Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 198 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla sektora przetworów owocowych i warzywnych do stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 w związku z przystąpieniem Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 198 POZ 3

5.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1074/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla sektora przetworów owocowych i warzywnych do stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 w związku z przystąpieniem Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, uwzględniając Akt Przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 pierwszy akapit, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

macje dotyczące pomidorów należy przedkładać przed dniem 31 maja każdego roku. Termin ten należy przesunąć dla nowych Państw Członkowskich w roku 2004, ponieważ oryginalna data jest zbyt wczesna, aby można było przed nią zakończyć wszystkie niezbędne procedury administracyjne. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Należy przyjąć środki przejściowe, aby umożliwić producentom z Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) odnoszenie korzyści z przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1). Zgodnie z art. 10 i art. 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych (2), niektóre infor-

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 10 drugi akapit oraz art. 12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 1535/2003, w przypadku pomidorów, w Czechach, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji, na rok gospodarczy 2004/2005, informacje wymienione w art. 10 pierwszy akapit i w art. 12 ust. 1 tego rozporządzenia należy przesyłać co najmniej dziesięć dni przed rozpoczęciem dostaw i najpóźniej do dnia 15 lipca 2004 r. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 9). (2) Dz.U. L 218, z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 444/2004 (Dz.U. L 72 z 11.3.2004, str. 54).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 198 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L198 - 1 z 20045.6.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1073/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.