Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 187 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2004 z dnia 25 maja 2004 r. ustalające ilości surowca tytoniowego mogącego ulec przeniesieniu do innej grupy odmian w oparciu o próg gwarancji dla zbiorów z roku 2004 w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Grecji, Włoszech i Portugalii

Data ogłoszenia:2004-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 187 POZ 5

26.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1018/2004 z dnia 25 maja 2004 r. ustalające ilości surowca tytoniowego mogącego ulec przeniesieniu do innej grupy odmian w oparciu o próg gwarancji dla zbiorów z roku 2004 w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Grecji, Włoszech i Portugalii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego (1), w szczególności jego art. 9 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (2)

wymagały dodatkowych wydatków z funduszu FEOGA i nie doprowadzą do zwiększenia całkowitego progu gwarancji każdego Państwa Członkowskiego. Kiedy ten warunek zostanie spełniony, będzie można upoważnić Państwa Członkowskie do transferu, o który wystąpiły. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Tytoniu,

Artykuł 9 rozporządzenia (EWG) nr 2075/92 wprowadza system kontyngentów dla różnych grup odmian tytoniu. Indywidualne kontyngenty zostały rozdzielone wśród producentów w oparciu o progi gwarancji dla zbiorów z roku 2004, ustalone w załączniku II rozporządzenia Rady (WE) nr 546/2002 z dnia 25 marca 2002 r. ustalającym wysokość premii i progi gwarancji dla surowca tytoniowego według grup odmian tytoniu oraz Państw Członkowskich dla zbiorów z roku 2002, 2003 i 2004 oraz zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 2075/92 (2). Artykuł 9 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2075/92 daje Komisji możliwość upoważnienia Państw Członkowskich do przeniesienia ilości progu gwarancji pomiędzy grupy odmian pod warunkiem, że zamierzone transfery pomiędzy grupy odmian nie będą

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dla zbiorów z roku 2004, Państwa Członkowskie są upoważnione do przeniesienia ilości jednej grupy odmiany do innej zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia, przed ostateczną datą zawarcia umów o uprawę przewidzianych w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Komisji (3) (WE) nr 2848/98. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 2319/2003 (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 17). (2) Dz.U. L 84 z 28.3.2002, str. 4.

(3) Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 17.

L 187/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2004

ZAŁĄCZNIK Ilości progu gwarancji, które każde Państwo Członkowskie może przenieść z jednej grupy odmian do innej grupy odmian

Państwo Członkowskie Grupa odmian, z której dokonuje się transferu Grupa odmian, do której dokonuje się transferu

NIEMCY

744,8 ton dark air-cured (grupa III)

489,4 ton flue cured (grupa I) 147,1 ton light air cured (grupa II)

HISZPANIA

2 458,5 ton dark air-cured (grupa III)

1 187,4 ton flue cured (grupa I) 974,1 ton light air-cured (grupa II)

FRANCJA

2 593,5 ton dark air-cured (grupa III)

1 364,7 ton flue cured (grupa I) 763,7 ton light air cured (grupa II)

GRECJA

1 662 ton light air cured (grupa II) 4 361 ton sun cured (grupa V) 6 718 ton Kabak Koulak (grupa VIII) 1 204 ton Katerini (grupa VII) 1 518 ton Kabak Koulak (grupa VIII)

10 111 ton flue cured (grupa I)

1 941 ton Basmas (grupa VI)

WŁOCHY

200,0 ton sun cured (grupa V)

71,9 ton flue cured (grupa I) 90,0 ton light air cured (grupa II)

100,0 ton fire cured (grupa IV) PORTUGALIA 50,0 ton light air-cured (grupa II)

87,9 ton flue cured (grupa I) 39,9 ton flue cured (grupa I)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 187 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L187 - 7 z 200426.5.2004

    Decyzja Rady z dnia 7 maja 2004 r. dotycząca mianowania członków Trybunału Obrachunkowego

  • Dz. U. L187 - 3 z 200426.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1017/2004 z dnia 25 maja 2004 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy przy wydawaniu pozwoleń na przywóz bananów do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na trzeci kwartał 2004 r.

  • Dz. U. L187 - 1 z 200426.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1016/2004 z dnia 25 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.