Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 221 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów zwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2185) (1)

Data ogłoszenia:2004-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 221 POZ 18

L 221/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów zwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2185)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/517/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji (3).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 6 ust. 2,

(3)

Na wniosek władz Słowenii i po przeprowadzonej kontroli wspólnotowej należy dodać do wykazu punkt kontroli granicznej znajdujący się w porcie Koper.

uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 6 ust. 4,

(4)

Na wniosek władz Łotwy i po przeprowadzonej kontroli wspólnotowej należy dodać do wykazu punkt kontroli granicznej znajdujący się w Grebneva.

oraz mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu uwzględnienia, w szczególności, zmian, jakie nastąpiły w niektórych Państwach Członkowskich, oraz kontroli wspólnotowej należy zmienić decyzję Komisji 2001/881/WE z dnia 7 grudnia 2001 r. ustalającą wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt żywych i produktów zwierzęcych pochodzących z państw trzecich oraz uaktualniającą szczegółowe przepisy

Decyzja Komisji 2004/469/WE zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji mylnie usunęła punkt kontroli granicznej w Monachium [München] z wykazu dla Niemiec. Należy skorzystać ze sposobności, jaką stwarza niniejsza decyzja, aby naprawić ten poważny błąd.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. (2) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą nr 96/43/WE (Dz.U. L 162 z 1.7.1996, str. 1).

(3) Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 44. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/469/WE (Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 7).

22.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/19

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W Załączniku do decyzji 2001/881/WE do wykazu punktów kontroli granicznej dla Słowenii dodaje się następujący zapis:

1 2 3 4 5 6

„Koper

2600399

P

HC, NHC-T(CH), NHC-NT”

Artykuł 2 W Załączniku do decyzji 2001/881/WE do wykazu punktów kontroli granicznej dla Łotwy dodaje się następujący zapis:

1 2 3 4 5 6

„Grebneva

2972199

R

HC-T, NHC-T(CH), NHC-NT”

Artykuł 3 W Załączniku do decyzji 2001/881/WE do wykazu punktów kontroli granicznej dla Niemiec dodaje się ponownie następujący zapis:

1 2 3 4 5 6

„München

0149699

A

HC(2), NHC(2)

O”

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 221 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 17 z 200422.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 98/20/WE upoważniającą Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od artykułu 21 Szóstej Dyrektywy Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L221 - 10 z 200422.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną

 • Dz. U. L221 - 8 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L221 - 6 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustanawiające wspólną definicję części krytycznych stref zastrzeżonych w portach lotniczych (1)

 • Dz. U. L221 - 3 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, 1453/2001 i 1454/2001 w odniesieniu do pomocy dla lokalnej produkcji roślin uprawnych w najbardziej peryferyjnych regionach Unii Europejskiej

 • Dz. U. L221 - 1 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.