dla rezydentów niderlandzkich — Sprzedaż tzw. narkotyków miękkich — Sprzedaż napojów bezalkoholowych i artykułów spożywczych — Cel zwalczania turystyki narkotykowej i związanych z nią uciążliwości — Porządek publiczny — Ochrona zdrowia publicznego — Spójność — Proporcjonalność) (2011/C 55/09) Język postępowania: niderlandzki Sąd krajowy Raad van State Strony w postępowaniu przed sądem krajowym Strona skarżąca: Marc Michel Josemans Strona pozwana: Burgemeester van Maastricht Przedmiot Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Raad van State — Wykładnia art. 12 WE, 18 WE, 29 WE i 49 WE — Turystyka narkotykowa — Gminne rozporządzenie porządkowe zabraniające nierezydentom wstępu do coffees­ hopów, w których sprzedaje się środki odurzające — Porządek publiczny — Odmienne traktowanie Sentencja 1) Podmiot prowadzący coffeeshop w ramach działalności polegającej na sprzedaży środków odurzających niezaliczających się do obrotu ściśle nadzorowanego przez właściwe organy w celu wykorzystania ich do celów medycznych lub naukowych nie może powoływać się na art. 12 WE, 18 WE, 29 WE ani 49 WE, aby sprzeciwić się uregulowaniu gminnemu takiemu jak to będące przedmiotem sporu przed sądem krajowym, które zakazuje udzielania wstępu do takich lokali osobom niezamieszkałym w Niderlandach. W odniesieniu do działalności polegającej na sprzedaży napojów bezalkoholowych i artykułów spożywczych w tych samych lokalach podmiot taki może skutecznie powoływać się na art. 49 WE i nast.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 55 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C55 - 38 z 201119.2.2011

  Sprawa F-116/10: Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2010 r. — Gozi przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 37 z 201119.2.2011

  Sprawa F-100/10: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2010 r. — AM przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C55 - 37 z 201119.2.2011

  Sprawa F-114/10: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2010 r. — Bowles i in. przeciwko EBC

 • Dz. U. C55 - 36 z 201119.2.2011

  Sprawa F-77/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 stycznia 2011 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Służba publiczna — Urzędnicy — System odpowiedzialności dyscyplinarnej — Postępowanie dyscyplinarne — Artykuł 22a i artykuł 22b regulaminu pracowniczego — Bezstronność — Rozsądny termin)

 • Dz. U. C55 - 36 z 201119.2.2011

  Sprawa F-57/10: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2010 r. — Pedeferri i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 36 z 201119.2.2011

  Sprawa F-90/10: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2010 r. — Florentiny przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C55 - 35 z 201119.2.2011

  Sprawa T-163/09: Postanowienie Sądu z dnia 13 grudnia 2010 r. — Martinet przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 35 z 201119.2.2011

  Sprawa T-2/10: Postanowienie Sądu z dnia 15 grudnia 2010 r. — De Lucia przeciwko OHIM — Galbani (De Lucia La natura pratica del gusto)

 • Dz. U. C55 - 34 z 201119.2.2011

  Sprawa T-10/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 27 października 2010 r. w sprawie F-60/09 Gerhard Birkhoff przeciwko Komisji, wniesione w dniu 3 stycznia 2011 r. przez Gerharda Birkhoffa

 • Dz. U. C55 - 34 z 201119.2.2011

  Sprawa T-3/08: Postanowienie Sądu z dnia 10 stycznia 2011 r. — Coedo Suárez przeciwko Radzie

 • Dz. U. C55 - 34 z 201119.2.2011

  Sprawy połączone od T-444/08 do T-448/08: Postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. — FIFA przeciwko OHIM — Ferrero (WORLD CUP 2006 i in.)

 • Dz. U. C55 - 33 z 201119.2.2011

  Sprawa T-594/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 6 października 2010 r. w sprawie F-2/10 Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 21 grudnia 2010 r. przez Luigiego Marcuccia

 • Dz. U. C55 - 32 z 201119.2.2011

  Sprawa T-584/10: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2010 r. — Yilmaz przeciwko OHIM — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO)

 • Dz. U. C55 - 32 z 201119.2.2011

  Sprawa T-591/10: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2010 r. — Castiglioni przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 31 z 201119.2.2011

  Sprawa T-583/10: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2010 r. — Deutsche Telekom przeciwko OHIM — TeliaSonera Denmark (odcień koloru fuksji)

 • Dz. U. C55 - 30 z 201119.2.2011

  Sprawa T-579/10: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2010 r. — macros consult przeciwko OHIM — MIP Metro (makro)

 • Dz. U. C55 - 30 z 201119.2.2011

  Sprawa T-582/10: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2010 r. — Acron i Dorogobuzh przeciwko Radzie

 • Dz. U. C55 - 29 z 201119.2.2011

  Sprawa T-576/10: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2010 r. — Trefilerías Quijano przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 29 z 201119.2.2011

  Sprawa T-577/10: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2010 r. — Trenzas y Cables de Acero przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 29 z 201119.2.2011

  Sprawa T-578/10: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2010 r. — Global Steel Wire przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 28 z 201119.2.2011

  Sprawa T-575/10: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2010 r. — Moreda-Riviere Trefilerías przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 27 z 201119.2.2011

  Sprawa T-566/10: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2010 r. — Ertmer przeciwko OHIM — Caterpillar (erkat)

 • Dz. U. C55 - 27 z 201119.2.2011

  Sprawa T-573/10: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2010 r. — Octapharma Pharmazeutika przeciwko Europejskiej Agencji Leków

 • Dz. U. C55 - 26 z 201119.2.2011

  Sprawa T-565/10: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2010 r. — ThyssenKrupp Steel Europe przeciwko OHIM (Highprotect)

 • Dz. U. C55 - 25 z 201119.2.2011

  Sprawa T-564/10: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2010 r. — Quimitécnica.com i de Mello przeciwko Komisji Europejskiej

 • Dz. U. C55 - 24 z 201119.2.2011

  Sprawa T-385/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 7 grudnia 2010 r. — ArcelorMittal Wire France i in. przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Konkurencja — Decyzja Komisji nakładająca grzywnę — Gwarancja bankowa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Szkoda finansowa — Brak wyjątkowych okoliczności — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C55 - 24 z 201119.2.2011

  Sprawa T-507/10: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 17 grudnia 2010 r. — Uspaskich przeciwko Parlamentowi (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Uchylenie immunitetu członka Parlamentu Europejskiego — Wniosek o zawieszenie wykonania)

 • Dz. U. C55 - 24 z 201119.2.2011

  Sprawa T-360/10: Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2010 r. — Tecnimed przeciwko OHIM — Ecobrands (ZAPPER-CLICK)

 • Dz. U. C55 - 23 z 201119.2.2011

  Sprawa T-38/10 P: Postanowienie Sadu z dnia 17 grudnia 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Odpowiedzialność pozaumowna — Zwrot podlegających zwrotowi kosztów — Zarzut równoległego postępowania — Uchybienia proceduralne — Skarga częściowo oczywiście niedopuszczalna, a częściowo oczywiście bezzasadna)

 • Dz. U. C55 - 23 z 201119.2.2011

  Sprawa T-48/10 P: Postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. — Meister przeciwko OHIM (Odwołanie — Służba Publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2008 r. — Decyzja o przyznaniu punktów w ramach postępowania w sprawie awansu — Wzmianka dotycząca punktów nagromadzonych z tytułu poprzedniego postępowania w sprawie awansu — Przeinaczenie faktów — Ciężar kosztów postępowania — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

 • Dz. U. C55 - 22 z 201119.2.2011

  Sprawa T-164/09: Postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. — Kitou przeciwko EIOD (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C55 - 22 z 201119.2.2011

  Sprawy połączone T-219/09 i T-326/09: Postanowienie Sądu z dnia 15 grudnia 2010 r. — Albertini i in. oraz Donnelly przeciwko Parlamentowi (Skarga o stwierdzenie nieważności — System uzupełniających świadczeń emerytalnych dla posłów do Parlamentu Europejskiego — Zmiana systemu uzupełniających świadczeń emerytalnych — Akt o charakterze generalnym — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C55 - 22 z 201119.2.2011

  Sprawa T-394/09: Postanowienie Sądu z dnia 14 grudnia 2010 r. — General Bearing przeciwko OHIM (GENERAL BEARING CORPORATION) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GENERAL BEARING CORPORATION — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dz. U. C55 - 21 z 201119.2.2011

  Sprawa T-362/08: Wyrok Sądu z dnia 13 stycznia 2011 r. — IFAW Internationaler Tierschutz Fonds przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące wykonania projektu przemysłowego w obszarze chronionym zgodnie z dyrektywą 92/43/EWG — Dokumenty pochodzące od państwa członkowskiego — Sprzeciw zgłoszony przez państwo członkowskie — Częściowa odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący polityki gospodarczej państwa członkowskiego — Artykuł 4 ust. 5–7 rozporządzenia nr 1049/2001)

 • Dz. U. C55 - 21 z 201119.2.2011

  Sprawa T-28/09: Wyrok Sądu z dnia 13 stycznia 2011 r. — Park przeciwko OHIM — Bae (PINE TREE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy PINE TREE — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Artykuł 50 ust. 1 lit. a) i art. 55 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C55 - 20 z 201119.2.2011

  Sprawa C-597/10: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C55 - 19 z 201119.2.2011

  Sprawa C-568/10: Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C55 - 19 z 201119.2.2011

  Sprawa C-576/10: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C55 - 18 z 201119.2.2011

  Sprawa C-552/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 24 listopada 2010 r. w sprawie T-119/06: Usha Martin Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 9 września 2010 r. przez Usha Martin Ltd

 • Dz. U. C55 - 18 z 201119.2.2011

  Sprawa C-559/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) w dniu 29 listopada 2010 r. — Deli Ostrich NV przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C55 - 17 z 201119.2.2011

  Sprawa C-497/10 PPU: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Zjednoczone Królestwo) — Barbara Mercredi przeciwko Richardowi Chaffe’owi (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Sprawy małżeńskie oraz odpowiedzialność rodzicielska — Dzieci, których rodzice nie są małżeństwem — Pojęcie zwykłego pobytu niemowlęcia — Pojęcie prawa do pieczy)

 • Dz. U. C55 - 16 z 201119.2.2011

  Sprawa C-131/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgia) — Corman SA przeciwko Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB) (Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 — Artykuł 3 — Przedawnienie w zakresie postępowań — Termin — Zasady sektorowe — Rozporządzenie (WE) nr 2571/97 — Zróżnicowane stosowanie przepisów o przedawnieniu w przypadku popełnienia nieprawidłowości przez beneficjenta dotacji lub jego kontrahentów)

 • Dz. U. C55 - 16 z 201119.2.2011

  Sprawa C-233/10: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2007/44/WE — Ocena ostrożnościowa przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora finansowego — Zasady proceduralne i kryteria oceny)

 • Dz. U. C55 - 15 z 201119.2.2011

  Sprawa C-480/09 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. — AceaElectrabel Produzione SpA przeciwko Komisji Europejskiej, Electrabel SA (Odwołanie — Pomoc państwa — Pomoc uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem — Warunek uprzedniego zwrotu przez beneficjenta wcześniejszej pomocy uznanej za przyznaną bezprawnie — Pojęcie „jednostka gospodarcza” — Wspólna kontrola sprawowana przez dwie różne spółki dominujące — Przeinaczenie zarzutów podniesionych w skardze — Błędy i braki uzasadnienia)

 • Dz. U. C55 - 15 z 201119.2.2011

  Sprawa C-31/10: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Minerva Kulturreisen GmbH przeciwko Finanzamt Freital (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 26 — Specjalny system dla biur podróży i organizatorów wycieczek — Zakres stosowania — Sprzedaż biletów do opery bez dodatkowych usług)

 • Dz. U. C55 - 14 z 201119.2.2011

  Sprawa C-433/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatki — Dyrektywa 2006/112/WE — Podatek VAT — Podstawa opodatkowania — Podatek pobierany przy dostawie uprzednio niezarejestrowanych pojazdów w danym państwie członkowskim wedle ich wartości i średniego zużycia paliwa — „Normverbrauchsabgabe”)

 • Dz. U. C55 - 14 z 201119.2.2011

  Sprawy połączone C-444/09 i C-456/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Juzgado Contencioso Administrativo de la Coruña i Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra (Hiszpania) — Rosa María Gavieiro Gavieiro (sprawa C-444/09), Ana María Iglesias Torres (sprawa C-456/09) przeciwko Consejería de Educación e Ordenación Universitária de la Xunta de Galicia (Polityka społeczna — Dyrektywa 1990/70/WE — Klauzula 4 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC — Zasada niedyskryminacji — Zastosowanie porozumienia ramowego względem pracowników tymczasowych wspólnoty autonomicznej — Uregulowanie krajowe ustanawiające odmienne traktowanie w zakresie przyznawania dodatku za wysługę lat wyłącznie z uwagi na tymczasowy charakter stosunku zatrudnienia — Obowiązek uznania z mocą wsteczną prawa do dodatku za wysługę lat)

 • Dz. U. C55 - 13 z 201119.2.2011

  Sprawa C-421/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austria) — Humanplasma GmbH przeciwko Republik Österreich (Artykuły 28 WE i 30 WE — Uregulowanie krajowe zakazujące przywozu produktów z krwi oddanej nie w całości nieodpłatnie)

 • Dz. U. C55 - 13 z 201119.2.2011

  Sprawa C-430/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Euro Tyre Holding BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 8 ust. 1 lit. a) i b), art. 28a ust. 1 lit. a), art. 28b część A ust. 1 oraz art. 28c część A lit. a) akapit pierwszy — Zwolnienie dostawy towarów wysłanych lub transportowanych wewnątrz Unii — Kolejne dostawy tych samych towarów prowadzące do jednej wysyłki lub jednego transportu wewnątrzwspólnotowego)

 • Dz. U. C55 - 12 z 201119.2.2011

  Sprawa C-339/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud — Republika Czeska) — Skoma-Lux sro przeciwko Celní ředitelství Olomouc (Wspólna Taryfa Celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura Scalona — Pozycje 2204 i 2206 — Fermentowany napój na bazie świeżych winogron — Rzeczywista objętościowa moc alkoholu od 15,8 % do 16,1 % — Dodawanie alkoholu kukurydzianego i cukru buraczanego w trakcie produkcji)

 • Dz. U. C55 - 12 z 201119.2.2011

  Sprawa C-340/09: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 1999/22/WE — Artykuł 4 ust. 2–5 — Trzymanie dzikich zwierząt — Ogrody zoologiczne)

 • Dz. U. C55 - 12 z 201119.2.2011

  Sprawa C-362/09 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. — Athinaïki Techniki AE przeciwko Komisji Europejskiej, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Odwołanie — Pomoc państwa — Skarga do Komisji — Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie skargi do Komisji — Cofnięcie decyzji o umorzeniu postępowania — Przesłanki legalności cofnięcia decyzji — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999)

 • Dz. U. C55 - 11 z 201119.2.2011

  Sprawa C-296/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België — Belgia) — Vlaamse Gemeenschap przeciwko Mauritsowi Baesenowi (Zabezpieczenie społeczne — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuł 13 ust. 2 lit. d) — Termin „personel równorzędny” z urzędnikami — Umowa o pracę zawarta z organem władzy publicznej)

 • Dz. U. C55 - 11 z 201119.2.2011

  Sprawy połączone C-300/09 i C-301/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State — Niderlandy) — Staatssecretaris van Justitie przeciwko F. Toprakowi (C-300/09), I. Oguzowi (C-301/09) (Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Swobodny przepływ pracowników — Zasada „standstill” zawarta w art. 13 decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia — Zakaz wprowadzania przez państwa członkowskie nowych ograniczeń w dostępie do rynku pracy)

 • Dz. U. C55 - 10 z 201119.2.2011

  Sprawa C-285/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 7 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — postępowanie karne przeciwko R (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 28c część A lit. a) — Oszustwo w podatku VAT — Odmowa zwolnienia z podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów — Czynne uczestnictwo sprzedawcy w oszustwie — Kompetencje państw członkowskich w ramach zwalczania oszustw podatkowych, unikania opodatkowania i ewentualnych nadużyć)

 • Dz. U. C55 - 9 z 201119.2.2011

  Sprawa C-270/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Session (Szkocja), Edynburg — Zjednoczone Królestwo) — Macdonald Resorts Limited przeciwko The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (VAT — Szósta dyrektywa 77/388/EWG — Zwolnienia — Artykuł 13 część B lit. b) — Najem nieruchomości — Sprzedaż praw umownych przekształcanych na prawo do korzystania w czasie oznaczonym z wakacyjnych obiektów mieszkalnych)

 • Dz. U. C55 - 9 z 201119.2.2011

  Sprawa C-279/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammergericht Berlin — Niemcy) — DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft mbH przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Prawo do skutecznej ochrony sądowej praw wynikających z prawa Unii — Prawo do sądu — Pomoc prawna — Przepisy krajowe odmawiające pomocy prawnej osobom prawnym w przypadku braku interesu ogólnego)

 • Dz. U. C55 - 8 z 201119.2.2011

  Sprawa C-241/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles — Belgia) — Fluxys SA przeciwko Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg) (Odesłanie prejudycjalne — Właściwość Trybunału — Częściowe wycofanie skargi przez skarżącą w postępowaniu krajowym — Zmiana odnośnych ram prawnych — Odpowiedź Trybunału nie jest już konieczna dla rozstrzygnięcia sporu — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C55 - 8 z 201119.2.2011

  Sprawa C-266/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Niderlandy) — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co. przeciwko College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, dawniej College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Środowisko naturalne — Środki ochrony roślin — Dyrektywa 91/414/EWG — Publiczny dostęp do informacji — Dyrektywy 90/313/EWG i 2003/4/WE — Stosowanie w czasie — Pojęcie informacji o środowisku — Poufność informacji handlowych i przemysłowych)

 • Dz. U. C55 - 7 z 201119.2.2011

  Sprawa C-163/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Zjednoczone Królestwo) — Repertoire Culinaire Ltd przeciwko The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Dyrektywa 92/83/EWG — Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych — Artykuł 20 tiret pierwsze oraz art. 27 ust. 1 lit. e) oraz f) — Wino, porto i koniak przeznaczone do gotowania)

 • Dz. U. C55 - 7 z 201119.2.2011

  Sprawa C-239/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin — Niemcy) — Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG przeciwko BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (Pomoc państwa — Pomoc przyznana przez Republikę Federalną Niemiec na zakup gruntów — Program prywatyzacji gruntów i restrukturyzacji rolnictwa w nowych landach niemieckich)

 • Dz. U. C55 - 6 z 201119.2.2011

  Sprawa C-137/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State — Niderlandy) — Marc Michel Josemans przeciwko Burgemeester van Maastricht (Swoboda świadczenia usług — Swobodny przepływ towarów — Zasada niedyskryminacji — Środek przyjęty przez organ administracji lokalnej, który zastrzega prawo wstępu do coffeeshopów dla rezydentów niderlandzkich — Sprzedaż tzw. narkotyków miękkich — Sprzedaż napojów bezalkoholowych i artykułów spożywczych — Cel zwalczania turystyki narkotykowej i związanych z nią uciążliwości — Porządek publiczny — Ochrona zdrowia publicznego — Spójność — Proporcjonalność)

 • Dz. U. C55 - 5 z 201119.2.2011

  Sprawa C-89/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swoboda przedsiębiorczości — Artykuł 43 WE — Zdrowie publiczne — Prowadzenie laboratoriów analiz biomedycznych — Przepisy krajowe ograniczające do 25 % kapitału zakładowego udział wspólników niewykonujących zawodu biologa — Zakaz posiadania udziałów w więcej niż dwóch spółkach prowadzących wspólnie jedno lub kilka laboratoriów analiz biomedycznych — Cel zmierzający do zapewnienia niezależności zawodowej biologów — Cel zmierzający do utrzymania różnorodności ofert w dziedzinie biomedycyny — Spójność — Proporcjonalność)

 • Dz. U. C55 - 4 z 201119.2.2011

  Sprawy połączone C-585/08 i C-144/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 7 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — Peter Pammer przeciwko Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08), Hotel Alpenhof GesmbH przeciwko Oliverowi Hellerowi (C-144/09) (Jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych — Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Artykuł 15 ust. 1 lit. c) i ust. 3 — Jurysdykcja w sprawach dotyczących umów zawartych przez konsumentów — Umowa podróży frachtowcem — Pojęcie „impreza turystyczna” — Umowa hotelowa — Prezentacja podróży i hotelu na stronie internetowej — Pojęcie działalności „kierowanej do” państwa członkowskiego, w którym konsument ma miejsce zamieszkania — Kryteria — Dostępność strony internetowej)

 • Dz. U. C55 - 3 z 201119.2.2011

  Sprawa C-537/08 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. — Kahla/Thüringen Porzellan GmbH przeciwko Freistaat Thüringen, Republice Federalnej Niemiec i Komisji Europejskiej (Odwołanie — Pomoc państwa — Decyzja Komisji stwierdzająca niezgodność pomocy ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań)

 • Dz. U. C55 - 3 z 201119.2.2011

  Sprawa C-568/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Assen — Niderlandy) — Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, van Spijker Infrabouw BV, de Jonge Konstruktie BV przeciwko Provincie Drenthe (Zamówienia publiczne — Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane — Dyrektywa 89/665/EWG — Obowiązek zapewnienia postępowania odwoławczego przez państwa członkowskie — Uregulowania krajowe pozwalające sędziemu orzekającemu w przedmiocie środków tymczasowych zezwolić na wydanie decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego, która może później zostać uznana za niezgodną z normami prawa Unii przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty — Zgodność z dyrektywą — Przyznanie odszkodowania poszkodowanym oferentom — Przesłanki)

 • Dz. U. C55 - 2 z 201119.2.2011

  Sprawa C-303/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — Land Baden-Württemberg przeciwko Metinowi Bozkurtowi (Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Łączenie rodzin — Artykuł 7 akapit pierwszy decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia — Małżonek pracownicy tureckiej, który zamieszkiwał z nią przez ponad pięć lat — Zachowanie prawa pobytu po rozwodzie — Skazanie zainteresowanego za akty przemocy wobec byłej żony — Nadużycie prawa)

 • Dz. U. C55 - 2 z 201119.2.2011

  Sprawa C-439/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 7 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel — Belgia) — Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers „VEBIC” VZW przeciwko Raad voor de Mededinging, Minister van Economie (Polityka konkurencji — Procedura krajowa — Interwencja krajowych organów ochrony konkurencji w postępowaniach sądowych — Krajowy organ ochrony konkurencji mający charakter mieszany sądowy i administracyjny — Skarga na decyzję takiego organu — Rozporządzenie (WE) nr 1/2003)

 • Dz. U. C55 - 1 z 201119.2.2011

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 46 z 12.2.2011.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.