Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 204 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 w odniesieniu do ważności pozwoleń na przywóz w sektorze mięsa drobiowego

Data ogłoszenia:2004-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 204 POZ 3

9.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1081/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 w odniesieniu do ważności pozwoleń na przywóz w sektorze mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


darczych przed korzystaniem z pozwoleń na przywóz z Tajlandii, wydanych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2004 r. W konsekwencji okres ważności wyżej wymienionych pozwoleń powinien zostać przedłużony do 30 września 2004 r.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Artykuł 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1431/94 z dnia 22 czerwca 1994 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących przywozu w sektorze mięsa drobiowego, przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne (2), ustanawia zasady dotyczące ważności pozwoleń na przywóz. Decyzja Komisji 2004/122/WE z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w związku z influenzą drobiu w niektórych krajach azjatyckich (3) zawiesiła przywóz wielu produktów drobiowych z niektórych państw, włącznie z Tajlandią, do 15 sierpnia 2004 r. Mogłoby to uchronić wiele podmiotów gospo-

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od treści art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1431/94 ważność pozwoleń na przywóz wydanych na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 marca 2004 r. w odniesieniu do produktów znajdujących się w grupie nr 2, przywiezionych z Tajlandii, powinna zostać przedłużona do 30 września 2004 r.

(2)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. nione rozporządzeniem (WE) nr 16.5.2003, str. 1). 2) Dz.U. L 156 z 23.6.1994, str. 9. ( nione rozporządzeniem (WE) nr 31.5.2001, str. 24). (3) Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 59.

Rozporządzenie ostatnio zmie806/2003 (Dz.U. L 122 z Rozporządzenie ostatnio zmie1043/2001 (Dz.U. L 145 z

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 204 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L204 - 1 z 20049.6.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.