Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 196 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

Data ogłoszenia:2004-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 196 POZ 3

Strona 1 z 3
3.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 196/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1066/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (2), a w szczególności jego art. 173, ust.1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Stosowanie zasad i kryteriów określonych w wyżej wymienionych artykułach do elementów przekazanych Komisji zgodnie z art. 173 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 prowadzi do ustanowienia wartości jednostkowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w stosunku do produktów, o których mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wartości jednostkowe określone w art. 173 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawia się zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2004 r.

Art. 173 do 177 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przewidują, że Komisja okresowo ustala wartości jednostkowe dla produktów wskazanych w klasyfikacji w załączniku 26 do tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji Członek Komisji

Erkki LIIKANEN

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 (Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17). (2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

L 196/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2004

ZAŁĄCZNIK

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR LTL SEK CYP LVL GBP

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg CZK MTL DKK PLN EEK SIT HUF SKK

1.10

Ziemniaki młode 0701 90 50

51,52 177,88 469,62

30,11 34,02 34,38 18,20 20,57 20,78 75,68 85,51 86,40 25,91 29,28 29,58 28,34 32,02 32,35 35,91 40,57 40,99 44,05 49,77 50,29 14,72 16,64 16,81 25,72 29,06 29,37 238,70 269,70 272,52

1 636,84 21,95

383,22 239,33

806,14 12 309,54

12 942,23 2 063,96

1.30

Cebula (inna niż do sadzenia) 0703 10 19

31,15 107,53 283,89

989,50 13,27

231,66 144,68

487,32 7 441,33

7 823,80 1 247,70

1.40

Czosnek 0703 20 00

129,48 447,04 1 180,21

4 113,58 55,17

963,07 601,47

2 025,92 30 935,36

32 525,38 5 186,97

1.50

Pory ex 0703 90 00

44,33 153,05 404,07

1 408,36 18,89

329,73 205,93

693,61 10 591,32

11 135,70 1 775,86

1.80

Kapusta biała i czerwona 0704 90 10

48,48 167,38 441,90

1 540,21 20,66

360,59 225,20

758,55 11 582,84

12 178,18 1 942,11

1.90

Brokuly lub kalarepa oleracea. var. italica) ex 0704 90 90

(Brassica

61,43 212,09 559,93

1 951,63 26,18

456,92 285,36

961,17 14 676,86

15 431,22 2 460,89

1.100

Kapusta pekińska ex 0704 90 90

75,36 260,19 686,91

2 394,19 32,11

560,53 350,07

1 179,13 18 005,01

18 930,43 3 018,92

1.130

Marchew ex 0706 10 00

25,19 86,97 229,61

800,29 10,73

187,36 117,02

394,14 6 018,39

6 327,73 1 009,11

1.140

Rzodkiewka ex 0706 90 90

44,01 151,95 401,15

1 398,20 18,75

327,35 204,44

688,61 10 514,87

11 055,31 1 763,04

1.160

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 196 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L196 - 12 z 20043.6.2004

    Wspólne stanowisko Rady 2004/500/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2004/309/WPZiB

  • Dz. U. L196 - 9 z 20043.6.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2004 z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

  • Dz. U. L196 - 1 z 20043.6.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/2004 z dnia 2 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.