Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 885/2004, z dnia 26 kwietnia 2004, r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000, (WE) nr 2157/2001, (WE) nr 152/2002, (WE) nr 1499/2002, (WE) nr 1500/2003 i (WE) nr 1798/2003, decyzje nr 1719/1999/WE, nr 1720/1999/WE, nr 253/2000/WE, nr 508/2000/WE, nr 1031/2000/WE, nr 163/2001/WE, nr 2235/2002/WE i nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzje Rady 1999/382/WE, 2000/821/WE, 2003/17/WE i 2003/893/WE w zakresie swobodnego przepływu towarów, prawa spółek, rolnictwa, opodatkowania, edukacji i kształcenia, kultury i polityki audiowizualnej oraz stosunków zewnętrznych, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

Data ogłoszenia:2004-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 1

Strona 1 z 7
1.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 885/2004, z dnia 26 kwietnia 2004, r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000, (WE) nr 2157/2001, (WE) nr 152/2002, (WE) nr 1499/2002, (WE) nr 1500/2003 i (WE) nr 1798/2003, decyzje nr 1719/1999/WE, nr 1720/1999/WE, nr 253/ 2000/WE, nr 508/2000/WE, nr 1031/2000/WE, nr 163/2001/WE, nr 2235/2002/WE i nr 291/2003/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzje Rady 1999/382/WE, 2000/821/WE, 2003/17/WE i 2003/893/WE w zakresie swobodnego przepływu towarów, prawa spółek, rolnictwa, opodatkowania, edukacji i kształcenia, kultury i polityki audiowizualnej oraz stosunków zewnętrznych, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (zwany dalej „Traktatem o Przystąpieniu”) (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3, uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (zwany dalej „Aktem Przystąpienia”) (2), w szczególności jego art. 57, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000 (4), (WE) nr 2157/2001 (5), (WE) nr 152/2002 (6), (WE) nr 1499/2002 (7), (WE) nr 1500/2003 (8) i (WE) nr 1798/ 2003 (9), decyzje nr 1719/1999/WE (10), nr 1720/1999/ WE (11), nr 253/2000/WE (12), nr 508/2000/WE (13), nr 1031/2000/WE (14), nr 163/2001/WE (15), nr 2235/ 2002/WE (16) i nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (17), oraz decyzje Rady 1999/382/WE (18), 2000/821/WE (19), 2003/17/WE (20) i 2003/893/WE (21),

Dla niektórych aktów, które pozostaną w mocy po 1 maja 2004 r. i które wymagają dostosowania w następstwie przystąpienia, niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w Akcie Przystąpienia lub zostały przewidziane ale należy do nich wprowadzić kolejne zmiany. Wszystkie te dostosowania muszą zostać przyjęte przed przystąpieniem tak, aby można je było stosować od dnia przystąpienia. Zgodnie z art. 57 ust. 2 Aktu Przystąpienia, dostosowania te powinny zostać przyjęte przez Radę we wszystkich przypadkach gdy Rada przyjęła akt pierwotny samodzielnie lub wspólnie z Parlamentem Europejskim.

(2)

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 17. (2) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.

(3) Dz.U. L 304 z 21.11.2003, str. 1. (4) Dz.U. L 159 z 30.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 149/2003 (Dz.U. L 30 z 5.2.2003, str. 1). (5) Dz.U. L 294 z 10.11.2001, str. 1. (6) Dz.U. L 25 z 29.1.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (7) Dz.U. L 227 z 23.8.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1445/2003 (Dz.U. L 206 z 15.8.2003, str. 1.) (8) Dz.U. L 216 z 28.8.2003, str. 1. 9) Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 1. ( (10) Dz.U. L 203 z 3.8.1999, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją nr 2046/2002/WE (Dz.U. L 316 z 20.11.2002, str. 4). (11) Dz.U. L 203 z 3.8.1999, str. 9. Decyzja zmieniona decyzją nr 2045/2002/WE (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L168 - 68 z 20041.5.2004

    Dyrektywa Komisji 2004/79/WE z dnia 4 marca 2004 r. dostosowująca dyrektywę nr 2002/94/EC w dziedzinie opodatkowania, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

  • Dz. U. L168 - 35 z 20041.5.2004

    Dyrektywa Rady 2004/66/WE, z dnia 26 kwietnia 2004 r., dostosowująca dyrektywy 1999/45/WE, 2002/83/WE, 2003/37/WE i 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 77/388/EWG, 91/414/EWG, 96/26/EWG, 2003/48/WE i 2003/49/WE Rady w zakresie swobodnego przepływu towarów, swobody świadczenia usług, rolnictwa, polityki transportowej, opodatkowania, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

  • Dz. U. L168 - 14 z 20041.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2004, z dnia 4 marca 2004, dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, polityki konkurencji, rolnictwa, środowiska i stosunków zewnętrznych ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.