Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 219 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1764/86 i rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 w odniesieniu do tradycyjnego produktu kunserva

Data ogłoszenia:2004-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 219 POZ 3

19.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1132/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1764/86 i rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 w odniesieniu do tradycyjnego produktu „kunserva”

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 Rozporządzenie (EWG) nr 1764/86 zostaje zmienione jak następuje:


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), a w szczególności jego art. 6 ust. 1,

1) Artykuł 8 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 8

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1764/86 z dnia 27 maja 1986 r. sprawie minimalnych wymagań jakości dla produktów opartych na pomidorach kwalifikujących się do pomocy produkcyjnej (2), ustanawia definicję koncentratu pomidorowego kwalifikującego się do pomocy produkcyjnej.

Dla celów niniejszego tytułu »sok pomidorowy« i »koncentrat pomidorowy« oznaczają produkty określone w art. 2 pkt. 11, 12 i 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/ 2003 (*). ___________ (*) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14.” 2) Artykuł 9 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 9 1. Do soku pomidorowego i koncentratu pomidorowego można dodawać wyłącznie następujące składniki: a) sól kuchenna (chlorek sodu); b) przyprawy naturalne, zioła aromatyczne i wyciągi z nich oraz aromaty naturalne. Ponadto w przypadku »kunservy« może być dodany cukier, który stanowi między 8 % a 25 % wagi produktu końcowego. 2. Jako dodatek w produkcji soku pomidorowego i koncentratu pomidorowego może być zastosowany kwas cytrynowy (E 330). W produkcji soku pomidorowego o zawartości suchej masy nieprzekraczającej 7 % może być stosowany kwas askorbinowy (E 300). Niemniej jednak zawartość kwasu askorbinowego nie może przekraczać 0,03 % wagi produktu końcowego. W produkcji koncentratu pomidorowego w formie proszku może być zastosowany dwutlenek krzemu (551). Niemniej jednak zawartość dwutlenku krzemu nie może przekraczać 1 % wagi produktu końcowego.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych (3) wymienia produkty kwalifikujące się do pomocy produkcyjnej.

(3)

„Kunserva” jest tradycyjnym, dokładnie zdefiniowanym produktem maltańskim, a pomidory wykorzystywane w jej produkcji powinny kwalifikować się do pomocy produkcyjnej z dniem przystąpienia Malty do Unii Europejskiej.

(4)

Rozporządzenie (EWG) nr 1764/86 i rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 powinny zatem zostać odpowiednio zmienione.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25). (2) Dz.U. L 153 z 7.6.1986, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 996/2001 (Dz.U. L 139 z 23.5.2001, str. 9). (3) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 444/2004 (Dz.U. L 72 z 11.3.2004, str. 54).

L 219/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2004

3.

Ilość dodanej soli kuchennej:

Artykuł 2 W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1535/2003, dodaje się pkt. 18 o następującej treści: „18. »kunserva«: produkt uzyskany poprzez zagęszczenie soku pomidorowego, otrzymanego bezpośrednio ze świeżych pomidorów, zawierający dodatek cukru i soli oraz od 28 % do 36 % zawartości suchej masy, pakowany w hermetycznie zamykane pojemniki z etykietą »kunserva« i objęty następującymi kodami CN:2002 90.”. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Obowiązuje ono od daty wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

a) nie może przekraczać 15 % zawartości w suchej masie dla koncentratu pomidorowego o zawartości suchej masy przekraczającej 20 %;

b) nie może przekraczać 3 % wagi netto dla innych koncentratów pomidorowych i soku pomidorowego;

c) musi zawierać się pomiędzy 2 % a 5 % wagi dla »kunservy«.

Przy określaniu ilości dodanej soli kuchennej, naturalną zawartość chlorków uznaje się za równą 2 % suchej masy.”

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 219 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 24 z 200419.6.2004

  Decyzja Wspólnego komitetu EOG nr 79/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji w odniesieniu do przedsiębiorstw) i protokół 24 (w sprawie współpracy w dziedzinie kontrolowania koncentracji przedsiębiorstw) do porozumienia EOG (1)

 • Dz. U. L219 - 13 z 200419.6.2004

  Decyzja Wspólnego komitetu EOG nr 78/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw), protokół 22 [dotyczący definicji przedsiębiorstwa i obrotu (art. 56)] i protokół 24 (w sprawie współpracy w dziedzinie kontroli koncentracji przedsiębiorstw) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L219 - 11 z 200419.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 98/161/WE upoważniającą Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od artykułów 2 i 28a ustęp 1 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L219 - 8 z 200419.6.2004

  Dyrektywa Rady 2004/84/WE z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2001/113/WE odnoszącą się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

 • Dz. U. L219 - 7 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1876/2003

 • Dz. U. L219 - 6 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu okrągłoziarnistego w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1875/2003

 • Dz. U. L219 - 5 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1877/2003

 • Dz. U. L219 - 1 z 200419.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.