Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2004, z dnia 4 marca 2004, dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, polityki konkurencji, rolnictwa, środowiska i stosunków zewnętrznych ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

Data ogłoszenia:2004-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 14

Strona 1 z 13
L 168/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 886/2004, z dnia 4 marca 2004, dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, polityki konkurencji, rolnictwa, środowiska i stosunków zewnętrznych ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1), a w szczególności jego art. 2 ust. 3, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (2), a w szczególności jego art. 57 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

76/2002 (7), (WE) nr 349/2003 (8) i (WE) nr 358/ 2003 (9), jak również decyzje Komisji 2000/657/ WE (10), 2002/602/EWWiS (11), 1469/2002/EWWiS (12) i 2003/122/WE (13).

(4)

Należy uchylić decyzję Komisji 2003/450/EC z dnia 18 czerwca 2003 r. uznającą przepisy w Republice Czeskiej dotyczące zwalczania Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et al. jako równoważne przepisom wspólnotowym (14),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W odniesieniu do niektórych aktów, które pozostają ważne po 1 maja 2004 r. i wymagają dostosowania ze względu na przystąpienie, niezbędne dostosowania nie zostały uwzględnione w Akcie Przystąpienia z 2003 r. lub zostały uwzględnione, ale wymagają dalszych dostosowań. Wszystkie te dostosowania muszą być przyjęte przed przystąpieniem, aby były stosowane od dnia przystąpienia. Zgodnie z art. 57 ust. 2 Aktu Przystąpienia podobne dostosowania mają być przyjęte przez Komisję we wszystkich przypadkach, w których Komisja przyjęła początkowy akt. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia Komisji (WE) nr 1474/2000 (3), (WE) nr 1477/2000 (4), (WE) nr 1520/2000 (5), (WE) nr 1488/2001 (6), (WE) nr

Artykuł 1 Rozporządzenia (WE) nr 1474/2000, (WE) nr 1477/2000, (WE) nr 1520/2000, (WE) nr 1488/2001, (WE) nr 76/2002, (WE) nr 349/2003(WE) i (WE) nr 358/2003 oraz decyzje 2000/657/ WE, 2002/602/EWWiS, 1469/2002/EWWiS i 2003/122/WE zostają zmienione w sposób określony w Załączniku. Artykuł 2

(2)

Decyzja 2003/450/WE traci moc. Artykuł 3 Rozporządzenie wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 4 marca 2004 W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Członek Komisji

Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 17. Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33. Dz.U. L 171 z 11.7.2000, str. 11. Dz.U. L 171 z 11.7.2000, str. 44. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1446/2002 (Dz.U. L 213 z 9.8.2002, str. 3). (5) Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 740/2003 (Dz.U. L 106 z 29.4.2003, str. 12). (6) Dz.U. L 196 z 20.7.2001, str. 9. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1914/2003 (Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 27).

(1) (2) (3) (4)

(7) Dz.U. L 16 z 18.1.2002, str. 3. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (8) Dz.U. L 51 z 26.2.2003, str. 3. (9) Dz.U. L 53 z 28.2.2003, str. 8. (10) Dz.U. L 275 z 27.10.2000, str. 44. Decyzja zmieniona decyzją 2003/508/WE (Dz.U. L 174 z 12.7.2003, str. 10). (11) Dz.U. L 195 z 24.7.2002, str. 38. Decyzja zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 57/2004 (Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 1). (12) Dz.U. L 222 z 19.8.2002, str. 1. (13) Dz.U. L 49 z 22.2.2003, str. 15. (14) Dz.U. L 151 z 19.6.2003, str. 42.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L168 - 68 z 20041.5.2004

    Dyrektywa Komisji 2004/79/WE z dnia 4 marca 2004 r. dostosowująca dyrektywę nr 2002/94/EC w dziedzinie opodatkowania, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

  • Dz. U. L168 - 35 z 20041.5.2004

    Dyrektywa Rady 2004/66/WE, z dnia 26 kwietnia 2004 r., dostosowująca dyrektywy 1999/45/WE, 2002/83/WE, 2003/37/WE i 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 77/388/EWG, 91/414/EWG, 96/26/EWG, 2003/48/WE i 2003/49/WE Rady w zakresie swobodnego przepływu towarów, swobody świadczenia usług, rolnictwa, polityki transportowej, opodatkowania, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

  • Dz. U. L168 - 1 z 20041.5.2004

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 885/2004, z dnia 26 kwietnia 2004, r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000, (WE) nr 2157/2001, (WE) nr 152/2002, (WE) nr 1499/2002, (WE) nr 1500/2003 i (WE) nr 1798/2003, decyzje nr 1719/1999/WE, nr 1720/1999/WE, nr 253/2000/WE, nr 508/2000/WE, nr 1031/2000/WE, nr 163/2001/WE, nr 2235/2002/WE i nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzje Rady 1999/382/WE, 2000/821/WE, 2003/17/WE i 2003/893/WE w zakresie swobodnego przepływu towarów, prawa spółek, rolnictwa, opodatkowania, edukacji i kształcenia, kultury i polityki audiowizualnej oraz stosunków zewnętrznych, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.