Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 35 - Strona 3

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2004/66/WE, z dnia 26 kwietnia 2004 r., dostosowująca dyrektywy 1999/45/WE, 2002/83/WE, 2003/37/WE i 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 77/388/EWG, 91/414/EWG, 96/26/EWG, 2003/48/WE i 2003/49/WE Rady w zakresie swobodnego przepływu towarów, swobody świadczenia usług, rolnictwa, polityki transportowej, opodatkowania, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

Data ogłoszenia:2004-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 35 - Strona 3

Strona 3 z 22

b) W art. 18 ust. 3 trzecie tiret otrzymuje brzmienie: „—

dnia 1 stycznia 1995 r. w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń, które otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalności w Austrii, Finlandii i Szwecji,”.

c) W art. 18 ust. 3 trzecie tiret otrzymuje brzmienie: „—

1 maja 2004 r. w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń, które otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalności w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii, oraz”.


1.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/41

III. ROLNICTWO PRAWODAWSTWO FITOSANITARNE Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. a) W załączniku IV pkt 1.1 otrzymuje brzmienie: „1.1. RSh 1 ES: Tóxico en contacto con los ojos. CS: Toxický při styku s očima. DA: Giftig ved kontakt med øjnene. DE: Giftig bei Kontakt mit den Augen. ET: Mürgine silma sattumisel. EL: Τοξικό όταν έρθει σε επαφή με τα μάτια. EN: Toxic by eye contact. FR: Toxique par contact oculaire. IT: Tossico per contatto oculare. Szczególne zagrożenia związane z ludźmi (RSh)

LV: Toksisks nonākot saskarē ar acīm. LT: Toksiška patekus į akis. HU: Szemmel érintkezve mérgező. MT: Tossiku meta jmiss ma' l-għajnejn. NL: Giftig bij oogcontact. PL: Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

PT: Tóxico por contacto com os olhos. SK: Jedovatý pri kontakte s očami. SL: FI: Strupeno v stiku z očmi. Myrkyllistä joutuessaan silmään.

SV: Giftigt vid kontakt med ögonen. RSh 2 ES: Puede causar fotosensibilización. CS: Může vyvolat fotosenzibilizaci. DA: Kan give overfølsomhed over for sollys/UV-stråling.

L 168/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2004

DE: Sensibilisierung durch Licht möglich. ET: Võib põhjustada valgussensibiliseerimist. EL: Μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθητοποίηση. EN: May cause photosensitisation. FR: Peut entraîner une photosensibilisation. IT: Può causare fotosensibilizzazione.

LV: Var izraisīt fotosensibilizāciju. LT: Gali sukelti fotosensibilizaciją. HU: Fényérzékenységet okozhat. MT: Jista' jikkawża fotosensitiżżazzjoni. NL: Kan fotosensibilisatie veroorzaken. PL: Może powodować nadwrażliwość na światło.

PT: Pode causar fotossensibilizaćão. SK: Môže spôsobiť fotosenzibilizáciu. SL: FI: Lahko povzroči preobčutljivost na svetlobo. Voi aiheuttaa herkistymistä valolle.

SV: Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strålning. RSh 3 ES: El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelación. CS: Při styku s parami způsobuje poleptání kůže a očí a při styku s kapalinou způsobuje omrzliny. DA: Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne, og kontakt med væske giver forfrysninger. DE: Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht Erfrierungen. ET: Kokkupuude auruga põhjustab põletushaavu nahale ja silmadele ning kokkupuude vedelikuga põhjustab külmumist. EL: Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια·η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα. EN: Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing. FR: Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures. IT: Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento.

1.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/43

LV: Saskare ar tvaikiem izraisa ādas un acu apdegumus un saskare ar šķidrumu izraisa apsaldējumus.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 168 POZ 35 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L168 - 68 z 20041.5.2004

    Dyrektywa Komisji 2004/79/WE z dnia 4 marca 2004 r. dostosowująca dyrektywę nr 2002/94/EC w dziedzinie opodatkowania, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

  • Dz. U. L168 - 14 z 20041.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2004, z dnia 4 marca 2004, dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, polityki konkurencji, rolnictwa, środowiska i stosunków zewnętrznych ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

  • Dz. U. L168 - 1 z 20041.5.2004

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 885/2004, z dnia 26 kwietnia 2004, r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000, (WE) nr 2157/2001, (WE) nr 152/2002, (WE) nr 1499/2002, (WE) nr 1500/2003 i (WE) nr 1798/2003, decyzje nr 1719/1999/WE, nr 1720/1999/WE, nr 253/2000/WE, nr 508/2000/WE, nr 1031/2000/WE, nr 163/2001/WE, nr 2235/2002/WE i nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzje Rady 1999/382/WE, 2000/821/WE, 2003/17/WE i 2003/893/WE w zakresie swobodnego przepływu towarów, prawa spółek, rolnictwa, opodatkowania, edukacji i kształcenia, kultury i polityki audiowizualnej oraz stosunków zewnętrznych, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.