Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 35 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2004/66/WE, z dnia 26 kwietnia 2004 r., dostosowująca dyrektywy 1999/45/WE, 2002/83/WE, 2003/37/WE i 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 77/388/EWG, 91/414/EWG, 96/26/EWG, 2003/48/WE i 2003/49/WE Rady w zakresie swobodnego przepływu towarów, swobody świadczenia usług, rolnictwa, polityki transportowej, opodatkowania, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

Data ogłoszenia:2004-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 35 - Strona 2

Strona 2 z 22

2)

Zgodnie z art. 57 ust. 2 Aktu Przystąpienia, dostosowania te powinny zostać przyjęte przez Radę we wszystkich przypadkach, gdy Rada przyjęła akt pierwotny samodzielnie lub wspólnie z Parlamentem Europejskim;

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 17. (2) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.

L 168/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2004

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie od dnia wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu i jedynie pod warunkiem jego wejścia w życie. Artykuł 4


Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 26 kwietnia 2004 r. W imieniu Rady

B. COWEN

Przewodniczący

1.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/37

ZAŁĄCZNIK I: SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW A. POJAZDY SILNIKOWE

Dyrektywa 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylająca dyrektywę 74/150/EWG. a) W załączniku II rozdział C dodatek 1 pkt. 1 dodaje się następujące określenia w pierwszym ustępie:

„»8 dla Republiki Czeskiej«, »29 dla Estonii«, »CY dla Cypru«, »32 dla Łotwy«, »36 dla Litwy«, »7 dla Węgier«, »MT dla Malty«, »20 dla Polski«, »26 dla Słowenii«, »27 dla Słowacji«.”

b) W załączniku III część I „A- Ciągniki kompletne/skompletowane” pkt. 16 otrzymuje brzmienie:

c) W załączniku III część I – „B - Przyczepy rolnicze lub leśne - kompletne/ skompletowane” pkt 16 otrzymuje brzmienie:

L 168/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2004

d) W załączniku III część „C – Wymienne holowane maszyny – kompletne/ skompletowane” pkt 16 otrzymuje brzmienie:

e) W załączniku III część II „A – Przyczepy rolnicze lub leśne – niekompletne” pkt 16 otrzymuje brzmienie:

f) W załączniku III część II „B – Wymienne holowane maszyny – niekompletne” pkt 16 otrzymuje brzmienie:

1.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/39

B. PRODUKTY CHEMICZNE Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych. W załączniku VI część A lista państw znajdująca się w pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„Belgia: Republika Czeska: Dania: Niemcy: Estonia: Grecja: Hiszpania: Francja: Irlandia: Włochy: Cypr: Łotwa: Litwa: Luksemburg: Węgry: Malta: Niderlandy: Austria: Polska: Portugalia: Słowenia: Słowacja: Finlandia: Szwecja: Zjednoczone Królestwo:”.

L 168/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2004

II. SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG Dyrektywa 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2002 r. dotycząca ubezpieczeń na życie.

a) W art. ust. 1 lit. a) między pozycjami dotyczącymi Belgii i Danii dodaje się następujące określenia: „—

w przypadku Republiki Czeskiej: »akciová společnost«, »družstvo«,”

oraz między pozycjami dotyczącymi Niemiec i Grecji: „—

w przypadku Republiki Estońskiej: »aktsiaselts«,”

oraz między pozycjami dotyczącymi Włoch i Luksemburga: „— w przypadku Republiki Cypryjskiej: »Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης με εγγύηση«, w przypadku Republiki Łotewskiej: »apdrošināšanas akciju sabiedrība«, »savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība«,

w przypadku Republiki Litewskiej: »akcinės bendrovės«, »uždarosios akcinės bendrovės«,”

oraz między pozycjami dotyczącymi Luksemburga i Niderlandów: „—

w przypadku Republiki Węgierskiej: »biztosító részvénytársaság«, »biztosító szövetkezet«, »biztosító egyesület«, »külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe«,

w przypadku Republiki Malty: »kumpanija pubblika«, »kumpanija privata«, »fergħa«, »Korp ta' l- Assikurazzjoni Rikonnoxxut«,”

oraz między pozycjami dotyczącymi Austrii i Portugalii: „—

w przypadku Rzeczpospolitej Polskiej: »spółka akcyjna«, »towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych«,”

oraz między pozycjami dotyczącymi Portugalii i Finlandii: „— —

w przypadku Republiki Słowenii: »delniška družba«, »družba za vzajemno zavarovanje«,

w przypadku Republiki Słowackiej: »akciová spoločnost«.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 35 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L168 - 68 z 20041.5.2004

    Dyrektywa Komisji 2004/79/WE z dnia 4 marca 2004 r. dostosowująca dyrektywę nr 2002/94/EC w dziedzinie opodatkowania, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

  • Dz. U. L168 - 14 z 20041.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2004, z dnia 4 marca 2004, dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, polityki konkurencji, rolnictwa, środowiska i stosunków zewnętrznych ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

  • Dz. U. L168 - 1 z 20041.5.2004

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 885/2004, z dnia 26 kwietnia 2004, r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000, (WE) nr 2157/2001, (WE) nr 152/2002, (WE) nr 1499/2002, (WE) nr 1500/2003 i (WE) nr 1798/2003, decyzje nr 1719/1999/WE, nr 1720/1999/WE, nr 253/2000/WE, nr 508/2000/WE, nr 1031/2000/WE, nr 163/2001/WE, nr 2235/2002/WE i nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzje Rady 1999/382/WE, 2000/821/WE, 2003/17/WE i 2003/893/WE w zakresie swobodnego przepływu towarów, prawa spółek, rolnictwa, opodatkowania, edukacji i kształcenia, kultury i polityki audiowizualnej oraz stosunków zewnętrznych, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.