Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 187 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1017/2004 z dnia 25 maja 2004 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy przy wydawaniu pozwoleń na przywóz bananów do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na trzeci kwartał 2004 r.

Data ogłoszenia:2004-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 187 POZ 3

26.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1017/2004 z dnia 25 maja 2004 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy przy wydawaniu pozwoleń na przywóz bananów do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na trzeci kwartał 2004 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (1), w szczególności jego art. 20,


(6)

Przepisy niniejszego rozporządzenia należy stosować odnośnie do podmiotów gospodarczych, mających siedzibę na terenie Wspólnoty w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r., z uwagi na to, że rozporządzenie Komisji (WE) nr 838/2004 ustanowiło środki przejściowe dotyczące przywozu bananów do Wspólnoty ze względu na przystąpienie Cypru, Estonii, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Republiki Czeskiej, Słowenii, Słowacji oraz Węgier. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Bananów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 14 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 896/2001 z dnia 7 maja 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty (2) przewiduje możliwość ustalenia ilości indykatywnej, której wartość jest określona jako stały procent ilości dostępnych w ramach każdego z kontyngentów taryfowych A, B i C przewidzianych w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 404/93, do celów wydawania pozwoleń na przywóz, dla każdego z trzech pierwszych kwartałów w roku.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do trzeciego kwartału 2004 r., ilość indykatywna określona w art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 896/2001 dla wydawania pozwoleń na przywóz bananów w ramach kontyngentów taryfowych przewidzianych w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 404/93 jest ustalona na: — 23 % dostępnych ilości dla tradycyjnych i nietradycyjnych podmiotów gospodarczych, mających siedzibę na terenie Wspólnoty w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w ramach kontyngentów taryfowych A/B, — 28 % dostępnych ilości dla tradycyjnych i nietradycyjnych podmiotów gospodarczych, mających siedzibę na terenie Wspólnoty w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w ramach kontyngentu taryfowego C. Artykuł 2 W odniesieniu do trzeciego kwartału 2004 r., maksymalna dopuszczona ilość określona w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 896/2001 dla pozwoleń na przywóz bananów w ramach kontyngentów taryfowych przewidzianych w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 404/93 jest ustalona na: a) 23 % ilości referencyjnej ustanowionej zgodnie z art. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 896/2001 dla tradycyjnych podmiotów gospodarczych, mających siedzibę na terenie Wspólnoty w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w ramach kontyngentów taryfowych A/B, b) 23 % ilości ustanowionej i notyfikowanej zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 896/2001 dla nietradycyjnych podmiotów gospodarczych, mających siedzibę na terenie Wspólnoty w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w ramach kontyngentów taryfowych A/B,

(2)

Dane odnoszące się do ilości bananów wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie w 2003 r. i w szczególności do rzeczywistego przywozu podczas trzeciego kwartału oraz dane odnoszące się do perspektyw dostaw i spożycia na rynku wspólnotowym podczas tego samego trzeciego kwartału w 2004 r., prowadzą do ustalenia ilości indykatywnych dla kontyngentów taryfowych A, B i C w sposób zapewniający zadawalający poziom dostaw w całej Wspólnocie oraz ciągłość przepływów handlowych pomiędzy sektorami produkcji i sprzedaży.

(3)

Na podstawie tych samych danych należy ustalić zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 896/2001 ilości maksymalne, dla których podmioty gospodarcze mogą składać wnioski o pozwolenia na trzeci kwartał 2004 r.

(4)

Ponieważ przepisy niniejszego rozporządzenia muszą stosować się przed początkiem okresu składania wniosków o pozwolenia na trzeci kwartał 2004 r., należy przewidzieć niezwłoczne wejście w życie niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2587/2001 (Dz.U. L 345 z 29.12.2001, str. 13). (2) Dz.U. L 126 z 8.5.2001, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 838/2004 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 52).

L 187/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2004

c) 28 % ilości referencyjnej ustanowionej zgodnie z art. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 896/2001 dla tradycyjnych podmiotów gospodarczych, mających siedzibę na terenie Wspólnoty w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w ramach kontyngentu taryfowego C, d) 28 % ilości ustanowionej i notyfikowanej zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 896/2001 dla nietradycyjnych

podmiotów gospodarczych, mających siedzibę na terenie Wspólnoty w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w ramach kontyngentu taryfowego C. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 187 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L187 - 7 z 200426.5.2004

    Decyzja Rady z dnia 7 maja 2004 r. dotycząca mianowania członków Trybunału Obrachunkowego

  • Dz. U. L187 - 5 z 200426.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2004 z dnia 25 maja 2004 r. ustalające ilości surowca tytoniowego mogącego ulec przeniesieniu do innej grupy odmian w oparciu o próg gwarancji dla zbiorów z roku 2004 w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Grecji, Włoszech i Portugalii

  • Dz. U. L187 - 1 z 200426.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1016/2004 z dnia 25 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.