Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 219 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 98/161/WE upoważniającą Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od artykułów 2 i 28a ustęp 1 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

Data ogłoszenia:2004-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 219 POZ 11

19.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/11

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 98/161/WE upoważniającą Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od artykułów 2 i 28a ustęp 1 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (2004/514/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Szóstą Dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (1), w szczególności jej art. 27, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wiących odpady przez firmy, których roczny obrót wynosi mniej niż 2,5 miliona florenów holenderskich. Dla celów wyliczenia tego progu można pominąć obrót metalami nieżelaznymi, — zwolnienie uzyskane dla dostaw i nabywania wewnątrz Wspólnoty metali nieżelaznych.

(5)

Na mocy art. 27 ust. 1 dyrektywy 77/388/EWG Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde z Państw Członkowskich do wprowadzenia lub rozszerzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od tej dyrektywy w celu uproszczenia procedury pobierania podatku lub zapobieżenia niektórym rodzajom oszustw podatkowych lub omijania opodatkowania. W liście otrzymanym przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 26 listopada 2003 r. rząd holenderski zwrócił się z prośbą o rozszerzenie zakresu decyzji 98/ 161/WE (2) upoważniającej go do zastosowania specjalnych środków podatkowych w odniesieniu do sektora odpadów nadających się do obiegu wtórnego. Pozostałe Państwa Członkowskie zostały poinformowane o tej prośbie w dniu 14 stycznia 2004 r. Decyzja 98/161/WE upoważniła Królestwo Niderlandów do zastosowania, do dnia 31 grudnia 2003 r., następujących środków: — zwolnienie uzyskane dla dostaw i nabywania wewnątrz Wspólnoty materiałów używanych i stano-

Jednostki podlegające opodatkowaniu i dokonujące transakcji objętych zwolnieniem na mocy art. 2 i 3 decyzji 98/161/WE mogą być upoważnione do niedokonywania dostaw i nabywania wewnątrz Wspólnoty materiałów używanych i odpadowych, które to dostawy i nabywanie są wykonywane przez te jednostki przy wykorzystaniu specjalnych środków przewidzianych w tej decyzji. Środek stanowiący odstępstwo był potrzebny ze względu na trudności w postępowaniu z przypadkami oszustw w tym sektorze, gdzie niektóre jednostki, zwłaszcza drobni dealerzy, nie wypełniali swoich obowiązków wynikających z art. 21 ust. 1 lit. a) dyrektywy 77/388/EWG polegających na płaceniu władzom podatku, jaki naliczyli za swoje dostawy. Egzekwowanie podatków w tym sektorze jest szczególnie trudne z powodu komplikacji w identyfikowaniu i nadzorowaniu działań handlowców, którzy nie stosują się do wymogów. Wobec tego niniejsze uzgodnienia stanowią skuteczny środek zapobiegania oszustwom. Dnia 7 czerwca 2000 r. Komisja opublikowała strategię mającą na celu usprawnienie działania systemu podatku od wartości dodanej w krótkim okresie czasu, w której podjęła racjonalizację dużej liczby obecnie obowiązujących odstępstw. Jednakże w niektórych przypadkach racjonalizacja ta mogłaby pociągnąć za sobą objęcie wszystkich Państw Członkowskich pewnymi szczególnie skutecznymi odstępstwami. Komunikat Komisji z dnia 20 października 2003 r. utrzymuje ten kompromis. Królestwu Niderlandów należy przedłużyć korzystanie z obecnego odstępstwa do dnia wejścia w życie specjalnego mechanizmu zastosowania podatku od wartości dodanej do sektora odpadów nadających się do obiegu wtórnego, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2005 r.

(6)

(2)

(3)

(7)

(4)

(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) 290/2004 (Dz.U. L 50 z 20.2.2004, str. 5). (2) Dz.U. L 53 z 24.2.1998, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2000/435/WE (Dz.U. L 172 z 12.7.2000, str. 24).

(8)

L 219/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2004

(9)

Odstępstwo nie ma niekorzystnego wpływu na środki własne Wspólnot pochodzące z podatku od wartości dodanej, ani też nie wpływa na wysokość podatku od wartości dodanej pobieranego w stadium końcowym. W celu zapewnienia ciągłości prawnej niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.,

wtórnego, zmieniającego dyrektywę 77/388/EWG, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2005 r.”. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów.

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 1 decyzji 98/161/WE data „31 grudnia 2003 r.” ulega zastąpieniu przez następujące sformułowanie: „do dnia wejścia w życie specjalnego mechanizmu zastosowania podatku od wartości dodanej do sektora odpadów nadających się do obiegu

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

B. COWEN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 219 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 24 z 200419.6.2004

  Decyzja Wspólnego komitetu EOG nr 79/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji w odniesieniu do przedsiębiorstw) i protokół 24 (w sprawie współpracy w dziedzinie kontrolowania koncentracji przedsiębiorstw) do porozumienia EOG (1)

 • Dz. U. L219 - 13 z 200419.6.2004

  Decyzja Wspólnego komitetu EOG nr 78/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw), protokół 22 [dotyczący definicji przedsiębiorstwa i obrotu (art. 56)] i protokół 24 (w sprawie współpracy w dziedzinie kontroli koncentracji przedsiębiorstw) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L219 - 8 z 200419.6.2004

  Dyrektywa Rady 2004/84/WE z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2001/113/WE odnoszącą się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

 • Dz. U. L219 - 7 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1876/2003

 • Dz. U. L219 - 6 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu okrągłoziarnistego w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1875/2003

 • Dz. U. L219 - 5 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1877/2003

 • Dz. U. L219 - 3 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1764/86 i rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 w odniesieniu do tradycyjnego produktu kunserva

 • Dz. U. L219 - 1 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.