Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 181 POZ 24

Tytuł:

Wspólne Stanowisko Rady 2004/493/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2002/400/WPZiB dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-05-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 181 POZ 24

L 181/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.5.2004

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/493/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2002/400/WPZiB dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1) w art. 3 pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: „Każde z Państw Członkowskich określonych w art. 2 przyznaje przyjętym przez siebie Palestyńczykom krajowe zezwolenie na wjazd na swoje terytorium i pobyt przez okres nie dłuższy niż 30 miesięcy.” 2) Art. 8 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 8 Rada dokonuje przeglądu stosowania niniejszego wspólnego stanowiska i dokonuje oceny jego stosowania w ciągu 29 miesięcy od dnia jego przyjęcia lub we wcześniejszym terminie na wniosek któregokolwiek z jej członków.” Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

21 maja 2002 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2002/400/WPZiB dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej (1), oraz przyznania im krajowych zezwoleń ważnych przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 19 maja 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/366/WPZiB zmieniające wspólne stanowisko 2002/400/WPZiB (2) i przedłużające okres ważności tych zezwoleń na okres nie dłuższy niż 24 miesięce. Okres ważności tych zezwoleń należy przedłużyć o kolejne 6 miesięcy,

(2)

(3)

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 maja 2004 r. W imieniu Rady

B. COWEN

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 We wspólnym stanowisku 2002/400/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 138 z 28.5.2002, str. 33. (2) Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 51.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 181 POZ 24 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L181 - 5 z 200418.5.2004

    Rozporządzenia Komisji (WE) nr 988/2004 z dnia 17 maja 2004 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoume pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

  • Dz. U. L181 - 3 z 200418.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2004 z dnia 17 maja 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych maja 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

  • Dz. U. L181 - 1 z 200418.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 986/2004 z dnia 17 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.