Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 35 - Strona 22

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2004/66/WE, z dnia 26 kwietnia 2004 r., dostosowująca dyrektywy 1999/45/WE, 2002/83/WE, 2003/37/WE i 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 77/388/EWG, 91/414/EWG, 96/26/EWG, 2003/48/WE i 2003/49/WE Rady w zakresie swobodnego przepływu towarów, swobody świadczenia usług, rolnictwa, polityki transportowej, opodatkowania, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

Data ogłoszenia:2004-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 35 - Strona 22

Strona 22 z 22

L 168/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2004

— na Łotwie: 17 200; — na Litwie: 29 000 EUR; — na Węgrzech: 35 000 EUR; — na Malcie: 37 000 EUR w przypadku, gdy działalność gospodarcza polega głównie na dostawie towarów, 24 300 EUR w przypadku, gdy działalność gospodarcza polega głównie na dostawie usług z niską wartością dodaną (wysokie nakłady), a w innych przypadkach 14 600 EUR, w szczególności w stosunku do dostawców usług o wysokiej wartości dodanej (niskie nakłady); — w Polsce: 10 000 EUR; — w Słowenii: 25 000 EUR; — w Słowacji: 35 000 EUR.” b) Art 28m otrzymuje brzmienie: „Artykuł 28m Kurs wymiany Aby określić równowartość w walucie krajowej kwot wyrażonych w ecu w niniejszym tytule, Państwa Członkowskie stosują kurs wymiany obowiązujący w dniu 16 grudnia 1991 r. Jednakże Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja stosują kurs wymiany obowiązujący w dniu ich przystąpienia.” c) Art 17 ust 3 lit. b) w wersji znajdującej się w artykule 28f (1) otrzymuje brzmienie: „b) transakcji zwolnionych od podatku zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. g) i i), art. 15, art. 16 ust. 1 pkt B, C, D lub E lub ust. 2 lub 28c pkt A i C.” 2. Dyrektywa Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek. W załączniku między pozycjami dotyczącymi Włoch i Portugalii dodaje się następujące określenia: „Latvia Polska pašvaldības (samorządy lokalne) gminy powiaty województwa związki gmin związki powiatów związki województw miasto stołeczne Warszawa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Nieruchomości Rolnych”


oraz po pozycji dotyczącej Portugalii: „Słowacja mestá a obce (gminy) Železnice Slovenskej republiky (Słowackie Koleje Państwowe) Štátny fond cestného hospodárstva (Narodowy Fundusz Zarządzania Drogami) Slovenské elektrárne (Słowackie Zakłady Energetyczne) Vodohospodárska výstavba (Przedsiębiorstwo Wodociągów)”

3. Dyrektywa Rady 2003/49/EW z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich.

(1) Szósta dyrektywa dotycząca VAT zawiera dwie wersje art. 17 ust. 3 lit. b). Art. 28f ust. 1 dyrektywy zawiera obowiązujące obecnie przepisy. Ta szczególna sytuacja nie została odpowiednio uwzględniona w Protokole nr 3 do Aktu Przystąpienia, który wprowadzał zmiany do nieobowiązującej obecnie wersji art. 17 ust. 3 lit. b). Wersja obowiązująca obecnie powinna więc zostać zmieniona.

1.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/67

a) W art. 3 lit. a) pkt (iii): „— Daň z příjmů právnických osob w Republice Czeskiej, — Tulumaks w Estonii, — φόρος εισοδήματος na Cyprze, — uzņēmumu ienākuma nodoklis na Łotwie, — Pelno mokestis na Litwie, — Társasági adó na Węgrzech, — Taxxa fuq id-dħul na Malcie, — Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce, — Davek od dobička pravnih oseb w Słowenii, — Daň z príjmov právnických osôb w Słowacji”. b) W załączniku dodaje się następujące litery: „p) spółki w rozumieniu prawa czeskiego określane jako: »akciová společnost«, »společnost s ručením omezeným«, »veřejná obchodní společnost«, »komanditní společnost«, »družstvo«; q) spółki w rozumieniu prawa estońskiego określane jako: »täisühing«, »usaldusühing«, »osaühing«, »aktsiaselts«, »tulundusühistu«; r) spółki w rozumieniu prawa cypryjskiego określane jako: spółki utworzone zgodnie z prawem spółek, przedsiębiorstwa państwowe, jak również inne przedsiębiorstwa uznawane za spółki zgodnie z przepisami dotyczącymi podatków dochodowych; spółki w rozumieniu prawa łotewskiego określane jako: »akciju sabiedrība«, »sabiedrība ar ierobežotu atbildību«; spółki utworzone zgodnie z prawem litewskim;

s) t)

u) spółki w rozumieniu prawa węgierskiego określane jako: »közkereseti társaság«, »betéti társaság«, »közös vállalat«, »korlátolt felelősségű társaság«, »részvénytársaság«, »egyesülés«, »közhasznú társaság«, »szövetkezet«; v) spółki w rozumieniu prawa maltańskiego określane jako: »Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata«, »Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet«; w) spółki w rozumieniu prawa polskiego określane jako: »spółka akcyjna«, »spółka z ograniczoną odpowiedzialnością«; x) spółki w rozumieniu prawa słoweńskiego określane jako: »delniška družba«, »komanditna delniška družba«, »komanditna družba«, »družba z omejeno odgovornostjo«, »družba z neomejeno odgovornostjo«; y) spółki w rozumieniu prawa słowackiego określane jako: »akciová spoločnos«, »spoločnosť s ručením obmedzeným«, »komanditná spoločnos«, »verejná obchodná spoločnos«, »družstvo«.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 35 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L168 - 68 z 20041.5.2004

    Dyrektywa Komisji 2004/79/WE z dnia 4 marca 2004 r. dostosowująca dyrektywę nr 2002/94/EC w dziedzinie opodatkowania, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

  • Dz. U. L168 - 14 z 20041.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2004, z dnia 4 marca 2004, dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, polityki konkurencji, rolnictwa, środowiska i stosunków zewnętrznych ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

  • Dz. U. L168 - 1 z 20041.5.2004

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 885/2004, z dnia 26 kwietnia 2004, r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000, (WE) nr 2157/2001, (WE) nr 152/2002, (WE) nr 1499/2002, (WE) nr 1500/2003 i (WE) nr 1798/2003, decyzje nr 1719/1999/WE, nr 1720/1999/WE, nr 253/2000/WE, nr 508/2000/WE, nr 1031/2000/WE, nr 163/2001/WE, nr 2235/2002/WE i nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzje Rady 1999/382/WE, 2000/821/WE, 2003/17/WE i 2003/893/WE w zakresie swobodnego przepływu towarów, prawa spółek, rolnictwa, opodatkowania, edukacji i kształcenia, kultury i polityki audiowizualnej oraz stosunków zewnętrznych, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.