Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 217 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1117/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie określenia kursu walutowego na 2004 r. mającego zastosowanie do niektórych bezpośrednich systemów pomocy oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

Data ogłoszenia:2004-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 217 POZ 8

L 217/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1117/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie określenia kursu walutowego na 2004 r. mającego zastosowanie do niektórych bezpośrednich systemów pomocy oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. określające niektóre terminy operacyjne dla kursu walutowego na 2004 r. dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji biorąc pod uwagę ich przystąpienie do Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 1 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Kurs walutowy na 2004 r. określony w Załączniku stosuje się do następujących kwot dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii oraz Słowacji: a) kwot o charakterze strukturalnym lub środowiskowym, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 2808/98 (2); b) kwot premii i płatności w sektorze wołowiny i cielęciny przewidzianych w art. 4, 5, 6, 11, 13 oraz 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 (3); c) kwot premii i płatności w sektorze mięsa baraniego i koziego przewidzianych w art. 4, 5 oraz 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 2529/2001 (4); d) kwota pomocy dla roślin energetycznych przewidziana w tytule IV rozdział 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/ 2003 (5). Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenia wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 751/2004, termin operacyjny kursów walutowych mających zastosowanie na 2004 r. dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii oraz Słowacji jest dniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu z 2003 r. w celu przeliczenia niniejszych kwot na walutę krajową. Użyty kurs walutowy odpowiada średniej pro rata temporis kursów mających zastosowanie podczas miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę terminu operacyjnego; Traktat o Przystąpieniu z 2003 r. wszedł w życie 1 maja 2004 r.; Należy zatem ustalić kurs walutowy na 2004 r. mający zastosowanie do systemów pomocy, o których mowa, na podstawie średniej pro rata temporis kursów mających zastosowanie w miesiącu kwietniu 2004 r.;

(2) (3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 16 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 19.

(2) (3) (4) (5)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

349 160 341 270

z z z z

24.12.1998, str. 36. 26.6.1999, str. 21. 22.12.2001, str. 3. 21.10.2003, str. 1.

17.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/9

ZAŁĄCZNIK Kurs walutowy, o którym mowa w art. 1

1 euro = (średnia 1.4.2004–30.4.2004)

0,586276 32,531 15,6466 250,183 3,45277 0,650773 0,42512 4,75404 238,438 40,1304

funt cypryjski korona czeska korona estońska forint węgierski lit litewski łat łotewski lira maltańska złoty polski tolar słoweński korona słowacka

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 217 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 32 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L217 - 30 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L217 - 27 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L217 - 10 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia dotyczące sektora wołowiny i cielęciny ze względu na przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L217 - 3 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L217 - 1 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.