Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 207 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1084/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2848/98 w sprawie terminu zawierania umów kontraktacji między producentami a pierwszymi przetwórcami surowca tytoniowego dla zbiorów roku 2004

Data ogłoszenia:2004-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 207 POZ 6

L 207/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1084/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2848/98 w sprawie terminu zawierania umów kontraktacji między producentami a pierwszymi przetwórcami surowca tytoniowego dla zbiorów roku 2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r., w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (2)

producenci i pierwsi przetwórcy nie byli w stanie zawrzeć umów kontraktacji w przewidzianym terminie. W związku z powyższym należy przedłużyć ten termin dla zbiorów roku 2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. surowca tytoniowego,

artykuł 10 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2848/98 z dnia 22 grudnia 1998 r., ustanawiającego warunki stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w zakresie systemu premii, określania kwot produkcyjnych i przyznawania specjalnej pomocy grupom producentów w sektorze surowca tytoniowego (2), określa terminy zawierania umów kontraktacji do dnia 30 maja, z wyjątkiem przypadku siły wyższej. W oczekiwaniu na przyjęcie nowego systemu wsparcia dla surowca tytoniowego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r., ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dla zbiorów roku 2004, na zasadzie odstępstwa od art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2848/98, umowy kontraktacji muszą zostać zawarte najpóźniej do dnia 30 czerwca 2004 r., z wyjątkiem przypadku siły wyższej. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 31 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 2319/2003 (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str.17). (2) Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmienione przez Akt Przystąpienia z roku 2003. (3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 207 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 13 z 200410.6.2004

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2004 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 sierpnia, 1 września, 1 października, 1 listopada i 1 grudnia 2003 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich

 • Dz. U. L207 - 10 z 200410.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

 • Dz. U. L207 - 7 z 200410.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L207 - 3 z 200410.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L207 - 1 z 200410.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.