Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 182 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenia Rady (WE) nr 990/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 151/2003 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych blach elektrotechnicznych teksturowanych pochodzących z Rosji

Data ogłoszenia:2004-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 182 POZ 5

Strona 1 z 18
19.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/5

ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 990/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 151/2003 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych blach elektrotechnicznych teksturowanych pochodzących z Rosji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem dumpingowym z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


(5) A. PROCEDURA 1. Poprzednie dochodzenia i obowiązujące środki (1)

rządzenia (WE) nr 151/2003 (6), potwierdziła ostateczne cło antydumpingowe nałożone decyzją Komisji nr 303/ 96/EWWiS. Jednakże, przegląd okresowy, ograniczony do formy środków, pozostał otwarty w momencie zakończenia rewizji wygaśnięcia.

2. Podstawa przeglądów 2.1. P r z e g l ą d y o k r e s o w e o z a k r e s i e o g r a -

niczonym do dumpingu Komisja otrzymała dwa wnioski o przeprowadzenie częściowego przeglądu na podstawie art. 11 ust. 3 decyzji podstawowej, które na podstawie art. 1 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 963/2002 są rozpatrywane zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

Komisja, decyzją nr 303/96/EWWiS (2) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych blach elektrotechnicznych teksturowanych pochodzących z Rosji („dochodzenie pierwotne”). Stawka nałożonego cła antydumpingowego wynosiła 40,1 %. Na mocy tej samej decyzji zaakceptowano zobowiązanie przyjęte w związku z takim przywozem. W następstwie wniosku złożonego przez Europejską Konfederację Przemysłu Żelaznego i Stalowego (Eurofer) w imieniu reprezentantów wspólnotowego przemysłu produkującego blachy elektrotechniczne teksturowane, Komisja zainicjowała rewizję wygaśnięcia stosownie do art. 11 ust 2 decyzji Komisji nr 2277/96/EWWiS (3) („decyzja podstawowa”). Równocześnie Komisja postanowiła z własnej inicjatywy wszcząć dochodzenie na podstawie art. 11 ust. 3 decyzji podstawowej w celu zbadania odpowiedniości formy środków (4). Biorąc pod uwagę wygaśnięcie Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali dnia 23 lipca 2002 r., Rada na mocy rozporządzenia (WE) nr 963/2002 (5), postanowiła, że postępowanie antydumpingowe wszczęte zgodnie z decyzją podstawową i w dalszym ciągu obowiązującą będzie kontynuowane zgodnie z przepisami rozporządzenia podstawowego ze skutkiem od dnia 24 lipca 2002 r. Podobnie, przepisy rozporządzenia podstawowego z dnia 24 lipca 2002 r. stosują się do wszelkich środków antydumpingowych będących wynikiem trwających dochodzeń antydumpingowych. W wyniku wygaśnięcia przeglądu wymienionego w motywie (2), Rada, w styczniu 2003 r. na mocy rozpo-

(6)

(2)

Wnioski zostały przedłożone przez OOO VIZ – STAL (VIZ STAL), oraz Kombinat Metalurgiczny („NLMK”) (VIZ STAL i NLMK zwane dalej „wnioskodawcami”), obydwie strony są eksportującymi producentami z Rosji. Obydwa wnioski były uzasadnione tym, że wnioskodawcy spełniali wymagania umożliwiające przyznanie im statusu podmiotów działających według reguł gospodarki rynkowej oraz tym, że ich marże dumpingowe znacznie się obniżyły. W związku z powyższym stwierdzili oni, że dalsze stosowanie nałożonego środka na jego obecnym poziomie nie jest już potrzebne, w celu niwelowania skutków dumpingu.

(3)

(7)

Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją dowody wystarczające do wszczęcia przeglądu okresowego, Komisja, na podstawie zawiadomienia, wszczęła, w sierpniu 2002 r. dochodzenie na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, w stosunku do VIZ STAL (7), a następnie w październiku 2002 r. dochodzenie na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego w stosunku do NLMK (8). Zakres obydwu przeglądów ograniczał się do zbadania praktyk dumpingowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 182 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 46 z 200419.5.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/495/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wspierania działań MAEA w ramach Planu Bezpieczeństwa Jądrowego i w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L182 - 41 z 200419.5.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/494/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wsparcia Unii Europejskiej w tworzeniu Zintegrowanej Jednostki Policji w Demokratycznej Republice Konga (DRK)

 • Dz. U. L182 - 38 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2004 z dnia 18 maja 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L182 - 36 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2004 z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych, pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L182 - 34 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2004 z dnia 18 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L182 - 28 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 993/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 658/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i rozporządzenie (WE) nr 132/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i ustanawiające ostateczne pobranie tymczasowego cła nałożonego na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Polski i Ukrainy oraz kończące postępowanie w odniesieniu do przywozu pochodzącego z Litwy

 • Dz. U. L182 - 23 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 992/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3068/92 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji lub Ukrainy

 • Dz. U. L182 - 18 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 991/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1100/2000 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz węglika krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz przedłużające zobowiązanie przyjęte decyzją Komisji 94/202/WE

 • Dz. U. L182 - 1 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 151/2003 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych blach elektrotechnicznych teksturowanych pochodzących z Rosji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.