Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 182 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 151/2003 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych blach elektrotechnicznych teksturowanych pochodzących z Rosji

Data ogłoszenia:2004-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 182 POZ 1

Strona 1 z 4
19.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 989/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 151/2003 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych blach elektrotechnicznych teksturowanych pochodzących z Rosji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8, art. 11 ust. 3, art. 21 i 22 lit. c), uwzględniając wniosek złożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


A. PROCEDURA

wania środków, mających na celu uniknięcie nagłych i nadmiernie negatywnych skutków dla wszystkich zainteresowanych stron, włącznie z użytkownikami, dystrybutorami i konsumentami. 3. Strony zainteresowane dochodzeniem

(5)

1. Obowiązujące środki

(1)

Rada, za pomocą rozporządzenia (WE) nr 990/2004 (2), zmieniła rozporządzenie Rady (WE) nr 151/2003 (3) zmieniła rozporządzenie Rady (WE) nr 151/2003 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty wybranych blach elektrotechnicznych teksturowanych („rozpatrywany produkt”) pochodzących z Rosji. Stawka cła stosowanego do ceny netto franco granica Wspólnoty przed uiszczeniem opłat celnych dla przywozu rozpatrywanego produktu pochodzącego z Rosji została ustalona w wysokości 40,1 % w przypadku produkcji pochodzącej z Kombinatu Metalurgicznego Novolipetsk (NLMK) i 14,7 % w przypadku produkcji VizStal Ltd. 2. Dochodzenie

(6)

Wszystkie zainteresowane strony znane Komisji, włącznie z przemysłem wspólnotowym, stowarzyszeniami producentów lub użytkowników we Wspólnocie, eksportującymi producentami w zainteresowanym państwie, importerami i ich stowarzyszeniami oraz odpowiednimi władzami w zainteresowanych państwach oraz zainteresowane strony w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. („UE10”) zostały poinformowane o wszczęciu dochodzenia i miały możliwość wyrażenia swoich poglądów na piśmie, przedstawienia informacji oraz dostarczenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o wszczęciu dochodzenia. Wszystkie strony zainteresowane, które wyraziły takie życzenie i wykazały, że istnieją przyczyny, dla których powinny zostać wysłuchane zostały wysłuchane. W związku z tym, swoje stanowiska przedstawiły następujące zainteresowane strony:

(a) Stowarzyszenie producentów wspólnotowych:

(2)

— Europejska Konfederacja Przemysłu Żelaznego i Stalowego (Eurofer)

(b) Producenci eksportujący:

(3)

20 marca 2004 r. Komisja, poprzez publikację zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4) ogłosiła rozpoczęcie częściowego przeglądu tymczasowego obowiązujących środków („środki”), zgodnie z art. 11 ust. 3 i art. 22 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Przegląd został wszczęty z inicjatywy Komisji aby ustalić czy, w konsekwencji rozszerzenia Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., („rozszerzenie”) oraz biorąc pod uwagę interesy Wspólnoty, istnieje potrzeba dostoso-

— Kombinat Metalurgiczny Novolipetsk (NLMK), Lipetsk, — VizStal, Ltd, Ekaterinburg

B. ROZPATRYWANY PRODUKT (7)

(4)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Patrz str. 5 Dz.U. (3) Dz.U. L 25 z 30.1.2003, str. 7. (4) Dz.U. L 70 z 20.3.2004, str. 15.

Rozpatrywanym produktem jest ten sam produkt jak w dochodzeniu pierwotnym, tzn., blachy teksturowane walcowane na zimno i zwoje blachy ze stali elektrotechnicznej o szerokości ponad 500 mm pochodzące z Rosji, występujące pod pozycjami CN 7225 11 00 i ex 7226 11 00. Produkt ten jest stosowany w urządzeniach elektromagnetycznych oraz instalacjach, takich jak transformatory mocy i dystrybucyjne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 182 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 46 z 200419.5.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/495/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wspierania działań MAEA w ramach Planu Bezpieczeństwa Jądrowego i w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L182 - 41 z 200419.5.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/494/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wsparcia Unii Europejskiej w tworzeniu Zintegrowanej Jednostki Policji w Demokratycznej Republice Konga (DRK)

 • Dz. U. L182 - 38 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2004 z dnia 18 maja 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L182 - 36 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2004 z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych, pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L182 - 34 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2004 z dnia 18 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L182 - 28 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 993/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 658/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i rozporządzenie (WE) nr 132/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i ustanawiające ostateczne pobranie tymczasowego cła nałożonego na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Polski i Ukrainy oraz kończące postępowanie w odniesieniu do przywozu pochodzącego z Litwy

 • Dz. U. L182 - 23 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 992/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3068/92 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji lub Ukrainy

 • Dz. U. L182 - 18 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 991/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1100/2000 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz węglika krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz przedłużające zobowiązanie przyjęte decyzją Komisji 94/202/WE

 • Dz. U. L182 - 5 z 200419.5.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 990/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 151/2003 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych blach elektrotechnicznych teksturowanych pochodzących z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.