Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 221 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, 1453/2001 i 1454/2001 w odniesieniu do pomocy dla lokalnej produkcji roślin uprawnych w najbardziej peryferyjnych regionach Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 221 POZ 3

22.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1137/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, 1453/2001 i 1454/2001 w odniesieniu do pomocy dla lokalnej produkcji roślin uprawnych w najbardziej peryferyjnych regionach Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1453/2001 z 28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z Azorów i Madery oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1600/92 (Poseima) (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3) (4)

niektórych produktów, w zależności od doświadczenia i odnotowanych wyników, w celu lepszego wykorzystania zasobów. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 43/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Załącznik IV do rozporządzenia Komisji 43/2003 (2) określił kwoty i maksymalne ilości pomocy w odniesieniu do wprowadzania do obrotu produktów, o których mowa w art. rozporządzenia (WE) nr 1453/2001.

(WE) nr dotyczące lokalnego 5 ust. 1

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 43/2003 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się: a) od 1 stycznia 2004 r. w odniesieniu do ilości określonych w kolumnie III nowego załącznika IV; b) do umów zawartych po wejściu w życie załącznika IV w odniesieniu do kwot pomocy określonych w kolumnach IV i V tego załącznika.

(2)

Wprowadzenie tego środka w życie w 2003 r. pokazało, że wykorzystanie maksymalnych ilości w odniesieniu do poszczególnych produktów jest bardzo nierównomierne. Stwierdzono, że ilości wyznaczone dla niektórych produktów nie są w pełni wykorzystywane, podczas gdy wnioski dla innych produktów przekraczają maksymalne ilości, co wiąże się z zastosowaniem współczynnika redukcji dla wniosków o przyznanie pomocy. Uzasadniony wydaje się zatem podział ilości dla poszczególnych produktów w sposób pozwalający na postępowanie zgodne z zaobserwowanymi tendencjami oraz na rozpoczęcie dostosowań kwot pomocy w odniesieniu do

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 26. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 55/2004 (Dz.U. L 8 z 14.1.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 7 z dnia 11.1.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1812/2003 (Dz.U. L 265 z 16.10.2003, str. 21).

L 221/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2004

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK IV MADERA (Produkty, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1453/2001) Maksymalne ilości, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit czwarty rozporządzenia (WE) nr 1453/2001, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia OWOCE I WARZYWA

Kolumna I Kategorie produktów Kod CN Kolumna II Produkty Kolumna III Ilość (t) Kolumna IV Pomoc (EUR/t) Kolumna V

A

ex 0703 10 19 ex 0706 10 00 ex 0706 10 00 ex 0706 90 90 ex 0714 20 ex 0714 90 90 0807 11 ex 0703 90 00 ex 0704 90 90 ex 0706 90 90 ex 0708 90 00 0709 90 60 0709 0805 10 0805 50 10 0808 10 0808 20 50 ex 0809 30 0809 40 05 0810

Pozostała cebula Marchew Rzepa Inne Słodkie ziemniaki Pochrzyny Arbuzy Pory Pozostała kapusta Buraki Bób Kukurydza cukrowa Pozostałe warzywa, gdzie indziej niewymienione Pomarańcze Cytryny Jabłka Gruszki Brzoskwinie Śliwki Pozostałe owoce nietropikalne, gdzie indziej niewymienione Pomidory Kalafiory i brokuły Sałata Ogórki Groch Warzywa sałatowe Cukinia Pozostałe owoce i warzywa Kasztany jadalne Ananasy Awokado Guawa Mandarynki Morele Kiwi Czosnek Fasola Słodka papryka Pozostałe warzywa, gdzie indziej niewymienione Orzechy włoskie w łupinie Mango Tangeryny Winogrona deserowe, świeże Papaje Wiśnie Truskawki Owoce passiflory Pozostałe tropikalne Ziemniaki

1 500

100

200

B

700

125

250

C

0702 00 00 0704 10 00 ex 0705 0707 00 05 0708 10 00 0709 90 10 0709 90 70 ex 0709 90 90 ex 0802 40 00 0804 30 00 ex 0804 40 00 ex 0804 50 00 ex 0805 20 50 0809 10 00 0810 50 00 0703 20 00 0708 20 00 ex 0709 60 10 ex 0709 90 90 0802 31 00 ex 0804 50 00 0805 20 70 0806 10 10 0807 20 00 0809 20 95 0810 10 00 ex 0810 90 40 ex 0810 90 95

1 250

150

300

D

0701 90

10 000

80

240

22.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/5

KWIATY CIĘTE ŚWIEŻE

Kolumna I Kategorie produktów Kod CN Kolumna II Produkty Kolumna III Ilości (jednostki) Kolumna IV Pomoc (EUR/1 000 jednostek) Kolumna V Pomoc (EUR/1 000 jednostek)

A

0603 10 10 0603 10 20 0603 10 40 0603 10 50 0603 10 80 0603 90 00 0604 00 00 0603 10 80 0603 10 30 0603 10 80 0603 10 80 0601 10 00 0601 20 00

Róże Goździki Gladiole Chryzantemy Pozostałe (świeże) Pozostałe (bez świeżych) Liście i gałęzie Srebrniki (Protee) Orchidee Anturium Strelicje i Helikonie Cebulki Cebulki”

2 000 000

50

100

B C

300 000 900 000

120 140

240 280

D

20 000

50

100

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 221 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 18 z 200422.6.2004

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów zwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2185) (1)

 • Dz. U. L221 - 17 z 200422.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 98/20/WE upoważniającą Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od artykułu 21 Szóstej Dyrektywy Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L221 - 10 z 200422.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną

 • Dz. U. L221 - 8 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L221 - 6 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustanawiające wspólną definicję części krytycznych stref zastrzeżonych w portach lotniczych (1)

 • Dz. U. L221 - 1 z 200422.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.